نتایج جستجو

110859

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11086

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خلجی صبا | خلجی صبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  5-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

نرخ سریع توسعه شهرها باعث ایجاد تغییراتی گسترده در الگوی کاربری اراضی پیرامون شهرها شده است و این اثرات ناشی از توسعه شهر و شهرنشینی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته قابل مشاهده می باشد. درایران به عنوان یک کشور درحال توسعه نرخ رشد بسیارزیاد بوده و به دنبال آن تغییرات گسترده ای درزمینه تغییرات اراضی رخ داده است. شناخت روند تغییرات کاربری زمین و عوامل مؤثر برآن می تواندبه شناسایی مشکلات و فهم هر چه بهتر مسائل شهری کمک کند و به عنوان ابزاری در اختیار مدیران و برنامه ریزان شهری برای پیش بینی روندآتی رشد و توسعه شهرها قرارگیردو مدیریتی کارا برای شهرها به دنبال داشته باشد. یکی از چالش برانگیزترین مسائل ایران درسال های اخیر تغییرکاربری زمین شهری است که اگر این تغییرات به صورت کنترل نشده انجام پذیرد اثرات جبران ناپذیری رابه دنبال خواهدداشت. با توجه به گسترش این تغییرات طراحی و برنامه ریزی شهری با استفاده از آزمون و خطا و بررسی ها انجام شده همواره باید در پی تطبیق خود با شرایط فعلی و آتی باشند و نیازمند تجدید نظرات در استاندارهای پیشین هستند. به همین علت امروزه بحث برنامه ریزی انعطاف پذیر مطرح شده و موردتوجه قرارگرفته است تا بتواند آثار مطلوب تری نسبت به گذشته را در پی داشته باشد. بیشترین تغییرکاربری صورت گرفته در اراضی شهرها، مرتبط با تبدیل کاربری زمین های کشاورزی به کاربری های شهری است که موجب ناپایداری بیشتر شهرها می شود، این امر ناشی از ارزش افزوده تغییرکاربری در فضاهای شهری می باشد. شهرداری ها با در دست داشتن ابزارهای کنترل نقش بسیار مؤثری در حفاظت از اراضی طبیعی موجود دارندو با استفاده از ابزارهای کنترلگرایانه خود می توانند جلوی تغییرات کاربری های زمین های طبیعی به دیگرکاربری ها را بگیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  85-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بررسی نرخ رشد جمعیت در کشورهای مختلف نشان دهنده رشد 1.7 درصدی جمعیت جهانی است بطوری که در هر 40 سال کل جمعیت جهان دو برابر می شود. نیاز روز افزون به مواد غذایی و تغییرات الگوی زندگی بشر، موجب بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی گردیده و در این راستا مشکلات و معضلاتی چون بیابان زایی را به ارمغان آورده است. به منظور پیشگیری و مبارزه با این معضل زیست محیطی و اقتصادی - اجتماعی اعمال مدیریتی صحیح در راستای استفاده بهینه و توسعه پایدار امری ضروری است. که این امر جز با داشتن اطلاعات با توجه به گستردگی عرصه های کاری منابع طبیعی بدون استفاده از فن آوری های جدید از جمله فن سنجش از دور امکان پذیر نیست.برای تشخیص قابلیتهای داده های متوالی ماهواره ای در ارزیابی و پایش پدیده های مرتبط با بیابان زایی تحقیق گسترده ای صورت گرفت. دشت کاشان با وسعت تقریبی km27230 که از مناطق در معرض معضلات بیابان زایی است انتخاب و روند تغییرات پدیده هایی همچون شوری خاک، کاربری سرزمین، فرسایش بادی؛ به کمک داده های ماهواره ای، و روند تغییرات سطح سفره ها و کیفیت آب های زیرزمینی، آب دهی حوضه های بالادست و گل آلودگی رودخانه ها؛ با تحلیل داده ها و نقشه های موجود مطالعه شد. در این نوشتار نتایج مرتبط با کاربری سرزمین ارایه شده است.داده های رقومی لندست ام اس اس 1976 و تی ام 1998 با زمان تقریبی یکسان از نظر ماه برداشت، تهیه و پس از انجام پیش پردازش های مورد نیاز، هر یک از تصویرها به کمک داده های حاصل از مطالعات صحرایی با روش نظارت شده و با الگرریتم حداقل فاصله طبقه بندی شد. بهترین نتایج طبقه بندی با مشارکت باندهای 2، 1، و 3 ام اس اس؛ و باندهای 4، 3، و 5 در داده های تی ام بدست آمد و امکان تفکیک طبقات اراضی جنگلی، مرتعی، کشاورزی، شوره زار و اراضی بایر را فراهم آورد. ارزیابی دقت نقشه ها حاکی از 65% و 75% دقت کلی به ترتیب برای ام اس اس و تی ام بود. مقایسه دو نقشه به ترتیب کاهش 7.4، 18.3 و 1.5 درصدی اراضی مرتعی، بایر و سطوح نمکدار وافزایش 0.5، 0.7 و 26 درصدی اراضی کشاورزی و جنگلی را در طول دو مقطع زمانی نشان داد. بررسی های دقیق تر صحرایی و مراجعه به اسناد حاکی از آن بود که طبقه بندی رقومی در تشخیص اراضی کشاورزی موفقیت چندانی نداشته و مساحت این دسته از اراضی را کمتر از واقعیت محاسبه نموده است. دلیل اصلی این عدم موفقیت را میتوان مقارن بودن زمان تصویربرداری با هنگام برداشت محصول و عاری بودن زمین از پوشش زراعی ذکر کرد که باعث شده بود تا اغلب اراضی جز زمینهای بایر دسته بندی شده باشند.دست آورد پژوهش گویای این است که علی رغم یکسان نبودن ویژگیهای تصویری ام اس اس و تی ام. مقایسه نقشه های موضوعی حاصل از پردازش رقومی، اطلاعات مفیدی بدست خواهد داد. نیز مقارن بودن زمان تصویربرداری با زمان حضور حداکثر پوشش گیاهی برای هر یکاز کاربریها از ضروریات این دست مطالعات است.

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 87 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

BRAIMOH A. | VLEK P.L.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  201-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5573
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5573

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  71-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

در بستر زمان، عوامل و نیروهای درونی و بیرونی، هر یک به شکلی در روند تحولات سکونتگاه های روستایی تاثیرگذارند. بعبارتی کاربری اراضی سکونتگاه های روستایی وشهری به عنوان یک نظام مکانی-فضایی دایم در حال تحول اند این تحولات از یک سو تحت تاثیر نیروها و روندهای درونی این نظام اند، و از طرفی از عوامل و نیروهای بیرونی که خود از سایر واقعیت های مکانی-فضایی و یا غیر فضایی نشات می گیرند، تاثیر می پذیرند. بخش مرکزی کاشان نیز درحال تجربه این تحولات می باشد. این منطقه با بیش از 300 هزار نفر جمعیت، از مشکلاتی همچون، عدم تعادل فضایی، پراکنده رویی و تمرکز شدید رنج می برد. پیامد منطقی این تمرکز را می توان در رشد کالبدی شهر کاشان، خالی شدن سکنه روستاها، پدیدار شدن نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تخریب اراضی کشاورزی، بورس بازی زمین و رانت خواری، آسیب های اکولوژیکی و. . . مشاهده نمود. از این روتحلیل کاربری اراضی در این محدوده ضرورت دارد. برای این منظور نخست با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 و با تکیه بر بعد ریخت شناسی ساختار فضایی، تغییرات کاربری اراضی استخراج، تحلیل و برای سال1410 شبیه سازی می شود. درگام دوم، با استفاده از سه شاخص توزیع، خوشه بندی و تجمع، بر پایه داده های جمعیت درسال های مزبور، سیمای فضایی منطقه ترسیم می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ نظام کاربری اراضی منطقه بطور شدیدی متاثر از پدیده خزش شهری است؛ که این امر زمینه تحول کاربری های اراضی روستاها بویژه اراضی کشاورزی را فراهم کرده است؛ همچنین، عوامل و نیروهای دورنی و بیرونی مختلف با منشاء محیطی-اکولوژک، اجتماعی-اقتصادی و کالبدی در تغییر کاربری اراضی اثرگذار بوده اند؛ که در این میان نقش منابع آب و جریان جمعیت از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل برخوردار است؛ در واقع روستاها به منزله عرصه تکمیلی برای کارکردهای شهر کاشان شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16240
 • دانلود: 

  16012
چکیده: 

Vulnerability of soil separates to detachment by water is described as soil erodibility by Universal Soil Loss Equation which can be affected by land use change. In this study it was attempted to quantify the changes of Universal Soil Loss Equation K-factor and its soil driving factors in three land uses including rangeland, rainfed farming, and orchards in Babolrood watershed, northern Iran. Soil composite samples were obtained from two layers in three land uses, and the related soil physico-chemical properties were measured. The rainfed farming land use showed the highest clay contents, but the highest amounts of soil organic matter and sand particles were found in orchard land use. The high intensity of tillage led to the significant decrease of soil aggregate stability and permeability in the rainfed farming land use. The Universal Soil Loss Equation K-factor was negatively correlated with soil permeability (r=-0.77**). In rangeland, the K-factor (0.045 Mg h/MJ/mm) was significantly higher and the particle size distribution had a great impact on the K-factor. The orchard land use, converted from the rangeland, did not show any increase of soils erodibility and can potentially be introduced as a good alternative land use in sloping areas. However, more detailed studies on environmental, social and economic aspects of this land use are needed.

آمار یکساله:  

بازدید 16240

دانلود 16012 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  131-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  4371
 • دانلود: 

  703
چکیده: 

امروزه شناخت روند تغییرات کاربری زمین و عوامل اثرگذار بر آن از مباحث مطرح و مهم در برنامه ریزی شهری می باشد. در این پژوهش به بررسی نحوه اثرگذاری عامل مهاجرت بر تغییرات کاربری اراضی شهر اسلامشهر پرداخته شده است، با این هدف که شناخت و تحلیل منطقی و روشنی از مسائل پویا و متغیر شهر اسلامشهر به عنوان یکی از بزرگ ترین مهاجر شهرهای جهان ارائه شود. روش تحقیق روش توصیفی - تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات نیز روش اسنادی و میدانی است، ابزار مورد استفاده نرم افزارهای ENVI و GIS و عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای شهر اسلامشهر می باشد. برای سنجش تعادل در توزیع کاربری ها در سطح شهر نیز از شاخص ویلیامسون و ضریب پراکندگی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اثرگذاری عواملی نظیر اصلاحات اراضی، سیاست قطبی کردن فعالیت ها، تبدیل تهران به مرکز کلیه فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و ... موجب شکل گیری روندهای مهاجرتی از کل کشور به سوی شهر تهران گردید. اما عوامل دافعه تهران یعنی گرانی مسکن و همچنین عوامل جاذب نقاط پیرامونی این شهر به ویژه ارزانی زمین و مسکن منجر به شکل گیری روندهای مهاجرتی از شهر تهران به مناطق پیراشهری و به ویژه شهر، اسلامشهر شد. این مهاجرت ها در سایه نبود نهاد نظارتگر بر استفاده از اراضی و نبود طرح و برنامه هدایتگر کاربری زمین در مناطق پیراشهری (اسلامشهر) موجب تغییر گسترده کاربری زمین شد. عمده این تغییرات در شهر اسلامشهر تغییر کاربری کشاورزی و فضای سبز به کاربری های شهری (به طوری که میزان آن از %40.6 در سال 1343 به %10.3 در سال 1388 رسیده است) و شکل گیری کاربری مسکونی غیر استاندارد و شکل گیری یک نقطه شهری با نظام کاربری اراضی غیراستاندارد، نامتعادل و با مشکلات فراوان گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 4371

دانلود 703 استناد 3 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

VERBURG P.H. | SCHOT P.P. | DIJST M.J.

نشریه: 

GEO JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  309-324
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9275
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9275

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

امروزه تغییر کاربری اراضی به چالش بسیار مهم در بسیاری از کشورها تبدیل شده است که همگام با رشد شتابان شهری و تحت تاثیر روند شهرنشینی و نیاز شهروندان به کاربری های متنوع، تغییر کرده است و روند این تغییرات فرایندی است که منجر به ایجاد درک صحیح از نحوه تعامل انسان و محیط طبیعی شده است و این مسیله در مناطق حساس شهری از اهمیت بیشتری برخوردار است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی شهری کلان شهر اهواز است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بررسی در آن، توصیفی تحلیلی است. حجم نمونه بر اساس نرم افزار سمپل پاور، 200 نفر برآورد گردیده است. جهت تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها از نرم افزارهای مختلف آماری همچون، SPSS 27 و Amos 24 و با روش های آماری مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون T تک نمونه ای صورت گرفته است. نتایج این پژوهش باتوجه به مدل مفهومی آزمون نشان می دهد که رابطه قوی و معنی داری بین چهار عامل سیاسی-حقوقی، کالبدی، اجتماعی-جمعیتی و اقتصادی با تغییر کاربری اراضی مشاهده. شده است (05/0> p) و شاخص های برازش مدل نیز نشان از برازندگی و تناسب داده ها با مدل مفهومی و در نتیجه تایید مدل است. همچنین آزمون تی تک نمونه ای به منظور بررسی میانگین ها نشان داد که بالاترین میانگین و در نتیجه بیشترین تاثیر بر تغییر کاربری اراضی به ترتیب مربوط به عامل اقتصادی، عامل کالبدی، عامل اجتماعی-جمعیتی و عامل سیاسی-حقوقی بوده است. بر اساس نتایج می توان گفت تاثیر عامل های اقتصادی و کالبدی را زیاد دانست و عامل های اجتماعی-جمعیتی و سیاسی-حقوقی تاثیر متوسطی بر تغییر کاربری اراضی شهری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 12

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HAQUE A. | ALAM J.B. | SHAHA N.K. | RAIHAN F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52447
 • دانلود: 

  31059
چکیده: 

land use of Sylhet has changed gradually. This is found from the field survey that in 1970 the area was dominated by marshy land (645.33 katha), vacant land (430.88 katha) and crop land (336.17 katha). By 1988 there was no university in the area. Residential area also increased. It covered 39.11 % of total study area. Now in 2007 there is a radical change noticed in the area in comparison with 1988. Population has increased and accordingly residential area has also increased. Now it covers about 58.71 % of the study area. A survey was conducted to judge the view of the old residents of the area about the change of the land use pattern. The impacts of land use changes are desertification, climate changes and hill cutting. Improper lands use like removal of vegetal cover brings about marked changes in the local climate of Sylhet. Deforestation changes rainfall, temperature, wind speed etc. It was observed that rainfall pattern; atmospheric window of Sylhet has been changed significantly within last ten years.

آمار یکساله:  

بازدید 52447

دانلود 31059 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Gheitury M. | Heshmati M. | Ahmadi M.

نشریه: 

ECOPERSIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  141-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15971
 • دانلود: 

  5022
چکیده: 

changes in land use are considered as significant factors by decision makers which can be precisely evaluated by Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) techniques. However, land use alteration should also be evaluated for monitoring and curtailing the land degradation, especially deforestation and degradation of rangelands. The present research was then carried out in the Mahidasht Watershed, a western semi-arid region in Iran for evaluating land use change during 1955-2017, using aerial photos (1955) and landsat satellite images (TM 1989, ETM 2002 and 2017). The main land use types of the study watershed including agriculture, forest and, rangeland and mix land use boundaries were mapped for each period (1955, 1989, 2002 and 2017). Results showed that forests and rangelands suffered from accelerated destruction during 1955– 2017 period. The reduction rate in areas of forests and rangelands were 87 and 147 ha/y. In contrast, the area of rain-fed agriculture and mixed land use (mixed of the forest-rangeland, and rangeland-rain-fed) that are more vulnerable to degradation hazard were increased by 500 ha per year. Rill and gully erosion features were obviously found in converted areas, especially in the rain-fed lands, indicating siltation and other environmental problems such as deforestation and carbon dioxide emission. In addition, irrigated lands were increased by 59. 8 ha annually due to enhancing groundwater extraction through water well drilling. Currently, excessive water extraction has resulted in a negative balance of groundwater table leading to water scarcity in this area. The mix land use were found more vulnerable to soil erosion and deforestation problems.

آمار یکساله:  

بازدید 15971

دانلود 5022 استناد 0 مرجع 0
litScript