نتایج جستجو

39224

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3923

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  163-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3413
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

مقدمه: ناباروری ایدیوپاتیک، شایع ترین علت ناباروری در مردان بوده که معمولا به صورت تجربی مورد درمان قرار می گیرد. دو داروی جدید که امروزه در درمان تجربی مورد استفاده قرار می گیرند، پنتوکسی فیلین و ال کارنتین می باشند.هدف: تعیین اختلاف اثرات دو داروی پنتوکسی فیلین و ال کارنیتین در بیماران با آستنواسپرمی ایدیوپاتیک در زوجین نابارور بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 38 مرد مبتلا به آستنواسپرمی ایدیوپاتیک طی سال های 1385 لغایت 1386 در کلینیک زنان، زایمان و نازایی در شهر مشهد انجام شده است. در زوجین نابارور پس از اطمینان از سالم بودن جنس مونث با استفاده از معاینات بالینی و انجام بررسی های آزمایشگاهی و رادیولوژیک آزمایش اسپرموگرام با رعایت 5-3 روز عدم مقاربت و عدم استفاده از لوبریکانت ها انجام و در صورت اختلال در پارامتر حرکتی اسپرم و عدم یافتن نکته پاتولوژیک در معاینه بیماران که توسط ارولوژیست واحد انجام شده، بیماران وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت اتفاقی (راندوم) به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. بیماران به مدت 3 ماه تحت درمان با پنتوکسی فیلین با دوز 800 میلی گرم در روز و یا ال- کارنتین با دوز 500 میلی گرم در روز قرار گرفتند. پس از اتمام درمان، مجددا آزمایش اسپرموگرام در تمام بیماران انجام شد.نتایج: از 19 بیمار مورد مطالعه که با داروی ال کارنیتین به مدت 3 ماه تحت درمان قرار گرفتند. همسران 5 بیمار (26.3%) باردار شدند اما در مقایسه اسپرموگرام اولیه و اسپرموگرام پس از مصرف دارو، تغییر معنی داری در هیچ کدام از پارامترهای اسپرموگرام ایجاد نشد و از میان 19 بیمار در گروه پنتوکسی فیلین همسران 10 بیمار ( 52.6%) باردار شدند و در مقایسه اسپرموگرام اولیه و اسپرموگرام پس از مصرف دارو، تغییر معنی داری در پارامترهای دانسیته (0.011=P) و حرکت (0.0001=P) و اندکس حرکت اسپرم (0.0001=P) مشاهده شد.نتیجه گیری: این مطالعه مطرح می سازد که در مقایسه دو داروی ال کارنیتین و پنتوکسی فیلین که هردو از درمان های تجربی جدید در نازایی ایدیوپاتیک مردانه می باشند، پنتوکسی فیلین نسبت به ال کارنیتین بر روی شاخص های دانسیته، حرکت و اندکس حرکت اسپرم اثرات موثری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3413

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

IAMMARRONE E. | BALET R. | LOWER A.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  211-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10654
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10654

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

UROLOGIIA (MOSCOW)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  S2
 • صفحات: 

  4-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AMOUZEGAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  2-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16775
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

infertility is an emotionally charged problem affecting an estimated 15% of all couples. The man should be evaluated concurrently with the woman, since a male factor is the primary or contributing cause in 40% to 60% of cases. The evaluation of the infertile male continues to be a clinical challenge of increasing significance with considerable emotional and financial burdens. Many physiological, environmental and genetic factors are implicated.The infertility practitioner should have a thorough understanding of the advantages and limitations of various laboratory tests as well as the indications, costs and success rates of all treatment options. A complete medical history in conjunction with a focused examination can allow for an appropriate choice of laboratory and imaging studies. The semen analysis is a crucial first step, but it is by no means sufficient to determine cause or dictate therapy. Azoospermia factor (AZF) microdeletions of the Y chromosome, which occur in 1-55% of infertile men, are closely associated with severe spermatogenic failure and represent the most frequent molecular genetics causes of azoospermia and severe oligozoospermia. Researches on AZF and its related genes, approaching the mechanisms of spermatogenic failure at the molecular level, are of great significance for the diagnosis, treatment and prognosis of male infertility. The detection of AZF microdeletions can provide scientific basis for correct diagnosis and reasonable. Klinefelter, s syndrome and Y chromosome microdeletions are the most prevalent disorder, together accounting for 10-20% of patients evaluating for genetic cause of male infertility. Other cause of primary testicular failure such as undescended testis and orchiti should be considered as certain causes of infertility.Hypogonadotropic hypogonadism due to pituitary adenoma, panhypopituitarism hyperprolactinemia or idiopathic causes is another treatable etiology of male infertility. For part of infertile patients a genetic factor will be the underlying cause of the problems. The studies, focusing on men with fertility problems, can be subdivided into three groups: studies on deletions on the long arm of the Y chromosome, studies on X-linked genes and studies on autosomal genes. It is obvious that Yq microdeletions should be considered as a cause of male infertility. Therefore, couples with a component of male factor infertility need a systematic evaluation directed at the male partner to maximize their reproductive potential.

آمار یکساله:  

بازدید 16775

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NATURE REVIEWS UROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  369-384
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI S.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  SUPPL. 1
 • صفحات: 

  43-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7081
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Objective: “Glutathione, is a tripeptide” and known as GSH, just might be one of the most extraordinart overall health - boosters of modern nutritional medicine. GSH may help with everything from heightened immune system functioning to overcoming addictions to anti-aging and objective.” Many people are aware that sperm counts have dropped by half in the last 50 years, and those modern men have 20 percent less semen volume than their fathers. Persistent organic pollutants (POPs) and endocrine-disrupting chemicals from normal, everyday plastics are known to cause reproductive damage; Damage tosperm caused by exposure to common chemicals like alcohol and pesticides in food has been linked to lowered intelligence and behavioral disorders in children. Studies show that anti-oxidant supplementation - glutathione in particular - can improve sperm quality, and possibly increase your chances of conceiving.Materials and Methods: This is review article.Results: Mammalian spermatozoa are coated by a membrane rich in polyunsaturated fatty acids . These fatty acids are extremely susceptible to oxidative damage by free radicals or Reactive Oxygen Species (ROS) by a process called lipid peroxidation (LPO). Lipid peroxidation damages the sperm cell membrance . It is considered to be the key mechanism of ROS- induced sperm damage and leads to * Loss of sperm motility * Abnormal sperm morphlogy * Reduced capacity for oocyte penetration * infertility To protect sperm from damage, the body depends on powerful antioxidant enzymes in the body such as superoxide dismutase (SOD), catalase, and glutathione/reductase (GPX/GRD). Some amounts of all the antioxidant enzymes, which may protect spermatozoa from axidative attack, are also made by the epididymis during storage. The glutathione peroxidase/reductase enzymes play a central role in the defense against oxidative damage in human sperm.Results and Discussion: A decrease in levels of reduced glutathione (GSH) during sperm production is known to disrupt the membrane integrity of spermatozoa due increased oxidative stress. Intracellular glutathione levels of spermatozoa are known to be decreased in certain populations of infertile men.Conclusion: Glutathione is not only vital to sperm antioxidant defenses, but selenium and glutathione are essential to the formation of “ phosholipid hydroperoxide glutathione peroxidase” -an enzyme present in spermatids - which becomes a structural protein in the mid-piece of mature spermatozoa. When either substance is deficient, it can lead to instability of the mid-piece of the spermatozoa, resulting in defective motility. Free radical scavengers - such as glutathione-that restore the structure and function of poly - unsaturated fatty acids (PUFA) in the cell membrane, can be used to treat these cases.

آمار یکساله:  

بازدید 7081

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

OLIVA R.

نشریه: 

HUMAN REPRODUCTION UPDATE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  417-735
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  11316
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11316

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
نویسندگان: 

ASERO P.

نشریه: 

JAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4841
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4841

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Exp Suppl

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  111
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  341-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  368
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 368

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NATURE REVIEWS UROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  287-307
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  165
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 165

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript