نتایج جستجو

1909

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

191

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LIU D. | REN T. | GAO X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1307-1315
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6789
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6789

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

GEORG P. | LUDVIK B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  159-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6140
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6140

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9372
 • دانلود: 

  8524
چکیده: 

Introduction: The aim of the present study was to determine the susceptibility of lipids to Cu-induced peroxidation in diluted plasma and its relation with plasma lipids and lipoproteins in a group of healthy men. Materials and Methods: In 100 healthy men volunteers (age range 20-55 years with a mean of 36. 8± 10. 3 years), fasting plasma levels of lipoprotein (a) [Lp (a)], total cholesterol (TC), high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-C), and triglycerides (TG) were assayed. The Cu2+-induced lipid peroxidation was evaluated. Lipid oxidation was estimated by monitoring the change of conjugated dienes in the diluted plasma following the addition of Cu2+. The kinetic curves of the accumulation of lipid peroxide products were prepared, and a number of quantitative parameters including lag time, time of maximal oxidation rate (T-max), and maximal accumulation of absorbing products (OD-max) were evaluated. Results: The TG concentrations were positively correlated with lag time and T-max (r=0. 33, P < 0. 01 and r=0. 24, P < 0. 05) respectively. Also, TC and LDL-C were positively correlated with OD-max (r=0. 28, P < 0. 01 and r=0. 26, P < 0. 05 respectively), and HDL-C was negatively correlated (r=-0. 23, P < 0. 05) with T-max. No significant correlation was observed between other variables and lipid oxidizability parameters. Conclusions: Results of this research indicate that TG increased the resistance of LDL and VLDL against initiation of lipid oxidation. In addition, HDL-C induced the susceptibility of lipid oxidizability.

آمار یکساله:  

بازدید 9372

دانلود 8524 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  63-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32404
 • دانلود: 

  8840
چکیده: 

Objective: Diabetes is the most common metabolic disease. One of the most common problems in diabetic patients is atherosclerotic cardiovascular disease which induced by hyperlipidemia. Also there has been currently great interest in the potential contribution of oxidative stress in development of diabetes complications. The present study was performed to associate between lipid oxidizability and serum lipid levels in diabetic patients.Materials and Methods: In this study, 55 diabetic patients in Yazd Diabetes Research Center were chosen. Lipid oxidizability, HbA1c and serum lipid levels were analyzed in patients. lipids were measured by enzymatic method. HbA1c was estimated by the ion exchange chromatography. The lipid oxidation procedure was performed by addition of CuCl2. The kinetics of conjugated dienes formation was monitored by spectrophotometer and parameters such as ODmax, Lag Time, Vmax and Tmax were analyzed.Result: In present study, there was no association between lipid oxidizability and serum lipids levels. Also there was no association between lipid oxidizability parameters and HbA1c.Conclusion: This study showed that high levels of blood lipids such as cholesterol and triglyceride do not have any effect on maximal amount of lipids peroxide products accumulation and maximal rate of oxidation during the lipid oxidation course.

آمار یکساله:  

بازدید 32404

دانلود 8840 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WASOWICS E. | SOWICZ E.W. | GRAMZA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  87-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  20872
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20872

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NAGAO K. | YANAGITA T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3994
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3994

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت شایع ترین بیماری سیستمیک و غدد درون ریز انسان و رتینوپاتی دیابتی یکی از شایع ترین عوارض این بیماری است. علت این عارضه هنوز ناشناخته است ولی تغییرات لیپیدهای سرم به عنوان یکی از علل احتمالی در ایجاد و یا پیشرفت آن مطرح گردیده است. هدف این مطالعه بررسی وضعیت لیپیدهای سرم در درجات مختلف رتینوپاتی می باشد.روش بررسی: این مطالعه مشاهده ای به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش Cross-Sectional برروی 37 بیمار دیابتی نوع I و 157 بیمار دیابتی نوع II انجام پذیرفت. روش نمونه گیری برای دیابت نوع II تصادفی ساده و برای دیابت نوع I به صورت سرشماری از بین پرونده های فعال مرکز دیابت یزد در سال 1381 بود. مدت زمان ابتلا به دیابت در بیماران مورد مطالعه، حداقل هفت سال از زمان تشخیص بود. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست یازدهم و با استفاده از آزمون کای دو، فیشر و ANOVA انجام گرفت.یافته ها: از مجموع 194 بیمار، 74 نفر مرد و 120 نفر زن بودند. از این تعداد، 90 نفر (%46.4) کلسترول نرمال و 104 نفر (%53.6) کلسترول بالای سطح نرمال داشتند. در مورد تری گلیسیرید، 94 نفر (%48.4) سطح نرمال و 100 نفر (%51.6) سطح بالای نرمال داشتند و توزیع فراوانی درجات مختلف رتینوپاتی برحسب کسلترول و نیز تری گلیسرید با P<0.05 تفاوت معنی داری داشت. در گروه های مختلف جنسی، فراوانی رتینوپاتی دیابتی در افراد دارای کلسترول و یا تری گلیسرید بالا بیشتر بود. این موضوع در مورد نوع دیابت و گروه سنی نیز صادق بود یعنی در گروه های مختلف از نظر نوع دیابت و گروه سنی، فراوانی رتینوپاتی دیابتی در افراد دارای کلسترول و یا تری گلیسیرید بالا، بیشتر بود.نتیجه گیری: در مطالعه ما فراوانی رتینوپاتی دیابتی در نمونه های مبتلا به هیپرکلسترولمی و هیپرتری گلیسریدمی نسبت به نمونه هایی که سطح نرمال کلسترول و تری گلیسرید داشتند، بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ORDOVAS J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  106
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1074-1081
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9302
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9302

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  85
 • صفحات: 

  285-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  819
 • دانلود: 

  267
چکیده: 

مقدمه: پیتیروسپوروزیس یک عفونت قارچی سطحی در اثر گونه های مالاسزیاست که بخشی از فلور طبیعی پوست می باشد. این ارگانیسم یک مخمر لیپوفیلیک و وابسته به به لپید است که تحت شرایط خاص به یک فرم پاتوژن میسلیال تبدیل می شود. بر اساس مطالعات قبلی که ممکن است بین لپیدهای خون و پیتیریازیس ورسیکالر ارتباطی وجود داشته باشد، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط چربی خون با بیماری پیتیرسپوروزیس در بخش های قارچ شناسی، درماتولوژی و بیوشیمی، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد انجام گردید.روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و در مدت 15 ماه (82-1381) در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد انجام گردید. جمعیت مورد مطالعه به صورت گروه های تصادفی زیر انتخاب شده است:گروه مورد 1- 50 بیمار مبتلا به پیتیروسپوروزیس شدیدگروه شاهد 1- 50 بیمار با اسمیر مستقیم منفی برای پیتروسپوروم اورالگروه مورد 2 - 50 بیمار با سطح بالای کلسترول و تری گلیسیرید در بررسی سرم خونگروه شاهد 2 - 50 فرد با سطح نرمال کلسترول و تری گلیسیرید در آزمایش سرم خونبرای هر بیمار یک پرسشنامه تکمیل شد. آزمایش مستقیم پوست از نظر پیتیروسپوروم (رنگ آمیزی متیلن بلو) و آزمایش سرم خون برای اندازه گیری کلسترول، تری گلسیرید، LDL و HDL توسط RA-1000 برای هر 4 گروه انجام شد.نتایج: نتایج نشان داد که:1- در 28% بیماران مبتلا به پیتیروسپوروزیس، سطح کلسترول توتال خون بیش از نرمال بود و تفاوت قابل ملاحظه ای در مقایسه با گروه کنترل داشت.2- در 22% بیماران، سطح تری گلسیرید بالاتر از نرمال بود که تفاوت قابل ملاحظه ای با گروه کنترل داشت.3- در 32% بیماران سطح LDL-C بیش از نرمال بود که تفاوت قابل ملاحظه ای با گروه کنترل داشت.4- ارتباط مهمی بین سطح HDL-C و گروه مبتلا به پیتیروسپوروزیس وجود نداشت.5- در بیمارانی که فقط دچار هیپرلیپیدمی بودند، پیتیروسپوروزیس شایع نبود.نتیجه گیری: بر اساس تحلیل آماری، نتیجه گیری می شود که ارتباطی بین پیتیروسپوروزیس و سطح خونی کلسترول توتال، تری گلیسرید و LDL-C وجود دارد، بنابراین کنترل سطح خونی لیپیدها احتمالا ممکن است در پروفیلاکسی و درمان پیتیروسپوروزیس کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 819

دانلود 267 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

AZIZZADEH MARYAM | GHORBANI RAHEB | SHARAFI MONIR

نشریه: 

KOOMESH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (36)
 • صفحات: 

  307-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17742
 • دانلود: 

  12521
چکیده: 

Introduction: Psoriasis is a common chronic inflammatory skin disease. Cardiovascular diseases have been reported with greater frequency in patients with Psoriais. This may result from hyperlipidemia which seen in these patients. The aim of this study was to further study profiles of serum lipids and to determine, if any, correlation between severity of disease and extent of hyperlipidemia in these patients. Material and Methods: Subjects consisted of 52 patients with Psoriasis and 50 matched (sex and age) healthy persons as a control group. Blood samples were obtained following 14 hour fasting status and serum levels of triglyceride, cholesterol, HDL, LDL, VLDL were determined using standard laboratory methods.Results: Our findings showed that levels of TG, cholesterol, LDL and VLDL were significantly higher in psoriatic patients when compared with control ones (p< 0.001), but HDL level was similar between two groups. Also, any relationship was not found between lipids levels and severity of disease.Conclusion: Our findings further confirm lipid abnormalities in Psoriatic patients. This may enhance risk of cardiovascular diseases in these patients. Thus, we recommend all patients with Psoriasis, regardless of disease severity, should be checked for serum lipids profiles.

آمار یکساله:  

بازدید 17742

دانلود 12521 استناد 0 مرجع 0
litScript