نتایج جستجو

44

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  11
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 11
نویسندگان: 

زارع رسول | آصف محمدرضا

نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

جنس lecanicillium توسط گمس و زارع گزارش شد و 17 گونه این جنس همراه با کلید شناسایی توصیف شدند. گونه های این جنس عمدتا پاتوژن حشرات یا قارچزی می باشند. تعدادی از این گونه ها نیز از عوامل مهم کنترل بیولوژیک به شمار می روند.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  1 (پیاپی 94)
 • صفحات: 

  51-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از قارچ L. muscarium روی پوره سن دوم شته جالیزA. gossypii ، مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل بلاستوسپور تازه تولید شده و بلاستوسپور فرموله شده تازه بود. آزمایش یک ماه و هفت ماه بعد با بلاستوسپور فرموله شده و نگهداری شده در قفسه آزمایشگاه (دمای 2±22 درجه سانتی گراد) و یخچال (دمای 1±4 درجه سانتی گراد) به صورت جداگانه تکرار شد. تجزیه آماری داده ها نشان داد که شش نمونه قارچ و غلظت های بکار رفته با همدیگر اختلاف معنی دار داشتند (p<0.01). مقایسه میانگین ها نشان داد که قارچ فرموله شده (نگهداری در یخچال به مدت یک ماه) با 56.19±7.28 درصد بیشترین و قارچ فرموله شده (نگهداری در قفسه آزمایشگاه به مدت هفت ماه) با 15.15±1.83 درصد کمترین درصد تلفات را داشتند. مقایسه حدود بالا و پایین LC50 نشان داد که فقط قارچ فرموله شده ای که هفت ماه در قفسه آزمایشگاه نگهداری شده بود با 5 نمونه دیگر اختلاف معنی دار داشت. مقایسه حدود بالا و پایین LT50 نشان داد که تنها در غلظت 108 بلاستوسپور در میلی لیتر قارچ فرموله شده که یک ماه در یخچال نگهداری شده بود با سایر تیمارها اختلاف معنی دار وجود داشت. بطور کلی نتایج آزمایش های اخیر نشان داد که بلاستوسپور تولید شده در عصاره سیب زمینی و فرمولاسیون انتخاب شده، روی شته جالیز زهرآگینی داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

عسکری حسن | عجم حسنی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  600
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes Ashmead به قارچ lecanicillium muscarium (Petch) Zare & Gams با روش های مختلف آلوده شدن بررسی شد. غلظت های قارچ شامل 104، 105، 106، 107 و 108 اسپور در میلی لیتر و شاهد (آب مقطر به همراه تریتون X-100 به میزان 0.04%) به روش محلول پاشی، و یا غوطه وری زنبورهای نر، ماده و شفیره های پارازیتویید به کار رفته و مرگ و میر آن ها در مدت 8 روز، محاسبه شد. حشرات کامل زنبور نر و ماده از طریق آلدگی مستقیم بیشترین حساسیت را نسبت به قارچ نشان داده و آلوده شدند. کمترین میزان تلفات پس از 8 روز مربوط به غلظت 104 اسپور در میلی لیتر برای حشرات نر و ماده بود. روند افزایش مرگ و میر در جمعیت زنبورها با افزایش غلظت رابطه مستقیم داشت. بیشترین میزان مرگ و میر مربوط به آلوده سازی زنبورها به روش مستقیم با غلظت 108 اسپور در میلی لیتر با 97.9% برای حشره ماده و 100% برای حشره نر بود. مقدار LC50 محاسبه شده قارچ برای حشره ماده تقریبا سه برابر بیشتر از حشره نر بود. میزان LT50 نیز برای غلظت های بالا محاسبه شد که نتیجه، موید حساسیت بیشتر حشره نر نسبت به حشره ماده در مقابل قارچ بود. حشرات کامل زنبور از طریق تماس با گیاهان آلوده به قارچ نیز بیمار شدند، اگر چه میزان مرگ و میر در مقایسه با روش آلوده سازی مستقیم کمتر بود. میزان LC50 و LT50 محاسبه شده نیز در این روش بیشتر از روش آلوده سازی به روش مستقیم بود. شته های مومیایی شده نیز با قارچ آلوده شدند، اما انتقال این آلودگی به شفیره های زنبور داخل پوسته مومیایی کمتر بود. تعداد کمی از حشرات خارج شده از این شفیره ها نیز در اثر قارچ آلوده بودند. نتایج آزمایش های بعدی نشان داد که آلودگی در اثر تماس با پوسته شته های مومیایی آلوده به قارچ ایجاد شده و از طریق انتقال درونی اتفاق نیفتاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 600

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (26)
 • صفحات: 

  405-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  1820
 • بازدید: 

  33720
 • دانلود: 

  18033
چکیده: 

The potential for using the entomopathogenic fungus lecanicillium muscarium to control the sweetpotato whitefly, Bemisia tabaci has been well established in previous studies under both laboratory and glasshouse conditions. In the current study, five chemicals were assessed for their compatibility with L. muscarium for control of B. tabaci under glasshouse conditions. On treatments following the sequential application of chemical product and fungus high mortality of second instar larvae was obtained (the known most susceptible B. tabaci life-stage to fungal infection). Sequential treatment of Savona and Certis spraying oil with L. muscarium produced 95 % and 96 % larval mortality, respectively. Commercially, unacceptable poinsettia foliage damage was recorded seven days post application of Agri-50E. Other plant foliage may prove more tolerant to this product. Incorporation of these chemicals with L. muscarium into integrated control programmes for B. tabaci control in glasshouses is discussed. Further information has been added to the knowledge base for the combined use of chemicals and fungi for the control of B. tabaci.

آمار یکساله:  

بازدید 33720

دانلود 18033 استناد 1820 مرجع 3552
نویسندگان: 

عسکری حسن | عجم حسنی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  2 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات قارچ lecanicillium muscarium روی میزان تخمریزی، طول عمر و رفتار جفتگیری زنبورهای نر و ماده Aphidius nigripes Ashmead  انجام گرفت. سطوح مختلف آلودگی با محلول پاشی غلظت های مختلف قارچ (شامل 105 و 107 اسپور در میلی لیتر به همراه شاهد، آب مقطر) و یا با نمونه برداری در روزهای مختلف روی زنبورهای نر و یا ماده ایجاد شد. سپس امکان انتقال قارچ از فرد آلوده به فرد سالم در هنگام جفتگیری، طول عمر، میزان پارازیتیسم، نسبت جنسی، وزن نتاج، زمان پیش از جفتگیری و طول مدت جفتگیری مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که در هیچ یک از حالات در اثر جفتگیری افراد آلوده با افراد سالم آلودگی قارچی منتقل نمی شود. همچنین نشان داده شد که جفتگیری نرهای آلوده به قارچ با ماده های سالم تاثیری روی زنده مانی و باروری ماده ها نداشته و طول عمر، میزان تخمریزی و نسبت جنسی نتاج با شاهد اختلاف معنی داری ندارد. بررسی اثر قارچ پس از 96 ساعت آلوده سازی، روی طول عمر و میزان تخمریزی زنبورهای ماده آلوده (پس از جفتگیری با نرهای سالم) نشان داد که طول عمر ماده های آلوده (6.6±0.9 روز) و میانگین تخمریزی آن ها (106.7±16.6) به طور معنی داری با طول عمر ماده های شاهد (10.7±1.4 روز عمر) و میانگین تخمریزی (161.3±16.4) تفاوت دارد. در حالیکه نسبت جنسی و وزن نتاج ماده های آلوده و شاهد تفاوت معنی داری با هم نداشتند. اثر آلودگی به قارچ روی رفتار جفتگیری زنبور پارازیتویید نر موثر تشخیص داده شد. به طوری که سه و چهار روز پس از آلوده شدن زنبورهای نر، زمان لازم برای شروع جفتگیری آن ها نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (به ترتیب 163.8±21.8 و 205.1±18.8 و شاهد 119.6±21.04 ثانیه). زنبورهای ماده آلوده به قارچ و شاهد تقریبا به طور همزمان با نرهای سالم شروع به جفتگیری کردند و طول مدت جفتگیری آن ها تفاوت معنی داری با هم نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی آیند 60) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  52-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  228
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

پروانه دم قهوه ای بلوط Euproctis chrysorrhoea ( L.)، از برگخوارهای مهم بلوط و برخی دیگر از پهن برگان بوده و به علت حساسیت زا بودن موهای آن دربدن انسان از نظر بهداشتی نیز مهم است. معرفی عامل بیولوژیک مناسب همراه با سایر روش های موجود برای کنترل این آفت در سال های طغیانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای ارزیابی بیمارگری و زیست سنجی جدایه DAOM 198499 قارچ Verticillium lecanii  که در محیط کشت جامد رشد یافته بود یا غلظت های108 , 107 , 106 , 105 , 104  کنیدیوم در میلی لیتر همراه با شاهد شامل آل مقطر حاوی (Triton X-100) روی لاروهای سن سوم حشره، در قالب طرح کاملا تصادفی ارزیابی گردید. در آزمایش های دیگر غلظت های 106 و 108 کنیدیوم در میلی لیتر با دو تیمار تامین رطوبت نسبی 2 ± 97 درصد در 24 و 48 ساعت بعد از اسپورپاشی و همچنین دو تیمار حاوی ماده جذب کننده رطوبت و یا بدون آن روی لاروهای سن سوم در قالب آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی بررسی گردید. نتیج تجزیه واریانس آزمایش نخست، نشان داد که بین غلظت های 107 و 108 کنیدیوم در میلی لیتر با سایر غلظت ها اختلاف معنی دار وجود دارد (P<0.01) . با استفاده از روش پروبیت ، LC50 معادل 106×7.2 کنیدیوم در میلی لیتر محاسبه گردید. تلفات بیشتر از %50 فقط در غلظت های 107 و 108 مشاهده و LT50 از طریق انجام آزمون بقا (Life test) برای غلظت های مذکور به ترتیب 0.31± 7 و 0.22 ± 5 روز محاسبه گردید. تیمار تامین رطوبت به مدت 48 ساعت بعد از اسپورپاشی با میانگین تلفات 90.95 درصد با تیمار تامین رطوبت به مدت 24 ساعت با میانگین 44.44 درصد اختلاف معنی دار داشت (P<0.01). این اولین گزارش از بیماری گری این جدایه از قارچ روی لارو پروانه بر گخوار دم قهوه ای بلوط است .  

آمار یکساله:  

بازدید 228

دانلود 44 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  192
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 192

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MALEKAN N. | EBADI R. | EBADI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  1 (90)
 • صفحات: 

  113-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15581
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

In this research, compatibility of Beauveria bassiana and lecanicillium muscarium with different concentrations of imidacloprid was investigated. Imidacloprid was employed in three different concentrations, mean concentration (MC), half MC and twice the MC and conidial germination and vegetative growth of both fungi were monitored. The study was conducted in Completely Randomized Design with 6 replications. The results showed that imidacloprid is not compatible with L. muscarium and it caused complete inhibition in fungal vegetative growth in 2MC while the average daily growth rate of B. bassiana was not significantly different from the control using this consentration. Likewise, germination of conidia at 2MC treatment was not affected with imidacloprid while in L. muscarium, rate of germinated conidia were reduced significantly compared with the control. Regarding lack of negative influence of imidacloprid on B. bassiana, combination of these two factors can be recommended in integrated pest management programs.

آمار یکساله:  

بازدید 15581

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  78
 • شماره: 

  1 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  113-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

حشره کش ها ممکن است تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی، عوامل محیطی و آفت کش های زیستی روی قارچ های بیمارگر دارای تاثیرات مختلفی باشند. عدم توجه به این نکته می تواند مانعی برای توسعه قارچ ها در مزرعه و شیوع بیماری محسوب شود. در این بررسی سازگاری Beauveria bassiana و lecanicillium muscariumبا غلظت های مختلف ایمیداکلوپراید بررسی شد. آزمایش اثر ایمیداکلوپراید در سه غلظت میانگین، نصف غلظت میانگین و دو برابر غلظت میانگین روی جوانه زنی کنیدیوم و رشد رویشی دو قارچ فوق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تکرار انجام شد. نتایج نشان داد ایمیداکلوپراید با L. muscarium سازگار نیست و در غلظت دو برابر میانگین سبب بازداری کامل از رشد آن شد. اما افزایش رشد روزانه میسلیوم در B. bassiana در شاهد تفاوت معنی داری با دو برابر غلظت میانگین نداشت، همچنین در غلظت دو برابر میانگین جوانه زنی کنیدیوم B. bassiana برعکس L. muscarium تحت تاثیر ایمیداکلوپراید قرار نگرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
litScript