نتایج جستجو

3903

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

391

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

leadership

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  134-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1557
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1557

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BRYMAN A. | LILLEY S.

نشریه: 

leadership

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  331-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  8059
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8059

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1539
 • دانلود: 

  1209
چکیده: 

مقدمه: انتخاب شیوه رهبری مناسب توسط سرپرستاران علاوه بر بهبود عملکرد آنها میتواند افزایش رضایت شغلی پرستاران و در نتیجه تحقق اهداف سازمانی را بدنبال داشته باشد. این مطالعه تلاشی برای تعیین سبک رهبری سرپرستاران از دیدگاه پرستاران و بررسی رابطه آن با پیامد های رهبری در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.روش کار: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی که در سال 1394 انجام شد، جامعه پژوهش کلیه پرستاران مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان (N=950) بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای از نوع نسبتی تعداد 360 نفر از پرستاران شاغل بعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه چند عاملی رهبری بس و اولیو بود. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS به وسیله آزمون های توصیفی و استنباطی انجام شد.یافته ها: نتایج بیانگر این بود که سرپرستاران از ترکیبی از سه سبک رهبری تحول آفرین، عملگرا و عدم مداخله استفاده می کردند. همچنین نتایج نشان داد که مولفه های انگیزش الهامی (r=0.89, P>0.001)، نفوذ آرمانی (r=0.89, P>0.001)، ملاحظه فردی (P>0.001) و رهبری عدم مداخله (r=0.71, P>0.001) با اثربخشی رهبری رابطه معنی داری داشتند، همچنین مولفه های ملاحظه فردی (r=0.83, P>0.001)، نفوذ آرمانی (r=0.85, P>0.001)، مدیریت بر مبنای استثنای فعال (r=0.84, P>0.001) و مدیریت بر مبنای استثنای غیرفعال (r=0.35, P>0.001) با رضایت شغلی رابطه معنی داری داشتند.نتیجه گیری: لازم است سرپرستاران به تقویت مولفه های پنج گانه سبک رهبری تحول آفرین و مولفه پاداش اقتضایی از سبک رهبری عملگرا در رفتار های مدیریتی خود تلاش نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1539

دانلود 1209 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

PUBLIC INTEGRITY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2583
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2583

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SALMANI D.

نشریه: 

ACADEMIC leadership

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2760
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2760

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BOENKE K. | BONTIS N. | DISTEFANO J.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  5-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8030
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8030

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MORSE R.S. | BROWN P.W. | WARNING J.E.

نشریه: 

JOURNAL OF EXTENSION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3292
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3292

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KIM STEFAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  115-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11648
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11648

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Administrative Sciences

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  110-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2172
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2172

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript