نتایج جستجو

184

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  207-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

چچم یکی از گیاهان مهم علوفه ای در مناطق سردسیری جهان می باشد و در شرایط مختلف آب و هوایی رشد می کند. تنوع ژنتیکی دو گونه بین نه ژنوتیپ از lolium perenne و نه ژنوتیپ از lolium multiflorum با استفاده از 15 نشانگر مولکولی SCoT بررسی شد. آغازگر های ScoT در مجموع 86 باند تولید کردند که از این تعداد 12 باند یک شکل مشاهده شد و سایر باندها چند شکل بودند. آغازگرهای SC35، SC36 و SC26 به ترتیب با 9 و 8 باند بیشترین تعداد باند و آغازگرهای SC10 و SC44 با 2 و 3 باند کمترین تعداد باند را نشان دادند. بیشترین میزان محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) مربوط به آغازگرهای SC5، SC40، SC35، SC63، SC13، SC44، SC26، SC21 و SC10 بود. به طوری که بیشترین میزان شاخص قدرت تفکیک (RP)، شاخص نشانگری (MI) و نسبت چندگانه مؤثر (EMR) را آغازگرهای SC35 و SC26 داشتند. تشابه ژنتیکی ژنوتیپ های مورد بررسی با استفاده از ضریب تشابه جاکارد از 35/0 تا 91/0 متغیر بود و میانگین تشابه بین ژنوتیپ ها برابر 64/0 بود. بر اساس تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها در 2 گروه قرار گرفتند، به طوری که گونه ها به صورت صد در صد از یکدیگر تفکیک شدند. این نتایج با نتایج حاصل از تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) تأیید شد. تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) بر اساس گونه های یکساله و چند ساله نشان داد که تنوع در درون گونه ها برابر 51% و در بین گونه ها برابر 49% بود. بر اساس شاخص های هتروژنتیکی مورد انتظار (He) و شاخص شانون (I) بیشترین تنوع درون گونه ای و تنوع ژنی مربوط به گونه L. Multiflorum بود.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  90-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1191
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

بررسی درباره چگونگی رفتار و عملکرد یک گونه گیاهی و مطالعه نحوه ارتباط آن با سایر اجزای زنده و غیر زنده در رویشگاه مربوطه، به عنوان آت اکولوژی آن گونه در نظر گرفته می شود. این نوع مطالعات، اطلاعات پایه ای برای مدیریت اکوسیستم های مرتعی بوجود می آورد. در این تحقیق آت اکولوژی lolium perenne با نام فارسی چچم دائمی در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین پراکنش جغرافیایی، فنولوژی، گونه های گیاهی همراه، ضریب خشکی، ویژگی های خاک شناسی و اقلیمی به عنوان عوامل موثر بر پراکنش این گونه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد این گونه گیاهی در دامنه ارتفاعی -22 تا 1700 متر از سطح دریا رشد می کند. این گیاه به فراوانی در محیط های رویشی متنوع همانند امتداد جاده ها، کنار کانال های آبیاری، دامنه های رسی، روی تپه های سنگلاخی و شنی، به صورت هرز در مزارع یافت می شود. همچنین درصد حضور این گونه در مناطق پایین دست مازندران نسبت به ارتفاعات بیشتر است. البته این گونه نسبت به سرما و شرایط سخت مقاوم است و در نواحی دارای اقلیم های بسیار مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، کوهستانی، مدیترانه ای و نیمه خشک دنیا حضور دارد. به طوری که در انواع خاک ها با بافت رسی، لوم رسی، شن لومی، لوم رسی سیلتی، رس سیلتی و ... رشد می کند. این مشاهده ها نشان می دهد که این گونه در شرایط اکولوژیکی متنوع رویش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1191

دانلود 302 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پی آیند 51) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  57-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

اثرات چهار سطح شوری (0، 50، 100 و 150 میلی مول کلرید سدیم) در رشد، انباشتگی یونها و جذب ازت سه گونه مرتعی، چچم ریشکدار lolium multiflorum، چچم پایا L. perenne و فستوک Festuca arundinacea ارزیابی شد. گونه فستوک توانایی قابل توجهی برای پایداری در محیط شور دارد در حالی که کلرید سدیم رشد گونه های چچم را شدیدا کاهش می دهد. میزان یونهای سدیم و کلر در نتیجه شوری در هر دو گونه چچم افزایش یافت ولی چنین افزایش شدیدی در فستوک مشاهده نشد. نسبت K+/Na+ تحت تاثیر شوری در فستوک معمولا بالاتر از یک بود، در حالی که این نسبت در هر دو گونه چچم کمتر از یک شد. میزان ازت کل و نیترات در هر دو گونه چچم تحت اثر شوری کاهش یافت. چنین کاهشی تنها در 150 میلی مول کلرید سدیم در فستوک مشاهده شد.این نتایج نشان می دهد که وازنش یونهای سمی تنش را در فستوک کاهش داده بود در حالی که چنین مکانیسم مقاومتی در گونه های چچم وجود نداشت. توانایی مقاومت به شوری خوبی در فستوک موجود است که می تواند در مدیریت مراتع شور و لب شور استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

RYEGRASS (POACEAE) COMPRISES 6 SPECIES IN DIFFERENT HABITATS OF IRAN. THIS STUDY WAS CONDUCTED IN MAZANDARAN PROVINCE DURING 2007-2008 ON lolium perenne WEED. GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION, CO- OCCURRING SPECIES, PHENOLOGY, PHYSICOCHEMICAL SOIL PARAMETERS, CLIMATICAL STUDIES AND OTHER EFFECTIVE FACTORS ON DISTRIBUTION OF THIS SPECIES INCLUDING ALTITUDINAL MODIFICATIONS WERE EVALUATED. STUDY WAS PERFORMED IN 9 ECOLOGICAL SITES IN MAZANDARAN PROVINCE. RESULTS SHOWED THAT L. perenne WAS PRESENT IN ALL SITES AND IS FOUND FROM -22 M. (BABOLSAR) TO 1700 M (GALOUGAH) ABOVE SEA LEVEL. THE SPECIES IS MORE ABOUNDENT IN LOWLANDS THAN HIGHLANDS. THE PLANT WAS AN ELEMENT OF HUMID TO SUB HUMID CLIMATE AND ALPINE AND COLD MEDITERRANEAN HABITATS. SOME OF MOST IMPORTANT CO-OCCURRING SPECIES IN MOST SITES WERE: AEGILOPS CRASSA, HYPERIUM PERFORATUM, MEDICAGO LUPULINA, POA ANNUA, CYNODON DACTYLON, TRIFOLIUM REPENS, ARTEMISIA ANNUA. THE INITIATION OF VEGETATIVE SATGE, SPIKE FORMATION, FLOWERING AND SEED FORMATION WERE DETERMINED IN PHENOLOGICAL STUDIES FOR BOTH LOWLAND AND HIGHLAND SITES.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  523-533
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  571
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

تنوع ژنتیکی 12 ژنوتیپ از گونه مرتعی lolium perenne با استفاده از نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. برای هر ژنوتیپ پروتئین های محلول برگ به روش Laemmli استخراج، و با ژل پلی آکریل آمید 12 درصد مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 12 باند برای 12 ژنوتیپ مورد بررسی مشاهده شد، که از 12 باند حاصل تعداد 6 باند چند شکل بود و در 6 باند نیز چند شکلی مشاهده نشد. بیشترین تعداد باند مربوط به ژنوتیپ Tyrone با 12 باند و کمترین تعداد باند مربوط به ژنوتیپ Green Gold با 6 باند بود. نتایج تجزیه کلاستر و تجزیه به مختصات اصلی ژنوتیپ های مورد مطالعه را در سه دسته قرار داد. با استفاده از 12 آغازگر ISSR تنوع ژنتیکی ژنوتیپ ها مورد بررسی قرار گرفت که از این 12 آغازگر 10 عدد دارای باندهای قابل امتیاز دهی بودند. آغازگرهای ISSR در مجموع توانستند 62 باند تولید کنند که از این تعداد، 15 باند یک شکل، سایر باندها چند شکل بودند. میانگین تعداد باند تولید شده توسط هر آغازگر برای 12 ژنوتیپ برابر 6.2 بود. آغازگر IS9 بیشترین تعداد باند (تعداد 11 باند) و آغازگر IS15 کمترین تعداد باند (تعداد 3 باند) را نشان دادند. بر اساس مارکر ISSR چندشکلی مطلوبی در بین ژنوتیپ ها مشاهده شد و آغازگرهای IS9، IS10، IS13 و IS16 به عنوان آغازگرهای مناسب برای بررسی های گونه چچم دائمی، تعیین شد. بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس مارکر ISSR برای ژنوتیپ های مورد مطالعه تطابق متوسطی با نتایج مطالعات بیوشیمیایی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 571

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تنش خشکی بر پاسخ های دفاعی آنتی اکسیدان در 3 ژنوتیپ از گیاه چچم و در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه ای انجام شد. تنش خشکی RWC، وزن تر و خشک، محتوای کلروفیل a، b و کاروتنوئید را کاهش داد، درحالی که غلظت H2O2 و محتوای پرولین افزایش یافت. همچنین در مقایسه با شاهد، فعالیت آنزیم های CAT، APX، GPX و SOD به علت تنش خشکی افزایش یافت. باتوجه به نتایج به دست آمده شامل کاهش اندک محتوای نسبی آب، افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و افزایش میزان پرولین در ژنوتیپ اول می توان نتیجه گرفت که احتمالا این ژنوتیپ در مقایسه با دو ژنوتیپ دیگر نسبت به تنش خشکی دارای مقاومت بیشتری است.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پی آیند 81) در امور زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  147-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  154
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

در بیشتر نقاط ایران به دلیل شوری خاک، خشکی و دمای بالا، مشکلات زیادی در زمینه کاشت و استقرار چمن به چشم می خورد. از آنجاکه حساس ترین دوره رشد چمن در برابر شرایط تنش زای محیط دوره جوانه زنی و استقرار اولیه است بنابراین دو آزمایش یکی در شرایط آزمایشگاه در داخل پتری دیش به منظور بررسی اثر متقابل 5 سطح شوری: آب مقطر (001/0) و آبیاری با شوری های 1، 2، 3 و 4 دسی زیمنس بر متر بر روی شاخص های درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی به صورت فاکتوریل 5×3 در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار و دیگری در سطح گلدان با 6 سطح شوری: آب مقطر (001/0) و آبیاری با شوری های 2، 4 ، 6 ، 8 و 10 دسی زیمنس بر متر به صورت فاکتوریل 6×3 در قالب یک طرح کامل تصادفی با 3 تکرار بر روی شاخص های جوانه زنی (درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی) و فاکتور های رشدی ( طول ساقه، وزن تر برگ و وزن خشک برگ) بر روی سه جنس  Poa pratensis, Cynodon dactylon and lolium prenne به اجرا درآمد. نتایج به دست آمده از آزمایش اول بیشترین درصد جوانه زنی را به ترتیب در لولیوم، چمن آفریقایی و پوآ نشان داد و بیشترین سرعت جوانه زنی در پوآ و سپس در چمن آفریقایی و لولیوم مشاهده شد. ولی در سطوح شوری 1 تا 4 دسی زیمنس بر متر تفاوت زیادی در درصد و سرعت جوانه زنی مشاهده نشد. اگرچه در سرعت جوانه زنی تا شوری 4 دسی زیمنس بر متر بر خلاف آزمایش دوم سیر نسبتا نزولی مشاهده شد. در آزمایش دوم بیشترین وزن تر و وزن خشک برگ در چمن آفریقایی مشاهده و درصد جوانه زنی هم با افزایش شوری تا 10 دسی زیمنس بر متر کاهش یافت به نحوی که تا 6 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی دار نبوده و در دو سطح 8 و 10 دسی زیمنس بر متر تفاوت معنی دار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 154

دانلود 53 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  95-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

گیاه پالایی یک فن آوری پایدار و دوستدار محیط زیست است که توانایی رفع آلودگی های خاک را به خوبی نشان داده است. از طرفی، فعالیت کرم خاکی باعث بهبود شرایط خاک می شود. انتظار بر این است که حضور کرم خاکی ایسینیا فتیدا باعث افزایش میزان گیاه پالایی آنتراسن شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده توام ایسینیا فتیدا و گیاه چمن در پالایش آنتراسن خاک است. آزمایش ها در قالب طرح کاملا تصادفی، با هفت تیمار و سه تکرار در غلظت 500 میلی گرم آنتراسن در کیلوگرم خاک، در شرایط گل خانه ای به مدت سه ماه انجام گرفت. پس از این مدت مقدار آنتراسن باقیمانده از طریق کروماتوگرافی (HPLC) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد ایسنیا فتیدا و گیاه چمن به تنهایی توانایی حذف، به ترتیب، 19.4 و 24.2 درصد آنتراسن خاک را دارند؛ در حالی که با حضور توام کرم خاکی و گیاه میزان تجزیه تا حذف کامل آنتراسن افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  65-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

تنش خشکی یکی از تهدیدهای اصلی کاهش دهنده عملکرد گیاهان است. در نتایج تحقیقات مختلف بیان شده آلودگی به اندوفایت می تواند تحمل به تنش خشکی را در گونه های علفی میزبان افزایش دهد. اما چگونگی این اثر مشخص نیست. یکی از ابزارهای مفید در فهم مکانیسم های مولکولی مقاومت به خشکی، آنالیز پروتئومیکس است. در این آزمایش با استفاده از راهکار پروتئومیکس بیان پروتئین های پاسخ دهنده به تنش خشکی در برگ های دو ژنوتیپ lolium perenne بررسی شد. تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل و با دو فاکتور ژنوتیپ S10 (آلوده به قارچ اندوفایت) و Speedy (بدون حضور قارچ ) و تنش خشکی در دو سطح کنترل و 80% تخلیه رطوبت انجام شد. برای شناسایی پروتئین ها، در ابتدا پروتئین کل بر اساس روش TCA-استون از برگ استخراج شد، و با الکتروفورز SDS-PAGE جداسازی پروتئین های محلول کل خالص انجام شد. پروتئین ها با استفاده از طیف سنج جرمی شناسایی شدند و با آنالیز پروتئوم بر اساس پاسخ به تنش خشکی در گروه های مختلف طبقه بندی شدند. به نظر می رسد ژنوتیپ همزیست با قارچ اندوفایت با توسعه شبکه ریشه ای خود قدرت تامین آب بیشتری داشته و دیرتر خشکی را درک می کند. شاید همزیستی با قارچ به نحوی باعث تغییر ساختار بیوشیمی و مورفولوژی گیاه میزبان شده و در نتیجه آستانه تحریک گیاه بالاتر رفته باشد. بیشترین تعداد پروتئین القا شده در ژنوتیپ همزیست با قارچ در طبقه کربن و متابولیسم انرژی قرار داشت. این ژنوتیپ با تنظیم پروتئین های مختلف این طبقه فرایندهای مختلف مثل فتوسنتز را پویا و فعال نگه داشت همچنین از قابلیت پروتئین های حفاظتی جهت فعال نگه داشتن آنزیم ها نیز استفاده کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 10
litScript