نتایج جستجو

9554

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

956

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SUGUMARAN R.

نشریه: 

GEOCARTO INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4477
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4477

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

تفکیک پذیری خاک ها و سایر پوشش های اراضی با به کارگیری داده های رقومی سنجنده liss_iii در منطقه آران - بیدگل مورد بررسی قرار گرفت. پس از تصحیح هندسی و رادیومتری و به کارگیری لایه کمکی (DEM)، ترکیب های مختلفی از داده ها برای استخراج اطلاعات به کار گرفته شد. نتایج حاصل از پردازش رقومی باندهای liss_iii برای تفکیک پذیری خاک ها مورد بررسی قرار گرفت. با تفکیک واحدهای همگن بر روی تصاویر رنگی و بهره گیری از اطلاعات جانبی و پژوهش های میدانی، نمونه های آموزشی انتخاب شدند. به منظور ارزیابی تفکیک پذیری خاک ها، میانگین، انحراف معیار و واریانس نمونه های آموزشی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفت. تصاویر به روش نظارت شده و با الگوریتم حداکثر همسایگی طبقه بندی گردیدند. سپس به منظور ارزیابی طبقه بندی، نتایج با نقش واقعی زمینی مقایسه شدند. نتایج نشان داد که سنجنده liss_iii قابلیت تفکیک خاک های Typic Haplosalids از Typic Aquisalids را ندارد. خاک های Gypsic Aquisalids تقریبا در تمامی باندهای سنجنده دارای بیش ترین بازتاب و خاک های Typic Aquisalids دارای کم ترین بازتاب بودند، به طوری که این خاک با خاک های Typic Torriorthents که بر روی اراضی بادبزنی شکل سنگریزه دار تشکیل شده اند تداخل طیفی داشت. سطح خاک Gypsic Aquisalids پوشیده از نمک و گچ بود. در حالی که سطح خاک Typic Torriorthents را پوسته های اسفنجی و چند وجهی که در لایه مرطوب زیریی بودند، پوشاند. نمک های سدیمی و منیزیمی، نمک های غالب در این دو خاک بودند. نتایج نشان داد که خاک های شور با پوسته های صاف، براق و پف کرده، پوسته های صاف و تیره با تجمع کم تا متوسط نمک در سطح، پوسته های اسفنجی و چندوجهی نمکی در یک کلاس طبقه بندی شدند. به طور کلی چنان چه شناسایی خاک های مناطق خشک در سطح تحت گروه؛ مدنظر باشد، داده های ماهواره هندی به علت دسترسی آسان و کمتر بودن هزینه تهیه داده های رقومی، مناسب هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 25 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  51-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

امروزه تصاویر سنجش از دور قادر به ارائه جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی می باشند، که ارزش و قابلیت استفاده از نقشه های تولیدی، به میزان صحت آنها بستگی دارد؛ از این رو هدف این پژوهش ارزیابی صحت طبقه بندی تصویر سنجنده liss-iii ماهواره IRS-P6 با استفاده از پایگاه اطلاعاتی Google Earth به منظور تهیه نقشه پوشش / کاربری اراضی بوده است، لذا از تصاویر ماهواره Quickbird که توسط نرم افزار Google Earth ارائه می شود، هم برای تعیین نمونه های تعلیمی و هم برای ارزیابی دقت طبقه بندی استفاده شد. منطقه مورد مطالعه شهرستان طالقان، از توابع استان البرز بوده که در محدوده حوزه آبخیز طالقان واقع شده است. در این پژوهش قبل از تعیین نمونه های تعلیمی به منظور بررسی دقت تصویر Google Earth از لایه های رقومی خطی (جاده ها و آبراهه ها) که دارای مختصات زمینی بودند استفاده شد که خطای مجذور ریشه مربعات معدل 0.77 بدست آمد. در مرحله بعد پس از تعیین نمونه های تعلیمی، تصویر ماهواره ای مذکور بر مبنای طبقه بندی نظارت شده و با خوارزمیک بیشینه احتمال با استفاده از نرم افزار ENVI 2.4 به پنج طبقه باغ، کشاورزی، مرتع، دریاچه و فاقد پوشش طبقه بندی گردیدند که ضریب کاپای طبقه بندی 0.85 و دقت کلی 91.4 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که تصاویر نرم افزار Google Earth به منظور ارزیابی صحت طبقه بندی در برخی مناطق دقت مکانی بالایی دارند و همچنین استفاده از ویژگی های اکولوژیک مانند شیب منطقه، شبکه هیدرولوژی و ... این دقت را افزایش می دهد. در نهایت پیشنهاد می شود از تصاویر ماهواره ای Google Earth به منظور ارزیابی صحت طبقه بندی تصاویر ماهواره ای و حتی تفسیر بصری پوشش / کاربری اراضی استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  75-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

با توجه به گسترش وسیع خاک های شور در ایران و تاثیر شوری آن بر عملکرد محصولات کشاورزی، شناسایی این زمین ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور شناسایی و تحلیل طیفی طبقات مختلف شوری خاک های اطراف دریاچه طشک و بختگان، از تصاویر سنجنده liss-iii استفاده گردید. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی تصاویر، نمونه های آموزشی و کنترل زمینی انتخاب و نمونه های خاک از عمق 5-0 سانتی متری، جمع آوری و جهت انجام تجزیه های لازم به آزمایشگاه ارسال گردید. سپس به منظور تهیه نقشه پوشش اراضی و شوری، طبقه بندی پیکسل های تصویر با انتخاب رویکردهای مختلف و با الگوریتم حداکثر مشابهت انجام شد. تحلیل نمودارهای دوبعدی و طیفی نشان داد؛ پوسته های نمکی سفیدرنگ در بالاترین بخش خط خاک و پوسته های نمکی تیره رنگ در بخش های پایین تر این خط قرار دارند. زبری، ناهمواری و همچنین حضور رطوبت از عوامل موثر در کاهش بازتاب پوسته های نمکی منطقه مورد مطالعه شناخته شد و در خاک های غیر شور نیز زبری حاصل از کلوخه های ناشی از عملیات خاکورزی، از عوامل تاثیر گذار در کاهش انعکاس بود. وجود پوشش گیاهی و کاه و کلش برجای مانده از محصولات، در تشخیص خاک های شور منطقه مورد مطالعه ایجاد خطا نمود. ارزیابی نتایج دقت طبقه بندی رویکردهای تصویری مختلف، حاکی از آن بود، زمانی که از تمام باندهای سنجنده استفاده گردید صحت کل، کاربر و تولیدکننده افزایش یافت. در این تحقیق خاک های با شوری بیش از 16 دسی زیمنس بر متر از دقت های بالاتری برخوردار بودند و وجود تداخل طیفی در خاک های با شوری 8-4 و 16-8 دسی زیمنس بر متر منجر به کاهش دقت در این طبقه ها شد. ارزیابی نقشه شوری نشان داد که خاک های با شوری بیش از 16 دسی زیمنس بر متر، در نزدیکی دریاچه و عمدتا در قسمت جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق منطقه مورد مطالعه وجود داشت. در شمال منطقه نیز شوری های 8 تا 16 دسی زیمنس بر متر در زمین های کشاورزی، نتیجه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  55-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

بررسی کیفیت آبهای ساحلی از نظر زیست محیطی و کاربردی، اهمیت ویژه ای دارد. مطالعه کیفیت آب در روشهای سنتی، کاری زمان بر و پرهزینه است و منجر به تولید اطلاعات نقطه ای می شود. سنجش از دور می تواند با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نقش مهمی در این مطالعات ایفا کند. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی تصاویر سنجنده liss-iii ماهواره IRS در برآورد Secchi depth در خلیج گرگان است. به همین منظور، همزمان با گذر ماهواره، 42 نمونه از منطقه به روش سیستماتیک تصادفی گرفته شد، سپس یک مدل تجربی آماری ریاضی بین داده های جمع آوری شده در عملیات میدانی و داده های پردازش شده تصاویر سنجنده liss-iii برازش شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایج، بیانگر وجود تفاوت معنی دار بین میانگین پارامترها در سطح 99 درصد است که نشان دهنده ارتباط قوی بین مقدار Secchi depth و رادیانس رسیده به سنجنده (R2=0.77) می باشد. لذا مدل برازش یافته را می توان برای برآوردSecchi depth  در منطقه مورد مطالعه استفاده نمود و روش مورد استفاده کارایی زیادی برای برآورد رسوب دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

به منظور مقایسه داده های دو سنجنده liss-iii و liss-IV ماهواره IRS-P6 در تهیه نقشه تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس، داده های این سنجنده ها در بخشی از جنگل های شهرستان جوانرود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی کیفی داده ها از نظر هندسی و رادیومتری انجام شد. برای استخراج بهتر اطلاعات از پردازش های مختلف بهبود و بارزسازی تصاویر، تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی، نسبت گیری های طیفی و ایجاد شاخص های گیاهی مناسب استفاده شد. واقعیت زمینی نمونه ای از طریق روش تصادفی سیستماتیک و با شبکه ای به ابعاد 300×300 متر و با سطح قطعات نمونه 60×60 مترمربعی تهیه گردید. در هر قطعه نمونه میزان تاج پوشش درختان برداشت و درصد تاج پوشش کل درختان در هر قطعه نمونه و در هر هکتار محاسبه شد و طبقه بندی طبقات بر اساس تعاریف سازمان جنگل ها و مراتع صورت گرفت. 25 درصد از قطعات نمونه از هر طبقه تراکمی به عنوان نمونه تعلیمی، انتخاب شدند. بهترین ترکیبات باندی با توجه به معیار واگرایی انتخاب گردید. طبقه بندی داده ها به روش نظارت شده و با طبقه بندی کننده های حداقل فاصله و حداکثر احتمال صورت گرفت. نقشه واقعیت زمینی با 75 درصد قطعات نمونه باقی مانده تهیه و نتایج طبقه بندی با نقشه یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. بالاترین صحت کلی و ضریب کاپا در طبقه بندی 4 طبقه ای، با استفاده از داده های liss-iii به ترتیب معادل 65.77 درصد و 0.45 و در طبقه بندی انجام شده با استفاده از داده های اولیه liss-IV، به ترتیب معادل 55.33 درصد و 0.28 می باشد. با تجمیع 5×5 پیکسل تصاویر سنجنده liss-IV و طبقه بندی مجدد تصاویر میزان صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب به 63.27 درصد و 0.48 رسید. پس از ادغام طبقه های دارای تفکیک پذیری پایین و طبقه بندی با 2 طبقه بهترین نتایج به دست آمده، با استفاده از داده های liss-iii و میزان صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب برابر با 78.68 درصد و 0.57 با ترکیب 6 باندی منتخب و طبقه بندی کننده حداکثر احتمال بوده است. همچنین، با استفاده از داده های تجمیع سازی شده liss-IV، بالاترین صحت کلی و ضریب کاپا به ترتیب 0.78 و 0.57 با ترکیب 6 باندی منتخب و طبقه بندی حداقل فاصله از میانگین به دست آمد. نتایج نشان داد که داده های liss-iii در مقایسه با داده های liss-IV به دلیل برخورداری از باند مادون قرمز میانی از قابلیت بهتری برخوردارند و افزایش قدرت تفکیک مکانی داده های سنجنده liss-IV به دلیل ماهیت مشخصه تراکم تاج پوشش از نظر محاسبه آن در واحد سطح، تاثیری بر بهبود نتایج نداشته است. به طورکلی نتایج نشان داد که عوامل مختلفی مانند تنک بودن جنگل در بیش تر قسمت های منطقه و تداخل طیفی خاک با پوشش زمینه، وجود قطعات غیر جنگلی فراوان و پراکنده در داخل جنگل باعث شده است تا تداخل طیفی جنگل و غیرجنگل بیش تر شود. همین امر باعث شده تا صحت کلی و ضریب کاپای نقشه های به دست آمده از طبقه بندی بالا نباشد و داده های یاد شده از قابلیت بالایی در تهیه نقشه تراکم این جنگل ها برخوردار نباشند.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  76-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

تغییرات پوشش اراضی به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تغییرات منابع طبیعی و محیط زیست به حساب می آیند، بنابراین درک و پیش بینی علل، فرآیند ها و نتایج این تغییرات به یک چالش عمده در زمین تبدیل شده است. امروزه با فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، می توان در جهت شناسایی و کشف این تغییرات و اثرات آن استفاده کرد. هدف این مطالعه، بررسی تغییر کاربری و پوشش منطقه کیاسر در دوره 46 ساله (از 1345 تا 1391) با استفاده از این فناوری است. برای این منظور نقشه کاربری اراضی در 1345 به کمک نقشه های توپوگرافی، در 1366 به کمک تصاویر سنجنده TM و در 1391 به کمک تصاویر سنجده liss iii تهیه شد. ابتدا پیش پردازش و پردازش های لازم همچون تصحیح هندسی، اتمسفریک و ایجاد شاخص های طیفی و نسبت گیری بر روی باندهای هر دو سنجنده انجام شد. پس از تعیین کاربری های فعلی منطقه، از هر کاربری، نمونه تعلیمی تهیه و تفکیک پذیری آنها با شاخص های واگرایی انجام شد. برای انجام طبقه بندی از الگوریتم های حداکثر احتمال، حداقل فاصله، متوازی السطوح و برای بررسی تغییرات نیز از روش مقایسه پس از طبقه بندی استفاده شد. یافته ها نشان داد در عرض 46 سال سطح مناطق جنگلی از 16/98 به 39/18 کیلومتر مربع رسیده و به عبارتی 17/43 درصد کاهش داشته است. این اراضی به مناطق فاقد پوشش، اراضی کشاورزی، دیمزارهای رها شده و مرتع تبدیل شده اند و در این بازه ی زمانی سطح آنها به ترتیب 15/14، 61/13، 05/10 و 37/5 درصد افزایش یافته اند. در مجموع نتایج نشان داد RS دارای قابلیت بالایی در تعیین تغییرات پوشش اراضی است.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

با توجه به گسترش وسیع خاک های دارای املاح در ایران و تاثیر آنها بر عملکرد محصولات کشاورزی، شناسایی این زمین ها از اهمیت زیادی برخوردار است. برای رسیدن به این شناخت و آگاهی از وضعیت تغییرپذیری مکانی این پدیده زیست محیطی، نیاز به تهیه نمونه های زیادی بسته به وسعت این نوع خاک ها می باشد که مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد است. بنابراین، احتمالا بتوان با بهره گیری از فناوری ها و علوم مختلف، ضمن در نظر گرفتن محدودیت های اقتصادی و زمانی، اطلاعات مناسبی را از منطقه مطالعاتی به دست آورد. بدین منظور، در بخشی از زمین های دشت ارسنجان، استان فارس (8062 هکتار)، نقشه های شوری و سدیمی خاک با استفاده از روش کریجینگ معمولی در دو عمق 5-0 و 50-0 سانتی متر تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل زمین آماری داده های شوری (122 داده) نمونه برداری شده به روش شبکه ای منظم، موید آن بود که همبستگی مکانی این داده ها در عمق 50-0 سانتی متر و 5-0 سانتی متر از نوع متوسط است. مقدار MBE تخمین داده های شوری و سدیمی موید بیش برآوردی در هر دو روش کریجینگ بود. پس از ارزیابی دوجانبه داده های تخمینی و واقعی، جذر میانگین مربعات خطا در روش کریجینگ معمولی برای داده های شوری در اعماق 5-0 و 50-0 سانتی متر به-ترتیب 27.85 و 17.56 و برای داده های سدیمی، 12.83 و 12.34 نتیجه شد. در روش کوکریجینگ از درجات روشنایی تصویر سنجنده liss-iii به عنوان متغیر کمکی در تخمین شوری عمق 5-0 سانتی متر استفاده گردید. در این روش دقت بهتر نسبت به روش کریجینگ معمولی مشاهده نشد. ارزیابی نقشه های شوری و سدیمی نشان داد که در هر دو عمق، شوری و سدیمی خاک در مجاورت دریاچه از مقادیر بالایی برخوردار می باشد. در شمال منطقه، کشاورزی آبی محصولاتی نظیر یونجه، گندم و جو وجود دارد، لذا به نظر می رسد استفاده از آب با کیفیت نامطلوب باعث گرایش خاک های این منطقه به معضل شوری و سدیمی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 36 استناد 0 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

این تحقیق در مراتع قشلاقی منطقه دیلم استان بوشهر در محدوده ای به وسعت 15915 هکتار در سال های 1388 و 1389 بمنظور تهیه نقشه تیپ های گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده های liss-iii و ASTER انجام گردید. عمل تصحیح هندسی تصاویر با استفاده از نقاط کنترل زمینی و نقاط ثبت شده توسط GPS (1>RMSE پیکسل) انجام گردید، همچنین تطابق تصویر به تصویر 0.2>RMSE) پیکسل) جهت افزایش دقت انجام شد. تصحیحات اتمسفری تصاویر با استفاده از تفریق عارضه تاریک انجام گردید. برای بارزسازی و افزایش قدرت تفسیر فیوژن انجام شد. در مجموع از داده های 50 محل نمونه برداری (هر محل میانگین نه پلات) برای طبقه بندی تصاویر جهت تهیه نقشه تیپ های گیاهی و از داده های 25 محل برای آزمون صحت نقشه ها استفاده شد. برای طبقه بندی از روش های حداکثر احتمال و شبکه عصبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که تصاویر هر دو سنجنده می توانند با دقت مناسبی تیپ های گیاهی مرتع را از همدیگر تفکیک نمایند و تفاوت زیادی بین نقشه های حاصله وجود ندارد. بیشترین صحت کلی برای طبقه بندی تصاویر سنجنده های liss-iii و ASTER به ترتیب 91 و 84.3 درصد برای روش حداکثر احتمال و 71.3 و 65.6 درصد برای روش شبکه عصبی می باشد. هیچ یک از سنجنده ها نمی توانند مرز تیپ های گیاهی را به طور دقیق مشخص کنند بنابراین با تفسیر بصری تصاویر، نقشه تیپ های گیاهی به دست آمده تکمیل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 55 استناد 0 مرجع 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

ارزیابی محتوی اطلاعاتی سنجنده liss-iii و مقایسه آن با دیگر سنجنده های با قدرت تفکیک مکانی و طیفی مشابه مانند ASTER برای کاربران داده های دورسنجی در مناطقی که تنها به یکی از این سنجنده ها دسترسی دارند می تواند مفید واقع شود. سنجنده liss-iii یکی از سنجنده های ماهواره IRS-P6Resource می باشد. این سنجنده در باندهای قرمز، سبز و مادون قرمز نزدیک دارای قدرت تفکیک مکانی 5.23 متر و مادون قرمز میانی 70 متر تصویربرداری می کند. سنجنده ASTER نیز یکی از سنجنده های ماهواره TERRA می باشد که دارای قدرت تفکیک مکانی 15 متر در باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک، 30 متر در مادون قرمز میانی و 90 متر در باندهای حرارتی می باشد. بدین منظور برای بررسی محتوای اطلاعاتی دو سنجنده، منطقه دامغان که یکی از مناطق خشک می باشد انتخاب شد. در ابتدا به منظور مقایسه دقیق داده های فوق تصاویر هر دو سنجنده ژئورفرنس گردید. با توجه به قدرت تفکیک مکانی متفاوت باندهای این دو سنجنده، تمامی تصاویر به اندازه پیکسل یکسان (Pixel size) تبدیل گردیدند. نمونه برداری از خاک منطقه انجام شد و پارامترهایpH ، 3CO، EC، SAR و .... اندازه گیری شد. سپس سه ناحیه از تصاویر ماهواره ای که معرف مناطق غیر شور، نمک های حاشیه پلایا و مرکز پلایا بودند برای بررسی و مطالعه محتوای اطلاعات دو سنجنده انتخاب و از آن ها پنجره ای تفکیک شد. آنالیزهای تحلیل مولفه های اصلی در هر دو سنجنده انجام شد و شاخص گیاهی NDVI با استفاده از باندهای دو سنجنده ساخته شد. نتایج نشان می دهد دو سنجنده در هر سه منطقه (غیر شور، نمک های حاشیه و مرکز پلایا) همبستگی کمی با یکدیگر داشته و می توان از ترکیب آنها به بیشترین میزان اطلاعات دست یافت. در مولفه مرتبه اول PCA در سنجنده ASTER بیشترین اطلاعات مربوط به باند SWIR6 ذخیره، و در IRS اطلاعات کلیه باندها به یک نسبت ذخیره شده است. نتایج نشان می دهد پارامترهای آماری NDVI در دو سنجنده تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند و می توان بارزسازی پوشش های گیاهی را تنها با یکی از آن ها انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 37 استناد 1 مرجع 0
litScript