نتایج جستجو

12

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4 (مسلسل 73)
 • صفحات: 

  143-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  668
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ماهی گیش کاذب (lactarius lactarius) با نام انگلیسی False trevally را در استان سیستان و بلوچستان با نام محلی چیلا و در شناورهای صیادی ترالر با نام چیلر می شناسند. این ماهی متعلق به راسته سوف ماهی شکلان (Perciformes) و خانواده (Lactaridae) می باشد. وسعت پراکنش آن اقیانوس هند شرقی و آرام غربی- مرکزی، از شرق تا فیلیپین، از شمال تا ژاپن و از جنوب تا استرالیا می باشد (Fischer & Bianchi, 1984). در ایران در سراسر آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان دیده می شود (اسدی و دهقانی، 1375).

آمار یکساله:  

بازدید 668

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

مطالعه حاضر به منظور بررسی شکل و پارامترهای ریخت سنجی اتولیت ساجیتا در گونه lactarius lactarius از خانواده Lactarridae (تراولی های دروغین) در آب های خلیج فارس صورت گرفت. نمونه برداری از مهر ماه 1390 تا دی ماه 1391 در آب های استان خوزستان و بوشهر انجام پذیرفت. طی این مدت تعداد 42 نمونه از گونه فوق صید و مورد مطالعه قرار گرفت. مدت زمان ترال کشی 2 الی 2.5 ساعت به صورت روزانه و عمق ترال کشی از 10 تا 100 متر در نظر گرفته شد. خصوصیات زیست سنجی نمونه شامل طول کل، طول چنگالی، وزن ماهی و همچنین شکل اتولیت و پارامترهای زیست سنجی اتولیت ساجیتا از جمله طول، عرض، وزن، محیط و مساحت اتولیت در گونه فوق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رابطه بین طول و وزن ماهی نیز بررسی شد، نتایج حاکی از وجود همبستگی قطعی بین طول و وزن ماهی (R2= 0.8844) و رشد ایزومتریک در گونه L. lactarius بود.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

این تحقیق با هدف تعیین رژیم غذایی و ارجحیت غذایی ماهی گیش کاذب به مدت 12 ماه در آبهای ساحلی دریای عمان انجام شد و 702 عدد ماهی مورد بررسی قرار گرفت. گروههای غذایی ماهیان و سخت پوستان به ترتیب با 57.9 و  40.2درصد بیشترین فراوانی را در محتویات معده داشتند و فراوانی کرمها، نرمتنان و گیاهان دریایی بسیار ناچیز بود. شاخص طول نسبی دستگاه گوارش در تمام گروههای طولی کمتر از 1 بود که نشان می دهد این گونه جزو ماهیان گوشتخوار می باشد و ماهیان و سخت پوستان به ترتیب با 92.0 و  63.9درصد به عنوان غذایی ارجح این ماهی در طول سال تعیین شدند. در دوره تولیدمثلی و زمان تخم ریزی، شدت تغذیه و شاخص خالی بودن معده در یک نسبت تقریبا ثابت قرار گرفت و بعد از تخم ریزی شدت تغذیه افزایش یافت. مقدار ضریب چاقی در آبان ماه برای هر دو جنس نر و ماده به ترتیب با 0.011±1.20 و 0.011±1.21 در حداکثر مقدار بود و با رشد و توسعه گنادها از مقدار آن کاسته شد و میانگین آن برای جنس ماده در مرداد ماه با 0.015±1.15 و برای جنس نر در تیر ماه با 0.013± 1.14در حداقل مقدار قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این تحقیق با اهداف بررسی و تعیین دوره تولید مثل، زمان اوج تخمریزی، طول بلوغ جنسی (Lm50) و اندازه چشمه تور مناسب برای صید ماهی گیش کاذب (lactarius lactarius) به مدت 12 ماه در آبهای ساحلی دریای عمان از آبان 1386 تا مهر 1387 انجام شد. طی این مدت 702 عدد ماهی گیش کاذب بصورت ماهانه و تصادفی از ترکیب صید تورهای گوشگیر و شناور ترالر فردوس 3 نمونه برداری شد. میانگین (± انحراف معیار) طول و وزن کل این ماهی بترتیب برای جنس ماده 22.7±2.13 سانتیمتر و 142.2±41.64 گرم و برای جنس نر بترتیب 20.4±1.89 سانتیمتر و 103.1±29.07 گرم محاسبه شد. نسبت جنسی نر به ماده 0.37 به 1 بود و به جز ماههای خرداد و مرداد همواره فراوانی ماهیان ماده بیش از ماهیان نر بود. ماهیان نر از اندازه ای به مراتب کوچکتر از جنس ماده برخوردار بودند و در ماهیان با طول کل بیش از 25.5 سانتیمتر تمامی نمونه ها ماده بودند. بیشترین مقدار شاخص گنادی برای جنس ماده با 3.69 در خرداد ماه و برای جنس نر با 0.89 در تیرماه مشاهده شد. براساس روند تغییرات شاخص گنادی و فراوانی مراحل مختلف رسیدگی جنسی دوره تولید مثلی این ماهی از بهمن ماه تا شهریور ماه و اوج تخمریزی آن در مرداد ماه تعیین شد. مقدار هماوری مطلق 102032 عدد تخمک و مقدار هماوری نسبی به طول کل و وزن کل بترتیب 4491.9 و 780.7 عدد تخمک محاسبه شد. طول بلوغ جنسی 24.4 سانتیمتر (طول کل) و اندازه چشمه استاندارد صید آن 3.9 سانتیمتر (گره تا گره مجاور) تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MEKKRIENGKRAI D. | SANDO T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  2360-2368
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3688
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3688

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  101-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

قارچ های اکتومیکوریز نقش مهمی در سلامت و پایداری جنگل و حفظ درختان در مقابل بیمارگرها در اکوسیستم جنگل دارند. در این تحقیق قارچ های اکتومیکوریز در راشستان های بالابند جنگل سنگده (استان مازندران) و بر اساس استخراج دی ان ای از ریشه ها و توالی یابی ناحیه ITS از دی ان ای ریبوزومی قارچ ها مورد شناسایی قرار گرفتند. برای این منظور در محدوده ارتفاعی 1500 تا 2100 متری از سطح دریا، تعداد 30 قطعه نمونه و در هر قطعه نمونه یک درخت به طور تصادفی انتخاب و نمونه برداری از ریشه ها به عمق 10 سانتی متری و بافاصله 60 سانتی متر از تنه درخت انجام گرفت. عمل استخراج دی ان ای از نمونه های نوک ریشه طبقه بندی شده انجام گرفت. ناحیه ITS nrDNA با استفاده از زوج آغازگر های ITS1F و ITS4B یا ITS4 تکثیر و توالی یابی گردید. مقایسه توالی های به دست آمده با توالی های موجود در بانک داده های NCBI، حضور 15 گونه قارچ اکتومیکوریز را در ریشه های این گیاهان نشان داد. از بین گونه های شناسایی شده، 12 گونه شامل Russula chloroides، C. trivialis، R. brevipes، R. faginea، R. integriformis، C. rigens، Cortinarius alpinus، C. collinitus، L. hepaticus، lactariuschrysorrheus، C. alboaggregatus وHebelomabulbiferum گونه های جدیدی برای فلور قارچی ایران می باشند. جنس Cortinarius و Russula بیشترین تنوع گونه ای را در منطقه موردمطالعه نشان دادند و جنس های lactarius و Inocybe در رتبه های بعدی قرار گرفتند. با شناخت قارچ های اکتومیکوریز بومی در مناطق مختلف می توان با تلقیح برخی از آن ها به نهال های جنگلی، توانایی های آن ها در برنامه های احیا و مدیریت بهینه جنگل و جنگل کاری استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ASEF M.R. | MOHAMMADI GOLTAPEH E.

نشریه: 

ROSTANIHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1-4
 • صفحات: 

  5-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22342
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Basidiocarps of species of Armillaria, Russula, lactarius and Agaricus with fungal infection were collected from different regions of Iran. Portions of infected carpophores, were taken and cultured on PDA, PCA and MEA. Fungicolous isolates were identified on the basis of morphological characters such as: color and shape of colony, morphology and branching of conidiophores, manner of proliferation of the conidiogenous cells, conidial size, septation and ontogeny and forms of chlamydospores. The isolates were identified as: 1. Cladobotryum polypori (Dearness & house) Rogerson & Samuels (Fig. 2) From basidiocarp of Armillaria mellea, collected from Karaj, Tehran and basidiocarp of lactarius vellerus, collected from Noor protected park, Mazandaran province. 2. Cladobotryum varium Nees (Fig. 3) From basidiocarp of Armillaria mellea, collected from Sisangan, Mazandaran province. 3. Cladobotryum verticillatum (Link) S. J. Hughes (Fig. 4) From carpophore of Russula sp., collected from Sisangan protected park, Mazandaran province. 4. Cladobotryum dendroides (Bulliard) W. Gams & Hoozemans From basidiocarp of Armillaria mellea, collected from Khosro-Shahr, E. Azarbaijan province, and Agaricus bisporus, collected from Karaj, Tehran province.

آمار یکساله:  

بازدید 22342

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (پیاپی 73)
 • صفحات: 

  291-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  528
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

همزیستی اکتومیکوریزی نقش کلیدی در استقرار و عملکرد درختان در بوم سازگان های جنگلی ایفا می کند. با وجود اهمیت فراوان قارچ های اکتومیکوریز در سلامت درختان میزبان، اطلاعات کمی در مورد نحوه پراکنش و فراوانی این قارچ های همزیست در جنگل های ایران موجود است. این در حالی است که شناسایی این قارچ ها، گام نخست مطالعات مرتبط با این همزیستی محسوب می شود و برای بهره برداری از حداکثر پتانسیل آن در مدیریت جنگل، امری ضروری است. در این پژوهش، شناسایی قارچ های اکتومیکوریز همراه با درختان بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey)، اوری (Q. macranthera Fisch. & C. A. Mey. ex Hohen) و بلوط سفید (Q. petraea L) در شش رویشگاه از جنگل های هیرکانی انجام شد. ابتدا نوک ریشه های اکتومیکوریزایی پایه هایی از هر گونه جمع آوری شد. شناسایی مولکولی قارچ همزیست آن ها از طریق تکثیر نواحی ITS گونه های قارچی و تعیین توالی این نواحی و تجزیه و تحلیل های فیلوژنتیکی آن ها با توالی های موجود در پایگاه داده ها توسط روش بیزین (Bayesian) انجام شد. دویست و هفت سیستم ریشه ای از رویشگاه های مورد مطالعه جمع آوری شد و 49 تاکسون از قارچ های اکتومیکوریز بر اساس الگوریتم بلاست (Blast) در میان آن ها شناسایی شد. در مجموع، این قارچ ها به 13 جنس مختلف شاملAmanita، Boletus، Cortinarius، Hebeloma، Hydnum، Hygrophorus، Inocybe، Laccaria، lactarius، Lycoperdon، Russula، Scleroderma وTricholoma تعلق داشتند و گونه هایی از lactarius، Russula و Inocybe غالب-ترین و متنوع ترین گروه های یافت شده بودند. همچنین، براساس تجزیه و تحلیل های فیلوژنتیکی، شناسایی 17 تاکسون در سطح گونه و 32 تاکسون در سطح جنس تأیید شد. نتایج این پژوهش نشان داد که جمعیت متنوعی از قارچ های اکتومیکوریز در جنگل های هیرکانی همراه با درختان بلوط وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 528

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  487-500
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

به منظور مطالعه ی قارچ های آگاریک جنگل های بلوط استان کرمانشاه، نمونه های ماکروسکوپی طی سال های 1394-1393 جمع آوری شدند. پس از بررسی های ریخت شناختی، دی ان ای نمونه ها با استفاده از کیت خالص سازی دی. ان. ای. ژنومی استخراج شده و ناحیه ی ITS با استفاده از آغازگرهای ITS1و ITS4فزون سازی شد. قطعات تقریباً 600 جفت بازی به دست آمده پس از توالی یابی، در بانک ژن ثبت شدند. با استفاده از ابزار جست وجوی BLAST توالی های به دست آمده با سایر توالی های موجود در بانک ژن مقایسه شدند. آنالیز فیلوژنتیکی به دو روش پیوست همسایه ها و بیشینه ی درست نمایی، صحت شناسایی نمونه ها را تأیید کرد. در نهایت گونه های (KT833856) Agrocybe praecox، Cyclocybe cylindracea(KT923180)، Coprinopsis atramentaria(KT833863)، Entoloma serrulatum (KT833862)، Hebeloma alpinum (KT833861)، Hypholoma fasciculare(KT833860)، lactarius glaucescens (KT833866)، Lepiota cristata(KT833859)، Pholiota gummosa(KT833858)، Psilocybe atrobrunnea(KT833864)، Psilocybe cyanescens (KT833857)، Stropharia aeruginosa (KT833865)، Boletus erythropus و Irpex lacteus شناسایی شدند. سه گونه ی Hebeloma alpinum، Entoloma serrulatum و Cyclocybe cylindracea برای فلور قارچی ایران جدیدند و اولین بار گزارش می شوند. نمونه های سند در بخش گیاهپزشکی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه رازی نگهداری می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آصف محمدرضا

نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  31-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  871
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

در این مقاله، هفت گونه از قارچ های تیره Russulacea متعلق به دو جنس Russula و  lactarius که از جنگل های ارسباران جمع آوری و شناسایی شده اند معرفی می گردند. سه گونه از هفت گونه معرفی شده شامل L. serifluus، R. lilacea و R. sororia برای نخستین بار از ایران معرفی می گردند. گونه های L. volemus،R. cyanoxantha ، R. delica و R. emetica نیز برای نخستین بار از جنگل های ارسباران گزارش می گردند. توصیف کلیه گونه های مطالعه شده به همراه تصاویر و ترسیماتی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 871

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
litScript