نتایج جستجو

56838

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5684

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  45
 • دانلود: 

  12
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 45

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE AIM OF THIS STUDY IS TO INVESTIGATE OF magnetic NANOPARTICLE AND magnetic field ON MEMBRANE FILTRATION PERFORMANCE. THEREFORE, magnetic NANOCOMPOSITE MEMBRANES FABRICATED VIA BLENDING magnetic FE3O4 NANOPARTICLE WITH POLYMERIC MATRIX. THE MICROSTRUCTURE OF NEAT AND NANOCOMPOSITE MEMBRANE OBSERVED BY SEM IMAGES. THE FILTRATION EXPERIMENTS SHOWED THAT NANOPARTICLE PRESENCE COULD IMPROVE MEMBRANE WATER FLUX. MOREOVER, APPLICATION OF magnetic field CAN INCREASE MEMBRANE WATER FLUX.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه پرتوهای غیریون ساز)
 • صفحات: 

  47-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این مقاله یک میدان مغناطیسی جایگزیده با استفاده از پیچه ی هلمهولتز به همراه یک مغزه ی فرومغناطیس با هندسه ی مناسب جهت تمرکز شار مغناطیسی طراحی و شبیه سازی شده است. این میدان می تواند جهت تمرکز مغناطیسی دارو های حامل بورون در BNCT مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Bioelectromagnetics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  581-591
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1364
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1364

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  40-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

سابقه و هدف: نوزادان نارس و یا برخی از شیرخواران بیمار، نیازمند مراقبت های ویژه و نگهداری در انکوباتور هستند. سیستم الکتریکی انکوباتور نوزاد نارس را در معرض میدان الکترو مغناطیسی قرار می دهد. از آنجا که میدان مغناطیسی یکی از عوامل ایجاد لوسمی در کودکان می باشد، در این مطالعه شدت میدان مغناطیسی داخل انکوباتورها مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی شدت میدان مغناطیسی 17 انکوباتور در بخشهای نوزادان و NICU توسط یک تسلامتر اندازه گیری شد. در هر انکوباتور پنج نقطه برای تعیین شدت میدان مغناطیسی مورد استفاده قرار گرفت. اندازه گیریها 2 بار (طی 2 هفته بین ساعت 10 تا 12 صبح) و دردو راستای میدان افقی و عمودی تکرار شد.یافته ها: میانگین شدت میدان مغناطیسی اندازه گیری شده در تمامی نقاط داخل انکوباتورهای مورد ارزیابی 0.03±0.2 میکروتسلا بود. شدت میدان مغناطیسی در یک نقطه داخل انکوباتور (با شدت 0.03±0.27 میکروتسلا)، در هر دو شیوه اندازه گیری افقی و عمودی با خارج از انکوباتور اختلاف معنی داری داشت (p<0.04).نتیجه گیری: در برخی از نقاط داخل انکوباتورها با روشن شدن گرمکن دستگاه، شدت میدان مغناطیسی افزایش می یابد. توصیه می شود که در صورت امکان، مدت حضور نوزادان در انکوباتورها به حداقل کاهش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  290-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

مغناطیس درمانی یک روش درمانی مکمل است که با اعمال میدان مغناطیسی، سبب تسهیل در روند بهبود می شود. ناباروری یکی از معضلات مهم بالینی است که حدود 10 تا 15 درصد از جمعیت زوج های دنیا را شامل می شود. ناباروری در مردان سهمی در حدود 40 تا 50 درصد را به خود اختصاص داده است وتحرک اسپرم یکی از پارامترهای مهم در باروری مردان محسوب می شود. هدف این مطالعه حفظ حرکت اسپرم با استفاده از شدت متوسط میدان مغناطیسی استاتیک است. مواد و روشها: پس از بررسی های اولیه، نمونه منی90 مرد با مشخصات اسپرم سالم جمع آوری شد. هر نمونه به دو قسمت تقسیم شد، یک نمونه تحت شدت میدان مغناطیسی ویک نمونه درخارج از محدوده ی مغناطیسی؛ هر دو در داخل انکوباتور در بازه زمان های 3، 1و5 ساعت، در مرکز میدان مغناطیسی ایستا قرار گرفتند. میزان حرکت کلی اسپرم توسط نرم افزار کاسا اندازگیری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون t-test انجام شد. نتیجه گیری: میدان مغناطیسی استاتیک می تواند بر تحرک اسپرم انسان اثر بگذارد. نتایج این آزمایش نشان داد که میدان مغناطیسی، پس از 5 ساعت سبب حفظ حرکت اسپرم نسبت به نمونه خارج از میدان می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

KHODAPARAST ELHAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS ARTICLE WE HAVE GENERALIZED THE HK THEOREMS TO THE ADDED PRESENCE OF A UNIFORM magnetic field. THESE THEOREMS ARE GENERALIZED TO ELECTRONS WITH SPIN BY IMPOSING THE ADDED CONSTRAINT OF FIXED CANONICAL ORBITAL AND SPIN ANGULAR MOMENTUM.AND PROVED A ONE-TO-ONE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXTERNAL POTENTIALS {V(R),A(R)} AND THE NONDEGENERATE GROUND STATE DENSITIES {Ρ(R),J(R{(.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

Mohammad Hosseini Toramuni Sonia | Roshani Farinaz

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 ( 26)
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

In this paper, the behavior of the magnetic swimmers has been simulated in the presence of an external magnetic field. The studied system is formed of spherical self-propelled particles that have magnetic properties and are suspended in a box. We have applied a homogeneous magnetic field with circular symmetry. The particle-toparticle, particle-to-wall, and bipolar-bipolar interactions have been ignored. The motion of particles has been described by the Langevin equation, and the Fokker-Planck equation has been used for the expression of the evolution of the probability density distribution function. In the steady-state, solving these equations shows the collective behavior of these magnetic particles. In the absence of an external magnetic field, these particles are smoothly distributed in the box. The motion of particles has been controlled by an external magnetic field. Applying an externally homogeneous magnetic field, these particles are concentrated at boundaries. If the magnetic field is an exponential function of distance, particles will collect in the middle of the box. This type of research has applications in targeted drug delivery to damaged tissues and the separation of magnetic particles.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  703-720
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

دانش مرتبط با روش شناسی انجام مطالعه کارآزمایی میدانی (field Trial) به عنوان یکی از انواع مطالعات مداخله ای، هنوز برای خیلی از محققان کشورمان به صورت کامل شناخته شده نیست. مقاله حاضر با هدف آشنایی بیش تر با روش انجام این نوع از مطالعات نگارش شده است. مطالعات میدانی بر روی افراد سالم و با هدف پیش گیری انجام می شود. این دسته از مطالعات مثل کارآزمایی های بالینی در هر دو سطح فردی و جمعی قابل انجام است. یک نوع از این مطالعات که community intervention trial نام دارد که معمولا روی حجم زیادی از جمعیت انجام می شود. در انجام بررسی های میدانی لازم است مراحلی هم چون تدوین فرضیه، انتخاب جمعیت (جمعیت مرجع، جمعیت مورد مطالعه و نمونه گیری)، اندازه گیری متغیرهای پایه (قبل از انجام مداخله پیش گیرانه)، تقسیم یا تخصیص افراد به گروه های شاهد و مداخله، اعمال مداخله و اندازه گیری پیامد مدنظر قرار گیرد. روش شناسی مطالعات میدانی خیلی شبیه به مطالعات کارآزمایی بالینی است، با این تفاوت که مطالعات میدانی روی افراد سالم و با هدف پیشگیری صورت می گیرد. حجم نمونه در این مطالعات به نسبت بیش تر بوده و نیازمند زمان و هزینه بیش تری هم می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAMANI MINA | BIGDELI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9954
 • دانلود: 

  17219
چکیده: 

In this work, we review the formalism which would allow us to model magnetically deformed neutron stars. We study the e ect of di erent magnetic eld con gurations on the equation of state (EoS) and the structure of such stars. For this aim, the EoS of magnetars is acquired by using the lowest order constraint varia-tional (LOCV) method and employing the AV18 potential. We show how the magnetic eld varies from the surface to the center of neutron star by using various exponential and polynomial pro les and compare their results. In addition, global properties of neutron stars are obtained within two formalisms. The rst formalism is described by considering the pressure into two directions and the deformation of neutron stars is governed by anisotropies in the equation of state. The second formalism for in-vestigating macroscopic properties of magnetars is gained by treating the nonuniform pressure as a perturbation to the total pressure and expanding metric and pressure up to the quadrupole term in spherical harmonics. Afterwards, we include three nucleon interactions (TNI) to the EoS and apply this model to represent our results for both exponential and polynomial magnetic eld pro les. The maximum gravitational mass is obtained in the range of (1. 71-1. 80) M and (2. 13-2. 19) M for the EoS without and with TNI contribution, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 9954

دانلود 17219 استناد 0 مرجع 0
litScript