نتایج جستجو

994

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

100

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نصیرزاده عبدالرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  343-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1246
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مانها فراورده به نسبت شیرینی هستند که به صورت طبیعی یا در اثر فعالیت حشرات از برگ، پوست، شاخه و یا با ایجاد شکاف در تنه بعضی از درختان به بیرون تراوش می کند. مان شکر تیغال در اثر فعالیت یک گونه حشره سرخرطومی با نام علمی larinus vulpes Olivier روی بعضی از گونه های جنس شکر تیغال به دست می آید. با بررسیهایی که در طول فصل رویش سالهای 1376-1378 در سطح استان فارس صورت گرفت مشخص گردید که اگر چه حشره لارینوس روی کلیه گونه های شکرتیغال فعالیت دارد اما تنها روی چهار گونه E. persepolitanus, E. tenuisectus, E. endotrichus, Echinops dichrous مان تولید می کنند. بررسیهای مورفولوژیکی نشان داد که گونه های مولد مان دارای کپه گل کروی بوده و از نظر ارتفاع گیاه مشابه می باشند همچنین مطالعات رویشگاهی نشان داد که گونه های مولد مان از نظر ارتفاع از سطح دریا در شرایط مشابهی رویش دارند. بر اساس مطالعات سیتوژنتیکی، کلیه گونه های شکرتیغال دیپلوئید بوده و چهار گونه مولد مان دارای 2n=28 کروموزوم هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1246

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  335-346
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  7490
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

جنس شکر تیغال (Echinops) از خانواده آفتابگردان (Asteraceae) می باشد که تاکنون 120 گونه آن از سراسر جهان گزارش شده است که بر اساس فلور ایرانیکا، 54 گونه شکر تیغال در نقاط مختلف ایران پراکنش دارد. مان شکر تیغال در اثر فعالیت یک گونه حشره سر خرطومی با نام علمی larinus vulpes Oliv. روی بعضی از گونه های جنس شکر تیغال بدست می آید که دارای خاصیت ملین و مسکن است. با بررسیهایی که در فصل رویش سالهای 1381-82 در سطح استان فارس صورت گرفت، 14 گونه شکر تیغال در 75 رویشگاه شناسایی گردید. مشاهدات نشان داد که حشره مولد مان روی کلیه گونه های شکر تیغال فعالیت دارد اما تنها در چهار گونه قادر به تولید مان می باشد. بررسیهای گیاه شناختی، مورفولوژیکی و رویشگاهی مشخص کرد که گونه های مولد مان دارای کپه گل کروی بوده، از نظر طول ساقه یکسان و از نظر شرایط رویشگاهی در شرایط مشابهی رویش دارند. همچنین بررسی چرخه زندگی حشره و نحوه تولید مان شکر تیغال نشان داد که محل تشکیل مان روی قاعده برگ می باشد و مراحل زندگی حشره شامل سنین مختلف لاروی، شفیرگی و حشره کامل در درون کپسول که همان مان شکر تیغال است طی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 7490

دانلود 87 استناد 2 مرجع 1
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

The knowledge about treatment of insect stings is very important for medical staffs. They need to know how they should manage and treat the insect stings in emergency status. Because of these reason we have written a review article about insect stings to provide a brief but complete aspects of stings management for medical staffs.insects include vespids, apids and fire ants. The venom is delivered by the ovipositor (stinger) attached to the abdomen of the insect. Venoms are highly complex and include biogenic amines, polypeptides and enzymes. Manifestations of hymenoptera stings can be divided into three categories: Local reactions, toxic reactions and allergic (hypersensitivity) reactions.Toxicity varies with amount of venom injected, patient sensitivity, age of patient and site of sting. Clinical effects include ocular, Ingestion and topical.Ocular: Flush eyes with a gentle stream of tepid water for 5 minutes.Topical: Immediately remove stinger if present, wash area with soap and water. Application of a 20% solution of an aluminum salt to sting site Follow with application of ice pack. Baking soda or calamine lotion my provide relief for some patients. If the sting is on an extremity, apply a firm crepe bandage as much of the limb as possible. In serious cases, patients should be referred to a health care facility. Allergic reactions: Ventilation, Epinephrine, Diphenhydramine by injection, Glucagon, Ranitidine or cimetidine, for persistent hypotention corticosteroids, nebulized salbutamol, Dopamin and tetanus prophylaxis if necessary.Toxic reactions: Symptomatic and supportive therapy.Delayed serum sickness reaction: may require antihistamines and corticosteroids.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گونه های سرخرطومی های جنسlarinus spp. از دانه های در حال رشد و نمو طبق گیاهان تیره Asteraceae تغذیه کرده و باعث کاهش تولید بذر توسط این گیاهان می شوند. در این تحقیق ویژگی های چرخه زندگی سرخرطومی larinus affinis Fremuth روی علف هرز Echinops aucheri Boiss در منطقه کرمان تحت شرایط صحرایی در طی سال های 1389 و 1390 مطالعه شد. این سرخرطومی به صورت حشرات کامل در زیر بقایای گیاهی زمستان گذرانی کرد. حشره ماده تخم های خود را درون طبق گیاه میزبان قرار داد و به طور معمول یک تخم در هر طبق گذاشته شد. لاروها از دانه های در حال رشد و نمو درون طبق تغذیه کرده و به طور میانگین باعث کاهش 95.6 درصد بذور تولید شده در طبق های آلوده شدند. حشرات کامل ماده خارج شده از پناهگاه زمستانی 45.9±3.8 تا 48.6±0.7 روز زنده ماندند. میانگین تخمگذاری حشرات ماده 40.3±4.9 تا 60.6±10.8 تخم به ازای یک ماده بود. تخم ها 6±0.3 تا 8.3±0.3 روز بعد از تخمگذاری تفریخ شدند. برای نشو و نمای لاروی و شفیرگی به ترتیب 51.4±0.4 تا 53.6±0.5 روز و 6.7±0.3 تا 7.6±0.2 روز زمان نیاز بود. این سرخرطومی یک نسل روی طبق E. aucheri ایجاد کرد. لاروهای سرخرطومی L. affinis با تغذیه از دانه های در حال رشد و نمو طبق E. aucheri می توانند در جلوگیری از تکثیر این علف هرز در منطقه کرمان مفید باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  67-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  217
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

شکر تیغال یکی از مان های مشهور ایران می باشد که از زمانهای گذشته تا امروز به عنوان یک داروی سنتی مورد مصرف قرار گرفته است. این ماده شیرین مزه توسط لارو حشره ای بر روی گیاهی از خانواده کاسنی، به نام اکی نوپس ایجاد می گردد.جهت تعیین نام گونه های موجود در استان و حشره عامل در قالب یکی از زیر طرحهای طرح ملی بررسی منابع تولید کننده و عوامل تولید شیرابه های قندی (مان ها) اجرا شد و طی دو مرحله کتابخانه ای و صحرایی مطالعه صورت گرفت.ابتدا ضمن مراجعه به منابع مختلف، اطلاعات در مورد گیاه به دست آمد. از نقشه پوشش گیاهی پراکنش گیاه در استان استفاده شد و با شروع فصل رویش بازدیدهای منظم از گیاه اکی نوپس در نقاط مختلف استان در ارتفاعات و اقالیم مختلف انجام گردید. با مشاهده حشره عامل روی نمونه گیاه نسبت به جمع آوری گیاه و حشره جهت شناسایی اقدام گردید.بر طبق بررسی انجام شده مشخص شد که به روی سه گونه از گیاه اکی نوپس به نام های E cephalotes Dc. , Echinops orientalis Trautv و E. robustus Bunge حشره فعالیت می کند: گونه های مذکور در جنوب، شرق و غرب استان پراکنش دارند و علاوه بر آنها دو گونه دیگر به نامهای E. ritrodes Bunge و  E. leiopolyceras Bornmنیز وجود دارند که بر روی آنها اثری از فعالیت حشره مشاهده نشد. این گونه ها منشعب و در ارتفاعات استان پراکنش دارند.نام حشره عامل تولید شکر تیغال لارینوس ملیفیکوس از راسته سخت بالپوشان و خانواده سرخرطومی می باشد. حدود ارتفاعی پراکنش گیاه اکی نوپس در استان تهران 2700-1000 متر و حدود ارتفاعی فعالیت حشره تا 2000 مشاهده شد.تولید شکر تیغال در استان تهران قابل توجه نمی باشد و جمع آوری آن مقرون به صرفه نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 217

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  262-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

مقدمه: اینتراواسکولر پاپیلاری اندوتلیال هیپرپلازی یا Masson hemangioma (MH) یک ضایعه ی عروقی غیرمعمول خوش خیم است. این ضایعه یک ضایعه ی واکنش تزاید عروقی به دنبال استاز عروقی است.گزارش مورد: در بیمار ما ضایعه ای در ناحیه ی زیر چانه به دنبال گزش حشره ایجاد شد که در بررسی های به عمل آمده MH تشخیص داده شد.نتیجه گیری: در ضایعاتی که به صورت توده ای سفت با تغییر رنگ قرمز یا آبی تظاهر پیدا می کنند، به ویژه به دنبال تروما بهتر است موارد نادری از جمله MH را به عنوان یکی از تشخیص های افتراقی مدنظر داشته باشیم.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

Mohideen Habeeb Shaik | Louis Henry Pearl

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  193-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

Antimicrobial resistance (AMR) has become a menace for humanity. Several antibiotics have become ineffective, and there is a need for a novel route or approach to find solutions. Antimicrobial peptides (AMPs) have already generated a lot of noise for over four decades. However, insectbased AMPs offer not only novel sources but also provide effective measures, as the insects are known to be exposed to extreme environments. Plenty of insect-based AMPs have been identified from different orders of insect taxonomy. This review concentrates on the world of insectbased AMPs, their known targets and their applications in agriculture and medical fields. Transgenic induction of AMPs in different hosts has been successfully studied in plant systems. By identifying new AMPs, it will also help in the field of agriculture to increase the production rate of the crops by eliminating the disease-causing pathogens, microbes, and pests. In the present review, we have discussed recent knowledge, and several essential medical and agricultural importance of AMPs identified from insects.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 71 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HARRISON R.L. | JARVIS D.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  159-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5668
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5668

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FRADIN M.S. | DAY J.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  342
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4923
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4923

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

HALAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

Background and objective: In 2013, the United Nations began promoting insect consumption as a rich alternative to protein and minerals to counteract global food shortages and reduce greenhouse gas emissions. As a result, insectivore (or insect consumption) is becoming more motivated, and the global food insect market is estimated to reach $ 1. 2 billion by 2023. However, as more insects are increasingly becoming part of processed foods around the world, solvent certification bodies do not have a single position on the "solubility" of insects and their extracts. The purpose of this article is to bring together the views of scholars of the four Sunni religions (schools of law of the Islamic Center) on the use of insects and the use of linguistic theories of the Qur'an and Islamic expressions in constructing a theoretical framework on this issue. Results: Critical Discourse Analysis (CDA) was adopted as a research method that guides the entire research process, while content analysis remains the main research method. Conclusion: includes relevant factors that must be considered when confirming the solubility of insect-based foods. The novelty and contribution of this article are in exposing the cultural environment that informs the rulings of classical scientists about the use of insects, which later became the harbinger of disputes between contemporary halal certification bodies.

آمار یکساله:  

بازدید 42

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
litScript