نتایج جستجو

1694

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

170

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  137-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

نانوذره نقره به دلیل داشتن خواصی ضدباکتریایی، به یکی از پرمصرف ترین ترکیبات نانویی تبدیل شده است و با توجه به توسعه استفاده از نانوذرات، خطرات ناشی از رهایش این مواد، از محصولات حاوی آن ها به محیط زیست وجود دارد. در پژوهش حاضر، شش نوع فیلتر حاوی درصدهای متفاوت نانوذرات نقره (25/0، 5/0 و 1 درصد) همراه و بدون آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان (APTES)، به همراه یک فیلتر شاهد، برای کنترل قارچ Saprolegnia در انکوباتور تخم تاس ماهی ایرانی به کار گرفته شد که دو نوع از آن ها )حاوی یک درصد نانونقره) به عنوان فیلتر بهینه به طور کامل موفق به کنترل قارچ Saprolegnia شدند. فیلتر اول فاقد و فیلتر دوم حاوی آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان بود. سپس اثرات این فیلترهای بهینه بر روی جنین های تاس ماهی ایرانی نگهداری شده در این انکوباتورها، به وسیله سنجش تغییرات آنزیم های اکسیداتیو گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز به روش اسپکتروسکوپی و همچنین سنجش تغییرات متابولیت لاکتات به روش متابولومیکس بر پایه HNMR، در روزهای دوم و چهارم دوره انکوباسیون در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از فیلترهای حاوی نانوذرات نقره به دلیل رهایش نقره از فیلتر به داخل آب و واکنش نقره با گروه تیول گلوتاتیون پراکسیداز، سبب کاهش معنی دار این آنزیم در هر دو نوبت نمونه برداری شد. همچنین کاهش لاکتات و لاکتات دهیدروژناز در دومین روز انکوباسیون و همچنین افزایش معنی دار آن ها در چهارمین روز انکوباسیون به دلیل اختلال در فعالیت لاکتات دهیدروژناز در دومین روز انکوباسیون و ایجاد شرایط هیپوکسی در چهارمین روز انکوباسیون مشاهده شد. نتایج حاضر حاکی از آن است که سنجش آنزیم لاکتات دهیدروژناز و متابولیت لاکتات نسبت به گلوتاتیون پراکسیداز، نشانگر زیستی مناسب تری برای ارزیابی زود هنگام تغییرات درون سلولی برای آن دسته ماهیانی است که تحت تاثیر نانوذرات نقره قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Rep Heal Car Orig Arti

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  411
 • بازدید: 

  3409
 • دانلود: 

  19944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3409

دانلود 19944 استناد 411 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Journal of human kinetics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  758
 • بازدید: 

  2692
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2692

دانلود 14726 استناد 758 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  855-868
تعامل: 
 • استنادات: 

  144
 • بازدید: 

  700
 • دانلود: 

  12082
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 700

دانلود 12082 استناد 144 مرجع 0
نویسندگان: 

Lesan Simin | Khatibi Mandana | Firoozan Sina

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  18-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Background and Aim: Smoking is a hazardous habit with numerous adverse effects on oral health. It plays an important role in development of cancerous and precancerous lesions and periodontal disease. Saliva has an antioxidant system and several enzymes. This study aimed to assess the salivary levels of uric acid (UA), lactate dehydrogenase (LDH), and amylase in smokers versus non-smokers. Materials and Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted on 60 individuals (30 smokers and 30 non-smokers) at the Dental School of Islamic Azad University. The participants were requested to refrain from smoking, eating and drinking prior to saliva sampling. A minimum of 1 cc of unstimulated saliva was collected from each participant by the spitting method. The level of salivary LDH was measured by the DGKC method, the level of UA was measured by the uricase assay, and the level of amylase was quantified by the kinetic photometric method. Data were analyzed by t-test, Chi-square test, Fisher’, s exact test, and Mann-Whitney test (P<0. 05). Results: The salivary level of UA was 1. 35±, 1. 2 mg/dL and 1. 08±, 1. 05 mg/dL in smokers and nonsmokers, respectively with no significant difference (P=0. 08). The salivary levels of amylase and LDH were 44509±, 38062 U/L and 420±, 244 IU/L in smokers and 47299±, 29659 U/L and 538±, 350 IU/L in non-smokers, respectively, with no significant difference (P>0. 05). Conclusion: Despite the slightly higher level of salivary UA in smokers, the difference between smokers and non-smokers was not significant in any of the tested parameters.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ONCOLOGY LETTERS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  774
 • بازدید: 

  9781
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9781

دانلود 15774 استناد 774 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  816
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Background: Tracking various biomarkers in serum, gingival crevicular fluid (GCF), and saliva has been introduced as a diagnostic tool for periodontal disease detection.Objectives: The aim of this study was to compare salivary lactate dehydrogenase (LDH) levels in subjects with periodontal disease and levels in subjects without periodontal disease.Materials and Methods: In this case-control study, 170 patients at Hamadan faculty of Dentistry, including patients with periodontal disease and patients with normal periodontium, were selected and divided into test and control groups. Unstimulated saliva was collected in the same situation from the test and control groups. Each saliva sample was analyzed to measure salivary LDH level on the day of collection, by using commercially available kits according to the manufacturers’ instructions. A statistical T-test was employed to evaluate significant differences among groups.Results: The mean LDH levels in the test and control groups were 1071.67731.004 and 550.91217.215, respectively. As the level of statistical significance was set at P<0.05, data analysis showed a significant difference between the LDH enzymatic level in the test and control groups (P=0.000). Comparison of the LDH enzymatic level in subjects with different genders in the test and control groups showed no significant differences (P=0.340).Conclusions: Salivary LDH levels can be used as marker of periodontal disease for screening periodontitis in large populations.

آمار یکساله:  

بازدید 816

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HORMOZGAN MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31323
 • دانلود: 

  30485
چکیده: 

Background: lactate dehydrogenase (LDH) is a tetrameric enzyme that catalyzes the interconversion of pyruvate to L-lactate. The importance of this enzyme is because LDH isoenzymes are involved in cancer, heart, and liver diseases. Inhibition of this enzyme can help prevent and treat different diseases. Morin is a flavonoid found in the Moraceae family and scopoletin is a coumarin found in Scopolia genus. Objectives: The aim of this study was to determine the effect of morin and scopoletin as two natural products on the activity and structure of lactate dehydrogenase enzyme. Methods: Morin and scopoletin were examined for inhibition of the activity of LDH in 100mMsodium phosphate buffer pH 7. 5, at room temperature using UV-V spectrophotometry. Fluorescence spectroscopy was used to characterize protein structural changes in the presence of morin and scopoletin. Results: Km and Vmax of LDH for pyruvate were 11. 69 mM and 1. 258 mM/min, respectively. The kinetic results showed that morin and scopoletin are LDH inhibitors. The Ki values of morin and scopoletin were determined as 1. 78 M and 0. 8 M, respectively, using a secondary plot. Fluorescence intensity quenching and red shift of themaximumwavelength of emission in a concentrationdependent manner showed that morin and scopoletin bind to LDH and affect its structure. Conclusions: The results suggest that morin and scopoletin bind to LDH, influence its conformation and inhibit its activity. Scopoletin showed more effective inhibition of LDH activity and it can be a promising candidate in the field of tumor metabolism inhibitors.

آمار یکساله:  

بازدید 31323

دانلود 30485 استناد 0 مرجع 410
نویسندگان: 

DUAN C. | GOLDBERG E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  352-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  18465
 • دانلود: 

  20211
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18465

دانلود 20211 استناد 413 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  265-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  979
 • دانلود: 

  687
چکیده: 

مقدمه: بیماری پریودنتال یک بیماری عفونی، مزمن و چند فاکتوری است که با تخریب غیرقابل برگشت رشته های کلاژن و دیگر اجزای سازنده لثه و لیگامان پریودنتال و تحلیل استخوان آلوئول اطراف دندان و ایجاد پاکت پریودنتال مشخص می شود. پاسخ میزبان، به بیماری پریودنتال شامل تولید آنزیم های مختلف است که در اثر آسیب و مرگ سلول های استرومال، اپیتلیال و یا سلول های التهابی آزاد می شوند. هدف از این پژوهش، مقایسه غلظت آنزیم های بزاقی در بیماران مبتلا به پریودنتیت مهاجم منتشر و پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط، با افراد دارای پریودنشیم سالم بود.مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی، بزاق غیرتحریکی 25 نفر از بیماران مبتلا به پریودنتیت خفیف تا متوسط، و 15 فرد مبتلا به پریودنتیت مهاجم منتشر و 25 نفر از افراد با لثه سالم جمع آوری شد. میانگین میزان آنزیم های بزاقی لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینو ترانسفراز با استفاده از دستگاه اتو آنالیزر RA-ST اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA و TUKEY در سطح معنی داری 95 درصد تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: میانگین سطح آنزیم بزاقی لاکتات دهیدروژناز در گروه های پریودنتیت مهاجم منتشر و پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط، و کنترل، به ترتیب88.4 ±1713، 1492±65، 1108±34 میکروگرم بر لیتر بود و اختلاف معنی دار بین آن ها وجود داشت .(p value<0.05) همچنین میانگین آنزیم بزاقی آسپارتات آمینو ترانسفراز در گروه های پریودنتیت مهاجم منتشر و پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط و کنترل، به ترتیب 5.6±55.46،3.03 ±47.04 و2.03 ±32.04 میکروگرم بر لیتر بود که اختلاف معنی دار بین آن ها وجود داشت .(p value<0.05)نتیجه گیری: غلظت آنزیم های لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در بیماران مبتلا به بیماری پریودنتال، بیشتر از افراد سالم است. ارزیابی این آنزیم ها می تواند برای تعیین میزان تخریب بافت های پریودنتال مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 979

دانلود 687 استناد 0 مرجع 0
litScript