نتایج جستجو

24773

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2478

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  34
تعامل: 
 • بازدید: 

  420
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

گوهر سنگ یاقوت در رنگ های مختلف از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. نگین های طبیعی، شفاف، خوش رنگ و زیبای آن بسیار کم و گران قیمت هستند. بسیاری از نمونه های موجود در بازار، یا مصنوعی هستند و یا دارای بهسازی های مختلفی می باشند. این بهسازی ها روی نمونه های خام و تراش خورده از یاقوت های کم کیفیت و دارای حفره و شکستگی و رنگ نامرغوب، انجام می شود. یکی از فراوان ترین بهسازی هایی که بر روی یاقوت قرمز (Ruby) انجام می شود پر کردن شکستگی ها با شیشه و سرب است. تشخیص وجود شیشه در یاقوت های قرمز با میکروسکوپ های گوهر شناسی مقدور است ولی تشخیص وجود سرب با ابزارهای ساده گوهر شناسی ممکن نیست. شناسایی و تشخیص ترکیب عنصری یاقوت های بهسازی شده با روش شیشه-سرب خیلی سریع وآسان توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و بر اساس فلورسانس پراش انرژی اشعه ایکس صورت می گیرد. با شناسایی سرب در ساختمان یاقوت و تشخیص بخش های فروافتاده شیشه ای با روش QBSD توسط روش های تجزیه ای SEM این بهسازی تشخیص داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 420

دانلود 40
نویسنده: 

MAFTOON AZAD L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: HEAVY LIQUID METALS (HLM), SUCH AS MERCURY lead (PB), AND lead–BISMUTH EUTECTIC (PB–BI), HAVE BEING STUDIED IN SEVERAL COUNTRIES AS POTENTIAL MATERIALS FOR SPALLATION NEUTRON SOURCES DRIVEN BY PROTON OR ELECTRON ACCELERATOR BECAUSE OF A HIGH NEUTRON YIELD PER INCIDENT HIGH ENERGY PARTICLE. THE lead BISMUTH EUTECTIC IS AN ADVANCED LIQUID METAL HEAT TRANSFER AGENT FOR TRANSPORT AND SPACE BORNE FAST-NEUTRON POWER REACTORS, IN PARTICULAR IN STRATEGIC SUBMARINES, AND THE lead LITHIUM EUTECTIC IS REGARDED AS ONE OF THE BASIC TRITIUM BREEDING MATERIALS OF THE BLANKET OF ITER FUSION REACTOR [1]. AN ANALYTICAL EQUATION OF STATE IS DEVELOPED FOR MOLTEN HEAVY METALS lead, lead-BISMUTH EUTECTIC AND lead- LITHIUM EUTECTIC ALLOY IN THE TEMPERATURE RANGE FROM NEAR THE MELTING POINT TO HUNDREDS OF KELVIN ABOVE THAT POINT. THE EQUATION IS THAT OF IHM, SONG AND MASON IN CONJUNCTION WITH THE CORRESPONDING STATES CORRELATIONS OF GHATEE AND BOUSHEHRI. THE DENSITIES PREDICTED AT CORRESPONDING TEMPERATURES AND PRESSURES ARE FAIRLY CONSISTENT WITH THE EXPERIMENT, AT MOST WITHIN ±3%.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

Acad Pathol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2473
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2473

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

GIDLOW D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  76-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8911
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8911

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  411
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

مقدمه. مسمومیت با سرب یکی از مشکلات اصلی در آلودگی محیط زیست است. تماس با سرب از طریق هوا، آب ، خاک و غذا می باشد. در بالغین بیشترین منبع آلوده کننده، محیط کار است. اندازه گیری سرب مو به عنوان روشی غیر تهاجمی و نسبتا ارزان توسط بسیاری از محققین برای بررسی وضعیت سرب بافت های بدن انجام می شود. از معادن مهم سرب ایران، معدن سرب نخلک می باشد. در این مطالعه غلظت سرب موی سر کارگران معدن سرب نخلک با ساکنان روستای محمدیه نائین (شاهد) مقایسه شده است.روش ها. نوع مطالعه مشاهده ای مقطعی می باشد. تعداد نمونه های مورد 25 و تعداد نمون های شاهد 26 نفر است که هر دو به روش تصادفی انتخاب شدند. نمونه های موی سر پس از جمع آوری با دترژنت و سپس آب مقطر شستشو داده شد و به روش هضم مرطوب به صورت محلول در آمد . غلظت سرب هر نمونه توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری و در دو گروه مقایسه شد.نتایج . میانگین غلظت سرب در گروه مورد 43.52±27.72 µg.g و در گروه شاهد  38.17±43.3 µg.g بود (p>0.05)بحث. میانگین غلظت سرب مو در کارگران معدن سرب نخلک بیشتر از ساکنان روستای محمدیه نائین است. کارگران معدن سرب علاوه بر دریافت سرب از طریق آلوده کننده های عمومی، در محیط کار نیز در تماس مداوم با سرب می باشند. با افزایش سابقه کار، مدت زمانی که کارگران در محیط مسموم قرار می گیرند بیشتر شده و انتظار می رود که با افزایش سابقه کار در معدن، غلظت سرب مو نیز افزایش داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 411

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOMIYAMA K. | NOMIYAMA H. | LIU S.J. | TAO Y.X. | NOMIYAMA T. | OMAE K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  734-738
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3021
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3021

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19299
 • دانلود: 

  6080
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Patients, who survived from shotgun injuries, often have some retained lead pellets in their bodies. Several cases of lead toxicity have been reported regarding these patients.Objectives: This study seeks to compare the serum lead level in patients who have retained lead pellets in their bodies with the control group.Patients and Methods: In this case-control study, we gathered the serum lead levels of 25 patients with some retained lead pellets in their bodies due to shotgun and 25 volunteers without similar lead exposure and compared them in view of the age, gender, and living place.Results: While the mean serum lead level in both groups was lower than the standard level (i.e.40 mg/dL), the mean±SD of serum lead level was 29±12.8 mg/dL and 25.3±6.4 mg/dL in the case and control group, respectively without any significant difference (P=0.30). However, a positive relationship was seen between serum lead level, and the number of retained lead pellets (r=0.447, P=0.025).Conclusions: Although extensive surgery to remove the lead pellets is not recommended in patients injured with shotguns, those with many retained lead pellets in their bodies should be considered at risk for lead poisoning and monitored carefully.

آمار یکساله:  

بازدید 19299

دانلود 6080 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PATOCKA J. | CERNY K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6753
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6753

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

میرستاری سیدقوام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  پیوست 2
 • صفحات: 

  151-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  337
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه . در صنعت، تترااتیل سرب تنها ترکیب آلی سرب حائز اهمیت است که برای آرام کردن احتراق به بنزین افزوده می شود. معلوم شده است که خطرات سم شناختی تترااتیل سرب از ترکیبات غیر آلی سرب کاملا متفاوت است. اندازه گیری سرب ادرار بهترین شاخص برای برآورد مقدار جذب و در نتیجه کنترل محیطی تترااتیل سرب می باشد. هدف از این مطالعه برآورد سطح سرب موجود در ادرار کارکنان جایگاه های تحویل بنزین در شهر اصفهان می باشد. روشها . در این مطالعه غلظت کل سرب ادرار 60 نفر از کارکنان جایگاه های تحویل بنزین در شهر اصفهان براساس روش متداول اندازه گیری شد. همبستگی غلظت سرب ادرار با سن و سابقه کار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج . میانگین غلظت کل سرب ادرار جایگاه های تحویل بنزین 14.52 ± 69.75 میکروگرم در لیتر (با طیف 43 تا(105µg/lit  محاسبه شد که از حد آستانه بیولوژیک (150µg/lit) کمتر است. بین غلظت سرب ادرار با سن و سابقه کار هیچگونه همبستگی مشاهده نشد. بحث . این یافته ها و یافته های دیگران نشان می دهند که اشتغال در جایگاه های تحویل بنزین از جمله مشاغلی است که در آنها خطر قرار گرفتن کارگران در معرض سرب شدید نیست. بعلاوه با توجه به این که سرب یک سم تجمعی است باید بین میزان سرب جذب شده و سن و سابقه کار همبستگی وجود داشته باشد. عدم مشاهده چنین همبستگی و همچنین اطلاعات علمی جدید حاکی از آنست که روش متداول اندازه گیری غلظت کل سرب ادرار نمی تواند روشی حساس برای نشان دادن کل بار بدن باشد که بتدریج در بدن متراکم می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 337

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به عوارض شناخته شده مسمومیت مزمن با سرب و به منظور تعیین مقدار سرب در موی کارگرانی که از لحاظ شغلی در معرض آلودگی با سرب می باشند، این تحقیق بر روی کارگران یک واحد صنعت تهیه شمش سرب و دو گروه شاهد آنها در سال 1379 در زنجان انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش تحلیلی از نوع مورد - شاهدی (Case-Control) بر روی 75 نفر انجام شد. به این منظور نمونه هایی از موی سر 25 نفر کارگر در معرض آلودگی سرب شاغل در صنعت تهیه شمش سرب گرفته شد و مقدار سرب آن با دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی تعیین گردید. 25 نفر از کارمندان اداری همان صنعت و 25 نفر از شهروندان زنجانی که سابقه تماس شغلی با سرب نداشتند. به ترتیب به عنوان گروه شاهد اول و دوم انتخاب شده و میزان سرب در موی افراد این گروه ها به روش قبل تعیین مقدار گردید و با آزمون آماری مورد قضاوت قرار گرفت. یافته ها: افراد در سه گروه به لحاظ سن و افراد گروه شاهد صنعت (کارمندان اداری) و کارگران (گروه مورد) و کارمندان آن نیز به لحاظ سابقه خدمت مشابه بودند. میزان سرب مو در کارمندان21.1±13.2  میکروگرم بر گرم، شهروندان زنجانی 14.1 ± 27.9 میکروگرم بر گرم و کارگران صنعت تهیه شمش سرب برابر 131.7±93.4 میکرو گرم بر گرم بود. میزان سرب مو در شهروندان استفاده کننده از وسیله نقلیه بنزینی ±12.2 36.9 میکروگرم بر گرم و کسانی که از این وسایل استفاده نمی کردند،16.6±4.9 میکروگرم بر گرم بود (P<0.00001).نتیجه گیری و توصیه ها: کارگران صنعت شمش سرب به میزان بیشتری در معرض آلودگی با سرب قرار دارند. اقدامات لازم برای کاهش مشکل را با توجه به عوارض شناخته شده آن توصیه می نماید. در ضمن میزان سرب مو در شهروندان زنجانی که از وسیله نقلیه بنزینی استفاده می کنند، بیشتر از کسانی است که از این وسیله استفاده نمی کنند. انجام یک پژوهش برای تعیین قدرت تشخیصی موی سر در تعیین آلودگی به سرب توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
litScript