نتایج جستجو

97162

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9717

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1095-1106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

پل های کابلی از جمله سازه های با اهمیت بالایی هستند که در مقابل ارتعاش های وارده بسیار حساس هستند، از این رو بررسی رفتار لرزه ای این پل ها تحت نیروی زلزله امری ضروری است. غیرقطعی بودن پارامترهای سازه ای و مشخصات نیروی زلزله دلیلی برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در ارزیابی های لرزه ای است. در این مقاله قابلیت اعتماد پل کابلی با طول دهانه 640 متر در دو حالت با رفتار خطی و غیرخطی برای مصالح مورد بررسی قرار گرفته است. عدم قطعیت در پارامترهای اعضاء برج، شاه تیر و کابل شامل مدول الاستیسیته، سطح مقطع، مقاومت تسلیم و وزن مخصوص مصالح در این ارزیابی لحاظ شده است و میزان تاثیرپذیری هر یک از این پارامترها با استفاده از روش نمونه برداری شبیه سازی شده است. برای بدست آوردن پاسخ های سازه از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی و غیرخطی با اعمال زلزله های مصنوعی تولید شده در چهار سطح خطر لرزه ای مختلف استفاده گردیده است. تحلیل حساسیت صورت گرفته نشان می دهد که پارامترهای کابل بالاترین حساسیت را دارد. تحلیل قابلیت اعتماد نیز نشان می دهد که احتمال خرابی در پایه برج ها بیشتر از عضو کابلی و شاه تیر است و احتمال خرابی در مدل غیرخطی بیشتر از مدل خطی است.

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZARE MEHRJERDI YAHIA | HAQIQAT EHSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  229-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16692
 • دانلود: 

  10928
چکیده: 

Project management in construction industry, in many cases, is imperfect with respect to the integration of Occupational Health and Safety (OHS) risks. This imperfection exhibits itself as complications affecting the riskiness of industrial procedures and is illustrated usually by poor awareness of OHS within project teams. Difficulties on OHS regularly came about in the construction industry. The integration of OHS risk is not systematic in construction areas in spite of progressing laws and management systems. As project safety and risk evaluation in construction industry is an important issue, thus, the way on doing evaluation and liability of estimation is necessary. In this paper, we propose a new systematic approach based on latin hypercube sampling (LHS) for integrating occupational health and safety into project risk evaluation. This approach tries to identify and evaluate reinforcement effects in a systematic approach for integrating OHS risks into project risk assessment. Furthermore, the proposed method allows evaluating and comparing OHS risks before and after the mitigation plan. A case study is used to prove the workability, credibility of the risk evaluation approach and uncomplicated integration of OHS risks at a construction project. This approach enables continual revaluation of criteria over the direction of the project or when new information is obtained. This model enables the decision makers such as project managers to integrate OHS risks toward schedule plan and compare them before and after the mitigation plan. The mentioned model is found to be useful for predicting OHS risks in construction industries and thus avoiding accidents over the path of the project.

آمار یکساله:  

بازدید 16692

دانلود 10928 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  527-542
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

عدم قطعیت پایش خشکسالی به وسیله شاخص استاندارد شده ی جریان، به طور عمده به انتخاب تابع توزیع احتمال وابسته است، چرا که توزیع مورد استفاده بر روی توصیف جریان تجمعی و نهایتاً خصوصیات خشکسالی مؤثر است. در این مقاله، تحلیل عدم قطعیت چهار تابع توزیع آماری در برآورد مشخصه های خشکسالی هیدرولوژیکی (شدت، مدت و فراوانی) در ایستگاه هیدرومتری حوزه ی آبخیز سد استقلال میناب طی دوره ی زمانی 30 و 49 ساله، در 6 مقیاس زمانی 3 تا 48 ماهه با استفاده از روش نمونه برداری ابرمکعب لاتین بررسی گردید. به ازاء هر واقعه دبی متوسط ماهانه در ماه و سال مورد نظر، تعداد 50000 نمونه ی تصادفی تولید و حدود اطمینان بالا و پائین در سطح اعتماد 95 درصد برآورد و مشخصه های خشکسالی (شدت، مدت و فراوانی) به ازای هر مقیاس زمانی در توابع توزیع مختلف در دو دوره ی مذکور برای باند بالا و پائین بدست آمد. نتایج در بررسی طولانی ترین تداوم و شدت خشکسالی نشان داد با افزایش مقیاس زمانی، شدت و مدت خشکسالی افزایش و فراوانی کلاس های خشکسالی کاهش می یابد. بررسی تداوم و شدت خشکسالی در باند اطمینان مورد بررسی اختلاف معنی داری بین برآورد شدت و مدت خشکسالی توابع در مقیاس های مورد بررسی را نشان نداد، اما در مورد فراوانی خشکسالی در کلاس های توصیفی، بین توابع نرمال با ویبول و گاما در مقیاس کوتاه مدت (3 و 6 ماهه) اختلاف معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد از نظر شدت و مدت خشکسالی، تابع نرمال، مقیاس زمانی 24 ماهه و دوره ی زمانی کوتاه مدت 30 ساله دارای بالاترین عدم قطعیت برآورد خشکسالی هیدرولوژیکی است. در نهایت توصیه می شود، چنانچه از طول دوره ی مختلف در مقیاس های زمانی مختلف با توابع احتمال استفاده می گردد، کاربر SRI از تفاوت های عددی آن ها آگاهی داشته و متناسب با عدم قطعیت موجود در آن، اقدام به برنامه ریزی و تصمیم گیری در زمینه ی مدیریت منابع آب نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-227
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.   لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  156-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16143
 • دانلود: 

  22012
چکیده: 

Computational complexity and time-consuming iteration of simulation for tuning of Proportional-Integral-Derivative (PID) controller is a common drawback in many types of existing methods. This paper aims to propose a new method for achieving an optimal design for PID gains parameters with the least number of simulation runs. To achieve this purpose, we combine polynomial regression and latin hypercube sampling (LHS) in order to Design and Analyze of Computer Experiments (DACE). In this method, the LHS is performed three times to design the associated sample points for different usage that includes training sample points to fit polynomial regression as a common surrogate model; validating sample points to scale standardized residuals; grid search sample points for investigating optimal point over whole design space. To show the flexibility and applicability of the proposed method, we serve a numerical case in the tuning of PID controller for linear speed control of Direct Current (DC) motor. Four different polynomial regression fit input/output (I/O) data over separately four model’ s performances that includes Integral-Square-Error (ISE), Integral-Absolute-Error (IAE), Integral-Time-Square-Error (ITSE), and Integral-Time-Absolute-Error (ITAE). Comparison of the result with two existing approaches such as traditional Zeigler-Nichols method and Taguchi-Gray Relational Analysis (Taguchi-GRA) confirms the reliability and superiority of the proposed method.

آمار یکساله:  

بازدید 16143

دانلود 22012 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  389-408
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21858
 • دانلود: 

  17166
چکیده: 

The excavation damaged zone (EDZ) can be defined as a rock zone where the rock properties and conditions have been changed due to the processes related to an excavation. This zone affects the behavior of rock mass surrounding the construction that reduces the stability and safety factor and increase probability of failure of the structure. In this paper, a methodology was examined for computing the creation probability of damaged zone by latin hypercube sampling based on a feed-forward artificial neural network (ANN) optimized by hybrid particle swarm optimization and genetic algorithm (HPSOGA). The HPSOGA was carried out to decide the initial weights of the neural network. A case study in a test gallery of the Gotvand dam, Iran was carried out and creation probabilities of 0.191 for highly damaged zone (HDZ) and 0.502 for EDZ were obtained.

آمار یکساله:  

بازدید 21858

دانلود 17166 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

ارزیابی ریسک سازه ها مخصوصا سدها، از موضوعاتی است که اخیرا مورد توجه محققین می باشد. به کمک نظریه قابلیت اطمینان و ریسک می توان عدم قطعیت پارامترهای تصادفی را به صورت روابط ریاضی در روند طراحی استفاده نمود. در این مقاله عدم قطعیت های مختلف به همراه سیلاب و باد با دوره های بازگشت مختلف به طور مجزا و همزمان در مدل پویایی سیستم ها برای ارزیابی ریسک روگذری سد خاکی جاجیلرچای مورد استفاده قرار گرفته است تا بتوان تمهیدات لازم را برای کاهش ریسک روگذری سد مذکور اتخاذ نمود. به منظور برآورد ریسک در مدل مدنظر از روش های شبیه سازی مونت کارلو و نمونه گیری ابر مکعب لاتین با تعداد تکرار مختلف استفاده شده است. نتایج ضمن نشان دادن توانایی پویایی سیستم ها در محاسبه ریسک روگذری و افزایش آن در شرایط توام سیلاب و باد، نشان می دهد که باز بودن دریچه تخلیه کننده تحتانی سد حاجیلر چای به طور متوسط باعث کاهش 9/20 درصد ریسک روگذری در اثر سیلاب و 4/10 درصد در اثر سیلاب و باد می گردد. همچنین میانگین ریسک روگذری محاسبه شده به روش مونت کارلو در اثر سیلاب حدودا 4/30 درصد و در اثر توام سیلاب و باد حدودا 3/50 درصد از میانگین مقادیر روش ابر مکعب لاتین بیشتر می باشد. در شرایط مشابه، شاخص اعتماد پذیری نتایج روش مونت کارلو از روش ابر مکعب لاتین بیشتر بوده و زمان لازم برای شبیه سازی آن کمتر می باشد. بر پایه این نتایج، روش پویایی سیستم ها با مونت کارلو ابزار کارآمدی در محاسبه ریسک روگذری سدهای خاکی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  126-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  159
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 159

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2 الف
 • صفحات: 

  227-239
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  703
 • دانلود: 

  621
چکیده: 

برنامه ریزی و مدیریت منابع اراضی نیاز به اطلاعات مکان دار تفصیلی و دقیق از خصوصیات خاک دارد. این در حالی است که در بسیاری از مناطق ایران این نوع اطلاعات در دسترس نیست. در این پژوهش کارائی روش های نقشه برداری رقومی خاک، شامل رگرسیون خطی چند متغیره، کوبیست و جنگل تصادفی برای پیش بینی تغییرات کربن آلی در سطح و عمق خاک اراضی دشت سعادت شهر مورد ارزیابی قرار گرفت. موقعیت نقاط مطالعاتی بر اساس روش مربعات لاتین تعیین و مقدار کربن آلی نمونه های خاک در افق های ژنتیکی اندازه گیری شد. با کاربرد الگوریتم اسپلاین با نواحی یکسان، مقدار کربن آلی افق های ژنتیکی به مقدار آن در اعماق استاندارد نقشه جهانی خاک تبدیل و بر اساس تعیین رابطه بین مقدار کربن آلی خاک در نقاط مطالعاتی با داده های متغیرهای کمکیانتخابی از مجموعه متغیرهای اجزای سرزمین، شاخص های سنجش از دور و نقشه های خاک، واحدهای ژئوفرم و فاصله از رودخانه، در قالب مدل های مورد استفاده، نقشه پیوسته مقدار کربن آلی اعماق مختلف خاک تهیه شد. کارائی مدل ها با استفاده از شاخص ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین خطا (ME) و میانگین مربعات خطای نرمال شده (NRMSE) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد اگرچه اختلاف اندکی بین مقادیر خطای مدل های مختلف در تمام اعماق وجود داشت، روش جنگل تصادفی در عمق صفر تا پنج سانتی متری (49/0RMSE=) و 60 تا 100 سانتی متری (13/0RMSE=)، روش رگرسیون خطی چند متغیره در عمق پنج تا 15 سانتی-متری (41/0RMSE=) و روش کوبیست در عمق 15 تا 30 سانتی متری (27/0RMSE=) از خطای کمتری برخوردار بودند. برخلاف اختلاف اندک این مدل ها، با توجه به توانایی مدل جنگل تصادفی در نشان دادن توزیع مکانی مقادیر کربن آلی، این مدل برایتخمین کربن آلی در تمامی عمق ها انتخاب و نقشه های پراکنش کربن آلی در اعماق مختلف خاک دشت سعادت شهر در محیط سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 703

دانلود 621 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

خشک بوم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

نقشه برداری رقومی روشی نوین و جایگزینی مناسب برای روش های سنتی است. در این روش شوری خاک با یک سری متغیرهای محیطی ارتباط داده شده و سپس شوری خاک در نقاط دیگر پیش بینی می شود. در این پژوهش بر اساس روش هایپرکیوپ، مکان جغرافیایی 73 نمونه خاک مشخص و نمونه برداری و هدایت الکتریکی آن ها اندازه گیری شد. سپس با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی رابطه بینداده های زمینی و متغیرهای محیطی (اجزاء سرزمین و داده های ماهواره لندست 8) به دست آمد و در آخر شوری خاک درکل منطقه مورد مطالعه ارزیابی شد. نتایج تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان داد، که متغیر شاخص گیاهی نرمال شده (39.51%)، شاخص گیاهی تعدیل کننده اثر خاک (27.60%)، شاخص شوری (270.7%) و شیب اراضی (5.80%)، جهت بررسی شوری خاک از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. همچنین نتایج ارزیابی مدل ضریب تبیین 0.57 و میانگین ریشه مربعات17.40 dS/m  کارآیی بالای آن را نشان می دهد. نتایج کلی این پژوهش نشان داد که استفاده از داده های ماهواره ای، مدل رقومی ارتفاع و مدل سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دارای دقت قابل قبولیاست، بنابراین پیشنهاد می شود در مطالعات آینده جهت تهیه نقشه رقومی خاک از روش مشابه استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
litScript