نتایج جستجو

76910

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7691

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر بوفه و سطوح مختلف نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت برگ ذرت، آزمایشی در سال 1384 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرت های اصلی به سطوح نیتروژن (0،75 و 150 کیلوگرم در هکتار) و کرت های فرعی به تراکم بوته (7، 9 و 11 بوته در مترمربع) اختصاص داده شد. نتایج نشان داد فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت تحت تاثیر تراکم بوته و سطوح نیتروژن و اثر متقابل این دو قرار دارد. با افزایش مقدار نیتروژن، سرعت ظهور برگ ها افزایش و فیلوکرون کاهش یافت. همچنین با بالا رفتن تراکم بوته، فیلوکرون افزایش و سرعت ظهور برگ ها کاهش یافت. بالاترین سرعت ظهور برگ و نیز کوتاه زمان برای فیلوکردن در ترکیب تیماری 7 بوته در مترمربع و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. طول دوره رشد رویشی و عملکرد، با افزایش تراکم بوته و نیتروژن افزایش یافت. زمان ظهور دانه های گرده با افزایش تراکم، کاهش یافت و در تراکم 11 بوته در مترمربع و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار این زمان طولانی تر از سایر ترکیبات تیماری بود. طول دوره تطابق گلدهی در اثر افزایش تراکم بوته کاهش یافت و سطوح نیتروژن تاثیر معنی داری بر طول این دوره نداشت ولی معنی دار شدن اثر متقابل نیتروژن در تراکم بوته در سطح احتمال پنج درصد برای دوره تطابق گلدهی و مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین طول این دوره در ترکیب تیماری 7 بوته در مترمربع و 75 کیلوگرم نیتروژن هکتار بدست آمد. به طور کلی افزایش تراکم بوته و سطوح نیتروژن عملکرد ذرت افزایش یافت. لذا توصیه می شود به منظور افزایش سرعت ظهور برگ و عملکرد دانه، به ترتیب تراکم های 7 و 11 بوته در مترمربع با 150 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 87 استناد 1 مرجع 1
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  57-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته و دوره های مختلف تداخل سورگوم بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت آزمایش فاکتوریلی در سال 1381 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عوامل مورد بررسی شامل دوره های مختلف تداخل سورگوم )صفر، 14، 28 و 42 روز بعد از سبز شدن ذرت و تمام فصل رویش آن( و تراکم های بوته (4، 8 و 12 بوته در متر مربع( بودند. تراکم ذرت در حد مطلوب منطقه و برابر 7.8 بوته در مترمربع بود. نتایج نشان داد که فیلوکرون، فاصله زمانی بین ظهور دو برگ متوالی، در کشت خالص ذرت حداقل بود و با افزایش تراکم و طول دوره تداخل سورگوم فیلوکرون افزایش ولی سرعت ظهور برگ ذرت کاهش یافت. طول دوره رشد رویشی ذرت تحت تاثیر تراکم و دوره های مختلف تداخل سورگوم قرار گرفت. بیشترین طول این دوره در حداکثر تراکم و دوره تداخل سورگوم حاصل شد و کمترین آن به کشت خالص ذرت تعلق داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

به منظور تعیین اثر حرارت دما، طول روز و تراکم بوته بر شاخه زایی و تولید و زوال برگ نخود رقم هاشم آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در سال 1381 اجرا شد. تاریخ های کاشت (15 آذر، 30 دی و 15 اسفند) و تراکم های بوته (64، 48، 32 و 16 بوته در مترمربع) به ترتیب کرت های اصلی و فرعی بودند. نتایج نشان داد که به طور متوسط در 6.7 روز بیولوژیک پس از کاشت تولید گره (برگ) در ساقه اصلی شروع می شود و با سرعت 1 گره بر روز بیولوژیک ادامه می یابد و بعد از 35 روز بیولوژیک زمانی که ساقه اصلی دارای حدود 28.5 گره است، متوقف می شود. زوال برگ در ساقه اصلی پس از 16 تا 20 روز بیولوژیک شروع شد و با سرعت 0.65 برگ بر روز بیولوژیک تا پیر شدن کلیه برگ ها در ساقه اصلی ادامه یافت. تولید برگ در بوته دارای دو مرحله بود و ارتباط نزدیکی با تولید گره در ساقه اصلی داشت. در مرحله اول به ازا افزایش هر گره در ساقه اصلی، 2.9 برگ به کل برگ های بوته اضافه شد. با ایجاد چهارمین گره در ساقه اصلی مرحله دوم شروع شد و به ازا افزایش هر گره در ساقه اصلی 8 تا 15 برگ به برگ های کل بوته اضافه گشت. زوال برگ در کل بوته ارتباط بسیار نزدیکی با زوال برگ در ساقه اصلی داشت و دارای دو مرحله بود. در مراحل اول و دوم به ازا پیر شدن هر یک درصد از برگ های ساقه اصلی به ترتیب 0.5 و 2 درصد از کل برگ های بوته پیر شدند. طول عمر متوسط هر برگ در بوته، حدود 23 روز بیولوژیک بود. نتایج نشان داد شاخه زایی و تولید و زوال برگ در گیاه نخود را می توان در قالب معادلات مختلف به صورت کمی توصیف نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

میرشکاری بهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  788-797
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 147 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

شناخت شاخص های توسعه و رشد و نمو برگی و مطالعه فیلوکرون ارقام تجاری نیشکر با هدف مدیریت بهتر عملیات زراعی بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور آزمایشی در شرایط مزرعه ای در کشت صنعت نیشکر امیرکبیر واقع در جنوب خوزستان در سال زراعی 96-1395 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. ارقام زراعی نیشکر شاملCP69-1062, CP57-614, CP73-21 بودند. نتایج نشان داد که فیلوکرون تحت تاثیر خصوصیات ارقام قرار داشته و سرعت ظهور برگ در رقم CP57-614 در حد بیشینه و ارقام CP69-1062 و CP73-21 به ترتیب در رده بعدی قرار گرفتند. رقم CP73-21 از ثبات رشد برگ بیشتری برخوردار بود، اما از نظر تعداد و سطح برگ با سایر ارقام برابری نداشت. ارقام نیشکر از نظر صفات سطح برگ و تعداد برگ فعال همبستگی معنی داری داشتند، اما رقم CP69-1062 از ضریب همبستگی بالاتری نسبت به دو رقم دیگر برخوردار بود. با کاهش دما در پاییز و زمستان، رشد و نمو برگ کاهش و از این لحاظ بیشترین حساسیت به سرما در رقم CP57-614 مشاهده شد. رقم CP69-1062 دارای بیشترین عملکرد ساقه بود، اما ارقام CP73-21 و CP57-614 از نظر خصوصیات کیفی برتر بودند. با توجه به تفاوت های ارقام نیشکر، استفاده از اطلاعات مراحل رشد و نمو برگی این ارقام می تواند مدیریت دقیق تر مزارع بر حسب خصوصیات زراعی هر رقم و افزایش بهره وری استفاده از نهاده ها و تولید عملکرد مطلوب آنها را امکان پذیر نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  196-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر سطوح کود نیتروژن بر عملکرد دانه، فیلوکرون و سرعت ظهور برگ سه رقم ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1386 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. کرتهای اصلی به سطوح نیتروژن (صفر، 80، 160 و 240 کیلو گرم در هکتار) و کرتهای فرعی به ارقام ذرت (SC-301، SC-370 و SC-404) اختصاص داده شدند. نتایج نشان داد فیلوکرون، فاصله زمان بین ظهور دو برگ متوالی، تحت تاثیر رقم، سطوح نیتروژن و اثر متقابل این دو قرار دارد. با افزایش مقدار نیتروژن، سرعت ظهور برگها افزایش و فیلوکرون کاهش یافت. واکنش ارقام از این نظر متفاوت بود. سرعت ظهور برگها در رقم SC-301 بیشتر از دیگر ارقام مورد بررسی بود. بالاترین سرعت ظهور برگ و نیز کوتاه ترین زمان برای فیلوکرون در ترکیب تیماری رقم SC-301 با به کارگیری 240 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به دست آمد. عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر سطوح کود نیتروژن، رقم و اثر متقابل رقم در سطوح نیتروژن قرار گرفتند. بیشترین عملکرد دانه به رقم SC-404 و کمترین آن به SC-301 تعلق داشت. مقایسه میانگین ترکیب تیماری رقم در سطوح نیتروژن نشان داد که بالاترین عملکرد دانه به رقم SC-404 با مصرف 240 کیلوگرم کود نیتروژن تعلق داشت. ولی، از نظر آماری اختلاف معنی داری در عملکرد دانه این رقم در سطوح کودی 160 و 240 کیلوگرم در هکتار مشاهده نگردید. کمترین عملکرد دانه به رقم SC-301 در حالت عدم استفاده از کود تعلق داشت. بنابراین به نظر می رسد در شرایط محدودیت طول دوره رشدی، به منظور افزایش سرعت ظهور برگ، کاهش فیلوکرون و دستیابی به عملکرد مناسب، بهتر است رقم SC-301 با سطح کودی 240 کیلوگرم کود نیتروژن به کار گرفته شود و چنانکه محدودیتی از نظر طول دوره رشد نباشد برای افزایش عملکرد دانه رقمSC-404 با سطح کودی 240 کیلوگرم نیترو‍‍‍‍ژن در هکتار مناسب خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 197 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  163-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4277
 • دانلود: 

  1401
چکیده: 

تاکنون مطالعات بسیاری بر روی تغییرات ضربان قلب صورت گرفته است. این تغییرات سیگنال قلبی که در دو ضربان متوالی مشاهده می شود را تغییرپذیری ضربان قلب یا Heart rate Variability (HRV) می نامند. تغییرات کوتاه مدت و بلندمدت در ضربان قلب بازتابی از عملکرد سیستم عصبی اتونوم می باشد، به طوری که یکی از شاخص های سلامت انسان، افزایش و یا کاهش تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) است. بنابر این آنالیز این تغییرات می تواند معیار پیش بینی کننده مرگ ناگهانی و یا هشدار در مورد بیماری قریب الوقوعی باشد. لذا با دانستن تکنیکهای آنالیز HRV و تجزیه و تحلیل این تغییرات به صورت غیرتهاجمی می توان اطلاعات صحیحی از تغییر عملکرد سیستم اتونوم بدست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 4277

دانلود 1401 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 الف
 • صفحات: 

  403-413
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ جو در سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر، آزمایشی در سال زراعی 1388 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام شد. کرت های اصلی شامل دو عامل نیتروژن در سه سطح (صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره) و کود فسفر (صفر، 30 و 60 کیلوگرم فسفر در هکتار به صورت (P2O5 و کرت های فرعی به تلقیح بذور با باکتری های محرک رشد گیاه در 4 سطح (بدون تلقیح، تلقیح با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، آزوسپریلوم لیپوفرم استرینOF  و مخلوط دو باکتری) اختصاص داده شدند. نتایج نشان داد فیلوکرون، سرعت ظهور برگ، تعداد برگ در بوته، وزن خشک برگ و شاخص سطح برگ تحت تاثیر تیمارهای مورد آزمایش قرار داشتند. به این ترتیب که با افزایش سطوح کود نیتروژن و فسفر سرعت ظهور برگ افزایش و فیلوکرون کاهش یافت. سرعت ظهور برگ در تلقیح توام بذور با باکتری های ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5 و آزوسپریلوم لیپوفرم استرین OF، بیشتر از تلقیح انفرادی با باکتری های مورد مطالعه بود. اثر ترکیب تیماری باکتری های محرک رشد گیاه× سطوح کود فسفر× کود نیتروژن برای صفت وزن خشک برگ معنی دار شد. بیشترین ماده خشک برگ در به کارگیری بالاترین سطح نیتروژن و فسفر به همراه تلقیح بذر با باکتری آزوسپریلوم لیپوفرم استرین OF، در مقایسه با سطوح شاهد برآورد گردید. بیش ترین تعداد برگ و شاخص سطح برگ در تلقیح توام با ازتوباکتر و آزوسپریلوم و کمترین آن در عدم پرایمنیگ مشاهده شد. بیشترین تعداد برگ و شاخص سطح برگ در بالاترین سطح نیتروژن و فسفر و کمترین آن ها در سطوح شاهد این دو فاکتور به دست آمد. تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه در تمامی مراحل یادداشت برداری در مقایسه با شاهد از شاخص سطح برگ بالاتری برخوردار بود. بنابراین به منظور افزایش سرعت ظهور برگ، تعداد برگ در بوته و شاخص سطح برگ آن می توان پیشنهاد کرد که تلقیح بذر به طور توام با باکتری های ازتوباکتر و آزسپریلوم در بالاترین سطح از کودهای نیتروژن (80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) و فسفر (60 کیلوگرم فسفر در هکتار به صورت (P2O5 به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 38 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  133-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  563
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر مقادیر نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر عملکرد کمی و کیفی، خصوصیات ریشه، سرعت ظهور برگ و طول دوره پر شدن دانه تریتیکاله، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1390 انجام گردید. تیمارها شامل مقادیر کود نیتروژن (صفر، 80، 160 و 240 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد در چهار سطح (تلقیح بذر با باکتری آزوسپریلیوم لیپوفروم استرین OF، باکتری سودوموناس پوتیدا سویه های 41 و 9 و عدم تلقیح بذر با این باکتری ها به عنوان شاهد) بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که حداکثر عملکرد دانه (1.36 گرم در بوته) در ترکیب تیماری تلقیح بذر با باکتری آزوسپریلیوم در مصرف 160 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. کاربرد باکتری های محرک رشد و افزایش مقادیر نیتروژن سرعت ظهور برگ را افزایش داد. بالاترین فیلوکرون (5.23 روز) و کمترین سرعت ظهور برگ (0.191 در روز) به ترکیب تیماری عدم مصرف و عدم تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد تعلق داشت. آن در ترکیب تیماری تلقیح بذر با آزوسپریلیوم در مصرف 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برعکس بود. سرعت و طول دوره موثر پر شدن دانه تحت تاثیر مقادیر کود نیتروژن و تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد قرار گرفتند. حداکثر وزن دانه (0.516 گرم) و طول دوره موثر پر شدن دانه (29.6 روز) در سطوح کودی 160 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد برآورد گردید. به نظر می رسد به منظور افزایش عملکرد دانه، سرعت ظهور برگ و طول دوره پر شدن دانه 160 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار در تلقیح بذر با آزوسپریلیوم به کار برده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 563

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
litScript