نتایج جستجو

242

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

25

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

این پروژه با هدف مطالعه تاثیر متابی سولفیت سدیم بر کیفیت میکروبی فرآورده، مدت زمان ماندگاری و باقیمانده این ترکیب در بافت خوراکی میگوی پرورشی در سردخانه انجام شد. برای اجرای این تحقیق یک تیمار و یک شاهد در نظر گرفته شد. نمونه ها با متابی سولفیت سدیم 3 درصد به مدت 10 دقیقه تیمار و طی 6 ماه در سردخانه 18- درجه سلسیوس نگهداری شدند. کیفیت نمونه ها با استفاده از آزمون های باکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج مطالعه، شمارش کلی باکتری ها، جمعیت استافیلوکوکوس و کلی فرم ها در نمونه های تیمار و شاهد کاهش معنی دار نشان دادند (P<0.05). هم چنین آلودگی به سودوموناس آئروجینوزا، ویبریو پاراهمولیتیکوکوس و اشریشیا کولای در نمونه های تیمار و شاهد کمتر از 10 CFU/g بود. ارزیابی غلظت متابی سولفیت سدیم نشان داد مقدار باقی مانده آن در نمونه های تیمار در حد مجاز بود (100 mg/kg). آزمایشات باکتریایی، وجود تفاوت معنی دار بین نمونه های تیمار و شاهد طی مدت زمان ماندگاری در سردخانه را نشان داد. با توجه به عدم حضور باکتری های بیماری زا در نمونه های تیمار شده و میزان مجاز باقی مانده متابی سولفیت سدیم در محصول نهایی، می توان به این نتیجه رسید که تیمار متابی سولفیت سدیم روش مناسبی برای حفظ کیفیت میکروبی میگوی وانامی است.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DELSHAD N. | EMTYAZJOO M. | KHEZRI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1027-1030
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18596
 • دانلود: 

  13630
چکیده: 

One of the most chemical methods for controlling of oil spills is use of dispersants, which are widely being used worldwide. In this research, comparison of acute toxicity of crude oil of the Persian Gulf-Khark area (CO), Iranian Naftroob crude oil dispersant (IND), Radiagreen OSD dispersant crude oil (RD), the mixture of crude oil and Iranian Naftroob dispersant (CO-IND) and crude oil with Radiagreen OSD dispersant (CO-RD) was carried out. For this purpose, the concentrations of both dispersants were equal: 10.5, 21, 42, 84 and 168 mg/L. The concentrations of 8.4+16, 16.8+336, 33.6+672, 67.2+1344 and 134.4+2688 mg/L were used for dispersants-crude oil mixtures and the concentrations of 168, 336, 672, 1344 and 2688 mg/L were used for crude oil alone. litopenaeus vannamei was used for bioassay toxicity test.48-h LC50 was estimated by Probit value table. Relationship between efficiency and toxicity (RET) was also estimated.48-h LC50 for CO, IND, RD, CO-IND and CO-RD were 1741, 17.21, 43.52, 631.456, 357.089 mg/L, respectively. The results were obtained by these tests were shown that CO alone is less toxic than the IND, RD and also COIND and CO-RD. Moreover, CO-IND was less toxic than CO-RD. With regard to the efficiency of IND had a lower (RET=34.8) than RD (RET=39) and so, it was more efficient.

آمار یکساله:  

بازدید 18596

دانلود 13630 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  159-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15914
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Nowadays the shrimp farming is one of the major commercial issues in some countries. The aim of this study was to evaluate the water quality of the input and output vannamei shrimp farms in Abadan Chavibdeh. In this cross-sectional study in a period of 6 months (May to October) conducted in 2012, the physical and chemical parameters of water samples were performed on a monthly basis.3 stations were selected; 2 station on the river Bahmanshir station and 1 in the leachate was located for to evaluate the quality of the water inlet and outlet vannamei shrimp farms. In water samples taken from the inlet and outlet were measured Parameters BOD, TSS and DO. Based on result this study, all parameters during the study in the field of exhaust effluent were standard range and are not a threat to the environment. Thus, can be concluded that reverse osmosis, an ideal method to BOD, TSS and DO removal in areas with contaminated water to this Parameters.

آمار یکساله:  

بازدید 15914

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

گنجور محمدسعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  149-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

بکارگیری منابع آبی سالم و ضد عفونی شده، جلوگیری را انتقال عوامل بیماریزا، ضد عفونی وسایل و تجهیزات، مطلوب سازی شرایط محیطی و کنترل منظم وضعیت سلامتی آبزیان از مهمترین اصول پیشگیری از عفونت در آبزیان است (شریف روحانی، 1374).داروی ویرکن - اس یک ماده ضد عفونی کننده بوده و تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور تاثیرات سمی و کشندگی این دارو و سایر داروها را مورد بررسی قرار داده است. از جمله تحقیقی که میزان نیمه کشندگی 96 ساعته فنل و 1- نفتول برای ماهی سفید را 21.59 و 2.15 میلی گرم در لیتر تعیین نموده است (شریعتی، 1382). بر اساس تحقیقی دیگر غلظت 50 درصد کشندگی 96 ساعته سم آندوسولفان بر فیل ماهی 3 تا 5 گرمی معادل 0.0003 میلی گرم در لیتر تعیین شده است (شریف پور، 1382). بررسی اثرات فلزات سنگین مانند کرم، روی و جیوه (wang, 2005)، بررسی اثرات حاد آمونیاک (Lin, 2001) و مطالعه اثرات سمی و هیستوپاتولوژیکی بنومیل (Lightner, 1996) بر میگوی بالغ پا سفید از جمله تحقیقاتی است که در این زمینه انجام شده است. علاوه بر تحقیق در خصوص غلظت نیمه کشندگی عوامل ضد عفونی کننده و سمی بر میگو، تحقیقات متعددی در زمینه اثرات و غلظت مهار کنندگی داروهای مختلف بر عوامل بیماریزا در آبزیان از قبیل بازماندگی جمعیت باکتری لومینسنت گونه (Vibrio campellii) در مجاورت دو داروی انروفلوکساسین و فلوروفنی کول انجام شده است (Soto-Rodriguez, 2006).

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 21 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (مسلسل 77)
 • صفحات: 

  63-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

تحقیق حاضر بمنظور تعیین امکان پرورش میگوی سفید غربی با استفاده از آب زیرزمینی لب شور در استان بوشهر، ایران انجام شد. در تیر ماه سال 1387 نسبت به ذخیره سازی پست لاروهای میگوی سفید غربی در 4 تانک فایبرگلاس (هریک به مساحت 3.8 مترمربع) اقدام گردید. دو عدد از تانک ها با آب دارای شوری 35 قسمت در هزار و دو تانک دیگر با آب چاه با شوری 4 قسمت در هزار، آبگیری و تا پایان دوره این شوری ها حفظ گردید. تانک ها در فضای باز (بیرون از سالن تکثیر ایستگاه) مستقر و با یکدستگاه هواده مرکزی در طول شبانه روز هوادهی شدند. تراکم ذخیره سازی 58 عدد در هر مترمربع و طول دوره پرورش 90 روز بود. غذای مصرف شده در طول دوره برای تغذیه میگوها، غذای تجاری تولید داخل کشور بوده است. در هر تانک، غذای مورد نیاز هر وعده، در 2 سینی غذادهی هر یک با قطر 75 سانتیمتر ریخته می شد. معمولا هفته ای 2 بار آب تانک ها به میزان 20 تا 30 درصد تعویض می گردید. در طول دوره به فاصله هر 15 روز یکبار، با استفاده از یکدستگاه ترازوی دیجیتالی، 40 عدد میگو بصورت انفرادی وزن می گردیدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در شوری های 35 و 4 قسمت در هزار، میانگین وزن در پایان دوره بترتیب 21.34 و 18.22 گرم، بازماندگی بترتیب 92.25 و 97.75 درصد، میانگین تولید در واحد سطح بترتیب 1.11 و 1.03 کیلوگرم بر مترمربع و ضریب تبدیل غذایی بترتیب 1.20 و 1.28 بوده است. با استفاده از آنالیز واریانس مشخص گردید که از نظر شاخص های ذکر شده، بین تیمارها اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  103-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این تحقیق به منظور تعیین غلظت کشنده فلز سنگین مس، کمترین غلظت موثر و حداکثر غلظت مجاز بر روی میگوی پاسفید (litopenaeus vannamel) انجام گرفت. آزمایشات به روش ساکن طی 96 ساعت انجام و برخی عوامل آب مانند دما، pH، اکسیژن محلول، سختی و قلیائیت اندازه گیری گردید. آزمایشات با 10 تیمار و سه تکرار در هر تیمار، در پژوهشکده میگوی کشور (ایستگاه تحقیقاتی بندرگاه) در سال 1383 انجام گرفت. 24 LC50، 48، 72 و 96 ساعته مس بترتیب 86.71، 27.28، 7.98 و 3.90 میلی گرم در لیتر تعیین گردید. حداکثر غلظت مجاز مس در مدت زمان های فوق بترتیب 8.671، 2.728، 0.798 و 0.390 میلی گرم در لیتر بدست آمد.یافته های تحقیق حاضر نشان داد که مقاومت میگوی پاسفید در برابر عنصر مس مطلوب بوده و در صورت استفاده از سولفات مس بصورت کوتاه مدت در مزارع پرورش این گونه میگو، جهت مقابله با جلبک های تک سلولی و رشته ای مشکلی بروز نخواهد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 20 استناد 455 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 371 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  467-477
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

جهت تعیین میزان اسیدهای چرب آراشیدونیک اسید (6-n20: 4): اسید استئاریک (18: 00)، اسید اولئیک (6-n18: 1)، اسید پالمیتک (16: 00)، اسید پالمیتولئیک (7-n16: 1)، ایکوزاپنتانوئیک اسید (3-n20: 5) و دکوزاهگزانوئیک اسید (3-n22: 6)، اسیدهای آمینه ضروری شامل: آرژنین، لیزین، لوسین، ایزولوسین، ترئونین، والین، هیستیدین، فنیل آلانین، متیونین و میزان پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، خاکستر و رطوبت، ماهی مرکب (Sepia pharaonis)، کرم پری نرئیس خلیج فارس (Perinereis nuntica) و صدف ملالیس خلیج فارس (Solen brevis) به آزمایشگاه ارسال شدند. نتایج نشان داد که، میزان اسیدهای آمینه ضروری در ماهی مرکب بیش از صدف ملالیس و در صدف ملالیس بیش از کرم دریایی پری نرئیس بود. در اغلب موارد میزان اسیدهای آمینه غیرضروری، از همین روند پیروی نمودند. فقط میزان اسیدهای آمینه غیرضروری گلیسین و آلانین در صدف ملالیس بیش از ماهی مرکب بود. همچنین در تجزیه شیمیایی غذاهای تر مورد تغذیه مولدین میگو مشخص گردید که درصد پروتئین خام در ماهی مرکب بیش از صدف ملالیس و کرم پری نرئیس بود و به ترتیب 9/2 و 2/2 برابر آن ها اندازه گیری شد. درصد چربی خام در ماهی مرکب بیش از صدف ملالیس و کرم پری نرئیس بود و به ترتیب 1/2 برابر و 6/1 برابر آن ها اندازه گیری گردید. کل میزان چربی خام در ماهی مرکب، کرم پری نرئیس و صدف ملالیس به ترتیب 92/7 درصد، 90/5 درصد و 63/3 درصد اندازه گیری گردید. در مجموع میزان اسیدهای چرب ضروری ماهی مرکب و کرم پری نرئیس از وضعیت مطلوب تری نسبت به صدف ملالیس برخوردار بوده و میزان اسیدهای چرب ماهی مرکب و کرم پری نرئیس تقریباً در یک سطح قرار داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
litScript