نتایج جستجو

55857

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5586

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4521
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

در شروع CPR هدف از BLS و به دنبال آن ACLS نجات بیماری است که به صورت حاد دچار ایست قلبی، تنفسی و یا هر دو شده است.مهمترین عامل تعیین کننده بهبودی بیمار از یک ایست قلبی تنفسی بدون بروز عوارض نرولوژیک فاصله بین ایست قلبی تنفسی تا تنفس خودبخودی و جریان خون در سیستم قلبی عروقی است. به همین دلیل هر پزشک بدون توجه به رشته تخصصی باید بتواند در مواجهه با چنین بیماری عملیات CPR را شروع کند و در ضمن شروع عملیات و اقدامات اولیه تجهیزات و پرسنل بیشتری جهت مراحل بعدی CPR به کمک خواسته شود.ACLS زمانی موثر است که BLS به خوبی انجام شده باشد.BLS و ACLS شامل مراحلی هستند که به ترتیب و با توجه به شرایط بیمار باید انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4521

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

Second life یک فضای مجازی سه بعدی پیشرفته بر روی اینترنت است که دقیقا مشابه با دنیای واقعی شبیه سازی شده است. کاربران به عنوان ساکنین وارد محیط می شوند و در آن قادر به انجام انواع اعمال انسانی هستند. در این دنیا می توان با سایر ساکنین حرف زد، قدم زد، رانندگی کرد، به رستوران رفت، شبی را در هتل گذراند، داد و ستد کرد، تماس تلفنی برقرار کرد، و یا حتی ازدواج نمود. نکته جالب این که همه فعالیت های این دنیای مجازی توسط ساکنینش اداره می شود.فعالیت های جاری در این فضا را می توان تحت سه گروه عمده تفریحی، آموزشی و تجاری دسته بندی کرد. امروزه بسیاری از شرکت های بزرگ جهان از جمله IBM، Dell، Sun Microsystems، Cisco، Microsoft، Toyota،BMW و Adidas به توان بالقوه Second life در ایجاد فرصت های اقتصادی آگاه شده اند. و تعداد بیشماری از شرکت ها، فروشگاه ها، بانک ها، موزه ها، و حتی دولت ها اقدام به راه اندازی دفاتر مجازی در این فضا و توسعه تجارت های الکترونیکی خود نموده اند. در مقاله پیش رو فعالیت های تجاری دایر در این فضا بررسی و مدل هایی جهت دسته بندی آنها پیشنهاد می شود. همچنین تحلیلی از گونه جدیدی از نیازهای مشتریان در دنیای آینده ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 46
نویسندگان: 

TERESA M. | VINSONNEAU G. | NETO F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  323-335
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7847
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7847

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

YOUNG K.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  155-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14744
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14744

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  159-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  3664
 • دانلود: 

  1478
چکیده: 

این پژوهش رابطه بین سلامت روانی (نشانه های بدنی، اضطراب و بیخوابی، افسردگی و نارساکنش وری اجتماعی)، سبکهای مقابله با تنیدگی (مسئله محور، اجتنابی و هیجان محور) و بازخوردهای مذهبی (اعتقاد به اصول دین، دوستی و بندگی خدا و عمل به مناسک مذهبی) و رضایت از زندگی را بررسی کرد. با یک انتخاب تصادفی120 نفر (55 مرد با میانگین سنی 30 سال و 65 زن با میانگین سنی 27 سال) از مردم شهر اصفهان به پرسشنامه های سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلیر، 1979)، مقابله با موقعیتهای تنیدگی زا (پارکر و اندلر، 1990)، بازخوردهای مذهبی (کشاورز، مهرابی و سلطانی زاده، 1387) و مقیاس رضایت از زندگی (دینر، امونس، لارسن و گریفین، 1985) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که رضایت از زندگی الف) همبستگی منفی معنادار با نشانه های بدنی، اضطراب و بیخوابی و سبک مقابله هیجان محور و ب) همبستگی مثبت معنادار با باور به اصول دین، انجام مناسک مذهبی، دوستی و بنـدگی خدا و سبک مقابله مسئله محور داشت. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که 45 درصد از واریانس رضایت از زنـدگی را نشانه های افسردگی (25 درصد)، دوستی و بندگی خدا (8 درصد)، سبک مقابله هیجان محور (7 درصد)، مقابله اجتنابی (3 درصد) و نارساکنش وری اجتماعی (2 درصد) تبیین می کنند. نقش سلامت روانی، سبکهای مقابله و بازخوردهای مذهبی در رضایت از زندگی بحث شد.

آمار یکساله:  

بازدید 3664

دانلود 1478 استناد 5 مرجع 7
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  56
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 56 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LIM C. | PUTNAM R.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  914-933
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10711
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10711

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  627-648
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1069
 • دانلود: 

  1150
چکیده: 

احساس رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن، از موضوعات مورد توجه محققان در شاخه های مختلف علمی بوده است. در میان عوامل مختلف، به باورها و اعمال مذهبی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی مثبت از شرایط زندگی پرداخته شده است. بر همین اساس، این تحقیق به بررسی ارتباط میان رضایت از زندگی و سطح دینداری در جامعه ی ایران می پردازد. با استفاده از داده های موج سوم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، اثر متغیرهای توکل به خدا، پایبندی به نماز و حضور در مسجد، به عنوان مؤلفه هایی از دو بعد اعتقادی و مناسکی (فردی و جمعی) دینداری بر میزان احساس خوشبختی افراد به وسیله ی مدل رگرسیونی مطالعه شد. نتایج نشان می دهد میزان احساس خوشبختی در ایران، در میان شیعیان و اهل تسنن تفاوتی ندارد. به علاوه یافته های مدل های رگرسیونی بیانگر آن است که در سطح ملی، هر سه متغیر توکل به خدا، پایبندی به نماز و حضور در مسجد، با دینداری رابطه ی مستقیم و معنادار دارند. در نمونه ی کوچک تر استانی (استان تهران)، چنین رابطه ای تأیید نمی­ شود و متغیرها ارتباط معناداری با احساس خوشبختی نشان نمی دهند. این اختلاف در یافته ها ممکن است ناشی از محدودیت های آماری یا نداشتن شناخت لازم از نحوه ی ارتباط میان دینداری و احساس رضایت از زندگی در جامعه ی ایران باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1069

دانلود 1150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  334-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1766
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1766

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KELLEY B.S. | MILLER L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  233-262
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7122
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7122

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript