نتایج جستجو

586

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

59

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پی در پی 11)
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1473
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

زمینه و هدف: به علت وجود پسماندهای جامد شهری تفکیک نشده در دفنگاه زباله، شیرابه دفنگاه زباله، ترکیبات سمی و فلزات سنگین زیادی دارد. بنابراین کنترل و تصفیه این نوع شیرابه ضروری است. جهت طراحی سیستم جمع آوری و تصفیه شیرابه مراکز دفن زباله، برآورد حجم و مشخصات کیفی شیرابه مورد نیاز است. به منظور برآورد حجم شیرابه تولیدی در مراکز دفن زباله از مدل ارزیابی هیدرولوژی مراکز دفن (Hydrologic Evaluation of landfill Performance) که به اختصار HELP نامیده می شود، استفاده می گردد. برنامه HELP یک مدل هیدرولوژیک دو بعدی است که برای بررسی بیلان آب در دفنگاه زباله، سیستم های پوشش و سایر لایه های موجود در دفنگاه زباله استفاده می شود. در این مقاله برای تخمین میزان شیرابه تولیدی در دفنگاه زباله شهرستان سمنان پس از پایان عمر بهره برداری از دفنگاه زباله، از نرم افزار HELP استفاده شده است.روش بررسی: مدل HELP از اطلاعات هواشناسی، مشخصات خاک و پارامترهای طراحی، جهت تخمین میزان شیرابه تولیدی در دفنگاه زباله استفاده می کند. داده های هواسنجی مورد نیاز از ایستگاه سینوپتیک شهر سمنان و مشخصات خاک از آزمایش های مکانیک خاک صورت گرفته در منطقه به دست آمده است. هم چنین پارامترهای طراحی بر اساس طراحی صورت گرفته در دفنگاه زباله شهرستان سمنان است. این دفنگاه زباله برای پذیرش زباله شهرستان سمنان در 25 سال آینده طراحی شده است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد که بارندگی بیشترین تاثیر را در افزایش تولید شیرابه و تبخیر و تعرق بیشترین تاثیر را در کاهش تولید شیرابه در دفنگاه زباله سمنان دارد. در دفنگاه زباله سمنان 82% از بارش سالانه به علت تبخیر و تعرق به دفنگاه زباله وارد نمی شود. با توجه به خروجی مدلHELP ، در دفنگاه زباله سمنان میانگین ارتفاع شیرابه بر روی لایه مانع 3 میلی متر و حداکثر ارتفاع شیرابه بر روی این لایه 36 میلی متر است.نتیجه گیری: دفنگاه زباله سمنان تحت شرایط حداقل استاندارد طراحی شده و علت ارتفاع کم شیرابه تولیدی، شرایط هواسنجی منطقه است. میزان بارندگی در منطقه احداث دفنگاه زباله کم و تبخیر و تعرق بالاست. علت تبخیر و تعرق بالا در منطقه دما و میزان تابش زیاد در محل احداث دفنگاه زباله سمنان است. تبخیر و تعرق بالا و ایجاد رواناب سطحی در سرپوش دفنگاه زباله سبب می شود، تنها حدود 14.2% از کل بارش در تشکیل شیرابه شرکت می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1473

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (مسلسل 72)
 • صفحات: 

  82-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1514
 • دانلود: 

  592
چکیده: 

تجزیه بخش آلی زباله در محل دفن زباله به همراه نفوذ آب باران، مایع آلوده ای به نام شیرابه را تولید می کند که به دلیل دارا بودن ترکیبات سمی و خطرناک، خطر قابل توجهی برای محیط زیست تلقی می شود. در این تحقیق تصفیه پذیری شیرابه با استفاده از هاضم بی هوازی دو مرحله ای بررسی گردید. حجم مفید هر یک از هاضم ها 150 لیتر، دبی 10 لیتر در روز، زمان ماند هیدرولیکی 15 روز برای هر یک از هاضم ها، و دما 31 درجه سلسیوس (مزوفیلیک) در نظر گرفته شد. بار آلی سیستم از 0.07 تا 3.4 گرم در لیتر در روز به صورت تدریجی و طی پنج مرحله افزایش داده شد. مقدار COD شیرابه 48552 تا 62150.4 میلی گرم در لیتر و نسبت BOD5/COD آن بیش از 0.7 به دست آمد. در بار آلی 2.2g/L.day بیشترین حذف COD به میزان 93.59 درصد در مجموع دو هاضم به دست آمد. میزان آمونیاک در سیستم بی هوازی حذف نگردید، بلکه اضافه شد. غلظت آمونیاک در بار بهینه در مخزن ورودی، هاضم اول و هاضم دوم به ترتیب 721، 952 و 1054 میلی گرم در لیتر به دست آمد. حداکثر میزان بیوگاز در بار آلی 3.4 گرم در لیتر در روز، تولید شد و معادل 9.823 و 6.298 لیتر در روز به ترتیب در هاضم اول و دوم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1514

دانلود 592 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  204-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1234
 • دانلود: 

  345
چکیده: 

زمینه و هدف: پسماندهای جامد شهری در لندفیل در طول یک فرآیند تبدیل بیوشیمیایی که تجزیه زیستی نامیده می-شود، به گاز لندفیل تبدیل می شوند. گاز لندفیل محصول فساد زباله قابل تجزیه است که حاوی 60-40 درصد متان و مقادیر مختلفی از دیگر گازها می باشد. مطالعه حاضر با هدف تخمین گازهای زیست محیطی در لندفیل شماره 1 شاهین شهر (کل گاز لندفیل، گازهای متان و دی اکسیدکربن)، مقایسه میزان گازها در طول 30 سال و همچنین بررسی توان این لندفیل جهت استحصال انرژی انجام شد. مواد و روش ها: محیط مورد پژوهش، لندفیل شماره 1 در کارخانه بازیافت شاهین شهر (اصفهان) واقع در کوه های جعفرآباد بود که ظرفیت آن در سال 1389 تکمیل شده و ارزیابی گازهای لندفیل در آنها صورت گرفته است. در این مطالعه میزان کل گازهای تولیدی، متان و دی اکسیدکربن با استفاده از مدل تخریب مرتبه اول در طول 30 سال و میزان این گازها در لندفیل از سال 1392 تا سال 1422 محاسبه شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، میزان گازهای لندفیل در طول زمان کاهش یافته است. بیشترین گاز متان و دی اکسیدکربن تولید شده به ترتیب در حدود 350 و 950 هزار kg در سال 1392 و کمترین مقدار متان و دی اکسیدکربن تولید شده به ترتیب در حدود 57 و 157 هزار kg در سال 1422 برآورد شده است. حجم کل گازهای تولید شده در این لندفیل طی 30 سال حدود 15 میلیون m3 برآورد شده است، که 27 درصد جرم آن را متان و 73 درصد آن را دی اکسیدکربن تشکیل می دهد. میزان گاز متان و دی اکسیدکربن در طول 30 سال به ترتیب حدود 5 و 13 میلیون kg پیش بینی شده است. نتیجه گیری: به طور کلی با گذشت زمان میزان گازهای لندفیل کاهش یافته است. پیشنهاد می شود جهت استفاده از این حجم گاز، از تکنولوژی های استحصال انرژی برای کنترل گازهای گلخانه ای و تولید انرژی مورد نیاز کارخانه بازیافت شاهین شهر استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1234

دانلود 345 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3 (67)
 • صفحات: 

  6-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12347
 • دانلود: 

  7348
چکیده: 

A landfill is a location designed for systematic long-term storage of waste under the conditions that it will prevent contamination of air and water. landfill gas is produced by bacterial decomposition, which occurs when organic waste is broken down by the bacteria naturally present in the waste and in the soil used to cover the landfill. landfill gas is composed of a mixture of hundreds of different gases. By volume, in general the landfill gas typically contains 45% to 60% methane and 40% to 60% carbon dioxide. This study has estimated total produced gas, carbon dioxide and methane, by the basic first-order decay model for Aradkooh landfill till the next 30 years after the landfill is closed. Gas production has decreasing trend in time, as the maximum gas production for methane and carbon dioxide is in order of 6 and it will be 16 million kg in the year 2015.The minimum contribution will also be in order of 0.3 and 0.8 million kg in 2044. The total produced gas in the 30 years is 213 million m3 which 27% of its mass belongs to methane and 73% is carbon dioxide gas. In addition, the amount of methane, carbon dioxide and sulfur dioxide contributed from energy generation technology is calculated for 30 years and compared. The results show that the emission rate of controlled carbon dioxide gas is 1.85 times in uncontrolled state and the emission of controlled methane gas is 0.15 in uncontrolled state. In addition, using energy generation technology leads to sulfur dioxide contribution. The estimation for total amount of this gas in 30 years is predicted about 361 kg. Finally, the gases emissions predicted from this model are validated using the mass balance method according to other studies. Comparison of results shows good agreement with other studies.

آمار یکساله:  

بازدید 12347

دانلود 7348 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  20-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31457
 • دانلود: 

  35403
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: landfilling is the most common way of municipal solid waste (MSW) disposal in Iran. Many countries have targeted landfill methane recovery among greenhouse gas mitigation strategies, since methane is the second most important greenhouse gas after carbon dioxide. Major questions remain with respect to actual methane production rates in field settings as well as the relative mass of methane that is recovered, emitted, oxidized by methanotrophic bacteria, laterally migrated, or temporarily stored within the landfill volume. landfill gas (LFG) consists of 50% - 60 vol% methane and 30% - 40 vol% carbon dioxide as well as trace amounts of numerous chemical compounds such as aromatics, chlorinated organic compounds and sulfur compounds. landfill methane outreach program (LMOP) is a voluntary assistance program which helps reduce methane emissions from landfills by encouraging the recovery and the beneficial use of LFG as an energy resource.Objectives: In this study, the volume of LFG of Tehran by landfill methane outreach program (LMOP) software was calculated. In addition, the relationship between the time of gas collection system operation and the volume of LFG production was evaluated.Materials and Methods: The LMOP software was used. The available information and some presumptions were used to operate the software. The composition of the solid waste collected from the landfill of Tehran had specific details. A large amount of it was organic materials, which was about 67.8%. These materials have a good potential to produce gas. In addition, LMOP Colombia model uses the first-order equations in all the analytical equations. Furthermore, it is assumed that the landfill operation time is 30 years and the process is considered in two conditions; first, the gas was recovered in 2000, and second, the process started in 2015.Results: The modeling results showed that for the gas recovery starting in 2000 and 2015, the power generation would be 2,354 and 830 MW, respectively. In fact, the 15-year difference in gas extraction made a 200% difference. Based on the results, from 2000 to 2100, 558 m3/hour of methane would be extracted, which would be equivalent to 2,354 MW energy. Subsequently, the emission of 93,721,837 tons of CO2 would be prohibited.Conclusions: It was observed that 2.8 times more energy was generated when the collecting system was initially installed. Moreover, if so, the equivalent CO2 was reduced by 60,695,377 ton. In fact, this process has economic and environmental benefits and the money will be saved and the emission will be controlled.

آمار یکساله:  

بازدید 31457

دانلود 35403 استناد 0 مرجع 945
نویسندگان: 

عبدلی محمدعلی

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  41-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2569
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تولید شیرابه یکی از مشکلات اساسی محلهای دفن بهداشتی زباله می باشد. بررسی های به عمل آمده در کشورهای صنعتی نشان می دهد که منابع آب زیر زمینی و سطحی در اطراف محل های دفن آلوده شده اند. کیفیت شیرابه در فرایندهای هوازی و بی هوازی شکل می گیرد. در طی فرایند هوازی (که در مدت زمان کوتاهی انجام می گیرد) مواد آلی به دی اکسید کربن، آب و اسیدهای فرار تجزیه شده و در فرایندهای بی هوازی که شامل 3 فاز هستند مراحل تخمیر اسیدی و متانی صورت می گیرد و مواد آلی به متان و آب تبدیل میشوند. به منظور جلوگیری از نشت شیرابه به داخل منابع آب زیر زمینی، باید از آسترهای طبیعی یا مصنوعی استفاده کرد.مکان دفن زباله در منطقه انجلسی در 30 کیلومتری جنوب غربی بابل با شیب عمومی 14 درصد و مساحت چهار هکتار قرار دارد. عمر مکان دفن حدود چهار سال برای 136 تن زباله تولیدی بابل در روز محاسبه شده است. میزان شیرابه اولیه زباله با توجه به هفتاد درصد رطوبت و ظرفیت زباله (معادل 0.6cm/cm) به حدود 11.8 متر مکعب در روز می رسد. تنش ناشی از بارهای زنده برابر 0.001492 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب بدست آمد که بسیار ناچیز است.سیستم زهکشی شیرابه در مکان دفن بابل از سه مولفه تشکیل شد: لایه با نفوذ پذیری بالا (K=10-3cm/sec) متشکل از سنگدانه با ابعاد 16 تا 32 میلیمتر و ضخامت 30 سانتیمترکه رقوم تمام شده کف قرار می گیرند (بدین ترتیب حدود 10500 متر مکعب سنگدانه برای 3.5 هکتار سطح ترانشه ها مورد نیاز است). سیستم جمع آوری شیرابه از لوله های بتنی عمدتا با قطر 15 سانتیمتر که در محل ساعت ده و ده دقیقه شکافهایی در آنها ایجاد شده است. در نهایت کف سازی، از جنس خاک رس محل به ضخامت یک متر و کوبیدن آن به نحوی که ضریب هدایت هیدرولیکی آستر به 10-7cm/sec برسد.

آمار یکساله:  

بازدید 2569

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
strs
نشریه: 

APPLIED GEOCHEMISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  7-8
 • صفحات: 

  659-718
تعامل: 
 • استنادات: 

  1080
 • بازدید: 

  13907
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13907

دانلود 12462 استناد 1080 مرجع 0
نویسندگان: 

GHASEMZADEH R. | PAZOKI M.

نشریه: 

POLLUTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  689-700
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  16521
 • دانلود: 

  8915
چکیده: 

One of the major factors, contributing to the emission of greenhouse gases in the environment is generation of pollutant gases in municipal landfills. As for the design and building of a gas collecting system, it is necessary to properly estimate the amount and type of the landfill emissions. By means of LandGEM model, this study predicts the amount and type of the landfill gases, produced for 30 years (from 2016 to 2045) in Jiroft. Results show that in 2045, 3, 324, 274 tons of waste will be disposed in municipal landfills of Jiroft and the total amount of produced gas, methane, carbon dioxide, and non-methane organic compounds will be 32, 994, 8813, 24, 181, and 378. 8 tons/year, respectively. Furthermore, the rate of landfill gas emissions from 2016 to 2045 has been achieved. Maximum concentrations of methane, carbon dioxide and non-methane organic compounds in 2045, in 700 meters from landfill, will be 40, 590, 112, 700, and 1765 tons/m3 respectively. Based on the results, obtained from this article, landfill pollutants such as CH4, CO2, and NMOC's can reach up to 15 kilometers from landfill, thus social places should be located farther than 15 kilometers from the landfill site of Jiroft. The results, obtained in this paper, can be used to identify the effect of Jiroft landfill in global emission of greenhouse gases and proper management of the landfill gas not only reduces greenhouse gas emissions, diminishing their effects on public health, but can be also used as a sustainable energy source.

آمار یکساله:  

بازدید 16521

دانلود 8915 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  389-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

زمینه و هدف: افزایش روز افزون جمعیت و رشد شهرنشینی، باعث افزایش تولید مواد زائد و آلاینده گردیده است. یکی از مهم ترین مواد آلاینده محیط زیست، مواد زائد جامد شهری است که هر روزه میلیون ها تن از آن در سراسر جهان تولید می گردد. با توجه به محدودیت های اقتصادی و تکنولوژیکی امکان بازیافت همه زباله ها میسر نیست و دفن در زمین یکی از روش های دفع زباله های شهری در جهان است. پسماندهای جامد شهری در لندفیل در طول یک فرآیند تبدیل بیوشیمیایی که تجزیه زیستی نامیده می شود به گاز لندفیل تبدیل می شوند. گاز لندفیل محصول فساد زباله قابل تجزیه است که حاوی 40 تا 60 درصد متان و مقادیر مختلفی از دیگر گازها می باشد. در کشورهای پیشرفته دنیا، طراحی مراکز دفن با دید بهره برداری از حداکثر انرژی قابل استحصال از آن ها انجام می شود. بطور کلی بازیافت گاز لندفیل دارای منافع مختلفی از جمله در زمینه های زیست محیطی، اقتصادی و از همه مهمتر انرژی می باشد. این مقاله با هدف تخمین گازهای زیست محیطی در لندفیل شماره 2 شاهین شهر(کل گاز لندفیل، گازهای متان و دی اکسید کربن)، مقایسه میزان گازها در طول 30 سال و همچنین بررسی توان این لندفیل جهت استحصال انرژی تهیه و تدوین گردیده است. مواد و روش ها: محیط مورد پژوهش لندفیل شماره 2 در کارخانه بازیافت شاهین شهر(اصفهان) واقع در کوه های جعفر آباد می باشد که ظرفیت آن در سال 1391 تکمیل شده و ارزیابی گازهای لندفیل در آنها صورت گرفته است. میزان کل گازهای تولیدی، متان و دی اکسید کربن با استفاده از مدل تخریب مرتبه اول در طول 30 سال محاسبه شده است. یافته ها: میزان این گازها در لندفیل از سال 1394 تا سال 1424 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان گازهای لندفیل در طول زمان کاهش یافته است. بیشترین گاز متان و دی اکسید کربن تولید شده به ترتیب در حدود 1050000 و 2870000 کیلوگرم در سال 1394 و کمترین مقدار متان و دی اکسید کربن تولید شده به ترتیب در حدود 174 و 476 هزار کیلوگرم در سال 1424 برآورد شده است. حجم کل گازهای تولید شده در این لندفیل طی 30 سال حدود 46 میلیون مترمکعب برآورد شده است، که 27 درصد جرم آن را متان و 73 درصد آن را دی اکسید کربن تشکیل می دهد. میزان گاز متان و دی اکسید کربن در طول 30 سال به ترتیب حدود 15 میلیون و 42 میلیون کیلوگرم پیش بینی شده است. نتیجه گیری: به طور کلی با گذشت زمان میزان گازهای لندفیل کاهش یافته است. پیشنهاد می گردد جهت استفاده از این حجم گاز از تکنولوژی های استحصال انرژی برای کنترل گازهای گلخانه ای و تولید انرژی مورد نیاز کارخانه بازیافت شاهین شهر استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 92 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4 (پیاپی 76)
 • صفحات: 

  909-921
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2200
 • دانلود: 

  738
چکیده: 

تاکستان واقع در جنوب غربی قزوین و ارتفاع 1265 متر از سطح دریاست که بخش زیادی از آب آن از منابع آب زیرزمینی تامین می شود. جهت جریان آب زیرزمینی دشت، از غرب به طرف شرق است، اما در نواحی شمالی به طرف جنوب شرقی و در نواحی جنوب و جنوب غربی نیز به سمت مرکز دشت و در جهت شمال شرقی تغییر مسیر می دهد. با توجه به آنکه لندفیل تاکستان که تمهیدات بهداشتی خاصی برای آن ملحوظ نشده است، امکان نشت و ورود شیرابه به منابع آب های زیرزمینی مجاور وجود دارد، به همین دلیل بررسی و مطالعه تغییرات کیفیت شیمیایی آبخوان متاثر از شیرابه لندفیل دارای اهمیت بسیاری است. نتایج تحقیق، با مقایسه مقادیر پارامترهای کیفی در شیرابه با استاندارد ملی تخلیه به آب های سطحی و چاه های جاذب، بیانگر آن بود که شیرابه لندفیل تاکستان در سال های 1383 و 1393 دارای مقادیری بیش از استاندارد ملی تخلیه بوده است و نباید به سهولت و بدون مدیریت به محیط پیرامون راه یابد. همچنین، مقایسه نتایج آنالیز پارامترهای کیفی آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بیانگر افزایش شایان توجه برخی آلاینده ها به خصوص فلزات سنگین بوده است. دلیل احتمالی این امر می تواند نشت شیرابه به محیط و نفوذ به منابع آب زیرزمینی مجاور لندفیل باشد. علاوه بر آن، میزان غلظت فلزات سرب، کادمیوم و نیکل در نمونه های آب محدوده مطالعاتی در مقایسه با سایر آلاینده های مورد مطالعه بیشترین تجاوز از میزان استانداردهای کیفی ملی و بین المللی را داشت. به طور کلی می توان گفت احتمالا نشت شیرابه سبب تغییر کیفیت منابع آب زیرزمینی مجاور لندفیل تاکستان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2200

دانلود 738 استناد 0 مرجع 0
litScript