نتایج جستجو

19084

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1909

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  51-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

رشد شتابان شهرنشینی و افزایش بی سابقه جمعیت در سده ی اخیر، محلات شهری وکلان شهری را در امر خدمات رسانی مطلوب و بهینه با مشکلات جدی مواجه ساخته است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، از روش فرآیند سلسله مراتبی جهت ارزیابی زمین-زیست محیطی تناسب اراضی برای برنامه ریزی زمین شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در محدوده شهری منطقه 22 شهر تهران استفاده شده است. کاربری های اصلی مورد نظر 5 گروه کاربری شامل بلندمرتبه سازی، ساختمان چند طبقه، ساختمان کم ارتفاع، حفاظت طبیعی و تفریحی-فراغتی هستند. براساس این پژوهش معیارهای اصلی موثر برای ارزیابی تناسب زمین در منطقه 22شهرداری تهران برای برنامه ریزی زمین شهری به 9معیار شامل: شیب، ارتفاع، جهت، زمین شناسی، کاربری اراضی، واحد ارضی، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، فاصله از جاده (راه) تقسیم می شود. نتایج نشان می دهد که 3/19درصد مساحت منطقه مورد مطالعه برای بلند مرتبه سازی، 5/12 درصد برای ساختمان های چند طبقه و 28/ 15درصد برای ساختمان های کم ارتفاع مناسب هستند. توزیع مکانی این پهنه ها به ترتیب از پایکوه در شمال به سمت جنوب و جنوب شرق محدوده است. پهنه مناسب حفاظت طبیعی 6/17درصد مساحت منطقه در نوار شمالی پایکوهی و درون دره ها را در بر می گیرد. همچنین 33/26درصد منطقه برای کاربری تفریحی-فراغتی مناسب است که عمدتا در بخش های پایکوهی شمالی و درون دره ها قرار دارد. مطابقت ساخت و سازهای موجود با نقشه های تناسب مذکور برای کاربری های اصلی نشان می دهد که در برخی نواحی تطابق و همخوانی وجود دارد، اما در برخی نواحی دیگر دیده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  281-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

اهداف: کشاورزى نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا مى کند. تخصیصبهینهکاربری ها ودستیابیبهتوسعهپایداریکیاز اهدافاصلیبرنامه ریزان بخش کشاورزی است. هدف از این مطالعه تحلیل مطلوبیت سرزمین برای کاربری های کشاورزی براساس معیارهای اکولوژیک با تلفیق تکنیک ها و تکنولوژی های نوین است. مواد و روش ها: معیارهای اکولوژیک موثر بر کاربری های کشاورزی با بررسی منابع و نظر متخصصان، انتخاب شدند. نقشه های زیر معیارها با روش های مختلف و با کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شدند. برای وزن دهی به معیارها و زیر معیارها از مقایسه زوجی در قالب فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. ترکیب نقشه ها جهت ارزیابی تناسب با روش ترکیب خطی-وزنی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مهم ترین معیارها برای ارزیابی تناسب اکولوژیک منطقه برای کاربری های کشاورزی به ترتیب بارندگی، دما، دبی آب و شیب می باشند. همچنین یافته ها نشان می دهد که بیشتر سطح منطقه (65%) در طبقه مناسب برای کاربری های کشاورزی قرار دارد اما نقشه تناسب و کاربری فعلی فقط در 71% از سطح منطقه تطابق دارند. نتیجه گیری: این مطالعه بر تلفیق سامانه اطلاعات مکانی، تحلیل سلسله مراتبی، ترکیب خطی-وزنی و سنجش از دور به عنوان چهارچوب و روشی کارآمد در ارزیابی چندمعیاره تناسب اراضی برای کاربری های کشاورزی در راستای توسعه پایدار تاکید می-کند و یک راهنمای منطقه ای مهم و مفید جهت شناسایی مناطق مناسب برای توسعه، برنامه ریزی و مدیریت کاربری های کشاورزی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (20)
 • صفحات: 

  535-546
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  28417
 • دانلود: 

  22476
چکیده: 

Adoption of most suitable post mining land use is a problem with multi-dimensional nature. There are so many factors in this problem which seriously influence on the decision judgments. Therefore, in this study a fiftyattribute framework for mined land suitability analysis including fifty numbers of economical, social, technical and mine site factors developed to be a foundation for this decision making problem. Analysis by an outranking multiattribute decision-making technique, called elimination et choix traduisant la realite method, was taken into consideration because of its clear advantages on the field of mined land suitability analysis as compared with multi-attribute decisionmaking ranking techniques. Analytical hierarchy process method applied to calculate global weights of the attributes through pair wise comparison matrixes. The weights then passed to the elimination et choix traduisant la realit method so that the most efficient post mining land uses could be appointed through comparisons of pair-wise dominance relationships between alternatives. This approach applied to an illustrative example where, final results showed that, there were two non-dominated land-uses for the considered example; industrial and pasture. However by increasing indifference threshold limit, the non-dominated set reduced to a single alternative that was pasture land-use.

آمار یکساله:  

بازدید 28417

دانلود 22476 استناد 455 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  718-730
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MALCZEWSKI JACEK

نشریه: 

PROGRESS IN PLANNING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  2205
 • بازدید: 

  13492
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13492

دانلود 9195 استناد 2205 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1 الف
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

به منظور شناسایی مناطق مستعد برای گیاه، ایجاد یک سامانه پشتیبانی تصمیم گیری تناسب اراضی ضروری است. هدف از این پژوهش، توسعه یک سامانه ارزیابی تناسب اراضی بر اساس چارچوب فائو، با تعدادی از تغییرات لازم به منظور مطابقت با شرایط محلی بود. برای این منظور یک مدل با قابلیت-های GIS ساخته شد و با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک با تابع مدل سازی ترکیب گردید. مدل توسعه یافته بر اساس یک ساختار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عمل می کند. برای راستی آزمایی مدل، تعداد 60 خاکرخ در منطقه ای به وسعت 3200 هکتار در منطقه آمل واقع در استان مازندران انتخاب گردید. چهارده ویژگی اراضی بر اساس نیازهای برنج و شرایط اقلیمی منطقه انتخاب و مقادیر آستانه آن ها مشخص و نهایتاً در 8 کیفیت اراضی گروه بندی شد. نتایج آزمون F بین شاخص های اراضی محاسبه شده با روش فائو و سامانه پشتیبانی اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5 درصد نشان نداد. همچنین ضرایب تبیین محاسبه شده بین شاخص اراضی و تولید واقعی برای روش فائو و سامانه پشتیبانی به ترتیب 77/0 و 85/0 به دست آمدند. از طرفی عملگر ترکیب نشان داد که درصد همپوشانی نقشه تناسب اراضی با نقشه تولید واقعی برای روش های فائو و سامانه پشتیبانی به ترتیب 86 و 4/95 درصد است. لذا روش سامانه پشتیبانی به دلیل استفاده از کیفیت های اراضی و در نظرگیری شرایط منطقه ای نتایج مناسب تری ارائه می کند. نهایتاً می توان چنین اظهار نظر کرد که سامانه پشتیبانی تصمیم گیری می تواند به عنوان یک ابزار پشتیبانی، کشاورزان و کارشناسان را یاری نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

عزیزی مبصر جوانشیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  186
 • دانلود: 

  105
چکیده: 

سامانه های آبیاری تحت فشار با استفاده از پارامترهای آب، خاک و گیاه طراحی می شوند. طراحی موفق این سامانه ها به عوامل زیادی از قبیل شرایط اقلیمی، کیفیت آب، وضعیت توپوگرافی، مشخصات خاک، نوع محصول و شرایط اجتماعی-فرهنگی بستگی دارد. این تحقیق در دشت اردبیل با مساحت تقریبی121000 هکتار برای پتانسیل یابیاراضیمستعد برایاجرایسامانه های مختلف آبیاری انجام شد. در این تحقیق جهت پتانسیل یابی اراضی در ابتدا میزان تاثیر عوامل مختلف با استفاده از اعداد صحیح (3+) تا (3-) در 7 درجه امتیاز دهی شد. در ادامه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و در محیط نرم افزاری Expert Choice وزن دهی انجام گرفت. وزن های به دست آمده برای هر پارامتر، در محیط ArcGIS با روش توابع هم پوشانی وزنی به نقشه تبدیل شدند. با استفاده از روش برهم نهی نقشه های مختلف در هر روش آبیاری، پتانسیل آن روش آبیاری برای دشت محاسبه و پهنه بندیگردید. نتایج نشان دادحدود 72 درصد از اراضی دشت قابلیت اجرای سامانه آبیاری سطحی، 59 درصد مناسب برای آبیاری بارانی، 45درصد قابلیت اجرای آبیاری قطره ای و 5/32 درصد برای آبیاری عقربه ای مناسب است. همچنین نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل محدود کننده برای استفاده از سامانه های آبیاری شامل توپوگرافی، کیفیت آب و کل آب قابل دسترس بودند. از طرفی بر اساس نتایج این تحقیق در شمال و شمال غرب دشت اردبیل، یون های کلر و سدیم عوامل محدود کننده اجرای آبیاری بارانی و شوری عامل محدود کننده سامانه آبیاری قطره ای است.

آمار یکساله:  

بازدید 186

دانلود 105 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SUSTAINABLE ENERGY SOURCES WHICH ARE KNOWN AS THE SAFEST SOURCES WITH THE LEAST ENVIRONMENTAL FOOTPRINTS, HAVE A DETERMINING ROLE FOR GUARDING THE NATURE AND ALSO THE ENVIRONMENT. AS A SOURCE OF ALMOST ALL OTHER KINDS OF ENERGIES, SOLAR ENERGY HAS AN IMPORTANT POSITION. SOLAR ENERGY IS THE MOST ACCESSIBLE AND ALSO THE PUREST ENERGY SOURCE ON THE EARTH WHICH DOESN’T NEED ANY EXPENSIVE AND DEVELOPED TECHNOLOGIES TO BE UTILIZED. THIS SORT OF ENERGY CAN BE USED IN POOR REGIONS WHERE THERE AREN’T ENOUGH UNDERGROUND SOURCES AND ALSO IN THE ARID REGIONS IN IRAN AS A USEFUL SOURCE OF ECONOMICAL DEVELOPMENT, WITH NO DENGEROUS AND UNPLEASANT IMPACTS ON THE ENVIRONMENT. THE PURPOSE OF THIS STUDY IS TO STUDY AND ANALYSE THE land capability OF KHORASAN RAZAVI PROVICE IN ORDER TO LOCATE SOLAR ENERGY FARMS. SO AT FIRST, ALL THE EFFECTIVE AND IMPORTANT FACTORS SUCH AS THE AMOUNT OF SUNNY HOURS, CLOUDY DAYS, RELATIVE HUMIDITY, AIR TEMPERATURE, ANNUAL PRECIPITATION, DUSTY DAYS, landUSE, ELEVATION, SLOPE WERE STUDIES. THEN THE NEEDED CRITERION LAYERS WERE PRODUCED IN THE ENVIRONMENT OF ARC GIS SOFTWARE AND THE APPROPRIATE WEIGHTS FO EACH LAYER WERE DETERMINED USING AHP DECISION MAKING MODEL. THE OUTPUT OF THE MODEL SHOWS THE POTENTIAL ZONES OF THE STUDY AREA FOR ESTABLISHING SOLAR POWER STATIONS. ACCORDING TO THIS RESULTED LAYER, THE SOUTHERN PARTS OF THE PROVINCE LIKE BOSHRUYE, GONABAD AND FERDOS HAVE THE HIGHEST POTENTIALITY SO THESE REGIONS ARE SUGGESTED AS THE BEST LOCATIONS FOR ESTABLISHING SOLAR POWER STATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  997
 • دانلود: 

  422
چکیده: 

مدل سازی و ارزیابی تناسب اراضی به عنوان پیش نیاز برنامه ریزی کاربری اراضی به منظور استفاده های صحیح از آن، از نیازهای ضروری انسان متمدن امروزی است. امروزه نقش GIS و روش های تصمیم گیری چند معیاره مکانی در این زمینه بسیار پررنگ شده است. این تحقیق با ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره گروهی- مکانی فازی TOPSIS-OWA و GIS به مدلسازی تناسب اراضی مسکونی ناحیه کرمانشاه که شامل شهرستان های کرمانشاه، هرسین، صحنه، سنقر و کنگاور می باشد، می پردازد. به این منظور ابتدا 10 نقشه معیار اقلیم، ناهمواری، تیپ اراضی، کاربری و پوشش موجود، دسترسی به راه ها، دسترسی به انرژی، عرض جغرافیایی، ازدحام جمعیت، پهنه بندی زلزله و دسترسی به آب، با استفاده از نظرات چهار کارشناس با استفاده از روش OWA و IOWA تهیه شده و در قالب سه فاکتور محیطی، اقتصادی و اجتماعی به روش Fuzzy TOPSIS وزندهی و باهم ترکیب شده اند. مدل نهایی مناسب ترین مناطق جهت توسعه مسکونی را در مکان هایی نشان می دهد که اکثر معیارهای مذکور را برآورد می کنند. این نتیجه بیان گر این است که ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره با عبارات فازی با تکیه بر دانش گروهی کارشناسان، می تواند در تلفیق با ابزار تحلیلی GIS به عنوان الگوی مناسبی برای ارزیابی تناسب اراضی مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل از کل سطح منطقه مورد مطالعه 7.72 درصد، خیلی مناسب، 32.6 درصد، مناسب، 34.2 درصد، با تناسب متوسط، 20.6 درصد، نامناسب و 4.9 درصد، خیلی نامناسب، بدون احتساب مناطق حفاظت شده برای توسعه مسکونی تشخیص داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 997

دانلود 422 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  170-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

بهره وری مطلوب و مدیریت مناسب منابع تجدید شونده که ماهیتی دینامیک دارد، نیازمند ارزیابی و طبقه بندی توان اکولوژیک محیط و شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه وابسته به آنهاست. به منظور تعیین کاربری بهینه و مدیریت صحیح محیط زیست، فرایند تعیین توان اکولوژیکی در حوزه اسدلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام شد. در قالب این فرایند با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی ابتدا منابع اکولوژیکی و اقتصادی و اجتماعی منطقه شناسایی و نقشه سازی شدند. این نقشه ها در محیط نرم افزار Arc/Info رقومی شده و سپس به همراه دیگر داده های توصیفی برای ایجاد پایگاه داده ها در محیط نرم افزار Arc view وارد شد. مدل رقومی ارتفاع با استفاده از نقشه توپوگرافی در محیط Arc view تهیه شد. بر اساس این مدل نقشه های شیب، ارتفاع و جهت در طبقات موردنظر ایجاد شدند. با همپوشانی و تلفیق نقشه های ارتفاع، شیب، جهت، خاکشناسی و پوشش گیاهی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزار Arc view، نقشه واحدهای زیست محیطی بوجود آمد. با استفاده از مدل های اکولوژیک ایران در نرم افزار Arc view  با استفاده از زبان پرس جوی ساختاربندی شده، قابلیت اراضی هریک از واحدهای زیست محیطی برای کاربری های مختلف تعیین و نقشه آنها تهیه شد. نتایج کلی بیانگر آن است که در این ناحیه توان درجه یک و دو برای کشت فاریاب وجود ندارد. در کل %53.78 از مساحت حوزه برای مرتعداری و %28.75  برای کشت دیم مناسب است. از کل سطح حوزه، %5.25 برای کشت آبی و %11.79  برای حفاظت تعیین کاربری گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 46 استناد 0 مرجع 3
litScript