نتایج جستجو

10

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

طالع فاضل ابراهیم

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  109
 • صفحات: 

  305-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  467
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

کانی سازی های چندفلزی آهن (± فلزات پایه، نقره و طلا) محدوده شمال کبودان (خاور روستای سربرج)، در میزبان ریولیت های برشی-پورفیری و سنگ های پلیتیک شیست سازند تکنار تشکیل شده است. 3 افق سنگی شامل، ریولیت ریزبلور زیرین (کمرپایین)، افق ریولیت پورفیری کانه دار و سنگ های گرانیتوییدی تا آندزیت تأخیری (کمربالا) در منطقه تشخیص داده شد. شواهد لیتوژئوشیمی حاکی از آن است که ریولیت های ریزبلور افق زیرین با ماهیت ساب آلکالن (7/0>Nb/Y) و نسبت های Zr/TiO2 (608 تا 930) و Zr/Sc (3/13 تا 3/36) به تدریج در افق های فوقانی توسط ریولیت های پورفیری افق کانه دار با ماهیت آلکالن (7/0

آمار یکساله:  

بازدید 467

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ژئوشیمی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  319-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

محدوده مورد مطالعه در جنوب شهر راین، در 100 کیلومتری جنوب شرقی شهر کرمان، در شمال شرقی ورقه زمین شناسی ساردوئیه واقع است. این منطقه در کمربند آتشفشانی ارومیه - دختر (دهج - ساردوئیه) قرار گرفته است. واحدهای زمین شناسی منطقه ماهیت کلسیمی - قلیایی و کلسیمی - قلیایی غنی از پتاسیم تا شوشونیتی دارند. تحلیل زمین شیمیایی حاصل از تجزیه نمونه ها برای عنصر مس و عناصر همراه (Ag, As, Mo, Pb, Zn) حاکی از غنی شدگی بالای این عنصر به همراه آرسنیک است. هیستوگرام های عناصر نقره، مولیبدن، سرب و روی چولگی منفی و تهی شدگی و هیستوگرام های عناصر مس و آرسنیک چولگی مثبت نشان می دهند که حاکی از غنی شدگی در نمونه های منطقه است. همبستگی عنصر مس با عناصر نقره و روی خیلی بالاست در حالی که عناصر آرسنیک، مولیبدن و سرب همبستگی متوسط تا پایین با بقیه عناصر نشان می دهند. میانگین عنصر مس در نمونه های برداشته شده، 6219.5 ppm بوده که بیشترین مقدار آن در نمونه EH-11 (33973 ppm) است.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  311-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

منطقه دالی، اولین اندیس پورفیری Au-Cu کمربند ولکانیکی ارومیه - دختر در ایران می باشد که با توجه به پتانسیل معدنی مطالعات اکتشافی بیشتری را نیاز دارد. بر اساس نتایج نمونه برداری های سیستماتیک انجام شده در خاک، حفر ترانشه ها و گمانه های اکتشافی و تفسیر و تحلیل های ژئوشیمیایی - آماری داده های حاصل، می توان به کنترل حفاری ها و هدایت عملیات اکتشافی اقدام نمود. تحلیل ژئوشیمیایی - آماری 165 نمونه خاک با استفاده از روش هندسه فرکتال در منطقه دالی شمالی منجر به تفکیک مناطق آنومال Au و Cu گردیده که منطقه آنومال انطباق مناسبی را با سنگ های کوارتز دیوریت پورفیری (QDP) داشته است. با بررسی اطلاعات ژئوشیمیایی ترانشه های TR04 و TR05، مشخص گردید که در سنگ های QDP، نسبت های اکتشافی Ba´K/Ca´Zn و Fe´K/Zn´Mg متناسب با تغییر غلظت های Au و Cu در ترانشه ها (محیط هیپوژن) عکس العمل نشان داده و می تواند بعنوان راهنمای مناسب اکتشافی در این سنگ ها محسوب شود. ترانشه های مذکور، سنگ های QDP و مخصوصا کنتاکت آن با آندزیت ها را بعنوان منطقه آنومال نشان داده و بررسی نمونه گمانه های هم آزیموت با ترانشه ها نیز این مساله را تائید کرده است. بر اساس نتایج مطالعات ژئوشیمیایی به هدایت برداشت های ژئوفیزیکی به منظور تجسم زیر سطحی کاملتر از مناطق کانی سازی پرداخته و سپس حفاری اکتشافی پیشنهاد شده است. با توجه به بررسی های انجام شده و ارزیابی نتایج حفاری های اولیه، گمانه های بعدی در محدوده نزدیک به کنتاکت سنک های کوارتز دیوریت پورفیری با آندزیت ها پیشنهاد گردیده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 83 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

ژئوشیمی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

منطقه خونیک در شمال شرق قاین در استان خراسان جنوبی قرار دارد. واحدهای سنگی این محدوده شامل آندزیت، تراکی آندزیت، آندزیت بازالت، آگلومرا و توف است. سنگ های آتشفشانی این منطقه مربوط به فعالیت آتشفشانی ائوسن هستند. دگرسانی های سرسیتی، آرژیلی، کلریتی، کربناتی و سیلیسی در محدوده، به خصوص در امتداد گسل ها دیده می شوند. کانی سازی مس اغلب به صورت مالاکیت و آزوریت، در واحدهای آندزیتی تشکیل شده است. به منظور اکتشاف مقدماتی مس در منطقه، از اکتشاف ژئوشیمیایی رسوب آبراهه ای استفاده شده است. بدین منظور تعداد 42 نمونه رسوب آبراهه ای و برای بررسی وجود بی هنجاری نیز، 11 نمونه سنگی برداشت شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه شیمیایی نمونه ها برای 6 عنصر Au، Ag، As، Cu،Pb، Zn، وجود بی هنجاری عنصر مس در محدوده مورد مطالعه را نشان داد. بیشترین همبستگی بین عناصر Cu و Pb، Zn دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  ج- 67 (گروه مهندسی معدن، متالورژی)
 • صفحات: 

  51-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

کانسار مس پورفیری ایجو در بخش جنوبی کمربند ولکانوپلوتونیک ارومیه – دختر و در شمال غربی شهربابک واقع شده است. منطقه مطالعه شده از یک مجموعه ولکانوپیروکلاستیک با سن ائوسن تشکیل شده است که با توده های نفوذی دیوریت و کوارتزدیوریت پورفیری الیگومیوسن قطع شده است. توده های مزبور چندین فاز مولد دگرسانی – کانه زایی دارد و دگرسانی های پتاسیک ضعیف (بیوتیتی)، فیلیک، رسی، پروپیلیتیک و سیلیسی مشاهده می شوند. کانی سازی شامل درون زاد، غنی شدگی سولفیدی ثانویه و اکسیدی است. داده های لیتوژئوشیمیایی نشان می دهند که بخش عمده ای از ذخیره مس کانسار ایجو در اثر فرآیندهای سطحی از بین رفته است. شوری میانگین سیالات درگیر دو فازی و غنی از مایع مطالعه شده در کانی کوارتز، 24.6 درصد وزنی معادل نمک طعام است. متوسط دمای همگن شدن این سیال ها 296.8 درجه سانتی گراد و عمق جایگزینی توده نفوذی حدود 500 متر برآورد می شود. همراهی سیالات درگیر تک فازی گازی و چند فازی؛ که دال بر فرآیند جوشش است و نیز پایین بودن عیار میانگین مس، حاکی از آن است که سیال کانسارساز اولیه از مس فقیر است و وجود مس در بخش های عمیق تر کانسار نیز بعید به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زمین و منابع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  232
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

در کانسارهای رگه ای پلی متال با استفاده از بررسی نتایج حاصل از آنالیز نمونه های لیتوژیوشیمی و نیز مطالعه مقاطع صیقلی می توان به روند کانی سازی در این ها پی برد. در این نوشتار هدف بررسی نتایج حاصل از برداشت های لیتوژیوشیمی و نیز مطالعات کانه نگاری در کانسار مس رگه ای کلاته مهران سمنان می باشد. مطالعات بر روی 8 رگه موجود در این کانسار نشانگر حضور عیار مس در حدود 5 تا 7.5 درصد در برخی از رگه ها و زون های مینیرالیزه می باشد. بررسی همبستگی ژیوشیمیایی در رگه های معدنی نشانگر این است که همبستگی بسیار خوبی بین عناصر مس، منگنر، آرسنیک و جیوه وجود دارد. مطالعات کانه نگاری نمایانگر حضور گسترده کانه های مس در منطقه موردنظر است. در نهایت ضریب تولید عناصر در زون های کانه دار نشان داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 232

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (سنگ و کانی)
 • صفحات: 

  309-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  746
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین در منطقه نوده که میزبان کانی زایی مس (روی) سولفید توده ای می باشد از چهار واحد سنگی(Unit1, Unit2, Unite3, Unit4)  تشکیل شده است. کانی زایی مس (روی) در واحد 2 و در دو افق مجزا رخ داده است. این واحد سنگی از گدازه الیوین بازالت و ماسه سنگ سیلتی توفی از تشکیل شده است. کانسار نوده، دارای سه رخساره کانسنگی استرینگر زون، توده ای و لایه ای می باشد. این کانسار دارای منطقه بندی ژئوشیمیایی قوی جانبی از رخساره کانسنگ توده ای به سمت رخساره کانسنگ لایه ای (کاهش عیار ماده معدنی، کاهش نسبت Cu: Zn، افزایش نسبت Ba: Zn و افزایش میزان Fe و (Mn و منطقه بندی قائم، به ویژه در رخساره کانسنگ توده ای (افزایش نسبت های Cu: Fe،(Cu: Ti  به سمت بالای کانسار همراه با کاهش Cu: Zn) است. مطالعات لیتو ژئوشیمیایی نشان می دهد بیشینه عیار مس مربوط به رخساره کانسنگ توده ای و در حدود11.2  درصد است که به سمت رخساره کانسنگ لایه ای میزان آن کاهش می یابد، این عیار در کانسنگ لایه ای بین 4 تا 5 درصد در تغییر است. عیار مجموع فلزات پایه (Cu+Zn+Pb) در کانسار نوده همواره در رخساره کانسنگ توده ای بیشتر از زون استرینگر و رخساره کانسنگ لایه ای است. عواملی مانند تغییر نسبت تولیدات گرمابی نسبت به ترکیبات رسوبی، تغییر دما،Eh  و pH، رخداد فرایند پالایش در رخساره کانسنگ توده ای و غالب بودن فرایندهای رسوبی در رخساره کانسنگ لایه ای این نوع منطقه بندی را کنترل می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 746

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  129-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  13-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

منطقه محسن ابن علی در جنوب شرق شهرستان بروجرد، درشمال غرب پهنه سنندج-سیرجان واقع شده است. اغلب سنگهای رخنمون یافته در منطقه، یک توالی آتشفشانی-رسوبی به سن مزوزوئیک (تریاس) می باشند که در حد رخساره شیست سبز دگرگون شده اند. بر اساس بررسیهای صحرایی، دگرسانیهای اصلی در منطقه شامل پروپیلیتی، سیلیسی، کربناتی، هماتیتی و سریسیتی هستند که دگرسانی پروپیلیتی در متاولکانیکهای منطقه گسترش بیشتری دارد. دگرسانی سیلیسی و کربناتی نیز همراه با کانی سازی قابل مشاهده است. با توجه به تصاویر ماهواره ای ETM+ ارتباط نزدیکی بین عامل خطوارگی و دگرسانیهای گرمابی در منطقه مشاهده می شود. مطالعات لیتوژئوشیمیایی یکی از کاربردی ترین روشها جهت اکتشاف طلاست. بر اساس نتایج حاصل از مطالعات لیتوژئوشیمیایی در منطقه، آنومالی طلا در وسط شبکه نمونه برداری و در جهت عمود بر روند واحدهای سنگی در متاولکانیکهای حدواسط تا بازیک مشخص شد. در آنومالی فوق الذکر عناصرAg, As, Sb, Zn, Cu, Pb آنومالی نشان می دهند. ضرایب همبستگی در ماتریس همبستگی عناصر نشان می دهد که طلا بیشترین همبستگی را با عناصر As(+0. 81)، Ag(+0. 73)، Cu(+0. 68)، Pb(+0. 64) وZn(+0. 63) نشان می دهد. مطالعات صحرایی نشان می دهد که در آنومالی اصلی طلا در منطقه، کانی سازی شامل رگچه های سیلیسی-کربناتی و بصورت پرکننده درز و شکافهای سنگ و همچنین بصورت رگه های سیلیسی سرشار از اکسیدهای آهن در واحد متاولکانیکهای آندزیتی مشاهده می شود. بر اساس نتایج تجزیه شیمیایی میزان طلا در رگچه های سیلیسی-کربناتی 07/0 تا 5/0 گرم در تن و در رگه های سیلیسی حاوی اکسید آهن 74/1 تا 8/9 گرم در تن را نشان می دهد. مهمترین کانیهای شناسایی شده در مطالعات کانه نگاری شامل پیریت، کالکوپیریت، بورنیت، کوولیت، مالاکیت و اکسیدهای آهن اکثراً شامل هماتیت و گوتیت می باشد. با توجه به نوع دگرسانیها، شکل کانی سازی، نوع سنگ میزبان و کانی شناسی در محدوده محسن ابن علی، می توان گفت کانی سازی طلا ارتباط مستقیم با روند شکستگیها و گسلهای منطقه دارد. محلولهای گرمابی کانی ساز به داخل درز و شکافهای موجود در سنگهای متاولکانیکی نفوذ کرده و باعث ایجاد دگرسانیهای مختلف و کانی سازی در جایگاه های مناسب ساختاری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  110
 • صفحات: 

  221-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

توده های نفوذی رشتخوار در شمال خاور شهرستان رشتخوار (استان خراسان رضوی)، درلبه خاوری-کمربندآتشفشانی-نفوذی خواف-کاشمر-بردسکن، شمال گسل درونه ودرجنوب پهنه ساختاری سبزوارواقع شده اند. ترکیب سنگ شناسی توده های نفوذی عمدتاً شامل سینیت، مونزوسینیت، مونزونیت، سینیت، مونزونیت و دیوریت پورفیری با کمترین گسترش است که دارای بافت گرانولار و پورفیری هستند. براساس داده های ژئوشیمیایی، توده های نفوذی رشتخوار از نوع کالک آلکالن با ماهیت پتاسیم بالا تا شوشونیتی و متاآلومین هستند و در گروه گرانیت های نوع I قرار دارند. الگوی تغییرات عناصر کمیاب خاکی وکمیاب بهنجار شده نسبت به کندریت و گوشته اولیه نشان دهنده غنی-شدگی این سنگ ها از LILE، LREE و Th، تهی شدگی از HFSE و تهی شدگی اندک از HREE و Y، همراه با آنومالی های منفی Nb، Ta وTi است، این ویژگی ها موقعیت زمین ساختی حاشیه فعال قاره ای و پس از برخوردی را نشان می دهند. مقادیر پایین از نسبت های Nb/La، Nb/U وCe/Pb و مقدار Sm/Yb= 2. 8-3. 9 نشان-دهنده آلایش کم ماگما با پوسته بالایی است. عامل اصلی فعالیت ماگمایی در ناحیه رشتخوار ذوب بخشی گوه گوشته ای متاسوماتیسم شده شبیه (E-MORB) با ترکیب اسپینل-لرزولیت دارای فلوگوپیت است. بر اساس الگوی چند عنصری و REE و نسبت K2O/Na2O، در سنگ های نفوذی رشتخوار آلایش و آمیختگی با ماگمای اسیدی پوسته زیرین در رخساره آمفیبولیتی به علت گرمای ماگمای گوشته ای و فرایند AFC در تکامل ماگما نقش مهمی داشته است. ترکیب پتاسیک نمونه ها، غنی شدگی از Rb، Ba، K، Th، U و Pbو تهی شدگی از Nb، Ta، Tiبه همراه فراوانی بالای La(ppm 29<) نشانگر نقش پوسته زیرین در تکامل ماگمای سازنده سنگ های نفوذی است. باتوجه به اطلاعات به دست آمد ازمطالعات صحرایی، سنگ-شناسی، ژئوشیمی ونمودارهای تمایزمحیط های زمین ساختی-توده نفوذی رشتخواردریک محیط کششی پس ازبرخوردوابسته به حاشیه قاره ای ازذوب گوشته-پوسته-زیرین درکمربند خواف-کاشمر-بردسکن تشکیل شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
litScript