نتایج جستجو

22104

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2211

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  (ویژه نامه 10)
 • صفحات: 

  57-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

مقدمه: نظر به اینکه سیستم آموزشی فعلی جهت دانشجویان گروه پزشکی به نحوی است که دانشجویان بیشتر زمان آموزش خود را در چارچوب برنامه های رسمی محدود به شرایط تصنعی و کلاسیک طی می کنند، در نتیجه میزان رضایت از کیفیت آموزش به روش موجود و کاربرد آموخته ها در شرایط واقعی نیاز به بررسی و حتی تغییر در رویکرد حاضر دارد.مرور مطالعات: با مطالعه تاریخچه خدمات و آموزش جامعه نگر و جامعه محور در می یابیم که حدود یک قرن پیش به صورت Service learning ارایه خدمات و آموزش به فراگیران همزمان در بستر جامعه انجام می پذیرفت. از اوایل 1900 تاکنون، آموزش دهندگان متوجه اهمیت ارتباط خدمات با اهداف آموزش شده اند و درطی قرن از 1960 تا 1970 در نتیجه S.L گذشته این مفهوم در آموزش جایگاه خود را حفظ کرده است. اغلب برنامه های فعالیت دانشجویان در جامعه در راستای اهداف آموزش توسعه یافت. این S.L اساس اعتقاد و مشابه نگرش ساختار گراهاست که معتقدند تولید و ساخت دانش در افراد از دانش و تجربیات پایه و مقدماتی شروع می شود بطرف فرایند یادگیری، تفسیر و بحث پیرامون اطلاعات جدید در زمینه اجتماع و محیط فردی پیش می رود. در حقیقت مفهوم یادگیری دو طرفه اساس و وجه تمایز تجربه ناشی از آموزش به روش دانشجویان به اهداف آموزشی دروس خود با مشارکت در برنامه های ارایه خدمت در شرایط واقعی دست می یابند و جامعه نیز مستقیما از آن بهره مند می شود. در این روش هم فراگیر و هم جامعه بهره مند می شوند. و فراگیران فعالانه به تولید محصول و خدمت مرتبط با اهداف آموزش می پردازند. با توسعه نگرشها، باورها و رفتارها در ارتباط با جامعه، شهروندانی مطلع و نیروی کار تولیدی تربیت می کنند. در این روش اساس کار دریافت باز خورد از جامعه و مدرسان است که به فراگیران فرصت می دهد دانش جدید خود را با دیگران مطرح کند و آموخته های خود را برای دیگران معنی دار کنند.بحث: در آموزش سنتی مردم بر خدماتی که دریافت میکنند، هیچ گونه کنترلی ندارند، فراگیران نیز قدرت مداخله و کاربرد آموخته های خود را ندارند ولی در این آموزش، تمام ابعاد نیازهای مردم دیده می شود و فراگیران با مشارکت مردم روی نیازها کار می کنند، مردم بر ارایه خدمات نظارت دراند. انریش می گوید: یادگیری فراگیران از طریق خواندن کتابهای قطور در اطاقهای در بسته ایجاد نمی شود، بلکه باید درهای پنجره ها را باز کرد و به دنبال تجربه بود. در نهایت به کمک SL فرصتی برای آزمون مسوولیت پذیری، تبدیل شدن به یک شهروند خوب را برای فراگیران در حین دستیابی به اهداف آموزش و ارایه خدمت به مردم ایجاد نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14429
 • دانلود: 

  5857
چکیده: 

Children with cognitive disability have a poor performance in all of the visual – motor tests. Therefore, diagnosis and rehabilitation of these learning disabilities seem necessary. The purpose of the present study was to construct and normalize a learning disability test for pre-school students. A researcher-made visual-spatial test was devised consisting of seven sections (symbolization, space status, visual distinction, visual argumentation, visual memory sequence, maze, and rotational form) whose content validity was confirmed by psychology professors and then was performed on a sample of 206 preschool students. The questions were analyzed, and their validity, reliability and cut point were determined. This test showed an acceptable reliability. Then, to determine the construct validity and components of the tests, Varimax normalized method was used. Conformity factor analysis was also used to determine the validity of the factors which confirmed that the structure of questionnaire had an acceptable fitness to the data. Independent t-test demonstrated that there is a significant difference between the average scores of the normal students and those with learning disability. To investigate convergent validity, we used learning disability checklist that was simultaneously completed by the mothers. The results of Chi-Squared test demonstrated that there is a significant relationship between these two variables: the completed checklist by mothers and completed learning disability test by children. Considering the acceptable reliability and validity of the tests, it can be a tool to be used by learning disorders and counseling centers.

آمار یکساله:  

بازدید 14429

دانلود 5857 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAZZCCO M.M.M. | THOMPSON R.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  142-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  12038
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12038

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JEFERSON H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  14-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2313
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2313

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BIDARO A. | HOOSMAN D.

نشریه: 

EDUCATION FINDINGS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  361
 • بازدید: 

  4065
 • دانلود: 

  12580
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4065

دانلود 12580 استناد 361 مرجع 0
نویسنده: 

بریهی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 56
strs
نویسندگان: 

SPARKS R.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  544-557
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5245
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5245

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  36-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1553
 • دانلود: 

  861
چکیده: 

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه برخی ویژگی های مهارت حل مساله اجتماعی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانش آموزان عادی دبستانی شهر تهران انجام شده است. مواد و روش کار: 60 دانش آموز (30 نفر در هر گروه) از پایه های سوم، چهارم و پنجم دبستان شهر تهران بررسی شدند. گروه مبتلا به ناتوانی یادگیری به روش نمونه گیری در دسترس و گروه عادی به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و از نظر متغیرهای سن، جنس، پایه تحصیلی و بهره هوشی همتا سازی شدند. داده ها به کمک مصاحبه با آموزگار، پرونده دبستان یا درمانگاه، آزمون ماتریس های پیش رونده ریون کودکان و آزمون موقعیت های مبهم اجتماعی به صورت مصاحبه انفرادی به دست آمد. داده ها به کمک آزمون های آماری t مستقل و خی دو تحلیل شدند.یافته ها: دو گروه در هدف حل مساله، احساس ناخوشایند نسبت به همسال و ادراک خودکار آمدی در اثبات قدرت و توانمندی با یکدیگر تفاوت آماری معنی دار داشتند. نتیجه گیری: کودکان دارای ناتوانی یادگیری در موقعیت های حل مساله اجتماعی، هدف های اجتماع گرایانه که مهم ترین آن ها حل مساله می باشد را دنبال نمی کنند و هدف های اجتماعی و ادراک خودکار آمدی آن ها در راستای پاسخ های رفتاری کناره گیری یا پرخاشگری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1553

دانلود 861 استناد 4 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  2562
 • دانلود: 

  1262
چکیده: 

هدف این مطالعه بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان و شناسایی نقاط ضعف و قوت این مراکز می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری مراجعه کننده به مراکز مشکلات ویژه یادگیری در استان اردبیل در سال تحصیلی 90- 89 می باشند. نمونه مطالعه شامل 248 نفر از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری بودند که به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. همچنین کلیه کارشناسان مربوطه (25 نفر)، معلمان (100 نفر)، و اولیاء این دانش آموزان (124 نفر) نیز جهت نظرسنجی انتخاب شدند. در قالب روش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل از آزمون های خواندن، املاء و ریاضی، مصاحبه نیمه ساختمند و پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. یافته های توصیفی نشان داد که از نظر اولیاء و مربیان نقاط قوت این مراکز بیشتر از نقاط ضعف آنها می باشد. نتایج تحلیل کوواریانس دوعاملی (ANCOVA) نشان داد که بین دو گروه دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری آموزش دیده در مراکز LD و آموزش ندیده از نظر توانایی خواندن، توانایی ریاضی و توانایی نوشتن و معدل نمرات نیمسال تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.01). اما بین دو جنس و در تعامل با گروه تفاوت معنی داری بدست نیامد. این مطالعه نشان داد که برگزاری کلاس های آموزشی مراکز ویژه ناتوانی های یادگیری موجب بهبود علایم و پیشرفت درسی دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2562

دانلود 1262 استناد 8 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  70-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1737
 • دانلود: 

  675
چکیده: 

سال هاست که توجه محققین به مساله تغییر رفتار پس از ارائه آموزش جلب شده است. وجود فاصله بین آموزش دانشگاهی و اعمال اجرایی روزانه در محل های کاری و نیز برآورده نشدن همه نیازهای محیط کار توسط دانش آموختگان محیط آموزشی که اصطلاحا تفاوت بین تئوری و عمل نام دارد، سبب شکل گرفتن نوعی روش یادگیری به نام یادگیری مبتنی بر عملکرد (Practice-based learning) گردید. مفهوم یادگیری مبتنی بر عملکرد، مفهومی گسترده است که به عنوان یک استراتژی کلیدی جهت پیشرفت دادن یادگیری فراگیران و دخیل کردن آنان در فرآیند یادگیری خود، که منجر به کسب درک بهتر و عمیق تر از موقعیت می شود بکار می رود. این مطالعه سعی دارد تا ضمن ارائه تعریفی جامع از Practice-based learning، به نحوه و مراحل اجرا، ارزشیابی و چالش های پیش روی این روش آموزش بپردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1737

دانلود 675 استناد 0 مرجع 0
litScript