نتایج جستجو

208

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

21

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  89
 • صفحات: 

  46-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  864
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

زمینه و هدف: درماتوفیتوزیس یک بیماری قارچی جلدی شایع با انتشار جهانی است. اینترلوکین 8 (IL8) آزاد شده از کراتینوسیت ها در حضور آنتی ژن های درماتوفیتی سبب القاء پاسخ حاد در عفونت درماتوفیتی می شود و متعاقبا تولید پروتئین های فاز حاد توسط سلول های کبدی رخ می دهد. CRP (C-reactive protein) و MBL (Mannose-binding lectin) از پروتئین های فاز حاد هستند. تحقیقات اندکی در مورد پروتئین های فاز حاد در عفونت های درماتوفیتی انجام گرفته است. این مطالعه برای تعیین سطح سرمی CRP و MBL در بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس برنامه ریزی شده است.روش کار: این یک مطالعه مقطعی بود و به روش غیراحتمالی و در دسترس از 96 فرد سالم و 105 بیمار مبتلا به درماتوفیتوزیس نمونه گیری انجام شد. برای تشخیص روی نمونه ها آزمایش مستقیم و کشت و در صورت لزوم آزمایش های تکمیلی برای شناسایی گونه های مختلف درماتوفیت انجام شد و برای تعیین سطح سرمی CRP و MBL روی سرم افراد سالم و بیمار از تست الایزا استفاده شد. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون های chi- square، Fisher exact، Mann- Whitney و تحلیل منحنی Roc استفاده شد و سطح معنی داری p<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانه سطح سرمی CRP در افراد سالم و بیمار به ترتیب 3.31±3.32 mg/ml، 16.60±35.96 (p<0.001) بود و میانه سطح سرمی MBL به ترتیب 1.53±1.87 mg/ml، 1.97±2.03 mg/ml (p=0.039) بود. سطح سرمی CRP (p<0.001) و MBL (p=0.042) یک شاخص معنی دار برای بیماری درماتوفیتوزیس تعیین شد. نقص MBL ( غلظت <1 mg/ml) در گروه سالم (%56.2) بیشتر از گروه بیمار (%41.0) بود.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان دهنده افزایش غلظت سرمی CRP و MBL در بیماران مبتلا به درماتوفیتوزیس و نقش آنها در این عفونت بود. احتمالا مشاهده فراوانی بالای نقص MBL در افراد سالم نسبت به بیمار نشان می دهد که نقص MBL یک فاکتور مستعد کننده در ابتلا به این بیماری نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 864

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  17-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

مقدمه: سلول های مختلفی از نظر مورفولوژیکی در اپی دیدیم پستانداران نر تشخیص داده شده اند. این سلولها در جذب مایع لومینال و ترشح گلیکوپروتیینهای مربوط به بلوغ اسپرم دخالت دارند. اهمیت گلیکوکانژوگه های در فرایند تکامل اسپرم ها در مطالعات فراوانی بررسی گردیده است. لکتین ها می توانند گلیکوکانژوگه های دارای قندهای انتهایی خاص را ردیابی نمایند. هدف: این مطالعه توزیع گلیکوکانژوگه های دارای قندهای انتهایی خاص درسلول های نواحی مختلف اپی دیدیم و اسپرم های مجرای آن با استفاده از لکتین ها را بررسی می نماید.مواد و روش ها: نمونه بافت اپی دیدیم از 30 موش نر بالغ از نژاد BALB/c بدست آمده و پس از فیکساسیون و طی مراحل معمول آزمایشگاهی ازبلوک های پارافینی بدست آمده، مقاطع بافتی با ضخامت 5 میکرومتر تهیه شد. لام های تهیه شده با این روش با استفاده از روش لکتین هیستوشیمی تحت تاثیر لکتین های مختلف قرارگرفتند. سپس لام های تهیه شده با میکروسکپ نوری مورد بررسی قرارگرفته و شدت واکنش درسلول های مختلف ارزیابی و امتیاز بندی شد.نتایج: سلول های قاعده ای به لکتین های  SBAوMPA  و سلول های اصلی به کلیه لکتین ها واکنش نشا ن داد. شدت واکنش درسلول های اصلی نسبت به لکتین های مختلف و به یک لکتین خاص نیز در نواحی مختلف اپی دیدیم متفاوت بود. سلول های باریک به لکتین های LTA وMPA  و سلول های روشن به کلیه لکتین های مورد استفاده واکنش نشان دادند. غشای پایه و بافت بینابینی فقط به لکتینMPA واکنش دادند.نتیجه گیری: اپی دیدیم گلیکوپروتیین های فراوانی درارتباط با تکامل و بلوغ اسپرم ها می سازد. واکنش های مختلف در سلول های متفاوت نشان می دهد که محصولات ترشحی آنها با هم متفاوت است. احتمالا گلیکوکانژوگه های ساخته شده درسلول های قاعده ای به دلیل عدم دسترسی به مجرا و محدودیت واکنش ها به غشا، صرف ترمیم و بازسازی غشاء می شود. واکنش های ضعیف یا عدم واکنش در ناحیه سر و ظهور واکنش ها در سلول های اصلی جسم نسبت به یک لکتین خاص، به نقش بیشتر این سلول ها در جذب آب در سر و/ یا ترشح گلیکوکانژوگه های در جسم اشاره دارد. عبور اسپرم ها از مجرا همراه با افزایش محتوی فوکوز و تغییراتی در محتوای قندهای دیگر می باشد.  

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40554
 • دانلود: 

  19744
چکیده: 

Examples of inter- and intramolecular direct co-functioning of lectins and enzymes are summarized. The data indicate importance of lectin-enzyme relationships in molecular and clinical microbiology and medical biotechnology. lectin-enzyme relationships have extended prospects in medicine and biotechnology.

آمار یکساله:  

بازدید 40554

دانلود 19744 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LAACK E. | NIKBAKHT H.A. | PETERS A. | KULGER C. | JASIEWICZ Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  160
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1001-1008
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4969
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4969

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YAN H.

نشریه: 

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6551
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6551

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

PLANT lectinS ARE A CLASS OF HIGHLY DIVERSE PROTEINS PLANT ORIGIN THAT RECOGNIZE AND BIND TO SPECIFIC CARBOHYDRATE STRUCTURAL EPITOPES. THIS GROUP OF CARBOHYDRATE-BINDING PROTEINS FUNCTION AS CENTRAL MEDIATORS OF INFORMATION TRANSFER IN BIOLOGICAL SYSTEMS AND …

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLANT lectinS ARE A FAMILY OF HIGHLY DIVERSE PROTEINS PLANT ORIGIN THAT RECOGNIZE AND BIND TO SPECIFIC CARBOHYDRATE STRUCTURAL EPITOPES. IT IS NOW WELL RECOGNIZE THAT CARBOHYDRATE-BINDING PROTEINS CONTAINING METALS IN THE ACTIVE SITES, FUNCTION AS CENTRAL MEDIATORS OF INFORMATION TRANSFER IN BIOLOGICAL SYSTEMS AND PERFORM THEIR DUTIES BY INTERACTING WITH GLYCOPROTEINS, GLYCOLIPIDS AND OLIGOSACCHARIDES WITHOUT ALTERING THEIR STRUCTURE...

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19770
 • دانلود: 

  16168
چکیده: 

Background: The role of lectins is important in interaction between pathogens and mosquito vectors. This study was performed to identify agglutinin activities of protein molecules on the midgut of Culex pipiens.Methods: Culex pipiens was reared in insectray condition and the midguts of males and females (blood fed and unfed) were dissected separately in Tris-HCl buffer. The extracts of midguts were applied for hemagglutinin assay against red blood cells of rabbit, mouse, rat, dog, horse, sheep, guinea pig, cow, human (A, B, AB, O groups). Then, the RBCs with relatively high agglutinin activity were chosen for carbohydrate inhibition assay. D (+) glucose, D (+) galactose, D (+) mannose, D (-) fructose, D (-) arabinose, L (-) fucose, lactose, N-acetyl-D-glucosamine, N-acetyl-Dgalactosamine, sialic acid were used to specify carbohydrate binding lectin.Results: The highest agglutinin activities were found against sheep and rabbits RBCs. Sexual diversity of agglutinin activities was observed among midgut extraction of males and females. In addition, variation in agglutinin activity of blood fed and unfed female mosquitoes were detected. The lectin activity was inhibited highly with glucose, galactose, fucose and fructose but less inhibitor activities was observed by arabinose, N-acetyl-D-galactosamine, nacetyl-d-glucosamine, lactose and mannose.Conclusion: The secretion of hemagglutinins (lectins or lectin-like molecules) in the digestive system depends on the type of food in the gut. This suggests that emptying of the gut in preparation for protein rich food probably starts the secretion of hemagglutinins.

آمار یکساله:  

بازدید 19770

دانلود 16168 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAKAHASHI K. | IP W.E. | MICHELOW I.C. | EZEKOWITZ R.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  16-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2891
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2891

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

EBRAHIMZADEH BIDESKAN A.R. | HASSANZADEH TAHERI MOHAMMAD MEHDI | NIKRAVESH MOHAMMAD REZA | FAZEL ALI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (48)
 • صفحات: 

  35-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  18532
 • دانلود: 

  12492
چکیده: 

Objective(s) The aim of this study was to investigate glycoconjugates distribution patterns as well as their changes during the course of pituitary portal vasculogenesis and angiogenesis. Materials and Methods Formalin fixed paraffin sections of 10 to 20 days of Sprague Dawly rat fetuses were processed for histochemical studies using four different horseradish peroxidase (HRP) conjugated lectins. Orange peel fungus (OFA), Vicica villosa (VVA), Glycine max (SBA) and Wistaria floribunda (WFA) specific for a-L-Fucose, D-Gal, a, b-D-GalNAc and D- GalNAc terminal sugars of glycoconjugates respectively. Results Our finding indicated that adenohypophysal cells reacted with OFA on gestational day 10 (E10) and increased progressively to E14. Staining intensity did not change from days 14 to17, then after increased following days to E20 significantly (P< 0.05). A few cells around Rathke’s pouch reacted with VVA on E13, increased to E14 and decreased significantly afterward (P< 0.05). Reaction of some cells around Rathke’s pouch reacted with SBA on E14. This visible reaction was the same as E18 and decreased later (P< 0.05). Many cells around Rathke’s pouch reacted with WFA on E13 and increased on E14 and E15 and decreased thereafter (P< 0.05). Conclusion Reactions of OFA and other tested lectins with endothelial cells around Rathke’s pouch and developing pars distalis were different. These results suggest that embryonic origin of hypophiseal pituitary portal (HPP) system endothelial cells are not the same and our finding also indicated that glycoconjugates with terminal sugars a-L-Fucose, D-Gal, a, b-D-GalNAc may play critical role(s) in cell interactions and tissue differentiations such as vasculogensis and angiogenesis as well as other developmental precursors in formation of the pituitary gland.

آمار یکساله:  

بازدید 18532

دانلود 12492 استناد 315 مرجع 6615
litScript