نتایج جستجو

1402

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

141

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVE(S): IN THIS STUDY, QUALITY OF DIFFERENT manureS WAS EVALUATED TO SELECT THE MOST APPROPRIATE AGRICULTURAL FERTILIZER...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  194-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

به منظور نظافت گاوداری ها، روش های متعددی با توجه به فاکتورهایی از قبیل هزینه، وسعت گاوداری، کارآیی، تکنولوژی ساخت، کاربری آسان، سرعت کار و غیره استفاده می شود. در این مقاله پس از بررسی و ارزیابی روش های موجود نظافت گاوداری، طراحی یک دستگاه جمع آوری کود دامی، قابل نصب برروی تراکتور، ارایه می گردد. با توجه به تاثیر مشخصات فیزیکی و مکانیکی کود دامی در فرآیند طراحی، برخی از این خواص (مانند چگالی، درصد رطوبت و ضریب اصطکاک کود با سطوح مختلف و مقاومت برشی کود) اندازه گیری شد. این دستگاه برای نصب برروی تراکتور MF285 طراحی شده و ظرفیت جمع آوری 4/14 مترمکعب (کود دامی) در ساعت را دارد. سیستم انتقال توان در این دستگاه، هیدرولیکی بوده و توان مورد نیاز آن که برابر 1/24 کیلووات است، از محور توان دهی تراکتور (PTO) دریافت می شود. این دستگاه با تغییرات اندک، قابلیت نصب برروی سایر تراکتورهای موجود در کشور را دارد. عرض روبش هد دستگاه، دو متر و سرعت پیشروی آن در طراحی یک متر بر ثانیه تعیین شده است. با این دستگاه می توان یک گاوداری با وسعت 500 مترمربع را در کمتر از 40 دقیقه نظافت نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LEONEL S. | TECCHIO M.A.

نشریه: 

SCIENTIA AGRICOLA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  806-811
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6351
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6351

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مجله کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7465
 • دانلود: 

  466
چکیده: 

کود گاو از فضولات مایع، جامد و کاه و کلش مورد استفاده برای تهیه بستر گاو تشکیل شده است. در حالت طبیعی به علت کم بودن جرم مخصوص کود، حمل و نقل آن مشکل و پرهزینه است. یک روش برای رفع این مشکل پلت کردن آن می باشد. در این تحقیق، خواص فیزیکی پلت های حاصل از کود گاو بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت از شش به 20 درصد جرم مخصوص توده از 660 به 630 کیلوگرم بر مترمکعب کاهش و جرم مخصوص ذره از 1095 به 1583 کیلوگرم بر مترمکعب افزایش می یابد. مقدار نیروی لازم برای شکستن (گسیختگی) پلت ها از 61.3 کیلوگرم در رطوبت 6 درصد تا 19 کیلوگرم در رطوبت 20 درصد کاهش یافت. دوام پلت ها در محدوده رطوبتی مورد مطالعه از 34 تا 53 درصد متغیر و در رطوبت 10 درصد بیشترین مقدار بود. در ضمن پلت ها در طی 24 ساعت از هوای دارای رطوبت نسبی 80 درصد حداکثر هشت درصد رطوبت جذب می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 7465

دانلود 466 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NASIRU AMINU | IBRAHIM MAHAMAD HAKIMI | ISMAIL NORLI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  104-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17037
 • دانلود: 

  8613
چکیده: 

Ruminants have low efficiency of nitrogen utilisation, unutilised nitrogen is being excreted in the faeces and urine. The most effective way to minimise nitrogen losses in ruminant production is through efficient feeding strategy. Ruminant manure is an inevitable consequence of its production. All these have adverse environmental effects. Composting and vermicomposting have been suggested as efficient tools for recycling manure, these bring a stabilised and sanitised end product for agriculture. Composting process is an accelerated aerobic degradation of fresh organic matter by microorganism to mature compost. Nevertheless, it may bring some environmental problems by releasing gases which include ammonia, methane and nitrous oxide, reduce the agronomic value of the manure and increase the cost of composting through turning of the compost to ensure aeration. To overcome the cost of composting and produce high quality products, vermicomposting is being recommended. Vermicomposting involves the bio-oxidation and stabilisation of organic material by the joint action of earthworm and microorganism. Moreover, the combination of composting and vermicomposting has been considered as a way of achieving stabilised substrates. Ensiled cattle manure treated with straws has been used to improve nutritional quality of ruminant feed and the result was encouraging. Vermicast, an end product of vermicomposting has higher nutrients content compared with manure or composted manure. Therefore vermicomposting of ruminant manure with rice/wheat straws might have the potential of being used as feed supplement to small ruminant. The likely benefit will be an increase in feed intake, increase in microbial protein supply, increase in fibre digestibility and possibly an increase in weight gain. The aim of this review is to discuss nitrogen losses in ruminant production and manure management and to provide an insight on the possibility of using vermicast as feed supplement to ruminants and as probiotic for treating fibrous feed.

آمار یکساله:  

بازدید 17037

دانلود 8613 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15280
 • دانلود: 

  7807
چکیده: 

Purpose: Microbial pathogens can lead to health problems and disease transmission. Present study aimed to evaluate the microbial quality and quantity of vermicompost production and to compare to the current Iranian standards to protect public health and environmental concerns.Method: This is a pilot-scale experimental study conducted in the Public Health laboratory of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. The samples included organic municipal solid waste, cow manure and wastewater treatment plant sludge which are used for vermicompost production. The samples are mixed as cow manure–organic waste and cow manure–sewage sludge in two reactors. Microbial tests such as fecal coliforms (FC) and parasite egg (Ascaris) were carried out during start, processing and curing time with duplication analysis in 56 days. Totally, a number of 128 samples was analyzed. Analyses were conducted according to standard methods. Data analysis was conducted through one-way ANOVA and Duncan tests.Results: The results showed a significant reduction in number of FCs in cow manure–organic waste so that the number of 350, 000 MPN/g in the raw sample decreased to 800 MPN/g within 8-week period, also FC in the case of cow manure–sewage sludge was achieved to 2400 from 6, 500, 000 MPN/g. In two cocomposting cases, the parasite eggs were completely removed in the second week.Conclusion: The results showed vermicomposting as a feasible method to convert waste into fertilizer humus in agriculture which also enables to achieve Iranian class A compost standard.

آمار یکساله:  

بازدید 15280

دانلود 7807 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2050
 • دانلود: 

  773
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر گیاهان کود سبز بر جمعیت علف های هرز و حاصل خیزی خاک، درسال زراعی 93-1392 آزمایشی درمزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. گیاهان کود سبز با 5 سطح شامل ارزن، جو، ماش، مخلوط (ارزن+ ماش) و آیش (عدم کشت گیاه کود سبز) بود. در این آزمایش تیمار مخلوط (ارزن+ ماش) با تولید 2168 کیلوگرم در هکتار زیست توده ی بیشتری نسبت به سایر تیمارها تولید کرد. کم ترین زیست توده تولید شده مربوط به کود سبز جو ( 387.4کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که تیمارهای مخلوط، ماش، ارزن وجو به ترتیب با 43، 38، 36 و 15درصد وزن خشک علف های هرز را نسبت به شاهد کاهش دادند. تیمارهای گیاهان کود سبز مورد آزمایش، تراکم علف های هرز را نسبت به شاهد به ترتیب 57، 33، 35 و 6 درصد کاهش دادند. بیش ترین درصد ماده ی آلی در تیمار کود سبز مخلوط (ارزن + ماش) به میزان 1.41 درصد حاصل شد. با توجه به توانایی لگوم ها در تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، بیشترین میزان نیتروژن انتقال یافته از تیمار کود سبز ماش به میزان 0.082 درصد حاصل شد. تیمار های کود سبز ماش، مخلوط و ارزن از نظر میزان پتاسیم انتقال یافته به خاک تفاوت معنی داری نشان ندادند. بیش ترین میزان پتاسیم در تیمار مخلوط ماش و ارزن (168 میلی گرم بر کیلوگرم) مشاهده شد. همچنین از نظر میزان فسفر بین تیمار های کود سبز ماش و مخلوط تفاوتی مشاهده نشد و بیش ترین میزان آن در تیمار کود سبز ماش (12.3 میلی گرم بر کیلوگرم) حاصل شد. با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش، کاربرد گیاهان کود سبز بر حاصلخیزی خاک و کنترل علف های هرز موثر بوده و تیمار مخلوط ماش و ارزن و کود سبز ماش دارای اثرات مطلوب تری نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 2050

دانلود 773 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4 (129)
 • صفحات: 

  10-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28865
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction The cultivation area of sesame is about 43, 000 hectares and the average yield is 900 kg ha-1 (Anonymous, 2017). Due to low grain yield of sesame per unit area, need to field operations are felt. To achieve high yield, it is necessary to manage production inputs in order to use them correctly and efficiently (Tahmasebi & Mostafavi, 2010). The use of renewable farmyard and green manures instead of chemical sources in crop rotation can play an important role in fertility and preservation of biological activities, soil organic matter, ecosystem health and crop quality (Zaidi et al., 2003). Farmyard manure provides all plant nutrients in limited quantities. The nutrient elements of farmyard manure (nitrogen, phosphorus, sulfur, iron, zinc) are slowly released to the plant, thus causing less pollution in the environment. In organic farming, the use of legumes as a green manure has also been a matter of interest due to their ability to stabilize atmospheric nitrogen. This study was conducted to evaluate the effect of farmyard manure and green manure application on grain and grain components of sesame under temperate Kermanshah region condition. Materials and Methods This experiment was done in the Organic Farming Educational and Research of Campus of Agriculture and Natural Resources at Razi University, Kermanshah, Iran during 2016-2017. The farm of study was located in latitude 34º 21'North and longitude 47º 9' East with 1319 m above sea. The experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design with three replications. The experimental treatments included farmyard manure at three levels (0, 10 and 20 t h-1, FM0, FM10 and FM20, respectively) as the main factor and the cultivation of green manure (non-cultivating green manure, hairy vetch, berseem clover and fenugreek) as sub factor. At the end of growing season, number of branches per plant, number of capsules per plant, number of grain per capsule, 1000-grain weight (g), total dry weight yield (kg ha-1), grain yield (kg ha-1), harvest index (%) and grain oil content (%) were measured for each plot. Statistical analysis and means comparison by LSD method at 5% level were performed using SAS software. Results and Discussion Based on the results, in FM10 and FM20 treatments, the number of branches per plant 20 and 21%, capsule per plant 10. 9 and 30. 7%, 1000-grain weight 4. 2 and 5. 5%, total dry weight yield 25 and 34%, and grain yield 18. 8% and 38. 1% were higher than FM0 treatment, respectively. The application of green manure also improved sesame and yield and yield components, but the difference between various species of green manure was not significant. However, the highest and had the least effect on these traits were related to fenugreek and hairy vetch, respectively. Application of green manure at all levels of farmyard manure also increased total dry wieght yield and grain yield of sesame. The maximum of 1000-grain weight, total dry weight yield and grain yield (3. 3 g, 10720 and 1929 kg ha-1, respectively) were obtained in FM20 and planting the fenugreek as green manure, their lowest amounts (2. 87 g, 5960 and 918 kg ha-1, respectively) were obtained under control conditions. Effective traits on sesame grain yield were number of capsules per plant (0. 81), 1000-grain weight (0. 75) and number of grain per capsule (0. 35), respectively. The correlation between total dry weight yield and number of capsules per plant (0. 62), 1000-grain weight (0. 57), and number of branches per plant (0. 54) was positive and significant at 1% level. There was a positive and significant correlation between dry weight and grain yield (0. 78) at 1% level. Grain oil content was not positively correlated with any of the traits and showed the most negative and significant correlation with grain yield (-0. 42). Conclusions In general, the results indicate that farmyard manure application and select the appropriate green manure species by provide a balanced composition of nutrients is an appropriate solution to improve sesame yield and yield components, so sustainable production of sesame is possible in organic farming systems.

آمار یکساله:  

بازدید 28865

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LEE YUNHEE | OA SEONG WOOK

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16988
 • دانلود: 

  6727
چکیده: 

Background: Livestock excretions containing high concentration of nutrient, pig liquid fertilizer, and cattle manure were applied to agricultural land. The characteristics of nutrient transport were examined in surface runoff and groundwater by an artificial rainfall event at real scale field site. Also, the effects of the artificial rainfall event on the characteristics of residual soil after the rainfall and phosphorus adsorption capacity were evaluated in the lab.Results: As results from the field experiments, nitrogen concentration was decreased by the repeatable precipitation in surface runoff, but the nitrate concentration in groundwater was gradually increased by biological metabolism, especially with pig liquid fertilizer. Phosphorus was mostly adsorbed into the soil, and its reduction was affected by the soil drainage due to surface runoff in summer. The adsorption capacity of the phosphorus via a jar test was determined as 0.7 mg P/kg of soil.Conclusion: The soil adsorption capacity would be an important factor for the optimum level of nutrient application that is required for agricultural performance and minimal environmental impact.

آمار یکساله:  

بازدید 16988

دانلود 6727 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  192-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15134
 • دانلود: 

  8791
چکیده: 

Background: The common practice of clearing pineapple (Ananas comosus) residues for land preparation for cultivation is by burning, an unsustainable agricultural practice that causes environmental pollution. Chicken manure produced from the poultry industry is also increasing. Inappropriate disposal or treatment can pose harm to the environment and humans. In order to reduce environmental pollution, pineapple leaves and chicken manure slurry were co-composted to obtain high-quality organic fertilizer. The shredded pineapple leaves were thoroughly mixed with chicken manure slurry, chicken feed and molasses in polystyrene boxes. Co-compost temperature readings were taken three times daily.Results: Nitrogen and P concentrations increased whereas C content was reduced throughout the co-composting.The CEC increased from 32.5 to 65.6 cmol kg-1 indicating humified organic material. Humic acid and ash contents also increased from 11.3% to 24.0% and 6.7% to 15.8%, respectively. The pH of the co-compost increased from 6.14 to 7.89.The final co-compost had no foul odour, low heavy metal content and comparable amount of nutrients. Seed germination indices of phytotoxicity test were above 80% of final co-compost. This suggests that the co-compost produced was phytotoxic-free and matured.Conclusion: High-quality co-compost can be produced by co-composting pineapple leaves and chicken manure slurry and thus have potential to reduce environmental pollution that could result from poorly managed agricultural wastes.

آمار یکساله:  

بازدید 15134

دانلود 8791 استناد 0 مرجع 0
litScript