نتایج جستجو

12513

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1252

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (مسلسل 69)
 • صفحات: 

  201-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1122
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

زمینه و هدف: جابجایی دیسک یکی از شایع ترین اختلالات مفصل گیجگاهی فکی است و (MRI) magnetic resonance imaging استاندارد طلایی در تشخیص آن می باشد. این اختلال می تواند تغییراتی در شدت سیگنال تصاویر MR به وجود آورد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شدت نسبی سیگنال تصاویر MR در بافت رترودیسکال و عضله تریگوئید خارجی با انواع جابجایی قدامی دیسک و نیز Flattening سر کندیل در بیماران مبتلا به (TMD) Temporomandibular Disorder بود.روش بررسی: در این مطالعه که از نوع گذشته نگر می باشد، 31 تصویر MR بیماران مبتلا به جابجایی قدامی دیسک بررسی شد. پس از اندازه گیری شدت نسبی سیگنال در سه ناحیه بافت رترودیسکال، سر فوقانی و سر تحتانی عضله تریگوئید خارجی، ارتباط میان شدت نسبی سیگنال با نوع جابجایی قدامی دیسک توسط آزمون Repeated Measured ANOVA ارزیابی و در هر کدام از 3 فضای مذکور از آنالیز T-test جهت مقایسه گروه دارای Condyle Flattening و گروه فاقد آن استفاده شد.یافته ها: در این تحقیق رابطه میان شدت نسبی سیگنال تصاویر MR با نوع جابه جایی قدامی دیسک در ناحیه رترودیسکال، در محل سر فوقانی عضله تریگوئید خارجی و در محل سر تحتانی عضله تریگوئید خارجی معنی دار نشد (P=0.3). همچنین ارتباط معنی دار آماری میان شدت نسبی سیگنال تصاویر MR و Flattening سر کندیل در بافت رترودیسکال، در سر فوقانی عضله تریگوئید خارجی و در سر تحتانی عضله تریگوئید خارجی یافت نشد (0.05<P).نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر آن است که احتمالا شدت نسبی سیگنال تصاویر MR در بافت رترودیسکال و دو سر عضله تریگوئید خارجی پیش بینی کننده خوبی برای نوع جابجایی قدامی دیسک و وجود یا عدم وجود Flattening سر کندیل نیست و به نظر نمی رسد که بتوان از آن به عنوان یک علامت تشخیصی در پیشرفت TMD استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1122

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  351-355
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1540
 • دانلود: 

  405
چکیده: 

زمینه و هدف: سرطان پروستات سومین علت مرگ و شایع ترین علت سرطان در مردان مسن است. با توجه به توانایی تشخیصی پایین روش های غربالگری در تشخیص و لوکالیزه کردن تومور، روش های تصویربرداری از جمله Diffusion Weighted imaging (MRI) و magnetic resonance imaging (DWI) در سال های اخیر مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. در این تحقیق، ارزش استفاده از DWI برای تشخیص سرطان های پروستات بررسی گردید.روش بررسی: این مطالعه در سال 1390 در بخش رادیولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در قالب مطالعه مقطعی انجام شد. نمونه مورد پژوهش بیماران مشکوک به سرطان پروستات بر اساس افزایش Prostate-Specific Antigen (PSA) سرم یا معاینه غیرطبیعی رکتال بودند که برای انجام بیوپسی پروستات ارجاع شدند. نتایج به دست آمده در تصویربرداری DWI با نتایج بیوپسی بیماران مقایسه شد.یافته ها: تعداد 85 بیمار وارد مطالعه شدند. حساسیت DWI در تصاویر MRI برای تشخیص سرطان پروستات 100%، ویژگی 97.1%، ارزش اخباری مثبت 89.5% و ارزش اخباری منفی 100% بود. این یافته ها نشان داد چنان چه DWI سرطان پروستات را منفی گزارش نماید با اطمینان بسیار بالایی می توان به نتیجه آن اعتماد کرد، ولی در صورت مثبت بودن گزارش، اگرچه اطمینان 100% نیست اما میزان آن باز هم بالا بوده و بیش از 90% می باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند که استفاده از DWI در تصاویر MRI دقت بالایی در تشخیص افراد غیرمبتلا و هم چنین دقت قابل قبولی در تشخیص بیماران مبتلا به سرطان پروستات در مقایسه با سایر روش ها دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1540

دانلود 405 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  149
 • صفحات: 

  82-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1569
 • دانلود: 

  613
چکیده: 

آمیوتروفیک لترال اسکلروز (Amyotrophic Lateral Sclerosis- ALS) یک بیماری پپشرونده نورودژنراتیواست که در آن به علت تخریب نورون های حرکتی بیمار دچار ضعف و آتروفی عضلانی فزاینده و کاهش وزن می شود. در این بیماری علائم درگیری نورون محرکه فوقانی و هم تحتانی (Upper and Lower Motor Neuron) به شکل همزمان دیده می شود. طیف وسیع تظاهرات آتیپیک ALS می تواند منجر به بررسی های پرهزینه و تاخیر بیمورد در تشخیص گردد. گاها در MRI مغز بیماران ALS ضایعات متعدد ماده ی سفید (White matter) دیده می شود. در بعضی از موارد نیز الیگوکلونال باند (Oligoclonal Bands- OCB) در مایع مغزی نخاعی (Cerebrospinal Fluid- CSF) مثبت است. علائم Upper motor neuron، ضایعات ماده سفید مغز و الیگوکلونال باند مثبت در CSF می تواند باعث اشتباه گرفتن ALS با مالتیپل اسکلروز (Multiple Sclerosis-MS) شود. همچنین بعضی از علائم ALS مشابه واسکولیت های درگیر کننده ی سیستم مرکزی عصبی (Central Nervous System- CNS) است. ما یک مورد ALS در یک مرد 48 ساله را گزارش می کنیم که با علائم دی پارزی اسپاستیک پیشرونده ی تحت حاد و ضایعات White matter مغز با ظن اولیه ی MS و واسکولوپاتی CNS تحت پیگیری قرار گرفته بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1569

دانلود 613 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  531
 • صفحات: 

  680-686
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

مقدمه: Multiple sclerosis (MS)، شایع ترین بیماری التهابی است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند و اختلالات شناختی، شکایت رایج این بیماران است. هایپوکامپوس، بخشی از مغز است که نقش مهمی در شناخت دارد و بسیار حساس به تغییرات التهابی ناشی از MS می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی زاویه ی هایپوکامپ در تشخیص اختلالات شناختی بیماران MS به عنوان اولین مطالعه در این زمینه بود. روش ها: این مطالعه، یک مطالعه ی مقطعی آینده نگر بود که بر روی 39 بیمار مبتلا به MS که در سال های 95-1394 به بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران بر اساس پاسخ گویی به پرسش نامه ی عصب شناختی MS به دو گروه با و بدون اختلالات شناختی تقسیم شدند. سن، جنس و میزان گستره ی معلولیت (Expanded disability status scale یا EDSS) بیماران مورد بررسی قرار گرفت. سپس، تمام بیماران تحت magnetic resonance imaging (MRI) قرار گرفتند و زاویه ی هایپوکامپال، قطر شاخ بیفرونتال (Bifrontal diameter یا BFD) و عرض بطن سوم (Third ventricle width یا 3VW) بر اساس تصویربرداری آن ها اندازه گیری شد. یافته ها: اختلال شناختی، به شکل معنی داری با سن بیماران (130/0 = P و 164/0 = B) و EDSS (005/0 = P و 1/23 = B) مرتبط بود. هیچ ارتباطی بین اختلالات شناختی و زاویه ی هایپوکامپال یافت نشد (270/0 =P) و EDSS به طور معنی داری با زاویه ی هایپوکامپ همبستگی نداشت (500/0 = P و 317/0 = r). BFD و 3VW از نظر آماری با اختلال شناختی مرتبط نیستند (050/0 < P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ارتباطی بین زاویه ی هایپوکامپال و عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به MS وجود نداشت. همچنین، این زاویه تحت تاثیر سن و جنس بیماران نبود. انجام مطالعات بیشتر با جمعیت نمونه ی بزرگ تر و در نظر گرفتن رژیم دارویی و مدت زمان بیماری توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (مسلسل 26)
 • صفحات: 

  66-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1899
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی MRI طبیعی چشم گربه در T1-weighted و T2-weighted و همچنین به دست آوردن اندازه ساختارهای داخل کره چشم و عصب بینایی توسط این تکنیک در چشم راست و چپ گربه می باشد. در این تحقیق از 6 قلاده گربه ماده سالم 2 تا 2.5 ساله با وزن متوسط 0.4±3.2 کیلوگرم توسط دستگاه MRI جمسو ساخت شرکت فیلیپس با قدرت 1.5 تسلا نماهای پشتی و سهمی و عرضی از چشم راست و چپ در T1 و T2 تهیه گردید. ساختارهای داخل کره چشم که در T1-weighted و T2-weighted قابل مشاهده بودند شامل قرنیه، اطاقک قدامی، عدسی، جسم زجاجیه و عنبیه و ساختارهایی که در پشت کره چشم قابل مشاهده بودند شامل عصب بینایی و کیاسما اپتیک بودند. قرنیه در T1-weighted و عنبیه در T2-weighted قابل مشاهده بود و کیاسما اپتیک در نمای پشتی در T2-weighted به خوبی مشخص بود. اندازه متوسط ساختارهای قرنیه، اطاقک قدامی، عدسی، جشم زجاجیه در نمای سهمی در T1-weighted و T2-weighted و پهنای عصب بینایی در نمای پشتی T1-weighted و T2-weighted اندازه گیری شد که این اندازه ها در چشم راست و چپ تفاوت معنی داری را نشان نمی داد (P>0.05). در نهایت بنظر می رسد MRI از چشم به دلیل کنتراست ذاتی چشم که ناشی از وجود مقدار زیادی مایع در چشم و کنتراست بافت های اطراف چشم می باشد و با به دست آوردن تصاویر از مقاطع مختلف و ضخامت های مختلف می تواند تکنیکی ارزشمند در مورد این ساختار باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1899

دانلود 112 استناد 0 مرجع 1440
نویسنده: 

تبریزی نسیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  7
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 7
strs
نویسندگان: 

SEDAGHAT A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  41-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15613
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction & Background: Bone marrow is classified into two types of tissues based on differences in their color at gross pathologic examination. The ac-tie hematopoietic component is comprised mostly of erythrocytes and their precursors and is denoted as "red" marrow, whereas "yellow" (inactive) marrow is comprised primarily of fat. Bone marrow is the fourth largest organ in body by weight, following bone, muscle and fat. MRI pattern of bone marrow is de-pendent on several factors including age, sex, differ-end bones, diseases (inflammation, tumors, ischemia, trauma, and metabolic disorders), post-surgical and post-radiation changes. Progressive conversion of hematopoietic marrow to fatty marrow is seen with age. The conversion process continues until the adult pattern is reached by the age of 25 years. Here nor-cal and abnormal appearances of bone marrow in MRI. Role of different MRI sequences (such as T1W Spin echo, T2W fat-saturation (FSE), ORE, fast STIR, etc.) in normal and abnormal bone marrow patterns is also discussed. 

آمار یکساله:  

بازدید 15613

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21327
 • دانلود: 

  12178
چکیده: 

Background: Spondyloarthritis (SpA) traditionally encompasses ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis and reactive arthritis associated with inflammatory bowel diseases. Sacroiliac joint (SIJ) inflammation is an important and usually the first finding of SpA. Objectives: The aim of this retrospective study was to assess the value of different magnetic resonance imaging (MRI) sequences in evaluation of bone marrow and subchondral bone changes in active sacroiliitis and inter-and intra-observer reliability of these sequences. PatientsandMethods: Ninety patients (65 males, 25 females; meanage 33. 44 11 years; range 15 to 62) withMRIfindings suggestive of active sacroiliitis were selected from picture archive and communication system (PACS) by the consensus of two radiologists. The SIJs were retrospectively analyzed by two radiologists separately blinded to each other’ s evaluations. Each sequence was evaluated at different times (one week apart from each other) in the same monitor of PACS system by each observer. Periarticular bone edema and contrast enhancement were recorded separately by each observer. Results: Highest agreement between measurements of observer 1 and 2 was found on contrast enhanced fat suppressed T1 weighted imaging (CE FS T1 WI) (97. 78%) among all sequences and on FS T2 WI of axial planes within sequences taken before contrast injections (97. 78%). Conclusion: FS T2Wand CE FS T1Wsequences of axial planes were the most useful sequences in determination of active sacroiliitis. Therefore, in patients with renal failure or allergy to contrast media, FS T2 WI can be obtained to detect active sacroiliitis.

آمار یکساله:  

بازدید 21327

دانلود 12178 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  210-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1806
 • دانلود: 

  264
چکیده: 

زمینه: تصویربرداری ملکولی روشی نوین در بررسی مطالعات فیزیولوژیکی در ابعاد مولکولی می باشد. از میان روش های مختلفی که برای این منظور معرفی شده است، روش اسپکتروسکوپی تشدید مغناطیسی (MRS) امکان مطالعه دقیق تر فعالیت های ناحیه مغز و نیز تومورهای نواحی مختلف بدن را فراهم آورده است.مواد و روش ها: در این مطالعه مروری، با استفاده از کلید واژه هایی از قبیل MRS، Molecular imaging و Cancer در سایت های معتبر علمی نظیر PUBMED و ISI به بررسی مطالعات انجام شده و یافته های حاصل در زمینه MRS پرداخته شد.یافته ها: تصویربرداری MRS امکان مطالعه اختلالات در ناحیه مغز از قبیل بیماری آلزایمر و سرطان های مغز و پروستات و سایر ارگان ها را فراهم می آورد. این روش همچنین در تشخیص (میان بافت نرمال و سرطانی، انواع مختلف سرطان، و نئوپلاستیک از غیر نئوپلاستیک)، طراحی مطلوب ترین رژیم های درمانی برای هر بیمار و نیز مانیتور کردن بیماری بعد از درمان مورد استفاده قرار گرفته است.نتیجه گیری: روش تصویربرداری MRS روشی نوین در تصویربرداری ملکولی است که می تواند در انواع تشخیص های افتراقی مورد استفاده قرار بگیرد. این روش می تواند عدم توانمندی روش MRI در بررسی آسیب شناسی را برطرف نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1806

دانلود 264 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

SMALL S.L. | BURTON M.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  505-510
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5062
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5062

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript