نتایج جستجو

1701

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

171

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 354 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  297-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1331
 • دانلود: 

  790
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی آثار تمرین تناوبی بر سطح لاکتات و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز خون موش های صحرایی بود. 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (میانگین سن و وزن به ترتیب 3 ماه و 224±14 گرم) تهیه شده و سپس، به طور تصادفی به دو گروه شاهد (n=10) و تجربی (n=10) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل 4 دقیقه دویدن روی نوار گردان و 2 دقیقه استراحت فعال در 10 مرحله تمرینی روی گروه تجربی اجرا شد. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی بعد از ناشتایی شبانه، موش ها با ترکیبی از کتامین و زایلازین بیهوش شدند. برای اندازه گیری لاکتات و فعالیت آنزیم LDH، خون گیری از قلب حیوان انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از شاخص های پراکندگی میانگین و انحراف معیار (M±SE) و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در سطح لاکتات خون دو گروه وجود نداشت، ولی در میزان فعالیت آنزیم LDH، تفاوت معناداری بین دو گروه تجربی و شاهد مشاهده شد (P<0.05). این نتایج نشان می دهد، تمرین تناوبی به پاکسازی لاکتات منجر می شود. پایش لاکتات، موجب حفظ گلیکوژن عضلات شده و از تجمع H+ که همراه با لاکتات تولید می شود، جلوگیری می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1331

دانلود 790 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ODET F. | DUAN C.

نشریه: 

BIOLOGY OF REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5901
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5901

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Clinica Chimica Acta

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  509
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  135-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  367
 • بازدید: 

  2196
 • دانلود: 

  13288
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2196

دانلود 13288 استناد 367 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ONCOTARGET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  48350-48361
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  7340
 • دانلود: 

  13879
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7340

دانلود 13879 استناد 372 مرجع 0
نویسندگان: 

BARATI A.H.

نشریه: 

ADVANCED HERBAL MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  16-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  11713
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11713

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Curr Protoc Toxicol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  2072
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2072

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17222
 • دانلود: 

  30739
چکیده: 

Introduction: Determining the diagnostic value of available biomarkers in predicting rhabdomyolysis-induced acute kidney injury (AKI) is a priority. This study aimed to review the current evidence about the value of lactate dehydrogenase (LDH) in this regard. Methods: In this narrative review, the papers in PubMed, Embase, and web of science were studied. The keywords prognosis, prognoses, prognostic, LDH, rhabdomyolysis, emergency patients, and acute kidney failure or AKI had been selected fromMeSH medical dictionary. Related papers written in English and published from November 2007 to December 2020 were selected. Results: Finally, 14 articles were accepted for analysis. Among the selected articles, four were randomized clinical trials, seven were crosssectional, and three were case-control studies. The results of the present review showed that abuse of illegal drugs is the most common cause of rhabdomyolysis. AKI is the most serious complication of rhabdomyolysis reported in the studies. These studies have shown a three-fold increase in AKI following drug-induced rhabdomyolysis. The review of the included articles shows that high LDH can predicts AKI, especially in critical and emergency situations such as rhabdomyolysis where there is a risk of death if diagnosed late. These studies show that LDH increases in the presence of renal failure and tissue damage. Conclusion: Serum LDH is an appropriate and cost-effective prognostic indicator that can be used for risk classification of patients at risk for rhabdomyolysis-induced AKI.

آمار یکساله:  

بازدید 17222

دانلود 30739 استناد 0 مرجع 3136
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پیاپی 130)
 • صفحات: 

  52-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تمرین استقامتی بر غلظت ایزوفرم های لاکتات دهیدروژناز ( LDHAو (LDHB و ایزوآنزیم های آن در مایع مغزی نخاعی رت های نر نژاد ویستار بود.مواد و روش ها: 17 سر حیوان بر اساس وزن همسان سازی و به طور تصادفی به دو گروه کنترل (n=9) و تمرینی (n=8) تقسیم شدند. پروتکل تمرین استقامتی (شروع با 30 دقیقه، 20 متر در دقیقه و رسیدن به 60 دقیقه با سرعت 26 متر در دقیقه در هفته آخر) به مدت 12 هفته بر گروه تمرینی اعمال شد. 72 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، مایع مغزی نخاعی از سیسترنامگنا جمع آوری گردید. ایزوفرم ها و ایزوآنزیم های لاکتات دهیدروژناز با الایزا و الکتروفورز اندازه گیری و مقایسات بین گروه ها با آزمون آماری تی استیودنت مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: هر دو ایزوفرم LDHA و LDHB در مایع مغزی نخاعی رت های کنترل وجود داشت. بیشترین و کمترین مقدار ایزوآنزیم ها به ترتیب به LDH1 و LDH5 مربوط بود. متعاقب تمرین استقامتی، مقادیر(p<0.01) LDHB ، (p<0.01) LDH1 و (p<0.01) LDH2 در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش و مقادیر (p<0.01) LDH3 و نسبت (p<0.01) LDHA/LDHB در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار داشت. تمرین استقامتی بر LDHA و LDH4 تاثیری نداشت.نتیجه گیری: انجام تمرین استقامتی با شیفت اکسیداتیو ایزوفرم ها و ایزوآنزیم های لاکتات در مایع مغزی نخاعی همراه است که می تواند پیش درآمدی بر حمایت متابولیسم هوازی لاکتات در مغز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پی در پی 64)
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  219
چکیده: 

سابقه و هدف: پاراکسان (متابولیت فعال پاراتیون) یکی از سمی ترین ترکیبات ارگانوفسفره است. مکانیسم اصلی مسمومیت حاد با این ترکیبات مهار آنزیم استیل کولین استراز است. تولید رادیکال های آزاد و اختلال در سیستم آنتی اکسیدان سلول از جمله اثرات غیرکولینرژیک این ترکیبات است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه اثر تجویز حاد پاراکسان به موش صحرایی بر شاخص های استرس اکسیداتیو کبد و فعالیت لاکتات دهیدروژناز کبد و پلاسما بررسی شد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی بر روی 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 250-200 گرم انجام شد. حیوانات به طور تصادفی در 4 گروه (حداقل 6 سر موش در هر گروه) قرار گرفتند: گروه کنترل (روغن ذرت به عنوان حلال پاراکسان) و سه گروه آزمایش که دوزهای مختلف پاراکسان (0.07، 0.35 و 0.7 میلی گرم بر هر کیلوگرم وزن بدن) را به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند. 4 ساعت پس از تزریق، با بیهوش نمودن حیوانات به وسیله اتر یک نمونه خون گرفته شد و سپس بافت کبد آنها خارج گردید و تا زمان سنجش شاخص های مورد نظر در نیتروژن مایع نگهداری شد. فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و لاکتات دهیدروژناز و میزان گلوتاتیون و مالون دی آلدهید در هموژنه بافت کبد به وسیله روش های بیوشیمیایی تعیین گردید.یافته ها: پاراکسان در دوزهای 0.35 و 0.7 میلی گرم به طور معنی دار موجب افزایش فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و کاهش فعالیت کاتالاز گردید (p<0.05). میزان گلوتاتیون کبدی در تمامی مقادیر پاراکسان نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.05). پاراکسان در هر سه دوز به طور معنی دار موجب افزایش فعالیت لاکتات دهیدروژناز پلاسما و کاهش فعالیت لاکتات دهیدروژناز کبدی شد. تغییرات معنی دار در میزان مالون دی آلدهید مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که حتی تجویز عوامل ارگانوفسفره به صورت حاد نیز می تواند با تولید رادیکال های آزاد و بر هم زدن تعادل سیستم آنتی اکسیدان موجب آسیب سلولی گردد. بنابراین اندازه گیری فعالیت لاکتات دهیدروژناز پلاسما ممکن است یک مارکر مفید برای ارزیابی مسمومیت با عوامل ارگانوفسفره باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 219 استناد 0 مرجع 0
litScript