نتایج جستجو

72

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WAKEFIELD R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  115-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9048
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9048

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  105-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

مطالعه حاضر به بررسی رابطه میان اثر بخشی فردی حسابرس و ماکیاولیسم می پردازد. اثر بخشی فردی بر عملکرد فرد در سازمان، نحوه انجام دادن وظایف فرد و میزان رسیدن به اهداف توسط فرد دلالت دارد، در حالی که ماکیاولیسم استفاده از هر وسیله برای رسیدن به هدف را مجاز می داند، حتی اگر با آرمان های همان هدف در تناقض باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 518 نفر از حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی می باشد. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ماکیاولیسم با اثربخشی فردی حسابرس در هر دو بخش دولتی و خصوصی، رابطه ای معنی دار و منفی دارد. همچنین متغیرهای ماکیاولیسم و اثربخشی فردی حسابرس در دو بخش دولتی و خصوصی متفاوت است. متغیرهای تحصیلات و تجربه کاری حسابرس با اثربخشی فردی حسابرس، در بخش خصوصی رابطه ای معنی دار را نشان می دهد در حالی که در بخش دولتی رابطه معنی داری وجود ندارد. متغیر جنسیت نیز در دو بخش دولتی و خصوصی، رابطه معنی داری با اثربخشی فردی حسابرس ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  413-434
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  991
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

هدف هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اختیار مدیران بانک ها در برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است. همچنین این پژوهش در پی رفع خلا موجود در متون پژوهشی در خصوص انگیزه فرصت طلبانه یا اعمال این اختیار در جهت کارایی است. روش نمونه پژوهش، از 15 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1385 تا 1396 تشکیل شده و روش برآورد مدل پژوهش، به صورت رگرسیون تابلویی و لجستیک است. در گام نخست، جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورد شد و در گام های بعدی، ارتباط آن با هر یک از گروه متغیرهای پژوهش به دست آمد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش: 1. بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت غیرمعنادار وجود دارد؛ 2. بین ریسک پذیری بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط مثبت معنادار وجود دارد؛ 3. بین رفتار اجتناب از زیان بانک و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ارتباط منفی معنادار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش در گام نخست با مشاهده ارتباط مستقیم بین شاخص بحران و جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نشان می دهد مدلی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای برآورد ذخایر معرفی کرده است، کارایی لازم را ندارد. پژوهش در گام دوم، ضمن ثبت ارتباط مستقیم بین متغیر جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با ریسک پذیری بانک و منعکس کردن نشانه های رفتارهای سازنده از طریق آنها، در بستر تئوری خردشدن سرمایه، به سوال اصلی خود؛ یعنی امکان ارتقای ثبات نظام بانکی از طریق مدل های آینده نگر، پاسخ مثبت می دهد. مشاهده ارتباط معکوس بین رفتار اجتناب از زیان با جزء غیرعادی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول نیز، دلیلی بر اعمال اختیار سازنده توسط مدیران است.

آمار یکساله:  

بازدید 991

دانلود 403 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مدیریت فرهنگی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  71-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش رابطه ارزش های فرهنگی حسابداری و فرصت طلبی در 239 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی را بررسی می نماید. هدف این مقاله شناسایی میزان تمایل حسابرسان به ارزش های فرهنگی حسابداری و هم چنین شناسایی سطح فرصت طلبی میان آن ها است. هدف دیگر این آن است تا رابطه بین ارزش های فرهنگی حسابداری را با میزان فرصت طلبی در حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد. آزمون فرضیه با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد میزان فرصت طلبی و ارزش های فرهنگی حرفه گرایی و رعایت یکنواختی در میان حسابرسان شاغل در هر دو بخش سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی یکسان است، اما ارزش های فرهنگی پنهان کاری و محافظه کاری در هر دو بخش متفاوت است. هم چنین شواهد پژوهش تایید می نماید که رابطه ای مثبت میان ویژگی اخلاقی فرصت طلبی و ویژگی فرهنگی تمایل به پنهان کاری در حسابرسان هر دو بخش وجود دارد. نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که میزان تمایل به پنهان کاری در حرفه حسابرسی متاثر از فرصت طلبی و رتبه شغلی حسابرسان است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش وضعیت نامناسب ارزش های فرهنگی و اخلاقی حرفه حسابرسی در بازار حسابرسی کشور را نمایان می سازد. شواهد این پژوهش تایید می نماید که جامعه حسابداران رسمی با چالش های جدی در حوزه ارزش های فرهنگی و اخلاقی روبرو است.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 86 استناد 0 مرجع 14
نویسندگان: 

MURPHY P.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  242-259
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9402
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9402

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHOME A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  364-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  8598
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8598

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  41-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  279
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

این پژوهش ماکیاولیسم میان حسابداران، حسابرسان، پزشکان و مهندسین را موردبررسی می نماید. برای اندازه گیری ماکیاولیسم از پرسشنامه استفاده شده است. برای بررسی تطبیقی ماکیاولیسم میان چهار گروه مزبور از آزمون T و ANOVA استفاده شده است. هم چنین برای بررسی عوامل موثر بر ماکیاولیسم در حرفه حسابداری، از رگرسیون چندگانه نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان ماکیاولیسم در حرفه مهندسی، پزشکی و حسابداری متفاوت است. حرفه مهندسی بیشترین میزان گرایش به ماکیاولیسم را به خود اختصاص داده است و بعد از آن حرفه حسابداری و بعد نیز حرفه پزشکی. هم چنین یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل تاثیرگذار بر میزان ماکیاولیسم در حرفه حسابداری عبارت اند از جنسیت، سابقه کار و شاغل بودن در بخش خصوصی.نتایج تحقیق می تواند این ادعا را که در حرفه پزشکی رعایت اخلاق بیشتر از سایر حرفه ها است از لحاظ تئوریک تایید نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 279

دانلود 37 استناد 1 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

مطالعه حاضر رابطه میان محافظه کاری اجتماعی و ماکیاولیسم با استقلال را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. محافظه کاری اجتماعی به معنی پایبندی افراد به سنت ها و ارزش های اجتماعی است. در حالیکه ماکیاولیسم استفاده از هر وسیله برای رسیدن به هدف را مجاز میداند، حتی اگر با آرمانهای همان هدف در تناقض باشد. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. فرضیه تحقیق بر اساس روش همبستگی و از طریق آزمون رگرسیون لاجستیک ترتیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق شامل 237 نفر از حسابرسان شاغل در بخش های خصوصی و دولتی می باشد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که هرچه سطح ماکیاولیسم در میان حسابرسان افزایش یابد، تمایل به رعایت استقلال در آنها کاهش می یابد. به بیان دیگر رابطه ای منفی و معکوس میان ماکیاولیسم و درک حسابرسان درباره استقلال وجود دارد. اما محافظه کاری اجتماعی رابطه ای مثبت و مستقیم با رعایت استقلال توسط حسابرسان دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AZIZ ABDUL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  250-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6361
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6361

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

این تحقیق تاثیر متغیرهای روانشناختی ماکیاولیسم و دستکاری هیجانی بر اجتناب مالیاتی در دو گروه از زنان و مردان حسابدار را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، نمونه ای از 428 نفر از حسابداران و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق نیز از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است. آزمون فرضیه های تحقیق نیز بر اساس رگرسیون چند متغیره انجام گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در نمونه آماری زنان، ماکیاولیسم رابطه ای معنی دار با اجتناب مالیاتی ندارد. اما دستکاری هیجانی رابطه ای معنی دار و مثبت با اجتناب مالیاتی دارد. هم چنین در نمونه مردان، نتایج عکس است. در این نمونه، ماکیاولیسم رابطه ای مستقیم و معنی دار با اجتناب مالیاتی دارد. اما دستکاری هیجانی رابطه ای معنی دار با اجتناب مالیاتی ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در هر دو گروه زنان و مردان حسابدار، تمایل به اجتناب مالیاتی وجود دارد. اما عوامل روانشناختی متفاوتی در ایجاد آن تاثیرگذار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
litScript