نتایج جستجو

2643

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

265

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  99-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17630
 • دانلود: 

  9556
چکیده: 

Background: Sentinel lymph node biopsy is used as an accurate staging procedure to detect early breast cancer. Several studies have documented that sentinel lymph node biopsy can accurately determine the status of axillary nodes. Sentinel node biopsy offers the advantage of accurately staging the axilla and eliminating the need for a full axillary dissection for patients who have a negative sentinel node. The aim of this study is to determine the predictors of non-sentinel lymph node metastasis by sentinel node biopsy.Methods: In this study, all patients (n=88) who underwent sentinel node biopsy for invasive breast cancer from June 2005 to June 2010 in Shahid Faghihi Hospital, Shiraz, Iran were enrolled. We reviewed the medical files of patients and their tumor characteristics. Statistical analysis was performed to determine whether any of these characteristics alone could accurately predict the remaining non-sentinel node status.SPSS statistical package was used.Results: The mean age of the patients was 46.1 years. Tumor size was 2.73 cm. Of the 88 patients who underwent complete axillary node dissection, 34 had metastases in the non-sentinel nodes, with a mean of 4 positive non-sentinel nodes in each patient.Statistically, neither the patient's age nor the clinicopathological features of the tumor were significantly associated with non-sentinel node metastases (all: P>0.05).Conclusion: Our study shows that neither the primary tumor characteristics nor the size of metastasis in the sentinel lymph node can predict the status of non-sentinel nodes.However, further investigation is necessary. Complete axillary node dissection should remain the most appropriate management for patients with positive sentinel lymph nodes.

آمار یکساله:  

بازدید 17630

دانلود 9556 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13443
 • دانلود: 

  7124
چکیده: 

Background: Cervical cancer is the second most common type of cancer among women. Effective screening programs can help cancer detection in early phases and reduce death. Metastasis to lymph nodes is one of the most prognostic factors in patients who underwent surgery. Also, a positive result from pathology report alert oncologist as a cause of death. Sentinel lymph node biopsy has been widely studied and clinically used for many types of cancer. Methods: Two techniques exist for detecting sentinel node in cervical cancer, which are Blue dye and gamma probe with radioactive isotope (99mTc). Moreover, lymphoscintigraphy has many advantages over the stain method. Detecting the sentinel node is performed via laparoscopy or laparotomy; former method is better and more accurate. Results: Various researchers have focused on this method and its positive results; its superiority against full lymphadenectomy has been declared in previous studies. Moreover, the role of sentinel lymph nodes biopsy in cervical cancer is still being extensively studied. Sentinel lymph nodes (SLN) method has a higher accuracy level to detect metastasis. Conclusion: Hence, it can be considered as a more appropriate alternative for pelvic lymph node dissection (PLND), which is a standard technique. Altering the method to a standard clinical method needs in-depth researches and studies.

آمار یکساله:  

بازدید 13443

دانلود 7124 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پی در پی 35)
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14170
 • دانلود: 

  492
چکیده: 

زمینه و هدف: هنوز هم جراحی بهترین و موثرترین روش درمان سرطان ریه در انواع غیر سلول کوچک (Non-Small Cell Lung Cancer) محسوب می گردد. با توجه به تمایل این نوع از سرطان به انتشار از طریق مجاری لنفاوی مساله نحوه برخورد با عقده ها و زنجیره های لنفاوی به عنوان جز اساسی و مهم از عمل جراحی همواره مورد بحث بوده است. در طبقه بندی TNM، میزان درگیری غدد لنفاوی، اهمیت مساله در پیش آگهی را به خوبی مشخص می نماید. موضوع اساسی مورد اختلاف نظر، ضرورت تشریح و برداشت غدد لنفاوی مدیاستن (Mediastinal lymph node dissection) به همراه رزکسیون ریه جهت درمان سرطان های ریه می باشد.طرفداران این نظریه دلایل خود را بر موارد زیر استوار می دانند:الف- امکان انجام staging دقیق ب- امکان انتخاب صحیح درمان های کمکی (Adjuvant) ج- نداشتن عوارض قابل توجه خصوصا بعد از طی منحنی یادگیرید- افزایش میزان بقاءاما مخالفان این نظریه که فقط نمونه برداری (sampling) از غدد لنفاوی ایستگاه های مدیاستن را حین جراحی سرطان ریه پیشنهاد می کنند، دلایل خود را این گونه عنوان می کنند:طبیعت سیستمیک بیماریعدم امکان برداشت غدد لنفاوی به طور کاملاحتمال کاهش مقاومت ایمنیاحتمال افزایش عوارض جراحینامشخص بودن اثر مثبت آن بر میزان بقامواد و روشها: در این مقاله مروری سعی شده است تا با بررسی متون و مقالات پزشکی از سال 1984 تا به امروز به یک جمع بندی کلی در پاسخ به سوالات فوق دست یابیم.یافته ها: بیشترین میزان عود به صورت موضعی در غدد لنفاوی بوده و هیچ رزکسیون جراحی غیر کاملی، درمان قطعی (Curative) محسوب نگردیده و تنها درمانی تسکینی (palliative) می باشد.نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد برداشتن غدد لنفاوی مدیاستن به همراه رزکسیون ریوی در جریان درمان سرطان های ریه از نوع غیر سلول کوچک همواره مد نظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 14170

دانلود 492 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10845
 • دانلود: 

  8233
چکیده: 

Background & Objectives: Colon cancer is currently of high incidence and mortality rate. Identifying the factors influencing its prognosis can be very beneficial to its clinical treatment. Recent studies have shown that lymph nodes ratio can be considered as an important prognostic factor. The aim of the present study is to investigate the effect of this factor on the prognosis of the patients presenting with stage III colon cancer and to compare the result with the effect of lymph node stage on their prognosis.Methods: This cross-sectional study was carried out on 66 patients of stage III colon cancer, who met the study inclusion criteria. Patients were categorized into four groups based on Kaplan-Meier plots: LNR1 0-12%, LNR2 13-40%, LNR3 41-84% and LNR4 85-100%. Survival was estimated by Kaplan-Meier method, and differences analyzed by Log-rank test. A Cox proportional hazards model was used for multivariate analysis. Results: lymph nodes ratio was a significantly variable both in overall survival (P<0.0001) and in disease-free survival (P=0.009). lymph node stage was significant in overall survival (P=0.008) but not in disease-free survival (P=0.05). Multivariable analysis of overall survival showed lymph nodes ratio as the only independent prognostic factor.Conclusion: lymph node ratio is a more accurate prognostic factor than lymph node stage in overall survival and, in particular, in disease-free survival in patients with stage III colon cancer.

آمار یکساله:  

بازدید 10845

دانلود 8233 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  104-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3865
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

زمینه و هدف: بیوپسی گره لنفاوی نگهبان، راهی مفید برای بررسی کردن وضعیت گرهی زیربغلی و تصمیم در به کارگیری دیسکسیون زیر بغل در بیماران مبتلا به سرطان پستان است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی دقت گره لنفاوی نگهبان در تشخیص صحیح وضعیت غدد لنفاوی زیر بغل انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه آینده نگر، در 33 بیمار مبتلا به سرطان پستان که در بیمارستانهای مهر و آیت اله طالقانی شهر تهران تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، ابتدا گره لنفاوی نگهبان در آنها خارج شد و سپس تحت دیسکسیون زیر بغل قرار گرفتند. برای یافتن گره لنفاوی نگهبان از اسکن رادیوایزوتوپ و تزریق رنگ آبی در حین عمل استفاده شد؛ سپس نتیجه درگیری هر دو غده توسط متاستاز توسط متخصص آسیب شناسی مشخص گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون Chi-Square در سطح معنی داری P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سنی 52.03±8.4 سال بود. در تمام بیماران به کمک اسکن رایدوایزوتوپ و تزریق رنگ آبی گره لنفاوی نگهبان یافت شد. در یافتن متاستاز در غدد لنفاوی زیربغلی، میزان دقت گره لنفاوی نگهبان 90.91% (محدوده اطمینان 95% از 77.88% تا 96.60%)، حساسیت 92% (محدوده اطمینان 95% از %75.03 تا 97.78%) و ویژگی 87.50% (محدوده اطمینان 95% از 52.91% تا 97.76%) بود. نتیجه گیری: میزان موفقیت برای پیدا کردن گره لنفاوی نگهبان بالا است و می توان از بیوپسی گره لنفاوی برای مرحله بندی سرطان پستان در مراکز و بیمارستانهایی که امکانات این روش را دارند، استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 3865

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARZANEFAR SAEED | ABBASI MEHRSHAD | BEIKI DAVOOD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (SERIAL NUMBER 47)
 • صفحات: 

  77-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9743
 • دانلود: 

  11337
چکیده: 

We report a young male with an initial excisional biopsy report of melanoma of the lower back, referred to our hospital for complete excision and sentinel lymph node (SLN) biopsy. Four peritumoral intradermal Tc-99m phytate injection was performed and SLNs were detected in both axillary and right inguinal regions. On the biopsy only the right axillary SLN was metastatic leading to right axillary lymph nodes dissection 6 days later. No other surgical intervention was done for two other lymphatic drainage basins. On follow up the patient noted a right axillary mass with highly suspicious ultrasound findings. Metastatic work up was negative. Second axillary lymph node dissection confirmed conglomerated lymph nodes metastases in this area. Multiple drainage basins in the trunk melanoma are common and many authors have concern about changing in lymphatic drainage pattern after SLN biopsy and surgical manipulation. This case showed correct initial diagnosis of involved lymph nodes in one out of three lymphatic drainage basins, and also correctly predicts regional recurrence in the same location.

آمار یکساله:  

بازدید 9743

دانلود 11337 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  282-287
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4422
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4422

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  2835
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUNDS: AXILLARY lymph node DISSECTION (ALND) HAS TRADITIONALLY BEEN THE RECOMMENDED TREATMENT FOR A POSITIVE SENTINEL node. HOWEVER, ALMOST 50 % OF SENTINEL lymph node POSITIVE PATIENTS HAVE NEGATIVE NON-SENTINEL nodeS AND UNDERGO NON-THERAPEUTIC AXILLARY DISSECTION. OMITTING ALND IN THIS GROUP, RESULTS IN DECLINING MORBIDITY ASSOCIATED TO AXILLARY DISSECTION. THE AIM OF THIS STUDY IS TO EVALUATE THE FACTORS WHICH MAY HELP PREDICTING NON-SENTINEL lymph node STATUS IN SENTINEL node-POSITIVE PATIENTS…..

آمار یکساله:  

بازدید 2835

دانلود 0
نویسنده: 

GHARIB MOHAMED ISLAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

DESCRIPTION: ORIGINALLY, A NEGATIVE SENTINEL node BIOPSY (SNB) WAS INTENDED TO IDENTIFY THOSE PATIENTS FOR WHOM AXILLARY lymph node DISSECTION COULD BE OMITTED. INCREASINGLY, DISSECTION IS ALSO OMITTED FOR SNB-POSITIVE BREAST CANCER. ...

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

Background: The tendency to spread to sentinel lymph node (SLN) may differ depending on the biological, clinical, and histopathological features of tumors. If the factors that affect SLN metastasis (SLNM) are known, there may be no need to perform SLN biopsy (SLNB) in some groups. Objectives: This study aimed to investigate the factors affecting SLNM in patients who underwent surgery and SLNB before (surgery group) or after (neoadjuvant chemotherapy group) systemic therapy in the light of current biological characteristics of tumors and patients. Methods: The study included patients who were operated on for breast cancer and underwent SLNB in our institute between 2017 and 2019. The study included a total of 1, 050 patients, who were divided into the surgery (n=900) and neoadjuvant chemotherapy (NAC) groups (n=150). The patients' tumor localization, tumor size, histological subtype, grade, receptor status, lymphovascular invasion (LVI) status, the number of sentinel lymph nodes removed, metastatic lymph nodes in SLNB, and axillary dissection status were analyzed in this study. Results: The study included a total of 1, 050 patients, who were assigned to the surgery (n=900) and NAC groups (n=150). Of the patients, 311 (34. 5%) cases had SLNM. In the surgery group, multivariate analyses showed that grade III, LVI, Her2 (+) increased the risk of metastasis. In the NAC group, the analyses showed Pre-NAC clinical findings of LN metastasis and luminal A subtypes as effective factors. The factors affecting SLNM were analyzed, and the univariate analyses showed that grades II and III, a tumor size of>2 cm, LVI, Her2 (+), and triple negative increased the risk of metastasis. The analyses also revealed LVI as the most important risk factor for SLN metastasis. Conclusion: Knowing the factors affecting SLNM can provide clues for the type of intervention, reconstruction, and radiotherapy planning of patients to be operated on directly or after NAC. In our study, it was found that patient age, tumor size, tumor biology, tumor grade, and especially LVI status were very important in predicting SLN positivity. It is believed that these features should be taken into account when determining the treatment strategy.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
litScript