نتایج جستجو

1701

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

171

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  212-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  467
چکیده: 

زمینه و هدف: آنزیم های التهابی و رادیکال های آزاد از جمله عوامل موثر بر دستگاه ایمنی هستند اما در مورد این که این عوامل تا چه اندازه ای بیان ژنی سوپراکسیداز دیسموتاز 1 (SOD-1) را در زنان ورزشکار و به خصوص در تمرینات شدید تحت تاثیر قرار می دهند، اطلاع دقیقی در دست نیست. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بیان ژن سوپراکسیداز دیسموتاز 1 با آنزیم لاکتات دهیدروژناز و رادیکال های آزاد در زنان ورزشکار با تمرینات شدید می باشد. روش بررسی: 15 زن ورزشکار شهر ارومیه (24-22 سال) به طور داوطلبانه و پس از اخذ رضایت نامه (در سال 1389) در تحقیق حاضر شرکت کردند. در سه وضعیت پایه، پس از انجام آزمون ورزشی (سرعت: 12 کیلومتر بر ساعت، شیب: پنج درجه، زمان: 20 دقیقه) و سه ساعت بعد از آن (ریکاوری)، خون گیری از ورید بازویی به عمل آمد. برای اندازه گیری mRNA آنزیم سوپر اکسیداز دیسموتاز 1 (SOD-1) از روش Real time-PCR و برای H2O2 و لاکتات دهیدروژناز از Eutoamalyzer استفاده شد.یافته ها: سطح LDH در هر دو مرحله (بعد از فعالیت و ریکاوری) افزایش معنی داری داشت (P1=0.009 و P2=0.026) اما غلظت H2O2 فقط در مرحله ریکاوری افزایش معنی داری یافت (P=0.002) غلظت mRNA آنزیم SOD-1 نیز در هیچ یک از مراحل فعالیت افزایش معنی داری دیده نشد (P=0.05). هم چنین از لحاظ آماری فقط ارتباط بین mRNA آنزیم SOD-1 و تغییرات H2O2 معنی داری گزارش شد (P=0.014).نتیجه گیری: فعالیت شدت فزاینده باعث افزایش سطح H2O2 و LDH در زنان ورزشکار می شود، اما از بین آن ها تنها افزایش رادیکال های آزاد بر بیان ژن SOD-1 تاثیر معنی داری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 467 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DANESHVAR MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  128
 • صفحات: 

  39-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  1131
 • بازدید: 

  3884
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3884

دانلود 14482 استناد 1131 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  673-675
تعامل: 
 • استنادات: 

  123
 • بازدید: 

  463
 • دانلود: 

  8625
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 463

دانلود 8625 استناد 123 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صداقت مهسا | رشیدی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی در پی 69)
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  472
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

زمینه و هدف: کراتین به طور متداول در ورزشکاران مصرف شده و اثر مکانیسم های مولکولی و عوارض جانبی آن کمتر شناخته شده است. افزایش بیش از حد آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز به عنوان نشانگر آسیب سلولی در نظر گرفته می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف مکمل کراتین بر میزان آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز متعاقب یک جلسه انقباض های شدید عضلانی در دختران ورزشکار انجام شد. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور 30 دختر دانشجوی ورزشکار از طریق تست 7 مرحله ای بروس برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله (مصرف مکمل کراتین 0. 3 g/kg/bw در 4 وعده به مدت 7 روز) و کنترل (دارونما، پودر نشاسته) قرار گرفتند. نمونه گیری خون در شرایط قبل از مصرف مکمل و 24 ساعت پس از آزمون ورزشی Cunningham برای اندازه گیری لاکتات دهیدروژناز (lactate dehydrogenase: LDH) و کراتین کیناز (Creatine Kinase: CK) انجام گردید. یافته ها: مقادیر CK (323± 63 IU/L) و LDH (119± 13 IU/L) پس آزمون گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل (به ترتیب با مقادیر 328± 44 IU/L و 122± 14 IU/L) اختلاف آماری معنی داری نشان ندادند. نتیجه گیری: مصرف یک دوره 7 روزه مکمل کراتین بر مقادیر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز متعاقب متعاقب یک جلسه انقباض های شدید عضلانی در دختران ورزشکار اثری ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 472

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4 (پی در پی 68)
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

زمینه و هدف: شیوه زندگی کم تحرک و افزایش وزن، خطر توسعه بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز (lactate dehydrogenase: LDH) و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز انجام شد. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 22 دانشجوی دختر دارای اضافه وزن در دانشگاه شهید چمران اهواز به طور تصادفی در گروه های کنترل (10 نفر) و مداخله (12 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله روزانه 2 گرم پودر زنجبیل، هر وعده یک کپسول، حاوی یک گرم پودر زنجبیل، و گروه کنترل (دارونما) روزانه دو کپسول حاوی نشاسته، به مدت دو هفته مصرف نمودند. فعالیت بدنی شامل دو جلسه فعالیت برونگرا وامانده ساز (شیب منفی بر روی تردمیل، یک جلسه قبل از مکمل دهی و یک جلسه بعد از دو هفته مکمل دهی) اجرا شد. نمونه های خونی طی 4 مرحله به منظور سنجش تغییرات LDH اخذ و نیز از پرسشنامه درد (Visual Analogue Scale: VAS) برای سنجش کوفتگی تاخیری در دو دوره قبل و بعد از مصرف مکمل زنجبیل استفاده گردید. یافته ها: تمرین برونگرا باعث افزایش میزان LDH و کوفتگی عضلانی تاخیری بعد از فعالیت گردید (P<0. 05). مصرف دو هفته مکمل زنجبیل باعث کاهش آماری معنی دار میزان LDH و کوفتگی عضلانی تاخیری گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل گردید (P<0. 05). نتیجه گیری: مصرف زنجبیل می تواند بر کاهش آسب عضلانی و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از فعالیت برونگرا در دختران با اضافه وزن موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (55)
 • صفحات: 

  56-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  368
 • بازدید: 

  40384
 • دانلود: 

  11385
چکیده: 

Background: Extracted sperm from the testis have poor motility. Moreover, their motility changes during their journey through epididymis. Meanwhile, they face high concentration of L-carnitin. In addition, lactate dehydrogenase C4 (LDH-C4) gene disorders has been shown to cause impaired sperm motility, leading to infertility in male mice. The aim of this study was to evaluate sperm motility and LDH-C4 enzyme activity upon L-carnitine (LC) and Pentoxifylline (PTX) administrations in mice.Methods: We extracted testicular sperm of 48 mice and divided them into three equal parts. One part was incubated with Ham's F10 medium (control), the other parts were treated with Ham's F10 containing LC and PTX with a final concentration of 1.76 mM, for 30 min at room temperature. Sperm motility was assessed according to the World Health Organization (WHO) criteria. Sperm LDH-C4 enzyme activity was measured by spectrophotometry method. Statistical analyses were performed using ANOVA and Fisher's LSD test, and a p-value less than 0.05 was considered as a statistically significant difference.Results: Sperm motility increased after 30 min of incubation in LC- and PTX-treated group (p<0.001). LC and PTX administrations showed a significant increase in the LDHC4 enzyme activity of sperm compared to that of the controls after 30 min (P=0.04 and 0.01, respectively).Conclusion: The effects of LC and PTX on motility of sperm can be explained by an increase in LDH-C4 enzyme activity that may influence male fertility status. We suggest that LC as a non-toxic antioxidant is more suitable for use in assisted reproductive technique protocols than PTX.

آمار یکساله:  

بازدید 40384

دانلود 11385 استناد 368 مرجع 4416
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  204-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  734
چکیده: 

Background: The discovery of biomarkers to predict the development of complications associated with hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) offers a potential avenue for the early identification and treatment of these life-threatening consequences. Serum lactate dehydrogenase (sLDH) has been identified as a potential biomarker for determining the outcome of allogenic HSCT (allo-HSCT). Methods: A retrospective study was performed using data collected from 204 allo-HSCT recipient patients to examine the predictive value of sLDH levels pre-and post-allo-HSCT on patient survival, graft-versushost-disease (GVHD) incidence, and time to platelet/white blood cells (WBC) engraftment. Results: Our findings show that neither pre-(p= 0. 61) nor post-transplantation (p= 0. 55) sLDH levels were associated with GVHD incidence. However, elevated sLDH levels pre-and post-transplantation (≥,386 and ≥,409 IU/mL, respectively) were found to be adverse risk factors for patient survival (p= 0. 16, p= 0. 20, respectively). Furthermore, a median sLDH level≥,400 IU/mL from day +5 to day +15 post-transplantation had a significant positive association with enhanced time to platelet and white blood cell (WBC) engraftment, compared to patients with sLDH levels < 400 IU/mL (p< 0. 001). Conclusions: Our data suggests that high sLDH levels pre-and post-allo-HSCT could be considered a predictor of poor patient survival. Furthermore, high levels of sLDH days 5-15 post-allo-HSCT could be associated with improved time to platelet and WBC engraftment,however, this appears to come at the cost of increased mortality risk.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 734 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  5-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1072
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

با توجه به اینکه عضلات اسکلتی، بافت اصلی درگیر در فعالیت های بدنی اند، بنابراین بررسی تغییرات و آسیب های وارده بر این بافت طی فعالیت های ورزشی گوناگون اهمیت زیادی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرات کوتاه مدت (یک جلسه) و طولانی مدت (36 جلسه) فعالیت های ورزشی گوناگون (سرعتی، استقامتی و ترکیبی) بر شاخص های پلاسمایی آسیب عضلانی لاکتات هیدروژناز (LDH)، کراتین کیناز (CK) و مالون دی آلدوئید (MDA) است. به این منظور 40 سر موش جوان سه ماهه به شکل تصادفی در چهار گروه 10 تایی کنترل، ورزش استقامتی، سرعتی و ترکیبی قرار گرفتند. 24 ساعت پس از اولین و سی و ششمین جلسه تمرینی آزمودنی ها، خونگیری به منظور بررسی تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت اجرای برنامه های گوناگون ورزشی انجام شد. اندازه گیری شاخص ها با استفاده از کیت های مربوط و به کمک دستگاه اتوآنالایزر انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس تکراری (و در صورت لزوم آزمون t مستقل و همبسته)، نشان داد پس از یک جلسه فعالیت، مقادیر CK و LDH (و نه MDA) در بیشتر گروه های تمرینی (نسبت به گروه کنترل) افزایش معنی داری یافت. این افزایش پس از 36 جلسه تمرین بارزتر شد. در کل نتایج این تحقیق نشان داد انجام فعالیت های کوتاه مدت و طولانی مدت ورزشی (هر دو) موجب بروز آسیب های عضلانی می شود و شدت این آسیب ها در گروه فعالیت ورزشی ترکیبی بیش از دو گروه دیگر تمرینی است. همچنین چون شاخص MDA در بیشتر مراحل ارزیابی، بین گروه ها تفاوت معنی داری نداشت، درحالی که شاخص های CK و LDH تفاوت معنی داری داشتند، می توان نتیجه گرفت که پراکسیداسیون چربی، مکانیسم احتمالی راه اندازی آسیب نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1072

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

طب انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  241-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7
 • دانلود: 

  89
چکیده: 

اهداف: پس از اجرای فعالیت های ورزشی مقاومتی یا تمرینات برونگرا ممکن است در اثر آسیب بر ساختار عضلات درگیر، کوفتگی عضلانی تاخیری ایجاد شود. هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر شاخص های آسیب عضلانی و درد پس از فعالیت مقاومتی برون گرا در مردان جوان غیرفعال بود. مواد و روش ها: این پژوهش نیمه تجربی با اندازه گیری های مکرر در سال 97-1396 در میان تمامی دانشجویان پسر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی که در طول سه سال منتهی به پژوهش، در فعالیت ورزشی منظم شرکت نکرده بودند، انجام شد. 20 نمونه به صورت تصادفی به دو گره مکمل (10 نفر) (مصرف روزانه 0/1 گرم گلوتامین بر هر کیلوگرم از وزن بدن) و دارونما (10 نفر) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل یک مرحله فعالیت برونگرا بود. سطوح پلاسمایی آنزیم کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز، میزان درد ادراک شده، قبل از انجام فعالیت ورزشی، 24 و 48 ساعت پس از اجرای فعالیت مقاومتی برونگرا اندازه گیری شدند. جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش های آماری شاپیرو-ویلک، تحلیل واریانس در اندازه گیری های مکرر و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 05/0p< استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد میزان درد ادراک شده در گروه دارونما نسبت به گروه مکمل در زمان های 24 ساعت پس از فعالیت ورزشی (0/008=p) و 48 ساعت پس از فعالیت ورزشی (0/046=p) افزایش معنی داری داشت. همچنین 24 ساعت پس از انجام فعالیت برونگرا مقادیر آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در هر دو گروه افزایش یافت اما اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (0/05>p). نتیجه گیری: به نظر می رسد مکمل یاری گلوتامین برای جلوگیری از تاثیرات منفی کوفتگی عضلانی تاخیری در دوره بازگشت به حالت اولیه پس از فعالیت های بدنی که اغلب با انقباضات برونگرا همراه اند، سودمند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 7

دانلود 89 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

فاتح وحید | اقدامی انوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  162-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2022
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران نشان می دهند که میزان فعالیت کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در نارسایی مزمن و یا حاد عضلات افزایش می یابد و این در شرایطی است که امکان دارد عارضه قلبی قابل شناسایی رخ نداده باشد به این دلیل، محققان زیادی در جستجوی یک مارکر اختصاصی تر بوده اند. تروپونین قلبی، یک پروتئین تنظیمی است که فقط در بافت قلب وجود دارد و در تشخیص انفارکتوس قلبی در مقایسه با آنزیمهای کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز حساسیت بیشتری دارد. افزایش مقدار این پروتئین ساختمانی در خون نشان دهنده انفارکتوس قلبی است. تروپونین در بافتهای دیگر غیر از بافت های قلب سنتز نشده و بنابراین افزایش مقدار آن نشان دهنده آسیب قلبی است. در این پژوهش، نمونه خون از افراد کنترل بدون علایم انفارکتوس قلبی و افراد مورد مطالعه با علایم درد در ناحیه قفسه سینه، فشار خون بالا و علایم اکوکاردیوگرافی تهیه گردید. مقدار تروپونین به روش کروماتوگرافی و فعالیت آنزیم ها به روش بیوشیمیایی و کیت های آنزیمی اندازه گیری شد. یافته های این پژوهش نشان دادند که اندازه گیری مقدار تروپونین سرم برای تشخیص انفارکتوس قلبی در مقایسه با روش های قدیمی بررسی میزان فعالیت کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز سرم حساسیت مناسب (82%) و ارزش تشخیصی بالا (78%) دارد و روش تشخیصی خوبی برای این دسته از بیماران بشمار می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 2022

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
litScript