نتایج جستجو

37248

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3725

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

وقوع پدیده روانگرایی به طور معمول پیامدهایی نظیر ناپایداری سازه ها، نشست متقارن و یا نامتقارن، کاهش باربری شالوده های سطحی و شمع ها و افزایش نیروهای جانبی به سازه های نگهبان را به دنبال دارد. به این دلیل برای مقابله با آثار مخرب این پدیده، شناسایی مناطق مستعد روانگرایی بسیار ضروری است. این شناسایی می تواند به شکل پهنه بندی که در آن ظرفیت خطر در مناطق مختلف تعیین می شود انجام گیرد. در این مقاله، نتایج بررسی های به عمل آمده در زمینه پهنه بندی ظرفیت روانگرایی در استان لرستان ارایه شده است. این پهنه بندی بر اساس توصیه های ارایه شده در راهنمای پهنه بندی خطرات ژئوتکنیک لرزه ای و مهندسی زلزله انجام گرفته است. نتایج مطالعات انجام یافته بیانگر آن است که دشت های استان لرستان، بسته به نوع و بافت نهشته ها و سطح آب زیرزمینی، دارای پتانسیل خطر از کم تا زیاد را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  8-9
 • صفحات: 

  31-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

شناخت شرایط وقوع آغاز و خاتمه یخبندان ها به دلیل اهمیت آنها در زمینه کشاورزی و حمل و نقل جهت کاهش خسارات ضروری است. از آنجایی که استان لرستان جزء مناطق کوهستانی در منطقه زاگرس می باشد، این کوهستانی بودن در شدت وقوع یخبندان های آن اثرگذار بوده، لذا وقوع یخبندان به ویژه بروز آن در دوره سرد سال تاثیرات بسزایی در مسایل کشاورزی و حمل و نقل استان ایجاد می کند. با توجه به موضوع مقاله که هدف آن تجزیه و تحلیل یخبندان ها در استان لرستان است، بنابراین شناخت شرایط وقوع یخبندان ها، تعیین دقیق شروع و خاتمه و نیزشدت و تداوم آنها ازجمله مسایلی است که باید مورد توجه واقع گردد، تا از وارد شدن خسارات شدید به کشاورزان و همچنین فراهم نکردن امکانات لازم در جهت تسریع رفت و آمدها و کاهش اتلاف انرژی در هنگام بروز یخبندان ها جلوگیری شود. بررسی فراوانی وقوع یخبندان ها در منطقه مورد مطالعه روش رسیدن به هدف این مقاله است. برای این کار داده های حداقل روزانه دما در 4 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خرم آباد، بروجرد، ناصرالدین و الیگودرز از سال 1989 تا 1999، مورد بررسی قرار گرفتند. تاریخ وقوع یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره در آستانه مورد نظر (صفر و کمتر از آن) استخراج و دوره بدون یخبندان و یخبندان آنها محاسبه گردید. برای تعیین اولین و آخرین روز یخبندان، روزها بر طبق روش مرسوم، به روزهای ژولیوسی تبدیل و روی آنها تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت. بر اساس روشهای آماری معتبر ران تست و کلیموگروف - اسمیرونوف مشخص شد که توزیع نرمال نسبت به بقیه توزیع ها با سریهای موجود تناسب بیشتری دارد. لذا با به کارگیری این توزیع، تاریخ وقوع یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره با استفاده از دوره های برگشت مختلف تعیین و محاسبه شد و منحنی آنها با استفاده از نرم افزار مطلب ترسیم شد. همچنین منحنی طول فصل رشد و فصل یخبندان در سطوح احتمالی در کلیه ایستگاه ها ترسیم شد.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 95 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

RASHIDI R.

نشریه: 

YAFTEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5466
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Veriety and frequency of jobs, progress of technology and sciences have been led to increase in threating factors, job diseases and job accidents. In this cross - sectional, job accidents occurred in 2000, were studied. Data was collected using a questionnaire. Results showed that the majority of accident- prone workers (81.4%)were under the age of 40 and occurrence of accident was more in building workers than others. From view point of work record 50% of Lhe injured workers had maximum of 5 years of work record and 52.7% of them had no literacy or low literacy .(P<0.05). More than 50% of the accidents had been occurred in workshops lacked technical protection conunittee and most of them were in private ownership .Accidents frequency was very high (80.6%) in workshops which had no responsible for safty and work health. There was a significant relationship between existence of responsible for safty and work health and accident accurrence (P<0.05). 94.4% of the accidents had been occuITed among workers who had no training or education about safty and health. Most of the accidents had been occurred in the morning working hours shift (63.9%) and among married works with a peak in June and July. The occuTenctieme of accidents was often between 9 to 11 a. ffi. Considering the exposure of workers at this risk, it is suggested to prevent accidents by suitable planning such as promotion of literacy level of workers, necessary training of safty and health, inspection and cleanliness of working environments, as well as paying attention to workers" economic and familial problems.

آمار یکساله:  

بازدید 5466

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

پریزادی طاهر

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  77-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

نظام شهری تجسم فضایی مدیریت و برنامه ریزی سرزمین است. با مطالعه نظام شهری نحوه پخشایش و میزان تعادل جمعیت شهرها و تناسب این توزیع با تعداد شهرها مشخص می گردد هدف مقاله حاضر، بررسی نظام شهری استان لرستان و تحلیل میزان تعادل و تناسب اندازه جمعیت و تعداد سکونتگاههای شهری در سطح استان می باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف، شناختی، استراتژی تحقیق استفهامی، با روش ارزیابی- مقایسه ای با بکارگیری مدلهای بررسی کننده صوت پذیرفته است، داده های تحقیق کتابخانه ای و روش گردآوری استفاده از جدول و فیش بوده است. یافته ها، نشان می دهند پخشایش فضایی جمعیت شهری و تعداد شهرهای استان تناسب وجود ندارد در صورت ادامه این روند، و عدم چاره اندیشی در شرایط فعلی، ضمن وقوع پدیده ماکروسفالی در استان، شهرهای میانی وکوچک مجال رشد نمی یابند که می توان با تزریق امکانات- خدمات و تجویز نقش های تخصصی به این سکونتگاهها، مانع این امر شد.

آمار یکساله:  

بازدید 105

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4 (پیاپی 89)
 • صفحات: 

  62-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1043
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

فرسایندگی باران معمولا در قالب شاخص های فرسایندگی که مبتنی بر خصوصیات بارندگی هستند بیان می شود. تاکنون شاخص های مختلفی ارائه شده اند که از میان آنها شاخص (EI30) R در مدل (RUSLE) از مقبولیت بیشتری در دنیا برخوردار است. با محاسبه شاخص یادشده می توان نقشه های فرسایندگی (نقشه های همفرسا) را به صورت استانی، منطقه ای یا کشوری تهیه کرد. در این تحقیق برای استان لرستان با استفاده از شاخص فرسایندگی EI30 نقشه فرسایندگی باران تهیه گردید. به منظور برآورد شاخص یادشده برای مناطق فاقد داده های باران نگار از تحلیل رگرسیونی استفاده شد. بدین منظور شاخص EI30 و تعدادی از شاخص های زودیافت برای 13 ایستگاه مجهز به باران نگار محاسبه شده و سپس بین EI30 و شاخص های زودیافت تحلیل رگرسیونی انجام شد. مناسب ترین رابطه رگرسیونی بر مبنای متغیر شاخص فورنیه اصلاح شده بدست آمد. ضریب تعیین و اشتباه استاندارد برآورد رابطه یادشده به ترتیب برابر با 0.955 و 112 می باشند. در ادامه با بررسی تمام ایستگاه های هواشناسی موجود در استان و مناطق مرزی (دارای آمار شدت بارندگی و آمار روزانه بارندگی)، 61 ایستگاه با بیش از 15 سال آمار برای تهیه نقشه فرسایندگی باران انتخاب شدند. میانگین، حداکثر، حداقل EI30 برای ایستگاه های انتخابی به ترتیب برابر با 594.94، 2257.3، 98.54 مگاژول - میلی متر بر هکتار در ساعت در سال و ضریب تغییرات آن برابر با 66.38 درصد بدست آمد. به منظور تبدیل داده های نقطه ای (ایستگاه ها) شاخص مورد نظر به نقشه از روش های میان یابی و برای انتخاب روش مناسب میان یابی، از روش ارزیابی متقابل استفاده گردید. از بین روش های میان یابی مورد استفاده، روش کوکریجینگ مناسب برای برآورد شاخص فرسایندگی EI30 در سطح استان بوده و نقشه فرسایندگی به روش یادشده تهیه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1043

دانلود 293 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  87-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

مسکن پایدار عبارت است از مسکنی که ازلحاظ اقتصادی متناسب، ازلحاظ اجتماعی قابل قبول و از نظر فنی و کالبدی امکان پذیر، مستحکم و سازگار با محیط زیست باشد. هدف این پژوهش، سنجش سطوح پایداری مساکن استان لرستان است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. برای انتخاب روستاهای مورد مطالعه با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه، در گام نخست با استفاده از تحلیل عاملی، مناطق همگن اقلیمی مشخص شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل خوشه ای وارد، به خوشه بندی شهرستان ها پرداخته شد. براساس تحلیل خوشه ای، شهرستان های استان در 3 پهنه اقلیمی قرار گرفتند. در هر پهنه براساس اطلاعات خانوار، موقعیت طبیعی و فاصله هر روستا، فراوانی روستاها در هر دسته از پهنه های همگن مشخص شد که درمجموع تعداد 50 روستا به صورت نمونه انتخاب شد. جامعه آماری شامل خانوارهای ساکن در روستاهای استان لرستان است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 500 سرپرست خانوار انتخاب شد. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل از مطالعات میدانی، از دو روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون T) استفاده شد. برای مشخص کردن سطوح پایداری در روستاهای مورد مطالعه از رادار پایداری استفاده شد. همچنین نتایج تحلیل حاصل از رادار پایداری نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه، 20 روستا در وضعیت ناپایداری، 26 روستا در وضعیت پایداری ضعیف و 4 روستا در وضعیت پایداری متوسط قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

دهشیری محمدمهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  53-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی گیاهان و معرفی فلور، تعیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه خرگوشان انجام گرفت. این کوه، با مساحت 6000 هکتار، در شرق شهرستان پلدختر و جنوب غربی شهرستان خرم آباد واقع شده است. حداکثر ارتفاع این کوه از سطح دریا 2329 متر است. نمونه های گیاهی از نقاط مختلف کوه خرگوشان طی دو فصل رویشی بین سال های 1392 تا 1393 جمع آوری و شناسایی شد. طیف زیستی گیاهان این منطقه با تعیین درصد گونه های متعلق به هر یک از شکل های زیستی ترسیم شد. جایگاه کوه خرگوشان از نظر جغرافیای گیاهی ایران بر اساس اطلاعات به دست آمده از پراکنش جغرافیایی گونه های شناسایی شده و منابع موجود بررسی شد. از 211 گونه شناسایی شده در منطقه کوه خرگوشان سه گونه نهانزاد آوندی، یک گونه بازدانه، 176 گونه دولپه و 31 گونه تک لپه حضور دارد. این گونه ها به 50 تیره و 150 جنس تعلق دارد. بیشترین غنای گونه ای در تیره های Fabaceae (27 گونه، 12.79 درصد)، Asteraceae (22 گونه، 10.42 درصد)، Apiaceae (17 گونه، 8.05 درصد) و Lamiaceae (16 گونه، 7.58 درصد) دیده شد. از نظر شکل زیستی، 36.49 درصد تروفیت، 31.28 درصد همی کریپتوفیت، 18.96 درصد کریپتوفیت، 8.06 درصد فانروفیت، 5.21 درصد کامفیت هستند. 138 گونه (65.4 درصد) در فلور کوه خرگوشان، بوم زاد ناحیه ایرانی-تورانی هستند، از این تعداد 32 گونه بوم زاد ایران است که در میان آنها پراکنش چهار گونه (Astragalus lurorum، Dionysia gaubae، Hedysarum gypsophilum و Phlomis lurestanica) به استان لرستان محدود می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  65-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

جنس گون (Astragalus) بیشترین تعداد گونه ی گیاهی را در ایران دارد. به منظور مطالعه ی پوشش گیاهی استان لرستان، مجموعه ای از گونه های گون استان طی سال های 1378 (2001) تا 1391 (2013) جمع آوری و شناسایی شد. نتایج مطالعه ی حاضر نشان دادند 125 گونه گون متعلق به 29 بخشه در رویشگاه های استان لرستان وجود دارند که 40 گونه (32 درصد) از آنها تاکنون از استان لرستان گزارش نشده اند. 11 بخشه از 14 بخشه انحصاری و نیمه انحصاری ایران در لرستان شناسایی شد. ه‍ م‍ ی ک‍ ری‍ پ‍ ت‍ وف‍ ی‍ ت ها با 59 گونه (2/47 درصد) فراوان ترین شکل زیستی Astragalus در استان لرستان هستند. توپوگرافی عامل مهمی در تنوع گونه های Astragalus در لرستان است. در ارتفاعات پایین دست گونه هایی مانند A. brachyodontus Boiss.، A. siliquosus Boiss.، A. hamosus L. و در ارتفاعات بالادست گونه های بوته ای خاردار و بالشتک مانند A. myriacanthus Boiss.، A. gossypinus Fisch.، A. floccosus Boiss.، A. verus Olivier، A. effusus Bunge و A. ophiocarpus Bunge شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

POURSAEID R. | FOTOUHIFAR KH.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

FRESHWATER HYPHOMYCETES ARE CHARACTERIZED AS THOSE THAT DWELL IN FRESHWATER ECOSYSTEMS FOR ALL OR A PART OF THEIR LIFE CYCLE. THEY ARE COMMON IN SHALLOW AND JUMPY RIVERS. THEY PLAY A KEY ROLE IN DECOMPOSITION OF SUBMERGED ORGANIC MATTER IN FRESHWATER ECOSYSTEMS. DEGRADATIVE POTENTIAL OF FUNGI CONTRIBUTES GREATLY TO WATER REFINING AND INVERTEBRATE POPULATION REGULATION IN AQUATIC ECOSYSTEMS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

کدخدایی حمیدرضا

نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1054
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سرطان مری هشتمین سرطان کشنده در سطح دنیا بشمار می رود. از مهمترین علل بروز آن، عادات غذایی و نوع تغذیه افراد می باشد که موجب تفاوت قابل ملاحظه ای در بروز سرطان مری در نقاط مختلف دنیا شده است.در این پژوهش عوامل مساعد کننده سرطان مری با تاکید بر نقش عادات غذایی در مناطق شهری و روستایی لرستان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه بصورت مورد – شاهدی انجام شد و در آن 56 بیمار مبتلا به سرطان مری که تشخیص آنها با تایید نمونه پاتولوژی قطعی شده بود، با 112 فرد غیر مبتلا از بین همراهان و یا نزدیکان بیمار و نیز از بین همسایگان آنها مقایسه شدند. به همین منظور سعی شد با یکسان نمودن سن و جنس افراد مورد مطالعه، عوامل مخدوش کننده نتایج به حداقل برسد.نتایج به دست آمده نشان داد که از بین عوامل احتمالی مساعد کننده سرطان مری، مصرف زیاد چای داغ، مصرف نان محلی، مصرف پائین سبزیجات تازه و حبوبات، روش نگهداری غذا و سابقه فامیلی کانسر مری و معده رابطه معنی داری از نظر آماری با سرطان مری داشته اند.با توجه به مطالعات مشابه در سایر نقاط جهان می توان گفت، ریسک فاکتورهای سرطان مری، در این استان، مصرف چای داغ، مصرف نان محلی، مصرف کم سبزیجات تازه، مصرف کم میوه، سطوح اقتصادی – اجتماعی پایین و سابقه فامیلی کانسر مری و معده هستند. همچنین مصرف خیارشور، ترشی، دخانیات و مصرف الکل به عنوان یک ریسک فاکتور کانسر مری، کمتر از سایر مناطق دنیا است.

آمار یکساله:  

بازدید 1054

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
litScript