نتایج جستجو

365

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

37

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  725-736
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مطالعه، با هدف تعیین مناسبترین برنامه چوب خشک کنی در کوره های متعارف برای گونه افرا پلت (Acer insigne Bois)، الوار به ضخامت 3.2 سانتی متر از طرح جنگلداری لیره سر منطقه نوشهر، در سه تکرار و با استفاده از سه برنامه، T8-D4 (برنامه پیشنهادی FPL برای افرا پلت)، T9-D4 و T8-D5 تا حصول رطوبت نهایی 8±2 درصد، خشک گردید. جرم ویژه گونه با حجم تر و خشک به ترتیب 0.45 و 0.48 درصد و مقدار همکشیدگی حجمی 10.47 درصد بدست آمد. تعداد معایب کمانی، انحنا، تاب و ترک های سطحی تخته ها در هر بار کوره اندازه گیری و تجزیه و تحلیل نتایج از طریق ترسیم نمودارهای کنترل کیفیت مربوط به این معایب انجام گردید. بررسی نتایج نشان می دهد که در هر سه برنامه میزان تغییرات معایب ایجاد شده در چوب های خشک شده نسبت به قبل از خشک کردن در دامنه قابل قبول مشخصه های کمی و کیفی قرار دارد، ولی در برنامه T8-D4 به طور کلی میانگین معایب کمتر و پراکنش آنها نسبت به خط میانگین یکنواخت تر از دو برنامه دیگر می باشد. به عبارت دیگر خشک کردن چوب افرا پلت با برنامه T8-D4 در مقایسه با دو برنامه دیگر، زمان را کاهش و کیفیت چوب را حفظ نموده است. در انتهای اجرای برنامه در صورت نیاز، اعمال تیمار تنش زدایی به مدت 48-36 ساعت توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ETEMADINEZHAD SIAVASH | TABATABAI GHOMSHE FARHAD | SORAYANI BAFGHI MOHAMMAD HOSSEIN | YAZDANI CHARATI JAMSHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22793
 • دانلود: 

  12459
چکیده: 

Purpose: Low back pain is one of the most common musculoskeletal disorders, and lifting is oneof its risk factors. The activities of lumbar muscles as the main muscles involved in lifting are important with regard to identification of the allowable limits and the injury mechanisms as well as the motor control aspects. This study aimed to investigate the effects of the lifting speed on the lumbar muscles activities during the lifting of the light loads by squat method.Methods: In this study, 27 healthy men were tested using electromyography (EMG). The data were collected from the erector spinae and the multifidus muscles. The signal processing was performed using MATLAB software after normalization to MVC and the statistical analysis was performed with SPSS 16.Results: The muscles activities at fast, medium, and slow speeds were not significantly different (P>0.05); however, the difference between the numerical values of muscles activities at low and high speeds were clearly visible in the diagram. The highest activity was observed in multifidus muscles and then in erector spinae muscles.Conclusion: The results indicated that the lifting speed does not have significant effect on the activity of lumbar muscles during the lifting of light loads, but it should be noted that it can be a risk factor in the long term for individuals who are lifting a lot of loads in a day.

آمار یکساله:  

بازدید 22793

دانلود 12459 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5 (پیاپی 134)
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  539
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع ترین شکایت های جوامع انسانی است. از علل نسبتاً شایع کمر درد هرنی دیسک کمر می باشد. هدف این مطالعه، بررسی کوفاکتور روی سرم در افراد دارای بیماری در مقایسه با افراد سالم می باشد. مواد و روش ها: 60 نفر از بیمارانی که به تشخیص پزشک متخصص و طبق آزمایشات، مورد شناخته شده هرنی دیسک بین مهره ای کمری بودند، به روش ساده انتخاب شدند (30 زن و 30 مرد). هم چنین 57 نفر نیز به عنوان گروه شاهد (28 زن و 29 مرد) در نظر گرفته شدند. اندازه گیری روی بر اساس روش یک معرفه و کالری متری مستقیم با استفاده از کیت زیست شیمی ساخت ایران انجام گرفت. یافته ها: میزان عنصر سرمی «روی» سرم 117 نفر (گروه شاهد و مورد) با استفاده از نرم افزار SPSS و دامنه اطمینان 95 درصد سنجیده شد. نتایج با استفاده از آزمون های تی استیودنت و کای مربع تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که 7/21 درصد بیماران دچار هرنی دیسک کمری دارای فعالیت زیاد و 7/36 درصد دارای فعالیت کم بوده اند. نتیجه گیری: کاهش میانگین سطح سرمی «روی» گروه بیماران با هرنی دیسک کمری نسبت به گروه شاهد اختلاف معناداری را نشان می دهد. کاهش روی سرم می تواند سبب اختلال در فعالیت آنزیم های دخیل در بیوسنتز پروتئین های سازنده دیسک گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 539

دانلود 199 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  828
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

چوب های وارداتی نوئل (Picea abies L.)، از کشور روسیه کاربردهای گوناگونی دارند. ولی به علت وجود عوامل قارچی در این چوب ها، مشکلاتی مانند محدودیت در استفاده از آنها وجود داشته، همچنین برخی از عوامل قارچی همراه چوب ها قادر به بیماری زایی در انسان نیز می باشند. برای بررسی این موضوع از چوب های وارد شده از روسیه، در شهر اسالم نمونه برداری شد. جداسازی و تهیه پرگنه های خالص قارچ های موجود بر روی قطعات چوب با استفاده از سوسپانسیون آسکوسپور و یا توده کنیدی و به روش تک اسپور انجام شد. سپس ویژگی های ریخت شناختی قارچ های رشد کرده روی قطعات چوب و محیط کشت با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردید. براساس نتایج، در مرحله جنسی قارچ Ophiostoma piceae و در مراحل غیرجنسی Sporothrix sp. و Graphium spp. مشاهده شدند. در محیط کشت دو نوع قارچ Ophiostoma sp. با مرحله غیرجنسی Sporothrix sp. و قارچ Ceratocystis sp. با مرحله غیرجنسی Chalara spp. شناسایی شدند. نتایج بررسی میکروسکوپیکی بافت چوب نشان داد که در مقاطع عرضی و مقاطع شعاعی به ترتیب ریسه های قارچی در محل کانال های رزینی، پارانشیم های عرضی (اشعه)، تراکئیدها، ناحیه کراس فیلد و پارانشیم های اشعه نفوذ کرده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 828

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

ساخت چوبهای لایه ای (L.V.L) از دو گونه جنگلی توسکا و افرا مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی سه ضخات لایه 2، 3 و 4 میلیمتر نیز مورد توجه قرار گرفته است. اندازه گیری مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته، مقاومت به فشار موازی الیاف و مقاومت به ضربه بر طبق دستورالعمل استاندارد DIN انجام شده است.نتایج این بررسی نشان داده است که ویژگیهای مقاومتی چوب لایه ای از گونه توسکا بهتر از گونه افرا بوده است. تجزیه و تحلیل آماری نشان داده است که تاثیر گونه چوبی بر ویژگیهای مقاومتی اندازه گیری شده در سطح 1% معنی دار است. همچنین نتایج این بررسی نشان داده است که ضخامت لایه ها تاثیر معنی داری بر ویژگیهای مقاومتی داشته است. با افزایش ضخامت لایه ها از 2 به 4 میلیمتر در ضخامت ثابت تخته لایه ای مدول الاستیسیته خمشی کاهش و مقاومت به ضربه افزایش یافته است. با توجه به اثر متقابل بین گونه و ضخامت مشخص شده است که استفاده از گونه توسکا در ضخامت 4 میلیمتر باعث حداکثر شدن مقاومت به ضربه در چوبهای لایه ای گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  54
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2484
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2484 استناد 54 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MATINFAR M. | MIRZAMANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  43-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14494
 • دانلود: 

  15025
چکیده: 

Let G is n− vertex graph. In 1996, Reed conjectured that g (G) £ [n/3] for every connected 3− regular G. In this paper, we introduce an algorithm in computer algebra system of maple such that, by using any graph as input, we can calculate domination number g(G) and illustrated set of all dominating sets. It important that these sets choose among between (n g(G)) sets.

آمار یکساله:  

بازدید 14494

دانلود 15025 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهوشی و درد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  759
 • دانلود: 

  229
چکیده: 

زمینه: خونریزی حین عمل هر چند از جمله مسائل مهم در اعمال جراحی ستون فقرات است، ولی در مورد روش های کاهش و عوامل موثر بر آن بر خلاف اعمال جراحی آرتروپلاستی هیپ و زانو؛ در جراحی ستون فقرات مطالعات بسیار کمی انجام گرفته است. در این مطالعه ما تاثیر کلونیدین را بصورت پیش داروی خوراکی بر خونریزی حین عمل در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری تحت بیهوشی با پروپوفول و رمی فنتانیل مورد بررسی قرار دادیم.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور، 30 بیمار کاندیدای فیوژن خلفی مهره های کمری بطور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. بیماران گروه مطالعه (گروه کلونیدین) 90-60 دقیقه قبل از بیهوشی قرص کلونیدین 200 میکروگرمی و بیماران گروه کنترل در همان زمان پلاسبو دریافت کردند. روش القا و نگهداری بیهوشی و فشار متوسط شریانی هدف برای هیپوتانسیون کنترله با رمی فنتانیل در دو گروه یکسان بود. دو گروه از جهات میزان خونریزی، دوز رمی فنتانیل تجویز شده در ساعت، تعداد بیمارانی که برای رسیدن به فشار متوسط شریانی هدف به نیتروگلیسرین نیاز بود (وقتی رمی فنتانیل کافی نبود)، مدت عمل و رضایت جراح از یک فیلد عاری از خون با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.یافته ها: بین دو گروه از نظر خصوصیات دموگرافیک مانند سن (p=0.115)، جنس (p=0.349)، وضعیت فیزیکی ASA (p=0.39)، وزن (p=0.2) و مدت عمل (p=0.899) تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. میزان خونریزی حین عمل و میزان رمی فنتانیل تجویز شده در ساعت در گروه کلونیدین بطور معنی داری (به ترتیب p کمتر از 0.002 و 0.001) کمتر از گروه کنترل بود. رضایت جراح بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (p=0.169).نتیجه گیری: کلونیدین به صورت پیش داروی خوراکی می تواند موجب کاهش میزان خونریزی در اعمال جراحی فیوژن خلفی مهره های کمری، در سطح یکسان فشار متوسط شریانی با گروه کنترل شود. می توان استفاده از آن را به این منظور در اعمال جراحی پیچیده تر ستون فقرات نظیر جراحی برای دفورمیتی ستون فقرات که با خونریزی بیشتری همراه است مورد بررسی قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 759

دانلود 229 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAHERI ABKENAR K. | SAFARPOOR E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1143-1146
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6797
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6797

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  257-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر چوب کششی بر کیفیت الوار تبریزی با تدوین برنامه چوب خشک کنی مناسب برای این نوع الوارها انجام شد. گرده بینه های تبریزی (Popoulus nigra) از منطقه طالقان واقع در غرب کرج تهیه شد. از الوارهای دارای چوب کششی با ضخامت اسمی 6 سانتی متر برای بررسی استفاده شد. الوارها با سه برنامه مختلف خشک شدند. در برنامه اول، الوارها به مدت دو ماه در هوای آزاد تا رطوبت نزدیک FSP خشک شدند و سپس در کوره نیمه صنعتی با روش جابجایی هوای گرم و طبق برنامه T10E4خشک شدند. در دو برنامه دیگر از برنامه های ملایم تر T8E3 و T6E3 برای خشک شدن الوارها در کوره استفاده شد. سپس، شدت ترک های سطحی، ترک های درونی و برون سختی در الوارهای خشک شده مورد بررسی قرار گرفت. در هیچ کدام از الوارها ترک های سطحی رخ نداد ولی ترک های درونی در امتداد اشعه های چوبی و نیز مماس بر دوایر سالیانه در الوارهای خشک شده با هر سه برنامه رخ داد. به طور کلی، در مقایسه با تخته های معمولی، تخته های دارای چوب کششی علاوه بر ترک های شعاعی، به ترک های درونی مماس بر حلقه های سالیانه نیز حساس هستند و شدت هر دو نوع ترک در این تخته ها بیشتر است. شدت بروز معایب در الوارهای خشک شده با برنامه T6E3 کمتر بود و برنامه یاد شده برای خشک کردن الوار تبریزی دارای چوب کششی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
litScript