نتایج جستجو

2446

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

245

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  913
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

مقدمه: زخم آفتی مینور با اتیولوژی ناشناخته یک بیماری التهابی راجعه دهان می باشد که تقریبا 20 درصد از افراد جامعه را درگیر می کند. وراثت، عوامل خونی و ایمنی به عنوان سه عامل اصلی در بروز آفت معرفی شده اند. از دیگر عوامل مطرح شده، عدم بالانس عوامل اکسیداسیون و آنتی اکسیدان بدن می باشد. این پژوهش به بررسی میزان لیپید پراکسیداز و ویتامین های آنتی اکسیدان در سرم بیماران مبتلا به آفت راجعه پرداخت.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی، 25 بیمار مبتلا به آفت راجعه در مقایسه با 24 فرد سالم قرار گرفتند و میزان لیپید پراکسیداز، که مشخصه آن مالون دی الدئید است، و ویتامین های A، E و C در سرم خون ناشتای این دو گروه با روش الایزا اندازه گیری شد و با نرم افزار  SPSS11.5 و آزمون Student-t و chi-square مورد ارزیابی قرار گرفت .(a= 0.05)یافته ها: در این مطالعه تفاوت معنی داری بین سطح سرمی ویتامین های A،E  و C و مالون دی الدئید بین دو گروه شاهد و بیمار مشاهده نشد (p value به ترتیب 0.53، 0.53، 0.78 و 0.32).نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های پژوهش حاضر ارتباطی بین بروز زخم های آفت راجعه دهانی و سطح سرمی ویتامین های A،E  و C و مالون دی الدئید وجود ندارد. انجام تحقیقات بیشتر ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 913

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GAWEL S. | WARDAS M. | NIEDWOROK E. | WARDAS P.

نشریه: 

WIADOMOSCI LEKARSKIE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  9-10
 • صفحات: 

  453-455
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  21644
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21644

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KHOUBNASABJAFARI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  4-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7220
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7220

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JOOB BEUY | WIWANITKIT VIROJ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  274-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15368
 • دانلود: 

  12029
کلیدواژه: 
چکیده: 

The recent report on “malondialdehyde Level in the Cord Blood” bring some interesting point to be discussed[1]. Gülbayzar et al. concluded that “malondialdehyde level in umbilical cord blood could serve as an indication of perinatal oxidative stress [1]” This summary might be correct, however, there are some points to be considered. First, there are many factors that can induce the oxidative stress and this should be completely investigated before suggesting that the measurement of malondialdehyde level can be useful for prevention. Second, there is no information on quality control of all analyses in this report. Finally, it should also be noted that gestation age and mode of delivery can affect the test level. This should be kept in mind when one considers to use the test in actual clinical practice [2].

آمار یکساله:  

بازدید 15368

دانلود 12029 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  313-319
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12590
 • دانلود: 

  10381
چکیده: 

Objective: In this study, we aim to demonstrate that measurement of the malondialdehyde (MDA) level in the umbilical cord blood of newborn infants born via cesarean section (C/S) and normal vaginal delivery (NVD) is indicative of oxidative stress during the perinatal period.Methods: The study was conducted at Bakirkoy Training and Research Hospital between January 2006 and April 2006 on 15 newborns born via elective C/S, 15 newborns born via emergency C/S, and 15 newborns born via normal vaginal delivery. Complete blood count, total bilirubin, glucose, creatinine phosphokinase (CPK), uric acid, iron, blood gas, and malondialdehyde levels were measured in the umbilical cord blood Findings: malondialdehyde levels in the umbilical cord blood in the emergency C/S and NVD groups were found to be statistically and significantly higher than those in the elective C/S group. In the emergency C/S group, it was determined that the malondialdehyde level increased as the oxygen saturation of the umbilical cord blood increased. In the NVD group, a positive correlation was detected between the total bilirubin and malondialdehyde levels in the umbilical cord blood. In the emergency C/S group, the malondialdehyde level was recorded to be high in the infants with high level of uric acid in the umbilical cord blood.Conclusion: We concluded that the malondialdehyde level in umbilical cord blood could serve as an indication of perinatal oxidative stress and that it could thus help in preventing permanent damage.

آمار یکساله:  

بازدید 12590

دانلود 10381 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TUG N. | CELIK H. | CIKIM G. | OZCELIK O. | AYAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  445-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2374
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2374

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZHANG Y. | CHEN S.Y. | HSU T.

نشریه: 

CARCINOGENESIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  207-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2875
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2875

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHBANI NOUBAR M.B" target="_blank">RAHBANI NOUBAR M.B. | NOURI M. | RAHBANI NOUBAR M. | RASHIDI M.R. | SAJADI S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  58
 • صفحات: 

  21-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12873
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background and Objectives: Age-related cataract is the main cause of blindness and visual impairment throughout the world. Biochemical evidences suggest that oxidative stress caused accumulation of free radicals is involved in the pathogenesis of the cataract. Epidemiologic studies suggest that the use of vitamin supplements, especially vitamin E, reduces risk of the cataract. The study was carried out to measure the plasma levels of vitamin E and malondialdehyde (MDA), the marker of oxidative stress, in subjects suffering from cataract and to show any relationship between the parameters and body mass index (BMI) in the patients and controls. Materials and Methods: Plasma levels of Vitamin E and MDA were measured in 100 patients (55 males and 45 females) with cataract and results were compared with those obtained from 100 sex- and age-matched apparently healthy individuals as control group. The correlations between the measured parameters and BMI were evaluated. The plasma levels of vitamin E were measured by high performance liquid chromatography (HPLC) and that of MDA by spectrophotometry method using thiobarbituric acid reaction. Results: Comparing the mean plasma levels of vitamin E in the patients (8.86, µg/ml) with those of controls (9.87, µg/ml), significant reduction (P<0.05) was observed in the patients. Marked elevation in the plasma levels of MDA in the patients (2.71, µmol/L) in comparison with those of controls (2.17, µmol/l) was found (P<0.05). Correlation coefficients between vitamin E and BMI in the patients and control group were 0.28 (P<0.01) and 0.45 (P<0.01) respectively, indicating receipt of more vitamin E with high energy intake. Regression coefficients between plasma levels of vitamin E and MDA in patients and controls were r=0.3 (P<0.05) and r=0.45 (P<0.05) respectively. Conclusion: In view of oxidative stress in cataract it can be concluded that supplementary vitamin E may be useful in prevention of cataract in high risk individuals.      

آمار یکساله:  

بازدید 12873

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  616-620
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3795
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3795

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1408
 • دانلود: 

  1282
چکیده: 

Introduction: According to the statistics, vascular injury occurs during the onset of diabetic changes after the production of several byproducts. Many authorities have focused to find an alternative therapy for diabetic patients. In this study, we investigated the therapeutic effects of natural polyphenol like resveratrol on human endothelial cells exposed to malondialdehyde for 48 hours. Methods: Human Umbilical Vein Endothelial Cells were randomly classified into four groups; control, malondialdehyde (2. 5 mM), resveratrol (100 μ M), and cells received the combined regime for 48 hours. Cell viability was determined by 3-(4, 5-dimethyl thiazol-2-yl) 2, 5-diphenyl-tetrazoliumbromide (MTT) assay. Griess reaction was performed to measure the content of Nitric oxide (NO). Apoptosis was studied by using real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) and western blotting assays. Levels of receptor tyrosine kinases like VEGFR-1,-2, Tie-1, and-2 were analyzed by enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA). The affinity of resveratrol and malondialdehyde to serum albumin was measured by Surface Plasmon Resonance Assay. Any changes in chromatin remodeling were detected by PCR array analysis. Results: Resveratrol reduced cytotoxicity and NO content inside cells induced by malondialdehyde(MDA) (P < 0. 05). Endothelial cell apoptosis was decreased by the reduction of pro-apoptotic factor Bax and increase of Bcl-2 following the incubation with resveratrol (P < 0. 05). MDA-induced receptor tyrosine kinases increase was inhibited by resveratrol and reached near-to-normal levels (P < 0. 05). Surface Plasmon Resonance revealed a higher affinity of resveratrol to albumin compared to the malondialdehyde-albumin complex. Polymerase chain reaction (PCR) array revealed the potency of resveratrol in chromatin remodeling following the treatment with malondialdehyde (P < 0. 05). Conclusion: Based on our findings, resveratrol has the potential to decrease diabetic vascular injury induced by lipid byproducts such as MDA.

آمار یکساله:  

بازدید 1408

دانلود 1282 استناد 0 مرجع 0
litScript