نتایج جستجو

79

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی بوم شناختی جمعیت ماکروبنتوزهای رودخانه کلارود بابل (استان مازندران) طی سال 1390-1389 با چهار فصل نمونه برداری در شش ایستگاه صورت گرفت. بی مهرگان کفزی به وسیله نمونه بردار کمی سوربر جمع آوری شده و در آزمایشگاه با استفاده از لوپ جداسازی گردیدند. همزمان با نمونه برداری از ماکروبنتوزها، متغیر های هیدرولوژیک نیز در هر ایستگاه ثبت شد. به طورکلی کفزیان رودخانه از دو شاخه بند پایان و کرم های پهن شامل 5 رده 8 راسته و 12 خانواده بودند. در مجموع، رده حشرات با 5 راسته و 6 خانواده متنوع ترین گروه کفزیان رودخانه را به خود اختصاص داده، که از این بین Ephemeroptera (یکروزه ها) بیشترین تنوع و Plecopte (بهاره ها) کمترین تنوع را در بین کفزیان رودخانه کلارود دارا بود. از میان کلیه خانواده های شناسایی شده بیشترین تنوع و فراوانی با میانگین 103 نمونه و 89/20 درصد متعلق به جنس Heptagenia و کمترین تنوع وفراوانی با میانگین 3 نمونه و60/0 درصد متعلق به خانواده Gammaridae بود. حد اکثر و حداقل تنوع و تراکم بترتیب در فصل بهار و فصل تابستان بود، همچنین ایستگاه اول و ششم به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تنوع بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 15 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  273-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

این مطالعه به منظور شناسایی گونه های مختلف کفزیان و ارزیابی تنوع فصلی در سال 1389 در طی 4 فصل در دو ایستگاه رودخانه ای و مصبی رود قره سو انجام گردید. برای نمونه برداری از دستگاه گراب ون وین به صورت 3 تکرار استفاده گردید و نمونه های جمع آوری شده جهت شناسایی در فرمالین 4% تثبیت گردیدند. در ایستگاه رودخانه 9 راسته متعلق به 12 خانواده شناسایی شد که بیش ترین فراوانی مربوط به خانواده Lumbriculidae با فراوانی 19/39% می باشد و کم ترین فراوانی متعلق به خانواده Tubificidae با فراوانی 2/07% بود. در ایستگاه مصب 10 راسته و 12 خانواده شناسایی گردید که بیش ترین فراوانی مربوط به خانواده هایAmpharetidae (21%) Lumbriculidae(11/55%)، Naididae (11/32% و( Gammaridae(9/98% بود. بیش ترین تراکم کفزیان در ایستگاه رودخانه در فصل پاییز و کم ترین تراکم در فصل زمستان بود. بیش ترین و کم ترین تراکم کفزیان در ایستگاه مصب به ترتیب در فصل بهار و فصل زمستان مشاهده شد. بیش ترین مقدارشاخص شانون در ایستگاه رودخانه در فصل بهار (2/36) و در ایستگاه مصب در فصل تابستان (2/31) مشاهده گردید. بیش ترین میزان شاخص سیمپسون در ایستگاه رودخانه در فصل تابستان (0/19) و در مصب حداکثر مقدار آن در فصل بهار بود. نتایج شاخص غنا نشان داد که بیش ترین مقدار این شاخص در رودخانه در فصل بهار و تابستان بود درحالی که در مصب قره سو بیش ترین مقدار آن در فصل پاییز بود. به طورکلی ایستگاه رودخانه تراکم و تنوع بالاتری نسبت به ایستگاه مصب دارد و از وضعیت اکولوژیکی بهتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  442-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  947
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

رودخانه کرج بعنوان یکی از مهمترین منابع تامین آب استان تهران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر مشتمل بر شناسایی و پراکندگی ماکروبنتوزها در رودخانه کرج می باشد، که از مهر سال 1393 شروع و در تیر سال 1394 پایان یافت. در این منطقه، در مجموع پنج ایستگاه مطالعاتی بر اساس شرایط تاثیرگذاری محیطی انتخاب و فون ماکروبنتوزهای آن با تواتر فصلی توسط کوادرات با ابعاد 50´50 سانتی متر و با 5 تکرار در هر ایستگاه نمونه برداری شد. نمونه ها توسط فرمالین 4% تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی، شناسایی و شمارش گردیدند. در بررسی های انجام شده، 23 جنس از 21 خانواده و 5 رده ماکروبنتوز شناسایی گردیدند. نتایج نشان می دهد که، ایستگاه 4 در فصل زمستان با 1067 عدد در مترمربع بیشترین فراوانی و ایستگاه 5 در فصل بهار با 254 عدد در مترمربع کمترین فراوانی را دارا بودند. در میان ماکروبنتوزهای شناسایی شده، رده Insecta با %88.8 فراوانی بیشترین تعداد و رده Malacostraca با %0.1 از کمترین فراوانی برخوردار بودند. جنس Simulium با فراوانی 879 عدد در مترمربع بیشترین تعداد و جنس های Asellus و Atherix با فراوانی 1عدد در مترمربع کمترین تعداد را داشتند. در طی این مطالعه میانگین شاخص تنوع گونه ای شانون وینر 1.73، غالبیت گونه ای سیمپسون 0.74 و غنای گونه ای مارگالف 3.31 محاسبه شد. بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف (HFBI)، وضعیت کیفی آب رودخانه کرج در ایستگاه های 2 و 3 عالی، ایستگاه های 1 و 4 خیلی خوب و ایستگاه 5 خوب ارزیابی شد. بطور کلی با توجه به نتایج بدست آمده، مشخص گردید که حشرات آبزی، جمعیت غالب جانداران کفزی رودخانه کرج را تشکیل می دهند. در فصل زمستان رده های: Insecta Turbellaria، Gastropoda، Malacostraca و Clitellata از بیشترین تراکم و تنوع نسبت به سایر فصول برخوردار بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 947

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  11-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

تحقیق حاضر در رودخانه جاجرود در محدوده بین منطقه سعید آباد تا پایین دست روستای قره قویون به منظور بررسی تاثیر بزرگ بی مهرگان آبزی بر رشد صورت پذیرفت. جهت این کار سه ایستگاه مطالعاتی در نظر گرفته شد و نمونه برداری از بی مهرگان کفزی در کنار سایر سنجه ها مانند دمای هوا و آب، BOD5، pH و DO به صورت ماهیانه صورت گرفت. در بررسی بزرگ بی مهرگان آبزی از شاخص های غنای کل، غنای EPT، شاخص تنوع شانن وینر (H) و شاخص زیستی هیلسنهوف (HFBI) استفاده شد. میانگین درجه حرارت هوا بین 1.3 تا 32.5 درجه سانتی گراد، دمای آب بین 3 تا 25.1 درجه سانتی گراد، BOD5 بین 3.9 تا 9.98 میلی گرم در لیتر،DO  بین 4.85 تا 9.52 میلی گرم در لیتر و pH آب بین 8.8 تا 9.6 طی مدت بررسی متغیر بودند. در بررسی فون بزرگ بی مهرگان آبزی 7 راسته و 11 جنس شناسایی شدند که گروه های مقاوم به آلودگی مانند Diptera و به طور خاص خانواده های Chironomidae و Gastropoda در پایین دست رودخانه غالبیت داشتند. غنای EPT در بهار در ایستگاه 3 با میزان 45 درصد حداکثر و 34 درصد در ایستگاه 2 در تابستان حداقل میزان را داشت. ایستگاه شماره 2 با در نظر گرفتن کلیه سنجه ها شدیدا آلوده، ایستگاه 1 دارای آلودگی آلی قابل ملاحظه و ایستگاه 3 دارای آلودگی نسبی بود. کیفیت آب در ایستگاه 1 بر اساس شاخص زیستی هلسینهوف ضعیف، در ایستگاه 2 بسیار ضعیف و در ایستگاه 3 نسبتا ضعیف طبقه بندی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 152 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  9-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین تنوع و تراکم ماکروبتوزهای رودخانه باهوش و ارزیابی وضعیت کیفیت آب توسط شاخص ولچ بود. نمونه برداری در دو فصل تابستان و زمستان طی سال 1392 انجام شد. در هر ایستگاه سه بار نمونه برداری از رسوبات کف انجام شد. نمونه های ماکروبنتوز توسط گرب وَن وین با سطح مقطع 025/0 مترمربع جمع آوری و سپس توسط فرمالین 5 درصد فیکس و به آزمایشگاه منتقل و شناسایی و شمارش گردید. همچنین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب از قبیل دما، pH، اکسیژن محلول (DO) و شوری آب نیز در هر ایستگاه اندازه گیری شد. شاخص تنوع با استفاده از فرمول شانون-وینر، شاخص غالبیت با استفاده از فرمول سیمپسون، شاخص غنای گونه ای با استفاده از فرمول مارگالف و تعیین درجه کیفیت آب هر ایستگاه توسط شاخص ولچ مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های شناسایی شده از 13 جنس، 10 خانواده و 3 رده بودند. بیشترین گونه های شناسایی شده در ایستگاه های مورد مطالعه از خانواده های Chironomidae، Lymnaeidae و Caenidae بودند. نتیجه مطالعه نشان داد که با توجه به گونه های شناسایی شده و همچنین شاخص استفاده شده جهت تعیین کیفیت آب (ولچ)، ایستگاه های مورد مطالعه در رودخانه باهوش دارای آبی با کیفیت متوسطی از آلودگی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  81-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

مصب ها مناطق اصلی عبوری بین رودخانه و زیستگاه های دریایی هستند. رودخانه شیرود در غرب استان مازندران واقع شده است. نمونه برداری از رسوبات به مدت یک سال (تیر 1391 تا خرداد 1392) به صورت ماهانه در 5 ایستگاه شامل دو ایستگاه در قسمت بالایی مصب، یک ایستگاه در دهانه مصب و دو ایستگاه در قسمت پایینی مصب و با سه تکرار با کمک نمونه بردار گرب ون وین با سطح مقطع 0.1 مترمربع انجام شد. شاخص های محیطی (شوری، pH، دما و عمق) در هر ایستگاه ثبت گردید. درمجموع 5182 عدد ماکروبنتوز متعلق به 15 راسته، 25 خانواده از 36 جنس شناسایی شد. بیش ترین فراوانی مربوط به جنس Obesogammarus sp. با 36 درصد بود. بر اساس نتایج بدست آمده فاکتور شوری و عمق آب بر روی تراکم ماکروبنتوزها اثر معنی داری داشت؛ اما فاکتور pH بر روی تراکم و تنوع اثری معنی داری نداشت. همچنین افزایش و کاهش دما در ماهای مختلف سال باعث تغییر در تنوع و تراکم ماکروبنتوزها شد که بیش ترین و کم ترین تراکم به ترتیب در ماه تیر و دی و بیش ترین و کم ترین تنوع به ترتیب در ماه مهر و اسفند دیده شد. به طور میانگین بیش ترین توده زنده در ماه مرداد (1.61 گرم در مترمربع)، کمترین توده زنده در ماه اسفند (0.03 گرم در مترمربع) بود. جهت ارزیابی تنوع، غالبیت و غنای ماکروینتوزها منطقه مورد مطالعه از شاخص شانون وینر، شاخص سیمپسون و شاخص مارگالف استفاده گردید. به طور میانگین بیش ترین و کم ترین شاخص شانون وینر به ترتیب ماه شهریور و اسفند؛ شاخص سیمپسون به ترتیب ماه خرداد و اسفند و شاخص مارگالف به ترتیب ماه دی و بهمن بود. به طور میانگین در طول یک سال شاخص تنوع گونه ای شانون وینر 0.83، غالبیت گونه ای سیمپسون 0.48 و غنای گونه ای مارگالف 2.42 به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

عطاران فریمان گیلان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پی آیند 50) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  566
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور تعیین شناسایی، فراوانی، برآورد زیتوده و تنوع ماکروبنتوز در خور باهوکلات واقع در جنوب شرقی ایران و سواحل دریای عمان، نمونه برداری با استفاده از گراب اکمن در 8 ایستگاه طی 4 فصل از پاییز 1375 تا تابستان 1376 انجام شد. طی این بررسی11 گروه از ماکروفونا، شناسایی و شمارش سپس توزین شدند.گروه های غالب و نیمه غالب دو کفه ایها (Bivalvia) و پرتاران (Polychaeta) به ترتیب با 42 و 26 درصد فراوانی بودنداز دوکفه ایها خانواده Veneridae و از پرتاران خانواده Cossuridae دارای بیشترین فراوانی بودند. دامنه وزن تر موجودات ماکروفون از حداقل 0.254 گرم در متر مربع در بهار تا 715.82 گرم در متر مربع در پاییز متغیر بود که در فصل پاییز دو کفه ایها 99.43 درصد (وزن بدون پوسته) از وزن تر را تشکیل دادند فراوانی ماکروفونا در فصول بهار و تابستان با فصول پاییز و زمستان (بطورجداگانه) و فصل پاییز با زمستان اختلاف معنی داری داشتند همچنین فراوانی ایستگاه 3 واقع در شمال شرقی خور با سایر ایستگاهها دارای اختلاف معنی دار بود. بیشترین میزان تنوع در فصل زمستان ایستگاه 3 کمترین میزان تنوع در فصل زمستان و بهار در ایستگاه 1 واقع در قسمت دهانه ورودی خور بود. به نظر می رسد تغییرات و نوسانات جمعیت ماکروبنتوزهادر خور عمدتا تحت تاثیر جریانات موسمی و فاکتورهای زیستی و غیر زیستی مستقر در محیط باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 566

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شکوری آرش | بخش حوت کریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  29-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

در این تحقیق ساختمان و پویایی جمعیت ماکروبنتوزها در تالاب فوق شور لیپار واقع در 19 کیلومتری شرق چابهار در استان سیستان و بلوچستان موردبررسی قرار گرفت. لذا بدین منظور نمونه برداری از رسوب و عوامل محیطی نظیر دما، شوری، Do و اسیدیته به منظور بررسی جوامع بنتیک، دانه بندی، مواد آلی و سنجش عوامل محیطی در 5 ایستگاه از تالاب لیپار از آذر 1392 تا اردیبهشت 1393 صورت گرفت. میانگین تراکم جمعیت ماکروبنتوز در ایستگاه 3 با تعداد 1441 عدد در مترمربع دارای بیشترین تراکم ماکروبنتوز در 6 ماه نمونه برداری بوده و پس ازآن ایستگاه های 5، 4، 2 و 1 به ترتیب با مقادیر 1043، 580، 141 و 108 عدد در مترمربع بودند. جمعیت ماکروبنتوز با تعداد 1078 عدد در مترمربع در اردیبهشت ماه دارای بیشترین تراکم و سپس ماه های بهمن، اسفند، آذر، دی و فروردین به ترتیب با تعداد 717، 675، 541، 523 و 441 عدد در مترمربع در رتبه های بعدی ازنظر تراکم جمعیت ماکروبنتوز قرار دارند. از بین گروه های ماکروبنتوز فقط سه گروه شیرونومیده، فرامینیفرا و شکم پایان مشاهده گردیدند. در بین عوامل محیطی شوری با میانگین 90± 137 و دما با میانگین 5± 25 دارای نوسانات بالایی می باشند. ضریب همبستگی بین عوامل محیطی و تراکم ماکروبنتوزها تنها بین ذرات شن و ماکروبنتوز همبستگی معنی داری (01/0>P) نشان داد. به نظر می رسد مجموعه ای از شرایط محیطی استرس زا مانند شوری بالا، درجه حرارت بالا، وجود مواد آلی زیاد و ریز بودن ذرات در اکثر ایستگاه های موردمطالعه در تالاب لیپار موجب شده است تا این اکوسیستم یک اکوسیستم تحت استرس بوده و گروه های حساس به استرس های محیطی از محیط حذف شده و گروه های مقاوم به شرایط بد محیطی غالب گشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  514-528
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14757
 • دانلود: 

  10798
چکیده: 

The present study was conducted with the aim of identification of macrobenthos in the Yekshabe estuary in Persian Gulf. Sampling of macrobenthos was performed from spring 2015 for one year. It was carried out seasonally by the Van Veen Grab (0. 04 m ) at four stations, with three replications. The identified macrobenthos belonged to 51 families, 70 genera, 80 species, 4 classes (including Polychaeta, Malacostraca, Bivalvia, Gastropoda) and 5 Phyla. The average total density of macrobenthos was 760± 614 per square meter. The most frequently observed classes of macrobenthos belonged to Polychaeta (67. 8%), Malacostraca (18. 5%), Bivalvia (11. 6%) and Gastropoda (1. 2%), respectively. According to the results of the Kruskal– Wallis test, there was no significant difference between the macrobenthos classes among the different sampling stations. The highest values of the Shannon-Wiener index of diversity (3. 07) and the Margalef's richness index (4. 66) were observed in spring, whereas the highest value of the Pielou's evenness index (0. 95) was observed in autumn. The values of all indices at station 4 were the highest as compared to those of the others. The results of ANOVA test showed that the mean values of the indices were significantly different (p<0. 05) in different seasons, whereas the mean values were not significantly different at stations.

آمار یکساله:  

بازدید 14757

دانلود 10798 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RAUT D. | GANESH T. | MURTY N.V.S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  609-620
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7449
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7449

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript