نتایج جستجو

5645

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

565

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  59-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1242
 • دانلود: 

  395
چکیده: 

تغییر اقلیم یکی از معضلات کنونی جامعه بشری است و تهدید و بلایی برای سیاره زمین به شمار می آید تغییرات آب وهوایی جدید به طور عمده متاثر از افزایش فزاینده دی اکسید کربن و بعضی گازهای گلخانه ای در اتمسفر است. شناخت ویژگی های این پدیده اولین قدم در جهت مدیریت آن و نیز برنامه ریزی های محیطی به ویژه در اکوسیستم تالاب می باشد. تالاب انزلی در جنوب غربی دریای خزر به عنوان یکی از مهم ترین تالاب های ایران است. در این تحقیق روند تغییر اقلیم تالاب انزلی بررسی شده است. بدین منظور سری داده های سالانه بارندگی و هر سه پارامتر دمای متوسط، دمای حداکثر و حداقل در ایستگاه انزلی طی دوره آماری (2005-1951) مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق از آزمون نا پارامتری من کندال برای تعین روند استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که در ایستگاه انزلی دمای حداکثر دارای روند منفی و دمای حداقل دارای روند مثبت و بارش سالانه هیچ گونه تغییری شدیدی نداشته است. همچنین زمان و نوع تغییرات در پارامترهای دما حاکی از تغییرات ناگهانی کاهشی و افزایشی می باشد. تغییرات ناگهانی افزایشی در پارامتر دمای حداقل و کاهشی در دمای حداکثر در سال به وضوح دیده شده. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که تغییر اقلیم منطقه با تغییرات دما مطابقت بیشتری نسبت به تغییرات بارندگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1242

دانلود 395 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (مسلسل 24)
 • صفحات: 

  60-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

تغییرات در روند بارندگی می تواند نشانه ای از تغییر اقلیم جهانی باشد. هر چند بررسی وجود روند در داده های آب- اقلیمی می تواند در دو مقیاس نقطه ای و منطقه ای صورت گیرد، اما مطالعات کمتری به این موضوع در مقیاس منطقه ای توجه نموده است. در این مطالعه چگونگی روند تغییرات در مقادیر حداکثر بارش 24 ساعته و میانگین بارندگی سالانه در یک دوره آماری 30 ساله در 35 ایستگاه باران سنجی در استان مازندران با استفاده از آزمون غیر پارامتری من-کندال در دو مقیاس منطقه ای و نقطه ای بررسی شده است. روش TFPW برای رفع اثرات همبستگی متوالی بر آزمون من-کندال، و همچنین اثر خود-همبستگی در سری های زمانی استفاده شد. نتایج آزمون من-کندال منطقه ای نشان داد که اگر استان مازندران یک منطقه ی واحد در نظر گرفته شود، هیچ روندی در سری زمانی حداکثر بارش 24 ساعته در سطح معنی داری 5% مشاهده نمی شود. اما اگر با استفاده از تحلیل خوشه ای فازی استان مازندران به نواحی هیدرولوژیکی تقسیم گردد، مشاهده می شود که در قسمت غربی استان مازندران روند معنی داری در سطح 5% وجود دارد. بررسی وجود روند در سری زمانی میانگین بارش سالانه نیز نشان داد که کل استان مازندران دارای روند صعودی در سطح معنی دار 1% است.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 20 استناد 3 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2018
 • دانلود: 

  736
چکیده: 

در صورتی که داده های اقلیمی و هیدرولوژیکی فاقد روند و دارای خود همبستگی باشند ممکن است بررسی روند با روش کندال با خطا همراه باشد. بدین منظور در این تحقیق اقدام به بررسی کارایی روش های مختلف حذف تأثیر خود همبستگی در بررسی روند پارامترهای بارش و رواناب با استفاده روش کندال در برخی از ایستگاه های هیدرومتری استان گلستان گردید. روش های مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون های من-کندال معمولی، MK-PW، TFPW، MK-VC، MK-BB، SEAS و HERISH بود. نتایج نشان داد مقادیر بارش در ایستگاه نوده خرمالو و مقادیر دبی در ایستگاه های قزاقلی و قلی تپه به ترتیب دارای روند صعودی و نزولی معنی داری بودند. در تمام ایستگاه ها کمترین مقدار احتمال معنی داری مربوط به روش من-کندال فصلی بدون اصلاح خود همبستگی بود. در ایستگاه هایی که همبستگی مرتبه اول معنی دار بود روش MK-PW دارای بیشترین مقدار احتمال معنی داری بود. روش TFPW به دلیل محاسبه خود همبستگی بعد از حذف روند رفتار متفاوتی از خود نشان داده است. در این بین روش های MK-VC، MK-BB، HERISHعملکرد بهتری داشته و توانسته بودند احتمال خطای نوع اول را کاهش دهد. برای بررسی بیشتر روند و برقراری ارتباط بین پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی با استفاده از روش MASH داده های بارش و دبی ایستگاه نوده خرمالو در ماه های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در برخی ماه ها دبی دارای روند کاهشی بوده در حالی که بارندگی روند افزایشی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2018

دانلود 736 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  332-345
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  475
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

امروزه ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع هیدرولوژیکی یک منطقه، مهمترین پارامتر مورد بررسی قبل از هر گونه برنامه ریزی در بهره برداری منابع آب می باشد. آنالیز روند دبی جریان رودخانه با استفاده از آزمون ناپارامتری مان-کندال برای حوزه آبخیز استان مازندران در دوره های 30، 40، 50 و 60 ساله در سه مقیاس زمانی ماهانه، فصلی و سالانه و همچنین دبی اوج انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که اثر افزایش گازهای گلخانه ای و در نتیجه تغییر اقلیم، روی رواناب رودخانه حوزه های آبخیز منطقه اثر شدیدی گذاشته که باعث کاهش دبی رودخانه ها به ویژه در قسمت شرقی حوزه های آبخیز استان شده است. نتایج آنالیز روند در مقیاس ماهانه نشان داد که در اکثر ماه ها به ویژه فصل تابستان، عمده ایستگاه های هیدرومتری روند نزولی معنی داری را تجربه کردند. تنها در فصل زمستان برای ایستگاه های هیدرومتری روند مثبتی را در طول چند دهه شاهد بودیم. به نظر می رسد روند افزایشی در فصل زمستان به دلیل افزایش دما و در نتیجه ذوب شدن برف می باشد که باعث افزایش دبی آب پایه و به تبع آن افزایش دبی رودخانه در طول زمان باشد. همچنین نتایج آنالیز روند دبی اوج نشان داد که در طول چهار دهه اخیر، دبی اوج روند مثبتی را تجربه کرده که به دلیل تغییرات در الگوی بارش می باشد. دستاورد این پژوهش می تواند در پیش بینی خشکسالی های آتی، برنامه ریزی آبیاری و مدیریت منابع آب منطقه کمک شایانی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 475

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نصیرزاده عبدالرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  343-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1246
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مانها فراورده به نسبت شیرینی هستند که به صورت طبیعی یا در اثر فعالیت حشرات از برگ، پوست، شاخه و یا با ایجاد شکاف در تنه بعضی از درختان به بیرون تراوش می کند. مان شکر تیغال در اثر فعالیت یک گونه حشره سرخرطومی با نام علمی Larinus vulpes Olivier روی بعضی از گونه های جنس شکر تیغال به دست می آید. با بررسیهایی که در طول فصل رویش سالهای 1376-1378 در سطح استان فارس صورت گرفت مشخص گردید که اگر چه حشره لارینوس روی کلیه گونه های شکرتیغال فعالیت دارد اما تنها روی چهار گونه E. persepolitanus, E. tenuisectus, E. endotrichus, Echinops dichrous مان تولید می کنند. بررسیهای مورفولوژیکی نشان داد که گونه های مولد مان دارای کپه گل کروی بوده و از نظر ارتفاع گیاه مشابه می باشند همچنین مطالعات رویشگاهی نشان داد که گونه های مولد مان از نظر ارتفاع از سطح دریا در شرایط مشابهی رویش دارند. بر اساس مطالعات سیتوژنتیکی، کلیه گونه های شکرتیغال دیپلوئید بوده و چهار گونه مولد مان دارای 2n=28 کروموزوم هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1246

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  221-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  145
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت میاندوآب طی سال های (1391-1381) (برای دوره های پر آب و کم آب) با استفاده از آزمون ناپارامتری مان- کندال اصلاح شده برای ضریب خودهمبستگی مرتبه اول تحلیل شد. نتایج نشان داد که از مجموعه 25 ایستگاه نمونه برداری آب و برای 14 متغیر کیفی مورد بررسی، برای دوره پر آب، 58 درصد از مشاهده ها دارای روند صعودی، 32 درصد روند نزولی و ده درصد بدون روند (در سطح معنی داری 5 درصد) بودند. این ارقام برای دوره کم آب به ترتیب 61، 32 و 7 درصد در سطح معنی داری 5 درصد بود. از بین مشاهده های دوره پر آب روند صعودی معنی دار (در سطح 10 درصد) برای 23.7 درصد از مشاهده ها و روند نزولی معنی دار برای 6.3 درصد از مشاهده ها به دست آمد. در 70 درصد از مشاهده ها روند معنی داری (در سطح 10 درصد) مشاهده نشد. برای ماه کم آب 22 درصد سری ها روند صعودی معنی دار، 10 درصد روند نزولی معنی دار و 68 درصد بدون روند معنی دار بودند. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین روند صعودی متغیرهای کیفی متعلق به غرب و جنوب دشت (در دوره پر آب) بود. با افت سطح آب روند صعودی در متغیرهای کیفی مانند SAR و EC هم در شرق دشت مشاهده شد. نتایج تخمین گر شیب سن نشان داد که روند تغییرات هر دو پارامتر EC و SAR برای هر دو دوره پر آب و کم آب در حال افزایش است، به طوری که در خصوص پارامتر EC در دوره پر آب مقدار آن در هر سال حدود 20 میکرو زیمنس بر سانتی متر افزایش داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 145

دانلود 44 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

عزیزی قاسم | روشنی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  13-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  33
 • بازدید: 

  3238
 • دانلود: 

  811
چکیده: 

هدف این تحقیق مطالعه انحراف احتمالی برخی عناصر رطوبتی و دمایی در سواحل جنوبی دریای خزر از حالت نرمال می باشد. محاسبات و تحلیلها بر روی میانگین دمای حداقل، حداکثر، بارش، رطوبت و ابرناکی انجام شده است. مقطع زمانی مورد مطالعه در این تحقیق یک دوره 40 ساله است که بین سالهای 1955 تا 1994 واقع می گردد و ایستگاههای بندرانزلی، رشت، رامسر، بابلسر و گرگان را شامل می شود. ابتدا سعی شده است با استفاده از روش رتبه ای من ـ کندال، تغییرات داده ها شناسایی شوند و سپس نوع و زمان آن مشخص گردد. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده است. در اکثر ایستگاهها دمای حداقل روند مثبت و دمای حداکثر روند منفی نشان می دهد. بدین ترتیب از دامنه نوسان دما در طول دوره کاسته شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که درصد تغییر در فصل زمستان و تابستان نسبت به بهار و پاییز بیشتر است و زمان شروع تغییرات در ایستگاههای منطقه یکسان نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 3238

دانلود 811 استناد 33 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  504-514
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  870
 • دانلود: 

  300
چکیده: 

در این مقاله، یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط برای مساله زمانبندی و برنامه ریزی پیشرفته با هدف حداقل کردن مجموع هزینه های دیرکرد و زودکرد سفارشات ارائه و در شرکت تولیدی مان پلاستیک پیاده سازی شده است. مدل ریاضی ارائه شده محدودیتهای ظرفیت، توالی عملیات، موعد تحویل را در یک محیط چند سفارشی و شرایطی که منابع بیرونی وجود دارد در نظر می گیرد. سپس به منظور حل مدل ریاضی مساله زمانبندی و برنامه ریزی پیشرفته طراحی شده با استفاده از داده های موجود در شرکت مانپلاستیک از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. نتایج حاصل از الگوریتم ژنتیک در مقایسه با وضعیت موجود جوابهای بهتر و مقدار تابع هدف کمتر را نشان داد. از نتایج حاصله در مدت زمان کوتاه چند دقیقه ای برنامه مونتاژ محصول نهایی، برنامه تزریق شرکت مانپلاستیک و همچنین پیمانکار استخراج گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 870

دانلود 300 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3 (63)
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23039
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Study of groundwater quality trend in any region is very important from the view of scheduling and sustainable water resources management. In the present study trend analysis conducted on groundwater quality based on information of 13 piezometeric stations located in the Ardabil plain from 1374 to 1387 using the nonparametric mann-Kendall test. The effect of significant lag-1 autocorrelation removed from the data series prior to analysis. Hydrogeochemical variables studied here are Total anions, Total Cations, pH, TH, EC, SO42-, Na%, Na+, Mg2+, K+, Ca2+, TDS, SAR, Cl- and Hco3- which are measured two times a year. The trend of line slope is estimated by Sen’s estimator method for each time series. Results showed that concentration of all groundwater quality variables exhibited upward trends at all stations. Statistical significant positive trends (p<0.05) observed for 23 percent of stations in wet month and 19.5 percent in dry month of a year. Results for slope of trend lines were shown by Box and Whisker plots. In wet month strong positive trends observed for water quality in the central and east part of the Ardabil plain. However, in wet month such positive trends observed in the central and east of the plain under study.

آمار یکساله:  

بازدید 23039

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript