نتایج جستجو

34810

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3481

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  3570-3574
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4308
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4308

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LJUNGH A. | WADSTROM T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  73-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4174
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4174

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5016
 • دانلود: 

  888
چکیده: 

ترخینه ماده اولیه در تهیه سوپ سنتی در نواحی کوهستانی غرب ایران است. این ماده متشکل از بلغور گندم خیسانده در دوغ گوسفندی است. بومیان منطقه از ترخینه به دلیل خواص درمانی استفاده می کنند. با توجه به مراحل عمل آوری ترخینه به نظر می رسد منبع مناسبی از باکتری های اسید لاکتیک مفید با خواص پروبیوتیکی باشد. هدف از این تحقیق جدا کردن باکتری های اسید لاکتیک از ترخینه و بررسی امکان کلونیزاسیون آن ها در سیستم گوارشی و توانایی کاهش کلسترول محیط کشت است. نمونه های ترخینه در محیط MRS broth کشت و کلنی باکتری های اسید لاکتیک با روش کشت خطی ایزوله شدند. جهت بررسی امکان کلونیزاسیون ایزوله ها در سیستم گوارشی، مقاومت در شرایط اسیدی 2.5=pH، املاح صفراوی %0.3 بررسی شد. جذب و کاهش کلسترول محیط کشت حاوی 300 میکرو گرم بر میلی لیترکلسترول با روش o-phethalaldehyd تعیین شد. 26 سویه لاکتوباسیلوس از ترخینه تازه (T1-T6) جدا و سویه های T4، T5، T11 توانایی بقا در شرایط اسیدی و رشد در حضور املاح صفراوی را داشتند. تنها سویه T4 توانایی جذب بالای 200 میکرو گرم بر میلی لیترکلسترول محیط کشت را نشان داد. اگر چه سویه های T7، T23 به املاح صفراوی بوده و از توانایی جذب کلسترول محیط کشت به ترتیب 297 و 217 میکرو گرم بر میلی لیترکلسترول برخوردار می باشند. اگر چه مقاومت این دو ایزوله در شرایط اسیدی کمتر از حد آستانه است. نتایج نشان می دهد ترخینه منبع غنی از باکتری های اسید لاکتیک مفید می باشد. این باکتری ها بنا بر ویژگی های رشدی و مقاومت در شرایط گوناگون می توانند در صنایع غذایی مختلف توانند استفاده شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 5016

دانلود 888 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

YOON K.Y. | WOODAMS E. | HANG Y.D.

نشریه: 

JOURNAL OF MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  315-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5752
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5752

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GOBBETTI M. | DE ANGELIS M. | CORSETTI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1-3
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5941
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5941

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  136
 • صفحات: 

  67-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

زمینه و هدف: اسید فیتیک ترکیبی فسفره است که به شکل نمک پتاسیم- منیزیم در لایه آلرون غلات وجود دارد. اسید فیتیک توانایی زیادی برای اتصال به املاح معدنی مهم نظیر آهن، کلسیم و روی دارد این املاح ضروری را به صورت کمپلکس های غیرمحلول درآورده و از دسترس بدن دور می سازد. در این مطالعه، تاثیر چندین باکتری اسید لاکتیک (کازئی، فرمنتوم، پلانتاروم و اسیدوفیلوس) جدا شده از خمیرترش بر اسید فیتیک نان باگت بررسی شد.روش کار: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی به هر نمونه خمیر، سوسپانسیون باکتریایی حاوی 108 (cfu/g) باکتری از هر سویه لاکتوباسیلوس به طور جداگانه تلقیح شد و به مدت 20 ساعت در دمای 37 درجه سانتی گراد نگهداری شد و بعد از پخت، میزان اسید فیتیک در هر نمونه ارزیابی و با نمونه شاهد (فاقد باکتری) مقایسه شد. مقدار اسید فیتیک با روش اسپکتروفتومتری تعیین شد (مقدار فسفر از روش مولیبدووانادات تعیین شد).یافته ها: به ترتیب در نمونه شاهد متوسط میزان اسید فیتیک 186.17 میلی گرم در 100 گرم، در خمیرترش ساخته شده با لاکتوباسیلوس فرمنتوم 138.84، با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 126.22، با لاکتوباسیلوس کازئی 148.31 و با لاکتوباسیلوس پلانتاروم 129.37 میلی گرم در 100 گرم بود. نتایج حاصل نشان داد که تاثیر خمیرترش حاصل از لاکتوباسیلوس ها در کاهش مقدار اسید فیتیک در مقایسه با نمونه شاهد معنی دار است (p£0.05).نتیجه گیری: باکتری های اسید لاکتیک خمیرترش به طور چشمگیری میزان اسید فیتیک نان باگت را کاهش دادند. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس باعث بیشترین کاهش و لاکتوباسیلوس کازئی باعث کمترین کاهش در مقدار اسید فیتیک شد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 95 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  511
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که دارای اثرات مفید در سلامت فرد می باشند. امروزه با در نظر داشتن خواص مفید پروبیوتیکها تهیه مواد غذایی که توسط پروبیوتیک ها، غنی شده باشند بسیار مورد توجه قرار گرفته است در بین مواد غذایی نوشیدنی ها به علت تمایل بیشتر افراد به مصرف آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق آب هویج زرد ایرانی توسط 4 گونه لاکتوباسیلوس پروبیوتیکه گردید کینتیک رشد لاکتوباسیلوسها در آب هویج هر 2 ساعت یکبار توسط روش شمارش صفحه ای و روش پورپلیت بررسی و ثبت شد. ماندگاری لاکتوباسیلوسها در آب هویج زرد ایرانی به مدت 96 روز در دمای 4 و 25 و 37 درجه هر 48 ساعت یکبار بررسی و ثبت گردید.pH قند و اسیدلاکتیک در قبل و بعد از پروبیوتیکه شدن و در طی مدت نگهداری بررسی گردید. هر 4 گونه توانایی رشد در آب هویج زرد ایرانی را داشتند و در بین آنها لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس پایدارتر از سایرین شناخته شد و دمای 4 درجه سانتیگراد بهترین دما جهت نگهداری بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 511

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ABBASVALI MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: MYCOTOXINS ARE A GROUP OF TOXIC SECONDARY METABOLITES PRODUCED BY FUNGI WHICH ARE FOUND UBIQUITOUSLY IN THE SOIL. AMONG MYCOTOXINS, AFLATOXINS ARE THE MOST TOXIC. ASPERGILLUS SPECIES PRODUCE AFLATOXINS. AFLATOXIN B1 (AFB1) IS THE MOST CARCINOGENIC OF THE NATURALLY OCCURRING AFLATOXINS AND CAUSES ACUTE AND CHRONIC INTOXICATION. AFB1 METABOLIZES TO THE 4-HYDROXY DERIVATE AFLATOXIN M1 (AFM1) IN LACTATING ANIMALS INCLUDING HUMANS. MYCOTOXINS ARE PRESENT IN FOODS AS A RESULT OF RAW MATERIAL CONTAMINATION, OR DEFICIENCIES IN HARVESTING, STORAGE OR PROCESSING. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسنده: 

ALIZADEH SABIHE ALSADAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: AFLATOXINS ARE A GROUP OF MYCOTOXINS, HIGHLY TOXIC AND CARCINOGENIC SECONDARY METABOLITES PRODUCED BY FUNGI- CONTAMINATION. CONTAMINATION OF FOOD PRODUCTS WITH MYCOTOXINS, PARTICULARLY AFLATOXINS...

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

DE VUYST L. | LEROY F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  194-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3803
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3803

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript