نتایج جستجو

4232

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

424

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مشرق موعود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  57-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1972
 • دانلود: 

  2610
چکیده: 

در این نوشتار، سبک زندگی زمینه ساز و نیز زندگی غربی بررسی می شود. اهداف پژوهش با در نظر گرفتن سبک های گوناگون زندگی، در ده متغیر موثر و مربوط، مطرح شده و بررسی می گردد. روش تحقیق، کیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از استدلال های قیاسی و استقرایی، عقل و منطق صورت می گیرد.بر اساس یافته های پژوهش، زمینه سازی، همه امور کلی و جزئی زندگی انسان را دربر می گیرد. در این نوشتار، ده حوزه موثر بر سبک زندگی بررسی می شود. بدین منظور، پس از مشخص شدن پیش فرض ها، پیش زمینه ها، مجموعه عناصر و اندیشه های حاکم بر یک جامعه زمینه ساز در این ده حوزه، تاثیری که هر یک از آن ها بر اثر تلاش و تکاپوی منتظران واقعی برای رسیدن از جامعه نیمه مطلوب، نیمه ایده آل و نیمه آرمانی کنونی به جامعه مطلوب، ایده آل و آرمانی امام عصر (عج) بر سبک و سیاق زندگی و تغییری که در زندگی می گذارند، تعیین می شود. آن گاه به وضعیت سبک زندگی غربی و تفاوت آن با سبک زندگی زمینه ساز اشاره شده و پس از شناخت دو وضعیت موجود و مطلوب، راه های تقویت قوت ها و اصلاح ضعف ها ارائه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1972

دانلود 2610 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PSYCHIATRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2229
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2229

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2734
 • دانلود: 

  2256
چکیده: 

در سال های اخیر پژوهش های قابل توجهی در موضوع سبک زندگی انجام شده است که مفهوم سازی های نامناسب و خلط مفهومی سبک زندگی با مفاهیم نزدیک، از جمله مشکلات برخی از این پژوهش ها به شمار می آیند. هدف از این مقاله پالایش فضای مفهومی سبک زندگی و ارائه مفهوم سازی دقیق از سبک زندگی فرهنگی است. بدین منظور، با استفاده از روش اسنادی و تکنیک تحلیل مفهومی، ابتدا ارتباط میان فرهنگ، خرده فرهنگ، مصرف و سبک زندگی بررسی و سپس با تحلیل وجوه مشترک تعاریف موجود، تعریف روشن تری از سبک زندگی و سبک زندگی فرهنگی ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که سبک زندگی به معنی الگوی کنش های روزمره مطعوف به مصرف و تولید فرهنگی، اجتماعی و مادی با مفاهیمی نظیر فرهنگ، خرده فرهنگ و مصرف همبسته است و با آنها همپوشانی جزئی و یا کلی دارد. سبک زندگی به سه مقوله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قابل تفکیک است، در حالی که سبک زندگی اجتماعی به تولید و مصرف روابط اجتماعی معطوف است، سبک زندگی اقتصادی شامل تولید و مصرف مادی است و سبک زندگی فرهنگی نیز به الگوی کنش های روزمره معطوف به مصرف و تولید محتوای نمادین راجع است.

آمار یکساله:  

بازدید 2734

دانلود 2256 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 97)
 • صفحات: 

  41-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1989
 • دانلود: 

  706
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1989

دانلود 706 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALIKHAH F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5719
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5719

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PACEY A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13497
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The relationship between lifestyle and semen quality is of popular interest to patients and the general public. However, new findings are often accepted uncritically without reference to the biological complexities of the male reproductive system. Many factors influence semen quality, including: (i) the inherent sperm production capacity of the testicles; (ii) the period of time since the last ejaculation; (iii) general health; (iv) the duration and nature of pre-ejaculatory sexual stimulation; and (v) the structural and functional integrity of the male reproductive tract, ejaculatory ducts and accessory glands. Each of these factors will have its own bearing on ejaculate quality and any proposed lifestyle factors need to be interpreted with them in mind. This lecture will discuss two important checkpoints where lifestyle factors may have an important effect on adult semen quality. First is the pre-natal exposure of the male foetus to risk during its time in utero through maternal behaviors such as diet, the use of cosmetics and smoking that may have a detrimental effect on testicular development that in turn impact on adult testicular function. Second is the exposure of adult men to factors that affect the function of the post-pubertal testicle and risks are thought to include the effect of temperature (e.g. hot baths, tight underwear), poor diet and a number of chemical exposures either in the workplace or at home. Whilst lifestyle is an important risk factor in male infertility, its potential effects should be taken in context with other biological variables and known medical conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 13497

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

جامعه شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2263
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی است. چارچوب نظری تحقیق حاضر مبتنی بر دیدگاه های ماکس وبر و پیربوردیو می باشد. در بخش روش تحقیق، با توجه به چند بعدی و پیچیده بودن موضوع تحقیق حاضر از روش های کمی یعنی پیمایش و از فنون آماری پیشرفته ای چون تحلیل عامل برای شناسایی ابعاد این مفهوم و نیز از معادلات رگرسیونی و دیگر فنون آماری برای بیان روابط بین شاخص ها و مولفه های مربوط به این مفهوم استفاده شده است. این مطالعه از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت اول، مطالعات اسنادی و قسمت دوم پیمایشی بوده که در بین 400 نفر از شهروندان بالای 18 سال ساکن در دو منطقه 1 و 20 تهران صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه در مجموع با 74.1 درصد در سطح متوسط بوده است. نوع سبک زندگی پاسخ گویان سنتی بوده است که این میزان 51.8 درصد از پاسخ گویان را در بر می گیرد. هم چنین 48.2 درصد از پاسخ گویان دارای سبک زندگی مدرن هستند که بیانگر افزایش تقریبا چشم گیر سبک زندگی مدرن در سال های اخیر بوده است. در مجموع بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و نوع سبک زندگی رابطه معنا داری وجود داشته است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت میزان سرمایه اجتماعی با نوع سبک زندگی در ارتباط است به این معنا که سرمایه اجتماعی درون گروهی یا خاص، سبک زندگی سنتی را در پی خواهد داشت و سرمایه اجتماعی برون گروهی یا عام سبک زندگی مدرن را ایجاد خواهد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2263

دانلود 87 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  154
 • صفحات: 

  3-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1754
 • دانلود: 

  940
چکیده: 

«روش زندگی و مقیاس های آن» به عنوان یک مولفه فرهنگی بارز و تاثیرگذار در شکل دهی مسکن و محیط مسکونی می باشد. روش زندگی در مقیاس های متفاوت فردی و جمعی، طی فرادادهای فرهنگی، نمود آشکار فرهنگ در زندگی انسان به شمار می رود که قرارگاه های رفتاری را در محیط ساخته شده انتظام می بخشد. در مقیاس های مختلف روش زندگی در مسکن تعاریف گوناگونی مطرح گردیده است، لیکن تحقیق حاضر، با هدف روشنگری اذهان طراحان از طریق یک روش تحقیق کیفی نظام مند، به تحلیل مقیاس های روش زندگی در محیط های انسان ساخت بومی پرداخته است. نمونه های مورد مطالعه از گروه یکپارچه فرهنگی ایل قشقایی به صورت نظری و هدفمند انتخاب شده اند. بر خلاف مطالعات و تحقیقات اندیشمندان علوم اجتماعی که از مفهوم «سبک زندگی» برای تمایز بخشی به سبک های زندگی طبقات و تبیین معیار های منزلت اجتماعی در یک جامعه استفاده می کنند، این تحقیق به تحلیل رفتاری-محیطی «مقیاس های روش زندگی» در مسکن خانواده پرداخته است. در این مطالعات، از روش هایی همچون عکس برداری، برداشت واحد های مسکونی و دیاگرام قرارگاه های رفتاری سکونت، مصاحبه و پرسشنامه به جهت کشف ترجیحات و معانی سکونت در چهار سطح و مدل ابزار-غایت بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقیاس های روش زندگی با تکیه بر معانی ذهنی انسانی، اساس شکل گیری قرارگاه های رفتاری و متعاقبا انتظام فضایی محیط مسکونی شکل گرفته اند. یافته های این تحقیق بر این مساله تاکید دارد که محیط های انسان ساخت به خصوص محیط های مسکونی محصول نظام های فرهنگی انسان هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1754

دانلود 940 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (مسلسل 8)
 • صفحات: 

  21-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  3723
 • دانلود: 

  1853
چکیده: 

سبک زندگی و مدیریت بدن از مفاهیم مهم جامعه شناسی معاصر است. این مطالعه سعی در بررسی رابطه این دو مفهوم دارد. در این پژوهش پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی موجود، نظریه ترکیبی مبتنی بر نظریه گیدنز ساخته شد. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و با تهیه پرسشنامه خودگزارشی در شهر شیراز نمونه ای 508 نفری از زنان 15 تا 64 ساله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که در سطح تحلیل دو متغیره تمامی سبک های زندگی با مدیریت بر ظاهر و همچنین تغییر شکل اندام رابطه داشته اند، اما در تحلیل چند متغیره مشاهده شد که سبک های مدرن ورزشی - موسیقی، فراغتی، مشارکت های جدید، مذهبی و در نهایت، موسیقی سنتی روی هم توانسته اند مدیریت زنان بر ظاهرشان را با 45 درصد تبیین کنند و متغیرهای سبک مشارکتی جدید، ورزشی - موسیقی جدید، موسیقی قدیمی و در نهایت فراغتی روی هم 30.3 درصد تغییرات مدیریت تغییر شکل اندام زنان را تبیین کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 3723

دانلود 1853 استناد 4 مرجع 0
نویسندگان: 

شالچی وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  93-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2157
 • دانلود: 

  1293
چکیده: 

این مقاله به بررسی سبک زندگی جوانان کافی شاپ منطقه 3 تهران می پردازد و تلاش می کند ویژگی های سبک زندگی این گروه از جوانان را مشخص کند. مشخص ساختن اهمیت عناصر مختلف زندگی، هنجارهای مصرف و نیز شیوه های گذران اوقات فراغت از دیگر هدف های این مقاله است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در این فضای اجتماعی ویژگی های سبک زندگی پسامدرن از قبیل مد و سلیقه التقاطی، تعامل امر محلی و جهانی، اهمیت سرگرمی و مصرف و نقش حیاتی لذت دیده می شود. بررسی فرهنگ این بخش از جوانان ایرانی نشان می دهد تا چه میزان سیاست گذاری فرهنگی امری حساس، دشوار و پیچیده است و اثرگذاری فرهنگی بر نسل جوان صرفا از طریق پرداختن صوری و سطحی به ارزش ها در سطح نهادهای رسمی ممکن نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 2157

دانلود 1293 استناد 5 مرجع 12
litScript