نتایج جستجو

1694

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

170

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  850-857
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

سابقه و هدف: مصرف کربوهیدرات قبل از فعالیت بدنی، با حفظ گلیکوژن، باعث عملکرد بهتر و آسیب های کمتر عضلانی می شود. هدف این مطالعه مقایسه ی اثر مصرف گلوکز و فروکتوز قبل از فعالیت بدنی بر میزان لاکتات و لاکتات دهیدروژناز پسران نوجوان غیرورزشکار بود. مواد و روش ها: تحقیق حاضر، کارآزمایی بالینی، با یک گروه تجربی به صورت متقاطع یک سو کور می باشد. جامعه آماری، دانش آموزان پسر (19-17 سال) شهر زاهدان بود که 10 نفر به صورت هدفمند در دسترس انتخاب شدند. مرحله ی اول، خونگیری پس از 30 دقیقه از مصرف محلول گلوکز (g75 در cc350 آب) انجام شد؛ سپس فعالیت بدنی (دویدن روی تردمیل با شیب 5 درصد و با شدت 82 درصد ضربان قلب بیشینه) صورت گرفت و 5 دقیقه پس از آن، مجددا خونگیری انجام شد. 10 روز بعد، مرحله ی دوم، برای فروکتوز اجرا شد. در هر دو مرحله، سطوح لاکتات و لاکتات دهیدروژناز قبل و بعد از فعالیت بدنی اندازه گیری شد. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و t مستقل، با نرم افزار SPSS، نسخه ی 19 آنالیز شدند (05/0P≤ ). نتایج: پس از فعالیت بدنی، متعاقب مصرف گلوکز (001/0˂ P) و فروکتوز (001/0˂ P)، سطح لاکتات، افزایش یافت و بین سطوح لاکتات، متعاقب مصرف گلوکز و فروکتوز، تفاوتی مشاهده نشد (062/0=P). در سطح لاکتات دهیدروژناز، متعاقب مصرف گلوکز (332/0=P) و فروکتوز (282/0=P)، تفاوتی مشاهده نشد و سطح لاکتات دهیدروژناز، متعاقب مصرف فروکتوز نسبت به مصرف گلوکز، افزایش یافت (32 0/0=P). نتیجه گیری: بین سطوح لاکتات، پس از فعالیت بدنی، متعاقب مصرف گلوکز و فروکتوز، تفاوتی مشاهده نمی شود؛ ولی مصرف گلوکز نسبت به فروکتوز، قبل از فعالیت بدنی، احتمالا می تواند از بروز آسیب های عضلانی، جلوگیری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 113 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34186
 • دانلود: 

  13999
چکیده: 

The Caspian Sea as the greatest lake in the world has been faced with the different types of pollution. Among the different types of pollutants, petroleum (hydrocarbons) is one of the most important pollutants in the aquatic environment. Considering the economic and fisheries importance of the Caspian Sea, it is necessary to investigate the effect of such pollutant on valuable and endemic fish species. Since Caspian Kutum (Rutilus frisii) is a native and economic species of the Caspian Sea in the southern parts, the present study aimed to investigate the acute effects of water-soluble fraction of crude oil (WSF) on some physiological parameters of Caspian Kutum fingerlings at different times. Two experimental groups (WSF with LC50 of 0 and 50%) with three replicates for each one were considered in the experiment. Eighty fish (average weight of 0. 77 ± 0. 06 g) for each replicate were kept in an aquarium with the dimensions of 50 × 30 × 70 cm and exposed to WSF for 120 h. Then, 70 L WSF solution was added to each aquarium with the mentioned concentrations. Fifteen fish were sampled at 0 (before adding WSF), 6, 12, 24, 48, 72, 96 and 120 h after exposure to WSF for the measurement of lactate dehydrogenase activity and whole-body cortisol concentration. The results showed that the lactate dehydrogenase activity in fingerlings exposed to WSF (LC50=50%) was significantly higher than those kept in sea water (LC50=0%) during the sampling times (P<0. 05). There was a significant interaction between WSF concentration and time on the whole-body cortisol levels (P<0. 05). The results showed that crude oil had adverse effects on the physiology and welfare of Kutum fingerlings and the physiological responses were amplified in association with prolonged exposure to WSF.

آمار یکساله:  

بازدید 34186

دانلود 13999 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  235-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  834
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 834

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MAJIDI M.R. | GHOLIZADEH S. | HEJAZI M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  56548
 • دانلود: 

  21150
چکیده: 

A biosensor was developed for the detection of lactate dehydrogenase (LDH) enzyme using a lactate modified pencil graphite electrode (PGE). The sensor relies on the immobilization of the lactate on PGE, and LDH detection is based on the decrease of lactate peak current following oxidation to pyruvate in the presence of LDH. Square wave voltammetric technique was used for the assay of signals in the range of -0.6 to 0.8 V and a frequency of 25 Hz for the determination of LDH. The dependence of the response was investigated in terms of reaction time, washing time and LDH and NAD+amounts. Also, the electrochemical behavior of LDH treatment on the lactate modified PGE was studied. The electrode showed good selectivity, repeatability and an operational stability of about 90% of its original response for two weeks. Moreover, the sensor displayed a linear response range from 0.36- 2.13 U ml-1 for LDH with a detection limit of 0.16 U ml-1. The response time of the LDH-treated lactate modified PGE was found to be 2s. The relative standard deviation (RSD) obtained was 3.5% (for LDH 0.71 U ml-1 and n=3).

آمار یکساله:  

بازدید 56548

دانلود 21150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ONCOTARGETS AND THERAPY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2533-2543
تعامل: 
 • استنادات: 

  730
 • بازدید: 

  7409
 • دانلود: 

  13052
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7409

دانلود 13052 استناد 730 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

RESPIRATORY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  5002
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5002

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  3020-3023
تعامل: 
 • استنادات: 

  409
 • بازدید: 

  7588
 • دانلود: 

  19588
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7588

دانلود 19588 استناد 409 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

زمینه و هدف: ورزش وامانده ساز منجر به آسیب عضلانی و کاهش منابع انرژی نظیر گلوکز می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مکمل تروگزروتین بر سطح سرمی گلوکز و فعالیت لاکتات دهیدروژناز متعاقب شنا وامانده ساز در موش های صحرایی نر بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به 4 گروه کنترل، ورزش + 75 میلی گرم بر کیلوگرم، ورزش + 150 میلی گرم بر کیلوگرم و ورزش + 300 میلی گرم بر کیلوگرم تیمار تروگزروتین تقسیم شدند. کلیه حیوان ها به مدت 30 روز تمرین شنا (5 بار در هفته) انجام دادند. تروگروتین به صورت خوراکی روزانه به مدت 30 روز تجویز شد. در روز سی ام ورزش شنا وامانده ساز انجام و سطح سرمی گلوکز و فعالیت لاکتات دهیدروژناز اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که مکمل تروگزروتین به طور معنی داری سطح سرمی گلوکز را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد (0.001> P) و همچنین فعالیت لاکتات دهیدروژناز در گروه ورزش + تروگزروتین (300) در مقایسه با گروه های کنترل و ورزش + تروگزروتین) 150 میلی گرم بر کیلوگرم (کاهش یافت (0.05> P).نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تروگزروتین می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش آسیب عضلانی ناشی از ورزش شنا وامانده ساز داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 200 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  142-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23359
 • دانلود: 

  6592
چکیده: 

Background: Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is the sixth most common malignancy that is associated with high morbidity and mortality. Salivary lactate dehydrogenase (LDH concentration), as an expression of cellular necrosis, may be a special marker of lesions that occur with changes in the integrity of the oral mucosa. This study was performed to determine the accuracy of salivary LDH as a clinical marker for HNSCC detection and to investigate the relationship between salivary LDH levels and tissue tumor detection. Methods: The case group consisted of 44 HNSCC patients and the control group consisted of 44 healthy subjects. The stage and grade of HNSCC were determined, and the LDH levels in collected saliva samples were measured in all subjects. The expression of LDH in tumors and healthy tissue margins was evaluated via immunohistochemistry. Results: The expression of LDH in the saliva of patients with HNSCC is significantly higher than that in the saliva of the healthy control group. The expression of salivary LDH in patients with oral squamous cell carcinoma (OSCC) is significantly higher than that in the other patients and healthy individuals in the control group. The levels of salivary LDH in patients with SCC of the tongue and lower oral cavity were significantly higher than those in other patients affected with SCC in other parts of the head and neck (P<0. 01). Conclusions: As this enzyme increases simultaneously in both tumoral tissues and saliva, it can serve as a useful diagnostic marker for the early diagnosis and prediction of HNSCC.

آمار یکساله:  

بازدید 23359

دانلود 6592 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  4550-4560
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  4546
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4546

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
litScript