نتایج جستجو

8814

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

882

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

بارندگی یکی از مهم­ ترین عناصر تعیین­ کننده اقلیمی می­ باشد و اندازه­ گیری و برآورد دقیق مقدار آن اهمیت زیادی دارد. هدف این تحقیق، ارزیابی کارایی الگوریتم 3B42 ماهواره TRMM و ارائه مدل نمایی و مدل مفهومی ابر برای برآورد مقدار بارندگی شش ساعته در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و اعتبارسنجی این داده­ ها با استفاده از داده­ های ایستگاه­ های زمینی و همچنین مقایسه این روش­ ها در حوضه جهت انتخاب مناسب­ ترین مدل می­ باشد. در این تحقیق از داده­ های ساعتی بارش، دما، فشار هوا و دمای نقطه شبنم 16 ایستگاه سینوپتیک واقع در حوضه دریاچه ارومیه با طول دوره آماری 2007 تا 2011، داده­ های نرخ بارندگی سه ساعته 3B42-V6 ماهواره TRMM با تفکیک مکانی 25/0 درجه و تصاویر باند مادون قرمز حرارتی ماهواره متئوست 7 در فواصل زمانی شش ساعته استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر مطابقت قابل قبول داده­ های بارش برآورد شده با مقادیر ثبت شده ایستگاه­ های زمینی می­ باشد. نتایج مقایسه این روش­ ها جهت انتخاب مدل بهینه، نشان می­ دهد که مدل نمایی، بالاترین میزان ضریب تعیین (برابر 61/0) را دارد و علاوه بر همبستگی بالا، به دلیل داشتن مقادیر کم شاخص­ های RMSE و MAE، دارای کارایی قابل قبولی در برآورد بارندگی این حوضه می­ باشد. بنابراین این مدل را می­ توان به عنوان مناسب­ ترین مدل برآورد بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه معرفی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  627-643
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

مطالعة حاضر به تحلیل روندهای مکانی و زمانی مجموعه ای از سری داده های بارش حاصل از 37 ایستگاه باران سنجی حوضة آبریز دریاچة ارومیه در مقیاس های سالانه و فصلی طی دورة 1359 1388 می پردازد. آزمون من-کندال چندمتغیره و روش ثیل-سن به ترتیب به منظور تعیین معنی داری و بزرگی روند بارش به کار برده شدند. نتایج آزمون من-کندال چندمتغیره نشان می دهد بیشتر روندها در مقیاس سالانه و فصلی غیرمعنی دارند؛ به طوری که فقط 3، 1، 9، 5، و 4 ایستگاه از 37 ایستگاه مطالعاتی به ترتیب در سری های بارش سالانه، بهاره، تابستانه، پاییزه، و زمستانه دارای روندهای معنی دارند. بزرگی روندهای افزایشی معنی دار بارش سالانه برابر با 5/7، 9/6، و 13/4 میلی متر در سال به ترتیب در ایستگاه های قبقبلو، تمر، و سهزاب است که در سه گوشة جنوب، غرب، و شرق حوضه پراکنده اند. در فصول زمستان و تابستان تغییرات مثبت بارش در بیشتر گسترة حوضه مشاهده می شود؛ برخلاف آن، در فصول بهار و پاییز تغییرات منفی بارش گسترده ای، به ویژه در بخش های میانی، شرق، و جنوب حوضه، طی دورة مورد مطالعه آشکار است.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

OSTEOLOGICAL FEATURES ARE IMPORTANT IN STUDY OF TAXONOMY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIP OF FISHES. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JAVAN KHADIJEH

نشریه: 

HYDROGEOMORPHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8717
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction: Climate change has been a very important issue in recent decades. Recently, frequent climatic events such as storms, floods, and droughts have been reported around the world (Habeeb et al., 2015). These extreme events will have devastating effects on ecosystems, society, and the economy (Hallegatte et al., 2013). Among these extreme events, drought plays a more prominent role due to its direct impact on socio-economic development and environmental degradation. Therefore, understanding drought phenomena is important for proper planning and management of water resources (Yilmaz, 2019). So far, various indicators have been proposed to monitor the drought. Undoubtedly the most well-known drought monitoring index is SPI proposed by McKee et al. The World Meteorological Organization has recommended this index as the main indicator of meteorological drought. It is also important to analyze the SPI trend, which provides scientific information for better modeling as well as the prediction of the phenomenon (Golian et al., 2015). A review of research conducted worldwide and in Iran shows that drought trend analysis has been mainly done using parametric tests such as linear regression and non-parametric tests like Mann-Kendall, Spearman, Sen’ s estimator, and modified Mann-Kendall. These methods require a set of assumption validity such as serial correlation structure, probability distribution functions, and seasonal trends. For this reason, Ş en (2012) proposed the Innovative Trend Analysis (ITA) method, which does not require any assumptions and analyzes the trend of time series based on a comparison of two ascendingly ordered halves. This method has found wide applications in hydro-climatic research and has been considered and used by many researchers. This study aimed to identify drought-prone areas in the lake urmia basin using SPI time series and the innovative trend analysis (ITA). For this purpose, SPI values in 12 and 24-month time scales were calculated based on 32-year-long precipitation data (1986-2017) in 8 synoptic stations in the lake urmia basin. Then the trend of the SPI. series was investigated using the ITA method. Finally, the results of this method were compared with the results of the Mann-Kendall test. Methodology: 2. 1. Standardized precipitation index (SPI) Among the quantitative indicators in drought analysis, SPI is acceptable as a suitable index for drought analysis due to the simplicity of calculations, the use of available rainfall data, and the ability to calculate for different time scales as well as different spatial scales. SPI can show the impact of drought on water resources. In a general classification, it is possible to use the 1 to 3-month SPI for meteorological drought, 3 to 6-month SPI for agricultural drought, and 12 to 24-month SPI for hydrological drought analyses and applications (Bonaccorso et al., 2003). 2. 2. Innovative Trend Analysis (ITA) This method has been proposed by Ş en (2012). In this index, time series are divided into two equal parts, which are separately sorted in ascending order. Then, the first and the second half of the time series are located on the x-axis and y-axis, respectively, of a Cartesian coordinate system. If the data are collected on the 1: 1 straight line (45° ), there is no trend in the time series (Fig. 1). If data are located on the upper triangular area of the ideal line, an increasing trend in the time series exists. If the data pile up in the lower (upper) triangular area of the 1: 1 line, there is a decreasing (increasing) trend in the time series (Ş en, 2014). Method: The statistical significance test of the ITA method has been also proposed by Ş en (2017). This test is performed based on the construction of confidence intervals and considering the difference between the two population means. If the slope value (s) isbetween the upper and lower confidence limits, the null hypothesis (H0) is confirmed; otherwise, the alternative hypothesis (H1) is accepted. The type of trend depends on the slope sign. The slope value can be positive or negative; this means that there is an increasing (+) or decreasing (-) trend in the time series (Ş en, 2017). 2. 3. Mann-Kendall test (MK) The non-parametric Mann-Kendall test is one of the most widely used methods for trend detection in time series. One of the main advantages of nonparametric methods is that the presence of outgoing data affects the result of the data process less than parametric methods. Besides, it is more suitable for data series having a short length and not normal statistical distribution or having missed data (Partal and Kahya, 2006). The positive and negative Z values indicate the increasing and decreasing trend in the series, respectively. Results and Discussion: To detect the drought trend in the stations of the lake urmia basin, the ITA method was used for the 12 and 24-month SPI series. All SPI series were divided into two 16-year sub-series: from 1986 to 2001, and from 2002 to 2017. To identify the possible trend of the drought as well as normal and wet conditions easily and better, two vertical lines have been added to the diagrams. The red line indicated the drought limit and the green line indicated the limitations of the wet conditions and the area between the two lines representing the normal conditions. According to the figures, the 1: 1 line shows the neutral line (no trend) and in the case of no trend, the center point falls on the 1: 1 line. The results of the trend analysis of 12-month SPI values showed that the drought and normal periods in urmia, Saghez, and Mahabad had an increasing trend, but the wet conditions followed a decreasing trend. In Tabriz, an increasing trend was seen in normal and moderately drought periods, and a mild decreasing trend was seen in wet periods. In Takab, wet periods showed a sharp decreasing trend, and a slightly increasing trend could be seen in Sarab. In Sahand and Maragheh, there has been a declining trend in all SPI values, leading to more severe drought and weaker wet periods. The significance analysis of ITA and the Mann-Kendall test showed that in the 12-month SPI time series and based on the ITA method, all stations showed a significant trend, which was increasing in Tabriz and Sarab, and in other stations, it was decreasing. While the Man-Kendall method did not have a significant trend in urmia, Tabriz, and Sarab, it showed a significant decreasing trend in other stations. In the trend analysis of 24-month SPI values by the ITA method, almost the same results were obtained. However, it should be noted that there was an increase in the slope of the trend for all stations. Another important point is that there were no significant increases in wet conditions. Similar to the results of 12-month SPI and based on two methods, the significance analysis of the ITA and Mann-Kendall test showed that Takab, Saqez, Sahand, Maragheh, and Mahabad had a significant decreasing trend and the difference was only observed in the higher ITA slope as well as the higher Z values in these stations. While in urmia, Tabriz, and Sarab, there was no correspondence between the two methods. Conclusions: In this study, the ITA and Mann-Kendall trend tests were used for the 12 and 24-month SPI time series, determined for the 1970-2017 period, in order to demonstrate the hydrological drought trends in the urmia lake`s basin. The results of ITA and Mann-Kendall tests showed that Maragheh, Sahand, Saqez, Takab, and Mahabad had a significant decreasing trend in the 12 and 24-month SPI series. In urmia, Tabriz, and Sarab, the Mann-Kendall test did not show any significant trends; while the ITA method showed significant decreasing and increasing trends in these stations. The results of this study can be used to manage water resources and understand the characteristics of climate change in the studied area.

آمار یکساله:  

بازدید 8717

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

دومین دریاچه بزرگ نمکی در جهان است. اکوسیستم این دریاچه به دلایل اجتماعی - اقتصادی و معیارهای اکولوژیکی نقش مهمی در شمال غرب ایران ایفا می کند. طی دهه های اخیر رویکرد توسعه ای کم توجه به پایداری منطقه ای و تغییرات آب و هوایی ‎، زمینه پیدایش وگسترش بحران محیطی دریاچه ارومیه را فراهم کرده است. هدف این پژوهش استفاده از ظرفیت رهیافت برنامه ریزی محیطی یکپارچه به عنوان رهیافتی کل نگر و میان کنشی برای برنامه ریزی و مدیریت سیستم محیطی دریاچه ارومیه از طریق یک فرآیند راهبردی و هدف سو در جهت ارتقای شرایط محیطی حوضه این دریاچه است. روش کار مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است که با مطالعه متون و منابع موجود در ارتباط با برنامه ریزی محیطی و توسعه پایدار و اسناد مرتبط با دریاچه ارومیه و مصاحبه با متخصصان محلی و ملی انجام شده است. در این راستا تحولات محیطی و میان کنش های متقابل اکوسیستمی دریاچه ارومیه بررسی شده و با بهره گیری از نظرات متخصصان امور محیطی و برنامه ریزان و بر اساس نتایج بدست آمده از به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و دلفی ‎، سیاست های بخش تصمیم گیرندگان برای بهبود شرایط اکوسیستم دریاچه در اولویت قرار گرفته است. در نتیجه بر اساس این سیاست ها ‎، تصمیم گیرندگان در این حوضه به عنوان تاثیرگذارترین بخش ‎، باید در راستای درک کامل تاثیر فعالیت های انسانی در اکوسیستم دریاچه و آگاهی دادن به گروه های اثرگذار و اولویت داربرآمده و به مقابله جدی با این بحران بپردازند.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 120 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35-1
 • شماره: 

  1/2
 • صفحات: 

  67-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

تراز دریاچه ی ارومیه طی چند دهه ی اخیر به دلیل توسعه ی ناپایدار و برداشت های بی رویه از منابع آبی و همچنین گرم شدن دما و بروز خشک سالی کاهش چشمگیری داشته است. این مقاله به ارائه ی مدلی برای ارزیابی پایداری دریاچه ی ارومیه با استفاده از شبکه ی بیزی می پردازد. ابتدا مدلی پایه به منظور در نظر گرفتن عوامل مختلف تاثیرگذار در تراز آبی ارائه می شود. به منظور اطمینان از قابل قبول بودن صحت مدل، نتایج شبیه سازی با داده های موجود مقایسه شده است. سپس تجزیه وتحلیل حساسیت انجام می شود. قابلیت های مدل در پیش بینی حجم آب دریاچه طی اعمال سیاست های احیا با استفاده از سناریوهای مختلف تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد با اعمال سیاست های تامین منابع آب اضافی در یک بازه ی زمانی 10 ساله تراز آب دریاچه می تواند به سطح پایداری برسد. اما در صورت ادامه ی شرایط خشک سالی، پایداری دریاچه به شدت در خطر است.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  421-433
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Chalcidoidea play an important role in the biological control of many agricultural pests. The present study determines and compares the diversities of this superfamily in four ecosystems in the lake urmia basin. It is the largest hypersaline lake in the world with a large basin of different ecological conditions in northwest Iran. These stations were: Khajeh (K) and Tasuj (T) in lake urmia basin (LUBin) and Khoda-Afarin (KA) and Tikme-Dash (TD) out of their (LUBout). Four months of Malaise trapping in these habitats resulted in a total of 512 specimens from 11 families of Chalcidoidea, including 6, 9, 10 and 10 families in K, KA, T and TD, respectively. Maximum abundance was observed in the T station with 192 and the minimum was in the K station with 38. However, the families, Encyrtidae and Chalcididae have maximum abundance in T and KA, respectively. The maximum activity of chalcidoid wasps was observed during JuneAugust. The majority of the species were belonging to the family Mymaridae (25%), in LUBout habitats peaked at 47 specimens in TD during the sampling period, while the corresponding LUBin habitats peaked at 40 specimens in T. The two LUBout habitats had greater community similarity (60%) than found between in and LUBout habitats (42%) and diversity of chalcidoid wasps in LUBout was found much more than LUBin. Biodiversity studies showed that the KA station has the greatest values of diversity, evenness, and richness of Chalcidoidea. This station is located outside of lake urmia basin with the warmest and most humid climate and forest ecosystem on the margins of the Aras River.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VATANDOUST SABER | YERLI SEDAT V. | JALILI PARYA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  215-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13101
 • دانلود: 

  6150
چکیده: 

Osteological features are important to study the taxonomy and phylogenetic relationship of fishes. Since there is no information is available about osteological features of Squalius orientalis, therefore this study was aimed to provide a detailed description of the osteological features of this species from the urmia lake basin of Iran and comparing it with population of S. orientalis from theCaspian Sea basin. For this purpose, the specimens were collected from Zarineh River of the urmialake basin and cleared and stained with alizarin red S and alcian blue for osteological examinations. Finally, a detailed osteological features of this species was provided and compared with those of the Caspian Sea basin. Based on the results, having a longer pre-vomer, dorsally oriented parasphenoidalar, longer ventral blade-shaped process of the orbit osphenoid, concaved masticatory plate, pointed ascending process of the palatine, concaved posterior margin of the opercle, and a small posterior process of the cleithrum can differentiate S. orientalis of the urmia lake basin from those of the Caspian Sea basin. In addition, the observed osteological difference suggest that both studied populations belong to same taxon.

آمار یکساله:  

بازدید 13101

دانلود 6150 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت بیابان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  15-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهة گذشته موجب بر هم خوردن تعادل اقلیمی کره زمین شده است که از آن تحت عنوان "تغییر اقلیم" نام برده می شود. بررسی ها و مطالعات گوناگون نشان می دهند که تغییرات اقلیمی دارای اثراتی بر سیستم های مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی پدیده مذکور، " حوزة آبخیز دریاچه ارومیه " برای مطالعه پدیدة تغییر اقلیم انتخاب گردید. در پژوهش حاضر کوچک مقیاس کردن خروجی های بزرگ مقیاس مدل گردش عمومی جو HadCM3 با استفاده از مدل چندگانه خطی SDSM، و سناریوهای انتشار A2 و B2 متعلق به دورة زمانی 2041 تا 2070 میلادی انجام شد. بر پایةنتایج پژوهش حاضر، بارندگی روزانه در دوره سناریوسازی دارای نوسانات متفاوتی است. کاربرد مدل HadCM3 نشان داد که مقدار بارندگی در دهة 2050 میلادی به مقدار 1/0 میلی متر در روز تحت سناریوی A2 کاهش خواهد یافت و برای سناریوی B2 دارای افزایشی معادل 03/0 میلی متر خواهد بود. همچنین مقدار بارندگی تحت هر دو سناریوی انتشار مورد بررسی در فصول زمستان و بهار کاهش و در فصول تابستان و پاییز افزایش خواهد یافت. کاربرد مدلHadCM3 در حوضه نشان داد که مقدار درجه حرارت در دوره 2070-2041 میلادی، به مقدار 2/1 و 1/1 درجه سانتی گراد به ترتیب تحت سناریوهای A2 و B2 افزایش خواهد یافت؛ همچنین بیش ترین افزایش دما طی فصل زمستان سناریوی A2به مقدار 5/1 درجه سانتی گراد و با سناریوی B2 در فصل تابستان به مقدار 4/1 درجه سانتی گراد خواهد بود. از یافته های پژوهش حاضر می تواند برای برآورد تغییرات در منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه، تغییرات در عملکرد محصولات کشاورزی و مرتعی و وضعیت پدیده های حدی اقلیمی نظیر خشکسالی ها و سیلاب ها در آینده به کاربرده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  144-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

دریاچه ارومیه بزرگ ترین دریاچه داخلی و یکی از دریاچه های بسیار شور جهان است. مساحت حوضه آبریز آنKm2 51876 است. در سال های اخیر به علت برداشت بی رویه از منابع آب، پروژه های جاه طلبانه و کاهش بارش ها، تراز سطح دریاچه با افت چشمگیری روبرو شده است. یکی از عوامل مهم برای بررسی کاهش تراز دریاچه ارومیه، ارزیابی بیلان آبی حوضه آبریز آن می باشد که در این تحقیق، جهت ارزیابی بیلان آبی از روش های مختلفی مانند مدل GLEAM، بیلان آبی دریاچه و مطالعات بهنگام سازی مدیریت منابع آب ایران استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل GLEAM آب تجدید پذیر حوضه در سال آبی 1395-1394 برابرMCM 5780. 59 بوده که بیش از 83% آن صرف کشاورزی شده است؛ مجموع مصارف شرب، صنعت و کشاورزی حوضه آبریز دریاچه دریاچه معادلMCM5408. 97 که معادل 93. 5% آب تجدید پذیر حوضه می باشد؛ آب تجدید پذیر تخمین زده شده با استناد به مطالعات شرکت مدیریت منابع آب حدود 3% کمتر و این مقدار با استناد به داده های آماری 45% بیشتر از نتایج GLEAM محاسبه شده است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که حوضه در سال آبی مذکورMCM 1541. 02 از پتانسیل آبی خود را استفاده کرده که از این مقدار تنهاMCM 421. 4 آن مربوط به افت سطح آب در دریاچه بوده وMCM 1119. 62 باقیمانده از سفره های آب زیرزمینی تامین شده که منجر به افت تراز آب زیرزمینی در کل حوضه شده است. این در حالی است که آمار ارائه شده از جانب شرکت مدیریت منابع آب، برداشت از آب های زیرزمینی را در سال آبی 90-89، MCM 2210. 99 اعلام داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
litScript