نتایج جستجو

1596

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

160

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

کمبود آب از مهمترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا از جمله ایران است. بمنظور مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد 34 رقم ذرت هیبرید، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار تحت شرایط تنش خشکی (80 درصد تخلیه مجاز رطوبتی از خاک) و آبیاری در شرایط بدون تنش (50 درصد تخلیه مجاز رطوبتی از خاک) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که تحت هر دو شرایط آبیاری در شرایط بدون تنش و تنش خشکی بین هیبریدها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف بسیار معنی داری در سطح احتمال 1% وجود دارد. در شرایط آبیاری بدون تنش هیبرید تجاری سینگل کراس 500 و در شرایط تنش خشکی هیبرید شماره 11 از بیشترین مقدار عملکرد دانه (به ترتیب 13.79 و 5.69 تن در هکتار) برخوردار بودند. بر اساس عملکرد دانه هیبریدهای مورد بررسی در شرایط بدون تنش رطوبتی و تنش رطوبتی، شاخص های تحمل به خشکی، شاخص حساسیت، شاخص تحمل، میانگین محصول دهی، میانگین هندسی محصول دهی، میانگین هارمونیک و همچنین شاخص جدید میانگین طلایی عملکرد دانه برآورد شد. نتایج آزمایش نشان داد که از بین شاخص های تحمل به خشکی بهترین شاخص برای ذرت شاخص های MP و GMP و STI و MHAR می باشد. و از بین هیبریدهای مورد مطالعه، ترکیب های امیدبخش شماره 11 و 12 و هیبرید تجاری سینگل کراس 250 بیشترین تحمل به خشکی را در شرایط آب و هوایی مشهد از خود نشان دادند. توزیع هیبریدها در فضای بای پلات گابریل وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ ها نسبت به تنش خشکی را نشان داد. تجزیه کلاستر بر اساس شاخص های تحمل به خشکی، هیبریدها را در سه کلاستر جداگانه قرار داد طوری که هیبریدهای متحمل به خشکی در کلاس مشترکی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 195 استناد 0 مرجع 5
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  290-299
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1165
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

مدل های گیاهی فرآیند محور، قبل از استفاده نیاز به واسنجی و ارزیابی دارند. هدف از این تحقیق واسنجی مدل CSM-CERES-maize با استفاده از داده های مزرعه ای ذرت علوفه ای در دو سال زراعی و ارزیابی آن برای سطوح مختلف عمق آبیاری و کود نیتروژنی می باشد. برای واسنجی مدل از ابزار GENCALC استفاده شد. داده های واقعی مورد نیاز مدل از یک تحقیق میدانی دو ساله ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 بدست آمد. طرح آزمایشی در چهار سطح آبیاری و سه سطح کود نیتروژنی در سه تکرار انجام شد. حداکثر شاخص سطح برگ و وزن زیست توده در زمان برداشت فیزیولوژیک، تاریخ های گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک برای واسنجی مدل استفاده شدند. وزن زیست توده طی دوره رشد برای ارزیابی مدل استفاده شد. پس از واسنجی مدل با استفاده از ابزار GENCALC، شاخص های آماری استفاده شده در واسنجی هماهنگی بین مقادیر شبیه سازی شده و مشاهده ای را نشان دادند. ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) برای تاریخ های گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک 1 و 2 روز، برای وزن زیست توده در زمان برداشت فیزیولوژیک 980 و 1313 کیلوگرم در هکتار و برای حداکثر شاخص سطح برگ 0.75 و 0.44 به ترتیب در سال های 1383 و 1384 بودند. ضرایب ژنتیکی ذرت علوفه ای واریته سینگل کراس 704 شامل P1 برابر 236 ((oC، P2 برابر 0.4 روز، P5 برابر 790 (oC)، G2 برابر 833 عدد، G3 برابر 8.5 میلی گرم در روز و PHINT برابر 55 (oC) به دست آمد. نتایج ارزیابی مدل نشان داد که مقادیر RMSE در 12 تیمار سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژنه برای وزن زیست توده بین 9 تا 1483 کیلوگرم در هکتار در دو سال متغیر بود. ضریب تبیین (r2) برای وزن زیست توده بین 0.86 تا 0.99 در دو سال کشت به دست آمد. ضرایب به دست آمده کاربرد مدل CSM-CERES-maize را برای ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 امکان پذیر نشان داد و نتایج ارزیابی، قابلیت مدل در شبیه سازی عملکرد ذرت علوفه ای در شرایط کم آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژنی را تایید نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1165

دانلود 227 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 147 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

تحقیقات غلات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  239-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

تولید موفق بذر ذرت (Zea mays L. ) نیازمند هم نوایی کامل مراحل نموی لاین های اینبرد والدینی با شرایط محیطی است. مدل های شبیه سازی رشد و نمو می توانند با شبیه سازی زمان رخداد این مراحل نموی در مدیریت ایجاد این هم نوایی نقش کلیدی داشته باشند. به منظور ارزیابی توانایی مدل DSSAT-CSM-CERES-maize در شبیه سازی مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت، آزمایشی با پنج تاریخ کاشت و چهار تراکم بوته به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 93-1392 در کرج اجرا شد. در این آزمایش، زمان رسیدن به هر یک از مراحل فنولوژیک لاین اینبرد B73 ذرت به عنوان والد مادری هیبرید سینگل کراس 704، شامل سبز گیاهچه (VE)، پیدایش آغازه تاسل (TI)، گل دهی یا پیدایش سیلک (R1)، پایان تلقیح (R2) و رسیدگی فیزیولوژیک (R6) اندازه گیری و سپس با استفاده از روش برآورد درستنمایی غیرقطعی تعمیم یافته توسط نرم افزار GLUE، ضرایب ژنتیکی مورد استفاده در مدل یعنی P1، P2، P5 و PHINT برای لاین اینبرد B73 تعیین شدند. این مقادیر به ترتیب برابر با 307، 33/0، 970 و 70 برآورد شدند. بررسی ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده (nRMSE) برای اعتبارسنجی مدل برای پنج مرحله رشدی گیاه به ترتیب 857/7، 14، 141/7، 607/3 و 687/2 به دست آمد که نشان می دهد مدل می تواند با استفاده از ضرایب جدید، مراحل رشد و نمو لاین اینبرد B73 ذرت را به خوبی شبیه سازی کند. در کل، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل CERES-maize که برای شبیه-سازی ارقام هیبرید ایجاد شده است، فقط در صورت استفاده از ضرایب ژنتیکی ویژه هر لاین اینبرد می تواند برای شبیه-سازی تولید بذر هیبرید از لاین های اینبرد مادری، کارایی و دقت لازم را داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  435-445
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

اهمیت آب در کشاورزی در کنار رشد روزافزون جمعیت و ضرورت تامین غذای مورد نیاز، استفاده بهینه از منابع آب را ضرورت می بخشد. مدل Aqua Crop، ارائه شده از سوی سازمان خواربار جهانی، از مدل های شبیه ساز رشد گیاهی است که سعی می کند با استفاده از کاهش تعداد داده ورودی سهولت کاربری این نرم افزار را افزایش دهد. در این مطالعه، علاوه بر واسنجی و صحت سنجی مدل Aqua Crop برای گیاه ذرت در منطقه کرج، با استفاده از روش بیلان آب خاک، عملکرد مدل با مدل تخصصی گیاه ذرت (CERES-maize) مقایسه شد. نتایج نشان داد عملکرد هر دو مدل مناسب است؛ طوری که شاخص توافق برای مدل Aqua Crop در برآورد محتوای آب خاک بین 85 تا 94 درصد و برای مدل CERES-maize بین 58 تا 64 درصد متغیر است. شاخص RMSE در برآورد عملکرد محصول برای مدل Aqua Crop بین 20 تا 40 درصد و برای مدل CERES-maize بین 20 تا 80 درصد بود. در نهایت مدل Aqua Crop، با توجه به نتایج خروجی، برای استفاده کشاورزان و برنامه ریزان در سطح منطقه توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ملکیان راحله | قیصری مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

ظرفیت زراعی (FC) از مهم ترین پارامترهای ورودی مدل های آب، خاک، گیاه و اتمسفر است که تعیین و اندازه گیری دقیق آن نیازمند صرف وقت و هزینه زیادی می باشد. هدف از این پژوهش آنالیز حساسیت مدل CSM-CERES-maize نسبت به FC خاک در شبیه سازی غلظت نیترات و آمونیوم در لایه های مختلف خاک و اندام های گیاهی و همچنین میزان برداشت نیتروژن از خاک توسط گیاه است. بدین منظور آزمایش مزرعه ای بر روی ذرت علوفه ای سینگل کراس 704 در سال های 1382 و 1383 در جنوب تهران انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل چهار سطح 0.7، 0.85، 1 و 1.13 تخلیه رطوبتی آب خاک و سه سطح کوددهی صفر، 150 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. نتایج نشان داد که بر اثر تغییر 25 درصدی FC (افزایش و یا کاهش)، غلظت نیترات خاک نسبت به مقدار پایه بین 7.17 و 96.75 درصد تغییر می کند. این مقدار برای غلظت آمونیوم خاک بین 33.31 و 139.01 درصد می باشد. مدل CERES در تخمین غلظت نیترات و آمونیوم خاک نسبت به تغییرات FC حساس بوده که این حساسیت در لایه های مختلف خاک متفاوت می باشد. این مدل در تعیین میزان معدنی شدن نیتروژن، نیتریفیکاسیون و همچنین غلظت نیتروژن در گیاه نسبت به تغییرات FC دارای حساسیت کمی می باشد. بدین ترتیب می توان گفت که با انتخاب درست و دقیق FC موجب کاهش عدم قطعیت در برآورد غلظت نیترات و آمونیوم در خاک می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 39 استناد 4 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  172-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1211
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

تغییرات کمی و کیفی نور خصوصیات رشدی گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد. بطوریکه جهت انجام فتوسنتز مناسب، نور با شدت زیاد لازم است. تاثیر کمیت و کیفت نور بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام ذرت(Zea maize L.) ، در آزمایشی گلخانه ای در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. تیپ های رشدی ذرت شامل هیبرید زودرس (370) و هیبرید دیررس (704) در سه شرایط نوری شامل نور طبیعی، نور اضافی به مدت دو ساعت و شرایط کاهش کمی و کیفی نور (شرایط پرده) در طول مدت رشد در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در جعبه هایی به ابعاد 50×30 و ارتفاع 30 سانتی متر انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو رقم سطح برگ با طولانی تر شدن دوره نور تا 28 روز پس از کاشت افزایش یافت و پس از آن نسبت به شرایط نور طبیعی کاهش نشان داد، ولی وزن خشک برگ و ساقه با طولانی تر شدن دوره نور تا مرحله زایشی افزایش یافت. نسبت طول به عرض برگ در تیمار نور اضافی تا برگ هفتم افزایش یافت ولی سپس کاهش نشان داد. و در شرایط شدت نور کم نسبت طول به عرض برگ بیشتر شد. میزان کلروفیل با طولانی تر شدن دوره نور تا ظهور برگ ششم (42 روز پس از کاشت) افزایش یافت، ولی پس از آن تا مرحله زایشی کاهش نشان داد، البته میزان کلروفیل در هر دو رقم در شرایط پرده نسبت به دو شرایط نوری دیگر کم شد. ارتفاع گیاه و شاخص ورس در هر دو رقم با ازدیاد نور افزایش یافت. بطور کلی، سطح برگ، وزن خشک برگ و ساقه، ارتفاع و شاخص ورس در هر سه تیمار نور در رقم زودرس کمتر بود. این بررسی نشان داد که افزایش نور بیش از حد طبیعی منجر به افزایش وزن خشک گیاه ذرت می شود. به طوری که رقم دیررس با طول دوره رشد طولانی تر نور بیشتری جذب کرده که منجر به افزایش وزن خشک شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1211

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMAR P. | GUPTA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  107-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6814
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6814

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript