نتایج جستجو

37835

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3784

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  413
 • صفحات: 

  1582-1589
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  603
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 603

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  98
 • صفحات: 

  425-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

مقدمه: leishmania تک یاخته درون سلولی اجباری است و پشه خاکی به عنوان ناقل، با نیش زدن اشکال عفونی انگل را به میزبانان خود منتقل می کند. شناسایی آنتی ژن های کاندیدا برای واکسن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز از جمله این آنتی ژن ها می باشد.روش ها: با استفاده از DNA استخراج شده از (MRHO/IR/ER/75) leishmania major توسط PCR، ژن کد کننده آنزیم مانوز 1 فسفات گوانیل ترانسفراز تکثیر و محصول PCR در پلاسمید pTZ57R کلون شد. سپس کلنی های به دست آمده با دو آنزیم محدود اثر BamHI و EcoRI مورد هضم قرار گرفت. قطعه خارج شده در پلاسمید pET32a به عنوان حامل بیان ژن، ساب کلون گردید. برای تایید کلون pET32a-man از روش هضم آنزیمی استفاده و سپس قطعه مربوط تعیین توالی گردید.یافته ها: محصول PCR بر روی ژل آگاروز الکتروفورز شد. بعد از کلون کردن محصول PCR در پلاسمید pTZ57R و pET32a، هضم آنزیمی توسط آنزیم های محدود اثر نشان داد که ژن کد کننده این آنزیم در هر دو پلاسمید به طور صحیح کلون شده است.نتیجه گیری: توالی ژن آنزیم تکثیر شده با توالی آن در بانک ژن %92 شباهت را نشان داد که این نتایج تایید بر حفاظت شده بودن (Conserved) توالی ژن این آنزیم در میان ژن های مختلف (MRHO/IR/ER/75) leishmania major است.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 144 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1033
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با توجه به شیوع لیشمانیوز جلدی در کشور و اهمیت شناخت، تشخیص و درمان این بیماری، مشکلات و هزینه ایجاد محیط کشت انگل از خون خرگوش، و به منظور مقایسه اثر خون انسان، گاو، گوسفند و بز بر رشد عامل لیشمانیوز و مقایسه آن ها با محیط محتوی خون خرگوش، این تحقیق طی سال 77- 1376 در کاشان انجام گرفت.پژوهش حاضر با روش تحلیلی (analytical) بر روی پروماستیگوت لیشمانیاماژور و تروپیکا (L.tropica & leishmania major) مورد تایید سازمان جهانی بهداشت، در محیط کشت محتوی خون خرگوش و محیط های 8 گانه خون انسان، و محیط های خون گاو، بز و گوسفند با 10 تکرار صورت پذیرفت. زمان سازگاری با محیط، و حداکثر و حداقل رشد بر مبنای کاهش تعداد انگل فعال نسبت به تعداد انگل در زمان کشت محاسبه گردید و با آزمون آماری T student مورد قضاوت آماری قرار گرفت.سرعت زمان سازگاری پروماستیگوت در محیط ها با هم مساوی و بین 1 تا 3 روز بود. انگل در محیط کشت محتوی خون انسان، گوسفند و بز در زمان کوتاه تر و در محیط محتوی خون گاو در زمان بیش تری به حداکثر رشد رسید و حداقل تعداد رشد در خون خرگوش و گاو بیش تر از گروه خون انسان، بز و گوسفند بود. میزان رشد پروماستیگوت های هر دو گونه انگل در خون خرگوش بیش تر از گروه خونی انسان، بز و گوسفند بود (p<0.05) در حالی که میزان رشد تعداد هر دو نوع انگل در محیط محتوی خون خرگوش و خون گاو مشابه بود.از آن جا که سرعت رشد انگل در محیط های محتوی خون گاو و گروه خون- B انسان وضعیت مناسب و مفیدی دارد و دسترسی به خون انسان ساده تر از خون گاو است، توصیه می شود در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در صورت عدم دسترسی به خون خرگوش از خون انسان با گروه- B استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1033

دانلود 87 استناد 2 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  12-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

لیشمانیوز بیماری عفونی است که در حال حاضر متجاوز از 12 میلیون نفر در جهان به آن آلوده می باشند. از جمله اشکال مختلف آن شکل جلدی است که به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در بسیاری از بخشهای جهان به خصوص در خاورمیانه مطرح است. با وجود روشهای درمانی متنوع هنوز درمان رضایت بخشی در مورد شکل جلدی بیماری گزارش نشده است. در این مطالعه اثر درمانی فیلمهای دارویی پارامومایسین سولفات به همراه جنتامایسین در درمان ضایعات جلدی ناشی از leishmania major بر روی موشهای Balb/c مورد بررسی قرار گرفت.با توجه به تجربیات موجود در درمان بیماری با داروی پارامومایسین در ایران و جهان در این مطالعه فرم فیزیکی جدیدی از دارو به صورت فیلمهای دارویی حاوی 15 درصد پارامومایسین سولفات (شرکت(Antibioticus-Italia  و 0.5 درصد جنتامایسین سولفات (شرکت داروپخش) در پایه ای از اتیل سلولز (شرکت (Merck و HPMC (هیدروکسی پروپیل متیل سلولز) (شرکت (Shinetsu-Japan مورد بررسی قرار گرفت. سه گروه شاهد، پلاسبو و آزمون از موشهای ماده Balb/c شامل 10 سرموش در هر گروه، که از طریق تزریق 2×106 پروماستیگوت انگل (MRHO/IR/75/ER) L.major به قاعده دم آلوده شده بودند، جهت انجام مطالعه در نظر گرفته شد. گروه شاهد فقط انگل، گروه پلاسبو، انگل و دیسک فاقد دارو و گروه آزمون، انگل و دیسک حاوی داروی موثره دریافت کردند. موشها هر 4 روز یکبار به مدت 28 روز و همچنین 16 هفته پس از درمان مورد پیگیری قرار گرفتند. نتایج با استفاده از تست آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون Duncan مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل بر روی موشهایBalb/c  در مدت زمان ذکر شده حاکی از اثرات درمانی معنی داری در گروه آزمون نسبت به دو گروه دیگر بوده است (P<0.0001) به طوری که پس از پایان دوره درمان 80 درصد موارد در گروه آزمون بهبود یافتند ولی در دو گروه دیگر نشانه ای از التیام دیده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده از اثرات فیلم دارویی در مدل حیوانی، پیشنهاد می گردد از این شکل فیزیکی داروی پارامومایسین به عنوان راه مناسبی برای درمان لیشمانیوز جلدی در بیماران استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 11 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  225
 • صفحات: 

  121-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  541
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

مقدمه: تحقیقات بی شماری در راستای عصاره های روغنی سیر علیه انگل leishmania انجام شده است، ولی مطالعات اخیر ثابت کرده اند که این عصاره ها از جمله آلیسین خود سایتوتوکسیک هستند و خاصیت درمانی سیر مربوط به ماده ای بی بو به نام SAC (S-allyl-cysteine) می باشد. از آن جایی که مطالعات کمی بر اثربخشی این ماده بر انگل leishmania انجام شده است، در این مطالعه، میزان اثربخشی SAC بر بقا، آپوپتوز و پرولیفراسیون انگل leishmania major در شرایط برون تنی بررسی شد.روش ها: در این مطالعه از سویه استاندارد leishmania major (MRHO/IR/75/ER) استفاده شد. پس از کشت، پروماستیگوت ها با غلظت های 2.5، 5، 10، 20، 40 و 50 میلی مولار از SAC مواجه شدند. پس از 72 ساعت، تعداد انگل ها، آپوپتوز و پرولیفراسیون آن ها بررسی گردید.یافته ها: هیچ کدام از غلظت های SAC باعث القای آپوپتوز در انگل نشد. بررسی پرولیفراسیون مشخص کرد که غلظت های 5 و 10 میلی مولار دارای بیشترین اثر بر میزان تکثیر بودند. از طرف دیگر، مشاهده مستقیم مشخص کرد که محیط های کشت حاوی غلظت های نهایی 20، 40 و 50 میلی مولار دارای تعداد بیشتری اشکال روزت (Roset) می باشند.نتیجه گیری: از آن جایی که خاصیت آنتی اکسیدانی SAC ثابت شده است و این مطالعه نیز ثابت کرد که غلظت هایی از SAC می تواند اثر مناسبی بر بقا و افزایش رشد پروماستیگوت ها در محیط کشت داشته باشد، به نظر می رسد که این ماده به عنوان عاملی محرک جهت رشد پروماستیگوت های انگل می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 541

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  32-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  251
چکیده: 

سابقه و هدف: لیشمانیا تک یاخته ایی تاژکدار عامل لیشمانیوزیس است و مشکل عمده سلامت در بسیاری از کشورها، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. کانتاریدین ترکیبی ترپنوئیدی است که در سوسک های خانواده Meloidae و Oedomeridae وجود دارد و ماده ایی تاول زاست که در سلول های سرطانی، مرگ برنامه ریزی شده را القاء می کند. این مطالعه جهت تعیین اثر کانتاریدین در القاء مرگ برنامه ریزی شده سلولی در پروماستیگوت و ماکروفاژ آلوده به لیشمانیا صورت گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی اثر کانتاریدین با غلظت های 0.5 تا 50 میکروگرم در میلی لیتر، بر پروماستیگوت لیشمانیا ماژور و غلظت های 50 و 20، 5 میکروگرم در میلی لیتر بر ماکروفاژ آلوده به لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت، با فلوسایتومتری بررسی شد.یافته ها: نتایج نشان داد که کانتاریدین با غلظت 50 و 0.5 میکروگرم در میلی لیتر دی متیل سولفوک ید (Dimethy1 sulfoxid: DMSO) پس از 72 ساعت در پروماستیگوت ها به ترتیب 68.5 درصد کشندگی (63.23 درصد مرگ برنامه ریزی شده سلولی، 5.27 درصد مرگ برنامه ریزی شده تاخیری و صفر درصد نکروز) و 14.29 درصد کشندگی (13.12 مرگ برنامه ریزی شده، 1.12 درصد مرگ برنامه ریزی شده تاخیری و 0.05 درصد نکروز) می دهد. میزان کشندگی کانتاریدین 50 و 5 میکروگرم در میلی لیتر بر ماکروفاژ آلوده پس از گذشت 48 ساعت به ترتیب 61.81 درصد (43.42 درصد مرگ برنامه ریزی شده سلولی، 1.27 درصد مرگ برنامه ریزی شده تاخیری و 17.11 درصد نکروز) و 44.44 درصد (31.05 درصد مرگ برنامه ریزی شده سلولی، 10.08 درصد نکروز و 3.31 درصد مرگ برنامه ریزی شده تاخیری) بود. همچنین میزان کشندگی کانتاریدین 50 و 5 میکروگرم در میلی لیتر بر ماکروفاژ غیرآلوده پس از گذشت 48 ساعت به ترتیب 49.34 درصد (21.35 درصد مرگ برنامه ریزی شده سلولی، 4.23 درصد مرگ برنامه ریزی شده تاخیری و 23.76 درصد نکروز) و 43.79 درصد (34.9 درصد مرگ برنامه ریزی شده سلولی، 7.27 درصد نکروز و 1.61 درصد مرگ برنامه ریزی شده تاخیری) بود.استنتاج : نتایج نشان داد که کانتاریدین در زمان و غلظت های متفاوت باعث القای مرگ برنامه ریزی شده سلولی در پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور و ماکروفاژ آلوده به لیشمانیا ماژور می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 251 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (39)
 • صفحات: 

  201-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف: بررسی ژن P4 در یک وکتور (ناقل) مناسب برای مطالعات بیشتر در زمینه واکسن سازی.مواد و روش ها: این بررسی به صورت تجربی انجام گرفته است. در مرحله پروماستیگوت، لیشمانیا ماژور در محیط .N. N. N و سپس در محیط RPMI1640 به صورت انبوه کشت داده شد. در ادامه، DNA ژنومی انگل با روش جوشاندن استخراج و سپس PCR با پرایمرهای اختصاصی ژن P4 انجام شد. محصول PCR ازروی ژل آگاروز خالص سازی و در پلاسمید Bluescript باروش کلونینگ T/A کلون شد وبعد از انتقال پلاسمید نوترکیب غربالگری شد و تحت تاثیر آنزیم های برش دهنده قرار گرفت.یافته ها: پلاسمید مورد استخراج قرار گرفت. ژن کلون شده از آنزیم های برش دهنده، جدا و در پلاسمید بیان pQE-30 ساب کلون شد.نتیجه گیری: این ترکیب آماده بیان ژن P4 در آزمایشگاه است.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  148
 • صفحات: 

  28-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  632
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

زمینه و هدف: لیشمانیوز جلدی بیماری اندمیک در بسیاری از کشورها از جمله ایران است. از آنجا که استفاده از ترکیبات آنتیموان 5 ظرفیتی در درمان این بیماری عوارض جانبی به همراه دارد، این مطالعه به منظور تعیین تاثیر عصاره الکلی گیاه ترشک بر روی زخم های تجربی حاصل از لیشمانیا ماژور در موش های Balb/C انجام گرفت.روش کار: در این مطالعه تجربی 30 سر موش Balb/C به 6 گروه 5 تایی از A تا F تقسیم شدند، سپس در ناحیه قاعده دم هر موش 100میکرولیتر سوسپانسیون از فاز مایع محیط کشت محتوی 1´106 پروماستیگوت های زنده و فعال لیشمانیا ماژور سوش استاندارد (MRHO/IR/75/ER) به صورت زیر جلدی تزریق و ضایعات جلدی حدود 3 هفته پس از تلقیح ایجاد شد. سه غلظت مختلف عصاره الکلی بذر گیاه ترشک (3 و 5 و 9 میلی گرم در میلی لیتر) به گروه های D تا F تزریق شد. سه گروه دیگر به عنوان گروه های کنترل در نظر گرفته شدند، به طوری که گروه A هیچ ماده درمانی را دریافت نکرد و گروه های B و C به ترتیب الکل اتانول تنها و داروی گلو کانتیم را دریافت کردند. تزریقات به صورت 2 بار در روز به مدت 15 روز انجام گرفت و هر هفته قطر زخم ها در تمام گروه ها اندازه گیری شد. همچنین تعداد انگل در زخم موش ها پس از تهیه گسترش و رنگ آمیزی در زیر میکروسکوپ بررسی شدند. نتایج در فرم های اطلاعاتی ثبت شده و با استفاده از آزمون های آماری وان اوی- آنووا و توکی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: پنج هفته پس از تزریق انگل، میانگین قطر زخم ها در غلظت 9 میلی گرم در میلی لیتر، کاهش داشته و بهبود کامل زخم ها هم در این گروه مشاهده شد. همچنین بار انگلی در این گروه در مقایسه با گروه دریافت کننده گلوکانتیم به طور معنی داری (P£0.05) کاهش نشان داد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که غلظت موثر این گیاه (9 میلی گرم در میلی لیتر) می تواند به عنوان جایگزین مناسب دارویی در درمان لیشمانوزیس پوستی انسان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 632

دانلود 242 استناد 490 مرجع 3
نویسندگان: 

حسینی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  169
 • صفحات: 

  2541-2551
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  24-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Background and objectives: Cutaneous leishmaniasis is endemic in most areas of Iran, and the diagnosis of its species is essential for controlling the disease. leishmania major is the causative agent for cutaneous leishmaniasis in humans. Molecular methods are generally more sensitive than microscopic methods. The present study aimed to use a polymerase chain reaction-enzyme linked immunosorbent assay (PCR-ELISA) technique for detecting live L. major from wounds of patients with cutaneous leishmaniasis. Methods: In the present study, a standard strain of L. major promastigotes was used as the positive control for purification of DNA. The Novy–, MacNeal–, Nicolle and RPMI1640 media were used for reproduction of parasites. DNA was isolated from specimens taken from 35 patients with suspected cutaneous leishmaniasis whose disease was confirmed by direct smear method. The PCR-ELISA technique was later applied by using the standard strain, patient specimens, and primers specific for the 18s rRNA. Results: Out of 35 patients, 17 (48. 6%) were male and 18 (51. 4%) were female. In addition, 8. 6% of the patients lived in the Gonbad-e Kavus County, while all patients had been infected in villages around Gonbad-e Kavus. Of 35 patients with confirmed cutaneous leishmaniasis according to the direct smear method, 31 patients (86. 31%) had leishmaniasis based on the PCR method and the PCR-ELISA methods. Conclusion: Based on the results, the PCR-ELISA method is more sensitive and accurate for detecting L. major.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
litScript