نتایج جستجو

1659

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

166

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3 (پیاپی 112)
 • صفحات: 

  25-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  944
 • دانلود: 

  316
چکیده: 

در این بررسی با استفاده از روش های Agar spot test و انتشار در چاهک و Microdilution اثرات ضد باکتریائی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس روی باکتری پنی باسیلوس لاروا عامل لوک آمریکائی زنبورعسل مورد مطالعه قرار گرفت. در روش Agar spot test غلظت 107 cfu/ml باکتری لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به ترتیب باعث ایجاد هاله ممانعت از رشد باکتری به قطر 45 میلی متر و40 میلی متر علیه باکتری پنی باسیلوس لاروا گردیدند. در روش انتشار در چاهک، 100 میکرولیتر از مایع روئی عاری از سلول (cfcs)، باکتری لاکتوباسیلوس کازئی و باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به ترتیب باعث ایجاد هاله ممانعت از رشد باکتری به قطر 40 و 30 میلی متر و 50 میکرولیتر مایع روئی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی و باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به ترتیب باعث ایجاد هاله ممانعت از رشد 30 و 25 میلی متر و 30 میکرولیتر مایع روئی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی و باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به ترتیب باعث ایجاد هاله ممانعت از رشد 20 و 12 میلی متر شدند. در روش میکرودیلوشن غلظت های 108 cfu/ml الی 103 هر دو باکتری اسید لاکتیک مانع از رشد باکتری پنی باسیلوس لاروا در غلظت 104 cfu/ml گردیدند. ولی هر دو باکتری در غلظت102 cfu/ml تاثیری روی باکتری مذکور نداشتند. لذا غلظت103 cfu/ml هر دو باکتری اسیدلاکتیک استفاده شده به عنوان حداقل غلظت مهار کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) هر دو باکتری علیه باکتری پنی باسیلوس لاروا در نظر گرفته شدند. نتایج این بررسی نشان داد که باکتری های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس باعث مهار رشد باکتری پنی باسیلوس لاروا عامل بیماری لوک آمریکائی زنبورعسل در محیط کشت شده و با اثراتی که روی جوانه زدن اسپور باکتری مذکور و همچنین نابودی شکل رویشی آن می گردند می توانند در صورت بی خطری آن ها برای لاروهای زنبورعسل، به عنوان یکی از روش های مبارزه با این بیماری در کلنی های زنبورعسل مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 944

دانلود 316 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پی آیند 71) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  36-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

دراین مطالعه لاکتوسین RN78 که بوسیله acidophilus L. (جداشده از یک نمونه پنیر غیرپاستوریزه) تولید شده بود مورد آزمایش قرار گرفته و اثر بازدارندگی آن بر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد. طیف بازدارندگی این باکتریوسین بر علیه باکتری های پاتوژن از قبیل L.ivanovii RTCC1331 S.aureus RTCC RTCC1240، L.monocytogenes 1885 و S.pyogenes مشاهده گردید. ویژگی این باکتریوسین مقاومت در برابر گرما (90 دقیقه در دمای 100 درجه سانتیگراد) و همچنین حفظ فعالیت در pH قلیایی می باشد. فعالیت ضد میکروبی لاکتوسین RN78 پس از مجاورت با پروناز و تریپسین به طور کامل از بین رفت، در صورتی که کاتالاز هیچ اثری روی فعالیت آن نداشت. اثر بازدارندگی این باکتریوسین پس از افزودن SDS و EDTA یک درصد وسیع تر گردید و توانست از رشد  E.coli RTCC 1162و S.typhi (local isolate) که قبلا در مقابل آن مقاوم بودند نیز جلوگیری نماید. تیمارکردن این گونه، با آکریدین اورنج و حرارت بالا (40 درجه سانتیگراد) منجر به بروز جهش هایی در باکتری گردید، که اختلال در تولید باکتریوسین RN78 به دنبال داشت. در تمام این جهش های اختلال زا، عدم حضور پلاسمید 42 kb مشاهده گردید، در صورتی که وجود این پلاسمید در گونه اصلی مولد باکتریوسین، با استفاده از الکتروفورز Echardt gel به اثبات رسیده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  19-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  37-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  659
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی امکان تولید آب سیب پروبیوتیک با استفاده از سه میکروارگانیسم لاکتوباسیلوس دلبروکی، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود. برای این منظور، آب سیب با 7 (log cfu/ml) از هر میکروارگانسیم، به صورت منفرد، تلقیح شدند و تغییرات زنده مانی میکروارگانیسم ها، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آنها طی یک دوره تخمیر سه روزه در دمای 37 درجه سلسیوس و سپس یک دوره نگهداری چهارهفته ای در دمای 5 درجه سلیسوس، در مقایسه با نمونه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه یافته های بدست آمده، طی فرآیند تخمیر، شمار میکروارگانیسم های پروبیوتیک هر سه نمونه، حدود 5/1 تا 2 سیکل لگاریتمی افزایش یافت. شمار میکروارگانیسم ها در هفته نخست دوره نگهداری نیز افزایش قابل توجهی داشت ولی پس از آن تا پایان دوره، یک روند کاهشی را نشان شد. با این حال، در پایان دوره نگهداری، شمار میکروارگانیسم ها برای سه نمونه حاوی لاکتوباسیلوس دلبروکی، پلانتاروم و اسیدوفیلوس به ترتیب حدود 6/8، 5/8 و 8/8 (log cfu/ml) بود که از استاندارد مورد انتظار از فرآورده های غذایی پروبیوتیک بیشتر است. دوره تخمیر و نگهداری، با کاهش pH، افزایش اسیدیته و کاهش ماده جامد و قند کل همراه بود. پس از دوره تخمیر و همچنین با افزایش زمان نگهداری، ویژگی های حسی نوشیدنی های تخمیری به نحو معنی داری کمتر مورد قبول مصرف کنندگان قرار گرفت. علی رغم تفاوت های مشاهده شده بین نمونه های پروبیوتیک در مقاطع زمانی مختلف، تفاوت معنی داری بین میزان پذیرش کلی آنها در پایان دوره نگهداری مشاهده نشد. نمونه های پروبیوتیک با وجود اختلاف معنی دار در میزان مطلوبیت حسی در مقایسه با نمونه شاهد، در پایان دوره نگهداری نمره پذیرش کلی بین 6-7 را دریافت کردند. با در نظر گرفتن ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی و همچنین زنده مانی میکروارگانیسم ها، علی رغم تمامی تفاوت های مشاهده شده بین سه نمونه مورد بررسی، می توان عنوان داشت که تولید آب-سیب پروبیوتیک با هر سه میکروارگانیسم مورد بررسی به صورت موفقیت آمیزی امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 659

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 - ب (ویژه نامه)
 • صفحات: 

  423-429
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  799
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

پری بیوتیک ها، ترکیبات غذایی غیرقابل هضمی هستند که با تحریک انتخابی رشد یا فعالیت یک یا تعدادی از باکتری ها درروده، اثرات مفیدی را در میزبان به جای می گذارند. فرآورده های پروبیوتیک، در صورتی که در مقادیر مناسبی مصرف شوند، با بهبود میکروفلور داخلی بدن به طور موثری از نظر تغذیه ای و تامین سلامت بر میزبان اثر می گذارند. مصرف فرآورده های سین بیوتیک (حضور هم زمان پروبیوتیک و پری بیوتیک) اثرات سودمندتری بر سلامت مصرف کننده دارد. در این مطالعه، اثر جایگزینی شیر سویا با شیر معمولی (حاوی ترکیبات پری بایوتیک) در 3 سطح 0، 30 و 50 درصد (وزنی/ وزنی) بر بقای lactobacillus acidophilus در طی 6 هفته نگهداری بررسی شد. بررسی آماری نتایج نشان داد که جایگزینی شیر سویا سبب افزایش معنی دار در تعداد باکتری های پروبیوتیک زنده در مقایسه با نمونه شاهد گردید (P<0.05) و امتیاز طعم نمونه ها با افزایش درصد شیر سویا کاهش یافت. به طورکلی، در تمام نمونه ها با گذشت زمان نگهداری، تعداد باکتری های پروبایوتیک زنده،pH و مطلوبیت طعم کاهش و اسیدیته افزایش یافت. کلیه نمونه های دارای شیر سویا، در پایان دوره نگهداری کمترین تعداد باکتری های پروبایوتیک(log CFU/g 6) ، طبق استاندارد FIL/IDF برای محصولات پروبایوتیک را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 799

دانلود 369 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 16
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

زمینه و اهداف: پروتئین سطحی (S-layer) آرایه های کریستالی تک مولکولی ساخته شده از تحت واحدهای پروتئینی یا گلیکوپروتئینی می باشد. S-layer بعنوان خارجی ترین ساختار پوشش سلولی در بسیاری از ارگانیسم ها، باکتری ها و آرکی باکتریا شناخته شده است. به علت خصوصیات ساختاری آنها و توانایی خود تجمعی S-layer بر روی سطوح مختلف، باعث شده این ساختار در نانوبیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و علوم پزشکی مورد توجه قرار گیرد. لذا در این تحقیق سویه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ATCC4356 به دلیل داشتن خواص پروبیوتیکی انتخاب و تولید پروتئین S-layer در آن تحت شرایط بی هوازی و  5 درصد CO2 مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: باکتریlactobacillus acidophilus ATCC4356 در محیط MRS broth تحت شرایط بی هوازی و 5 درصد CO2 در دمای C°37 کشت داده شد. پروتئین سطحی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس توسط تیمار سلول ها با هیدروکلراید گوانیدین (M4) استخراج گردید. سپس پروتئین ها توسط روش SDS-PAGE آنالیز شدند.یافته ها: پس از استخراج پروتئین های S-layer و آنالیز آنها، ژل مورد نظر به وسیله کوماسی برلیانت بلو، رنگ آمیزی شد و باندهای پروتئین 43 کیلودالتن مشاهده شدند و پروتئین های S-layer باکتری های رشد یافته در شرایط بی هوازی و 5 درصد CO2 با یکدیگر مقایسه گردیدند.نتیجه گیری: نتایج حاصله بیانگر مطلوب بودن شرایط بی هوازی برای جداسازی این پروتئین سطحی نسبت به شرایط 5 درصد CO2 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  3411
چکیده: 

The objective of this study was to evaluate the potential of three probiotic microorganisms lactobacillus plantarumlactobacillus casei and lactobacillus acidophilus to produce probiotic kiwifruit juices. For this purpose, kiwifruit juice was inoculated with 7 log cfu/ml of each microorganism and the changes in bacterial cell viability, physicochemical properties and sensory characteristics of the beverages were monitored during a 72-h fermentation period at 37 ° C and a subsequent 4-week storage period at 5 ° C. The results showed that the viability of all the strains was improved significantly over the fermentation period and reached a pick at the first week of the storage period; however, as the storage period prolonged, the viability of the microorganisms decreased steadily. Notwithstanding this, at the end of the storage period, the viable cell counts of L. delbrueckiiL. plantarum and L. acidophilus were 8. 4, 8 and 7. 1 log cfu/ml, respectively, which are higher than the minimum requirements of the probiotic status. The findings revealed that the pH, total sugar content and brix of all the beverages decreased steadily during both fermentation and storage periods whereas the acidity increased. The greatest changes in physicochemical properties were observed in the beverage containing L. plantarum, followed by the samples fermented with lactobacillus casei and lactobacillus acidophilus. Although the sensory acceptance of the probiotic beverages was significantly less than the control sample, they all received desirable sensory scores at the end of the storage period. In conclusion, it is possible to develop probiotics kiwifruit juice using each of the three microorganisms, although the results obtained for L. plantarum were more promising.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 3411 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FAZELI M.R. | TOULIYAT T. | SAMADI N. | HAJJARAN S. | JAMALIFAR H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  172-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22721
 • دانلود: 

  12511
چکیده: 

The lactobacilli which are present in vaginal fluids play an important role in prevention of vaginosis and there are considerable interests in formulation of these friendly bacteria into suitable pharmaceutical dosage forms. Formulating these microorganisms for vaginal application is a critical issue as the products should retain viability of lactobacilli during formulation and also storage. The aim of this study was to examine the viability and release of lactobacillus acidophilus from slow -release vaginal tablets prepared by using six different retarding polymers and from two effervescent tablets prepared by using citric or adipic acid. The Carbomer–based formulations showed high initial viablility compared to those based on HPMC-LV, HPMC-HV, Polycarbophil and SCMC polymers which showed one log decrease in viable cells. All retarding polymers in slow release formulations presented a strong bacterial release at about 2 h except Carbomer polymers which showed to be poor bacterial releasers. Although effervescent formulations produced a quick bacterial release in comparison with polymer based slow-release tablets, they were less stable in cold storage. Due to the strong chelating characteristic of citric acid, the viability was quickly lost for aqueous medium of citric acid in comparison with adipic acid based effervescent tablets.

آمار یکساله:  

بازدید 22721

دانلود 12511 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  99-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1259
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1259

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript