نتایج جستجو

49

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  459-469
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  884
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 884

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1267-1283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

شناسایی نوع محصولات کشاورزی به منظور مدیریت بهینه ی منابع آبی با استفاده از سنجش ازدور، با وجود دسترسی کم و مستقیم به زمین های کشاورزی، سبب کاهش چشمگیر هزینه ها در بخش مدیریت کشاورزی و منابع آبی می شود، اما طبقه بندی اراضی کشاورزی به علت شباهت زیاد طیفی محصولات مختلف با استفاده از تصاویر تک زمانه ی چند طیفی دقت چندانی ندارد. یکی از راه های غلبه بر این مشکل، استفاده از سری زمانی داده های ماهواره ای است. هدف از مطالعه ی حاضر، افزایش دقت تفکیک محصولات کشاورزی برای مدیریت بهینه ی منابع آبی با استفاده از سری زمانی داده سنجش ازدور است. در مطالعه ی حاضر پس از انجام پردازش های مربوط به داده های اپتیک، شاخص های مختلف گیاهی و همچنین آلبدو و دمای سطح زمین از داده های سری زمانی اپتیکی محاسبه و با استفاده از مدل TIMESAT پارامترهای کلیدی فنولوژیکی گیاه در قسمتی از دشت میاندوآب استخراج شده است. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده های زمینی، وضعیت پوشش گیاهی از قبیل پراکنش و خصوصیات گیاهی بررسی شد. سپس، با استفاده از همه ی این ویژگی ها به کمک الگوریتم طبقه بندی ماشین های بردار پشتیبان، نقشه ی محصولات کشاورزی تولید شد. الگوریتم طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان به دلیل انعطاف پذیری زیاد این الگوریتم برای شرایط و هدف های مختلف با دقت کلی 92 درصد و کاپای 91/0 در صورتی که در فرایند طبقه بندی از ترکیب باندها، شاخص های گیاهی GNDVI و شاخص ALBEDO, LST و استفاده شود، بیشترین دقت را در تفکیک کردن محصولات کشاورزی به همراه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  47-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  61
چکیده: 

جزیره حرارتی شهر یکی از بارزترین مضاهر آب و هوایی شهرنشینی در شهرهای امروزی است. افزایش دمای شهری به شدت باعث افزایش تقاضای برق برای تهویه هوای داخل ساختمان ها، میزان غلظت هوا و افزایش انتشار آلودگی های نیروگاه برق از جمله دی اکسید گوگرد، مونواکسید کربن، اکسید نیتروژن و ذرات معلق می شود. بدین ترتیب تحلیل و درک پویایی حرارت شهری و شناسایی ارتباط آن با تغییرات منشاء انسانی برای مدلسازی، پیش بینی تغییرات محیطی و نهایتا سیاستگذاری شهری الزامی به نظر می رسد. بنابراین هدف پژوهش حاضر برآورد فضایی- زمانی جزیره حرارتی مناطق بیست و دوگانه شهر تهران بین سالهای 94-1382 در اثر تحولات توسعه کالبدی شهر است. در فرآیند دست یابی به هدف مورد نظر تصاویر ماهواره ای بدون پوشش ابری و صاف کلانشهر تهران توسط ماهواره landsat8 برای مرداد ماه سال 1394 و ماهواره Aster برای مرداد ماه سال 1382 تهیه شده است. این تصاویر از طریق الگوریتم های طراحی شده و در محیط Envi به الگوهای فضایی جزیره حرارتی مناطق 22گانه شهر تهران تبدیل شده است. مقایسه و تحلیل الگوهای فضایی جزایر حرارتی در سیر زمانی 1394-1384 با استفاده از آزمون من- کندال نشان از 0.6 همبستگی فضایی داشته است، این بدان معناست که در 40% از سطح شهر تهران طی تقریبا یک دهه اخیر به دلایل اثرات توسعه کالبدی شهر الگوی فضایی جزیره حرارتی تغییر یافته است. همچنین سایر نتایج نشان از کاهش کمینه حرارت سطح (3.67oC) و کاهش میانگین حرارت سطح (0.47oC) طی یک دهه اخیر شهر تهران دارد. البته شایان ذکر است روند تحولات الگوی فضایی جزیره حرارتی که ناشی از تغییرات سیاست های کالبدی- عملکردی و فعالیت های انسانی است، در حوزه غربی شهر بویژه در مناطق 5، 22 و قسمت شرقی منطقه 21 بیشترین تحولات را به خود اختصاص داده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 61 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  47-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

شهرنشینی سریع در تبریز تاثیر قابل توجهی در محیط حرارتی شهری داشته و این تغییرات بر آب وهوا، محیط و کیفیت زندگی ساکنان تاثیر گذاشته است. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی جزایر حرارتی شهری (UHI) تبریز با استفاده از روش های خودهمبستگی فضایی و ارتباط آن با پارامترهای فیزیکی سطح انجام شد. برای محاسبه شاخص پوشش گیاهی و دمای سطح زمین از روش های NDVI و الگوریتم پنجره مجزا (Split Window) بر اساس تصاویر سنجنده های TIRS و OLI ماهواره Landsat 8 استفاده شد؛ سپس رابطه بین تغییرات LULC، NDVI و دمای سطح زمین (LST) موردبررسی قرار گرفت؛ برای شناسایی UHI از روش های خودهمبستگی فضایی Moran’, s I و Hot Spot استفاده شد. نتایج نشان داد در کلان شهر تبریز ارتباط معکوس معنی دار در سطح 05/0 بین LST و NDVI وجود دارد. کمینه LST محاسباتی 99/11 و بیشینه آن 49/58 درجه سلسیوس به ترتیب در مناطق مرکزی و شمال غربی شهر به دست آمده است. همچنین ارزیابی دمای سطح زمین با LULC نیز نشان داده است سطوح نفوذناپذیر به همراه بافت فرسوده شهری مهم ترین دلایل تشدید UHI تبریز هستند. روش خودهمبستگی فضایی Moran’, s I نشان داد LST شهر تبریز دارای ساختار فضایی بوده یا به عبارتی دارای الگوی خوشه ای است و مقدار آن بین 92/0 تا 95/0 متغیر است. UHI تبریز از نوع پیرامونی و مثلثی شکل است که از کانون به جهات بر شدت و وسعت جزایر حرارتی شهری افزوده می شود. بزرگ ترین UHI شناسایی شده در منطقه 6 شهری به دلیل استقرار فرودگاه تبریز است، همچنین وجود زمین های بایر و بافت فرسوده بیشینه LST را دارا می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 19

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  326
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

حرارت سطح شهری (LST) متغیر کلیدی برای کنترل ارتباط بین شار حرارت تابشی، نهفته و محسوس می باشد. بدین ترتیب تحلیل و درک پویایی LST و شناسایی ارتباط آن با تغییرات منشاء انسانی برای مدلسازی، پیش بینی تغییرات محیطی و نهایتا سیاستگذاری شهری لازم است. از سمتی هم افزایش مقدار پوشش گیاهی یکی از کاراترین استراتژیهای کاهش اثرات خرده اقلیم شهری می باشد. در همین راستا جهت تحلیل روندیابی تغییرات حرارتی سطوح و میزان همبستگی فضایی سبزینگی پوشش گیاهی با این پدیده در اثر تحولات شهرنشینی و شهرسازی شهر تهران بین سالهای 94-1382 مورد پژوهش واقع شده است. تصاویر ماهواره ای بدون پوشش ابری و صاف کلانشهر تهران توسط ماهواره landsat8 برای مرداد ماه سال 1394 و ماهواره ASTER برای مرداد ماه سال 1382 به کمک نرم افزار Envi و از طریق الگوریتم های مختلف در سنجش از دور به الگوهای فضایی میزان حرارت سطوح و شاخص پوشش گیاهی نرمال شده (NDVI) کلانشهر تهران تبدیل شده است. خروجی های فضایی این پژوهش نشان می دهند در طی تقریبا یک دهه اخیر کمینه و میانگین حرارت سطوح کلانشهری تهران به ترتیب3.67oC و0.47oC کاهش یافته است. همچنین میانگین شاخص پوشش گیاهی نرمال شده از 0.06- به 0.10 افزایش یافته است. در همین بازه زمانی برآورد همبستگی فضایی بین NDVI با LST در مناطق 22گانه شهر هم حاکی از کاهش 2% است. این کاهش همبستگی به معنای افزایش نقش فعالیت های انسانی بر میزان شدت جزیره حرارتی شهر است. بنابراین توجه به برنامه ریزی فعالیت های انسانی در شهر در راستای جلوگیری از تغییرات اقلیم در کلانشهری همچون تهران بیش از پیش جهت دستیابی به توسعه پایدار الزامی به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 326

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نوری حمید | فرامرزی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2 (پیاپی 66)
 • صفحات: 

  39-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1290
 • دانلود: 

  554
چکیده: 

تبخیر و تعرق از موثرترین مولفه های بیلان آبی یک حوضه آبریز در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه دقت برآورد تبخیر و تعرق واقعی کاربری های مختلف اراضی به وسیله الگوریتم توازن انرژی در سطح زمین (سبال) ویژه مناطق ناهموار و کوهستانی، در مقایسه با مقدار محاسبه شده به روش فائو- پنمن- مانتیث با ترکیب دو سنجنده مودیس و لندست 8 هم زمان در شهرستان ملایر است. الگوریتم سبال با برآورد تمامی مولفه های انرژی در سطح زمین همچون شار تابش خالص، شار گرمای خاک و شار گرمای محسوس، قادر به برآورد تبخیر و تعرق لحظه ای و روزانه است. در این پژوهش، از هشت تصویر سنجنده مودیس و تصویر لندست 8 هم زمان، طی سال های 2005 تا 2013 استفاده شد. داده های استفاده شده هواشناسی شامل دمای بیشینه، دمای کمینه، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و سرعت باد، طی همین دوره آماری از ایستگاه سینوپتیک ملایر به دست آمد. برای بررسی ارتباط بین مقدارهای تبخیر و تعرق واقعی و کاربری اراضی در منطقه دردست مطالعه، از تابع Zonal Statistic استفاده شد. نتایج نشان داد که در برآورد تبخیر و تعرق روزانه، به طور میانگین 0.43 درصد اختلاف میان روش سبال و روش فائو- پنمن- مانتیث وجود دارد، بنابراین می توان تبخیر و تعرق ساعتی و روزانه را برای منطقه دردست مطالعه با دقتی مناسب برآورد کرد. همچنین، نقشه کاربری اراضی منطقه با روش شیء گرا با دقت 88درصد و ضریب کاپای 0.85 تهیه شد. نتایج نشان داد روش درون یابی پیکسل های مودیس با پیکسل های لندست برای ارزیابی کاربری غالب در پیکسل تصویر مودیس موثر بوده است و مقدار بیشینه تبخیر و تعرق واقعی مربوط به کاربری های زراعت آبی و دیم و کمترین تبخیر و تعرق مربوط به کاربری نواحی مسکونی است. کمترین انحراف معیار مربوط به مناطق آبی و بیشترین پراکنش میانگین، مربوط به کاربری مراتع است.

آمار یکساله:  

بازدید 1290

دانلود 554 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  156-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  395
چکیده: 

تبخیر و تعرق یکی از عوامل مهم در چرخه ی هیدرولوژی و از جمله عوامل تعیین کننده معادلات انرژی در سطح زمین و توازن آب می باشد. اغلب روش های زمینی از اندازه گیری نقطه ای برای تخمین تبخیر و تعرق استفاده می کنند، سنجش از دور این قابلیت را دارد تا مقدار تبخیر و تعرق را تخمین زده و توزیع مکانی آن را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، از تلفیق تصاویر ماهواره ای لندست8 و سنتینل2، برای برآورد مقدار دقیق تبخیر و تعرق روزانه گیاه نیشکر، در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان، واقع در استان خوزستان، با استفاده از مدل سبال، در شش تاریخ، استفاده گردید. اعتبارسنجی کارایی مدل سبال در دو حالت استفاده از تصاویر تلفیق شده و استفاده از تصاویر لندست8 با داده های لایسیمتری انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل سبال با تصاویر ماهواره ای لندست8، با (R2=0. 88)، و مدل سبال با تصاویر ماهواره ای تلفیق شده لندست8 و سنتینل2، با (R2=0. 90)، در مجموع همبستگی و تطابق مناسبی را با روش لایسیمتری داشته و نتایجی مشابه این روش را تخمین زده است.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 395 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  18-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  905
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

امروزه مدل ها و روش های زیادی توسط محققین مختلف ارائه شده است که بر اساس داده های ورودی هواشناسی و سنجش از دوری اقدام به برآورد تبخیروتعرق در روی سطح زمین می نمایند. بدیهی است که کیفیت جمع آوری و پردازش داده های ورودی نقش مهمی را در دقت نهایی تبخیر و تعرق واقعی محاسبه شده خواهد داشت. در این خصوص لازم است قبل از شروع مطالعه، ورودی های یک مدل با دقت مضاعفی مطالعه شده و حسب اثرگذاری هر داده در نتایج خروجی یک مدل، هزینه و زمان لازم جهت آماده سازی اختصاص یابد. در مطالعه حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره landsat8 و یک مدل بیلان انرژی روزانه که بر اساس آزمون های آماری انجام شده نتایج آن تطابق خوبی را با داده های لایسیمتری، تشت تبخیر و تبخیر و تعرق پتانسیل نشان داده بود میزان تبخیر و تعرق واقعی در دشت شهرکرد محاسبه گردید و سپس حساسیت تبخیر و تعرق محاسبه شده نسبت به پارامترهای کلیدی مدل در روزهای ژولیوسی 147، 195 و 291 در 32 نقطه با تراکم پوشش گیاهی و تبخیروتعرق مختلف بررسی گردید و در نهایت نتایج حاصله با نتایج تحلیل حساسیت مدل سبالKhavarian Nahzak (2004)  که پیش از آن مطالعه شده بود مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در مدل پیشنهادی داده های دمای سطحی، دمای هوا، تابش طول موج کوتاه ورودی و ساعات آفتابی دارای حساسیت بالا و رطوبت نسبی و آلبیدو دارای حساسیت متوسط تا زیاد و باد و شاخص سطح برگ دارای حساسیت کم تا متوسط می باشند. از این رو پیشنهاد گردید که داده های با حساسیت بالا با دقت بیشتری رکورد و ثبت شوند و در نهایت مقایسه نتایج تحلیل حساسیت مدل پیشنهادی با مدل سبال نیز نشان داد به جز دمای سطح زمین در بقیه موارد هم پوشانی قابل توجهی در بین دو مدل وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 905

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
litScript