نتایج جستجو

101260

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10126

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  330
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش نگرش مذهبی در پیش بینی منبع کنترل بود. بدین منظور تعداد 121 نفر از دانشجویان روان شناسی گرایشهای بالینی، استثنایی، صنعتی و سازمانی به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با پرسشنامه نگرش سنج مذهبی یونگ، پرسشنامه گرایش به ذکر توحیدی و پرسشنامه راتر مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد، بین نگرش شناختی عاطفی با منبع کنترل، رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده نقش نگرش مذهبی 10.8 درصد از تغییرات منبع کنترل را تبیین می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 330

دانلود 191 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  86
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  227-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  758
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 758

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SORENEN K. | EBY L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1057-1087
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  135877
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 135877

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  566
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه منبع کنترل و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود. بدین منظور، 300 نفر از دانشجویان، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و از نظر 5 عامل شخصیتی و منبع کنترل مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی روان رنجوری (با صفات اضطراب، پرخاشگری، افسردگی، کم رویی تکانش گری و آسیب پذیری) و منبع کنترل، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش، حاکی از آن بود که بین مسوولیت پذیری، برون گرایی و انعطاف پذیری نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 566

دانلود 165 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  151-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1514
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

رابطه بین حرمت خود، مسند مهارگری و بازخورد مذهبی بررسی شد. نمونه ای شامل 175 پسر و 181 دختر دانشجو با میانگین سنی 5/19 سال به مقیاس بـازخورد مذهبی (خدایاری فرد، 1378)، مسند مهارگری (لونسون، 1972) و حرمت خود (کـوپراسمیت، 1967) پاسخ دادند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون بین بازخوردهای  مذهبی، مسندمهارگری  درونی و حرمت خود همبستگی مثبت معنادار را آشکار ساخت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که مسند مهارگری درونی با 31 درصد و حرمت خود با 4 درصد واریانس بازخورد مذهبی را تبیین می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1514

دانلود 355 استناد 3 مرجع 2
نویسندگان: 

CATHERINE J. | GANESH A.

نشریه: 

AEROSPACE MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10321
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10321

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PHILLIP W.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  661-667
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5939
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5939

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (مسلسل 26)
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

برای بررسی رابطه مکان کنترل با اضطراب از نمونه ای از دانشجویان غیربومی دانشگاه علوم پزشکی تهران خواسته شد تا دو پرسشنامه مکان کنترل راتر و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر را تکمیل نمایند. ابتدا از روش همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین مکان کنترل و اضطراب استفاده شد و بر اساس آن بین مکان کنترل و اضطراب پنهان و آشکار رابطه همبستگی مثبتی بدست آمد که نشان دهنده رابطه معنادار بین مکان کنترل و اضطراب آشکار و پنهان بود. همچنین برای مقایسه اضطراب بین افرد درونی و بیرونی، دانشجویان ابتدا از لحاظ منبع کنترل به پنج طبقه تقسیم شدند که عبارت بودند از منبع کنترل بیرونی، منبع کنترل تقریبا بیرونی، منبع کنترل متوسط، منبع کنترل تقریبا درونی، منبع کنترل درونی، سپس اضطراب در بین گروه های مختلف دو به دو با هم مقایسه شد. بر اساس این مقایسه بین همه گروه ها از لحاظ اضطراب تفاوت معنی داری وجود داشت. بنابراین هرچه منبع کنترل به سمت بیرونی برود اضطراب افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 107 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

COBB-CLARK D.A. | KASSENBOEHMER S.C. | SCHURER S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7585
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7585

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  277-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1712
 • دانلود: 

  603
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چشمداشت ها، افکار و منبع کنترل سلامت در کیفیت زندگی، رفتارهای بهداشتی و ارتقای سلامت بوده است. روش: آزمودنی های پژوهش 360 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان ساری بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند. داده ها به کمک پرسش نامه منبع کنترل سلامت و پرسش نامه رفتار بهداشتی گرداوری و بر پایه ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آماری t تحلیل گردیدند.یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین منبع کنترل درونی سلامت و رفتار بهداشتی در زمینه های بهداشت فردی (p<0.05)، تغذیه (p<0.05)، ورزش (p<0.05)، خواب و استراحت (p<0.05)، و کنترل اضطراب (p<0.05) رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین بین رفتار بهداشتی دانش آموزان با منبع کنترل درونی و بیرونی سلامت تفاوت معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: افکار و منبع کنترل سلامت در کیفیت زندگی و رفتارهای بهداشتی موثرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1712

دانلود 603 استناد 0 مرجع 0
litScript