نتایج جستجو

51

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  79-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  519
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

دو گونه Lolium rigidum gaudin. و Lolium prenne L. از تیره گندمیان از لحاظ تولید علوفه و خوشخوراکی دارای ارزش بالایی هستند. در این تحقیق برای بررسی تاثیر پرایمینگ با NaCl بر جوانه زنی گونه های مذکور، از تیمارهای 100، 200 و 300 میلی مولار کلرید سدیم در مدت زمان 24، 48 و 72 ساعت در قالب طرح آماری تصادفی با 3 تکرار انجام شد. ضمنا آب مقطر به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. صفاتی از قبیل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارزش جوانه زنی و شاخص بنیه بذر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نشان داد که بین تیمارها از نظر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و ارزش جوانه زنی و شاخص جوانه زنی در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار وجود دارد و پرایمینگ باعث افزایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ارزش جوانه زنی و شاخص جوانه زنی شد. در نتیجه پرایمینگ NaCl به عنوان یک تیمار فیزیولوژیکی باعث افزایش معنی داری عملکرد بذرهای گونه هایLolium rigidum gaudin.  و L. prenneL. در مرحله جوانه زنی تحت تنش شوری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 519

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ALLELOPATHY IS THE DIRECT OR INDIRECT USEFUL OR HARMFUL EFFECTS OF ALLELOCHEMICALS OF ONE PLANT ON OTHER PLANTS. IN ORDER TO STUDY THE ALLELOPATHIC EFFECTS OF RYE (SECALE CEREALE) ON WIMMER RYEGRASS (LOLIUM rigidum gaudin), LESSER CANARYGRASS (PHALARIS MINOR RETZ.), CHARLOCK MUSTARD (SINAPIS ARVENSIS L.), MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM L. GAERTN), AND LITTLE HOGWEED (PORTULACA OLERACEA L.) A COMPLETELY RANDOMAIZED DESIGN WITH FACTORIAL ARRANGEMENT OF TREATMENTS WAS CARRIED OUT WITH FOUR REPLICATIONS IN WEED LIBRARY RESEARCH, UNIVERSITY OF TEHRAN, IN 2008. FACTORES INCLUDED KIND EXTRACTS AT TWO LEVELS (ROOT AND SHOOT) AND DIFFERENT CONCENTRATIONS OF RYE AT SIX LEVELS (0, 6.25, 12.5, 50 AND 100). SEEDLING FRESH WEIGHT, LENGTH OF RADICLE AND COLEOPTILE AND PERCENTAGE OF GERMINATION, WERE MEASURED. RESULTS SHOWED THAT LOW CONCENTRATIONS HAVE POSITIVE EFFECT ON STUDIED TRAITS AND THE EFFECT OF ROOT EXTRACTS WERE MORE THAN SHOOT EXRTRACTS. SHOOT AQUEOUS EXTRACTS OF RYE IN COMPARISON ROOT EXTRACTS SHOWED THE MORE NEGATIVE EFFECTS IN ALL STUDIED TRAITS BECAUSE THAY HAVE MORE INHIBITORS.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  294-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  531
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

لولیوم به دلیل رشد و ایجاد پوشش سریع، خوش خوراکی، عملکرد علوفه زیاد، مقاومت در برابر سرما و ایجاد پوشش مناسب در ماه های سرد سال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور برآورد تنوع ژنتیکی و ارتباط بین عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیک، شش جمعیت از سه گونه لولیوم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مطالعه شده و صفات تعداد پنجه، طول برگ، عرض برگ، ارتفاع و عملکرد علوفه خشک از چهار بوته در هر کرت آزمایشی اندازه گیری شد. پس از انجام تجزیه واریانس یک متغیره و تجزیه کوواریانس ترکیب های دوگانه صفات، همبستگی ژنتیکی محاسبه گردید. همچنین با هدف تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد علوفه خشک بوته تجزیه علیت انجام شد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین جمعیت های مورد بررسی از نظر تمامی صفات تنوع ژنتیکی وجود داشت. همبستگی ژنتیکی بین عملکرد علوفه خشک بوته با تعداد پنجه (r=0.84) در سطح 5% معنی دار بود. تجزیه علیت نشان داد اثر مستقیم صفت ارتفاع بوته بیشترین مقدار را در بین اثرات مستقیم متغیر های مستقل بر عملکرد خشک بوته داشت. به نظر می رسد طول برگ با اثر مستقیم مثبت و زیاد به دلیل عدم همبستگی معنی دار با صفات دارای اثر مستقیم منفی (تعداد پنجه و عرض برگ)، مناسبترین صفت جهت اصلاح عملکرد جمعیت های مورد بررسی باشد. این صفت می تواند به عنوان معیار انتخاب در برنامه های اصلاحی برای بهبود عملکرد خشک بوته استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 531

دانلود 249 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  36
 • دانلود: 

  15
چکیده: 

به منظور بررسی توان دگرآسیبی چاودار روی گونه های علف هرز چچم (Lolium rigidum gaudin)، خونی واش (Phalaris minor Retz.)، خردل وحشی (Sinapis arvensis L.)، خارمریم (Silybum marianum L. Gaertn.) و خرفه (Portulaca oleracea L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1387 در آزمایشگاه علوم علف های هرز پردیس کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد. فاکتورها شامل نوع عصاره (اندام های هوایی و ریشه) و غلظت های مختلف چاودار در 6 سطح (صفر، 6.25، 12.5، 25، 50 و 100 درصد) بودند. صفات وزن تر گیاهچه، طول ریشه چه، طول ساقه چه و درصد جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که غلظت های پایین عصاره آبی چاودار اثر تحریک کنندگی داشته و موجب افزایش صفات مورد بررسی شدند که البته این تحریک بیشتر در غلظت های پایین عصاره ریشه مشاهده شد. عصاره اندام هوایی تاثیر منفی تری روی صفات طول ریشه چه، طول ساقه چه و درصد جوانه زنی نسبت به عصاره ریشه داشت و این به دلیل میزان بالای مواد بازدارنده در اندام هوایی چاودار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 36

دانلود 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  199
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مطالعات آت اکولوژی (aut-ecologi)، اطلاعاتی بنیادی برای مدیریت اکوسیستم های مرتعی به وجود می آورد. در این تحقیق، آت اکولوژی  Lolium rigidumبا نام فارسی چچم بررسی شده است. ابتدا پراکنش جغرافیایی، فنولوژی، گونه های گیاهی همراه، ضریب خشکی، ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک، بررسی های اقلیمی و سایر عوامل موثر بر پراکنش این گونه، از جمله تغییرات ارتفاعی در 9 رویشگاه انتخابی از استان مازندران بررسی شد. سپس نتایج این بررسی ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 14 تجزیه و تحلیل آماری قرار شد و میزان همبستگی میان ویژگی های کمی پوشش گیاهی و ویژگی های خاک و اقلیم رویشگاه ها بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد این گونه گیاهی در دامنه ارتفاعی 22- تا 1700 متر از سطح دریا و به فراوانی در محیط های رویشی متنوع، مانند: امتداد جاده ها، کنار کانال های آبیاری می روید. مشاهدات این پژوهش موید آنست که این گونه نسبت به سرما و شرایط سخت کوهسری (alpain) مقاوم است و به علت سازگاری وسیع، در نواحی متفاوت می روید.

آمار یکساله:  

بازدید 199

دانلود 23 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  198-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

به منظور کمی سازی الگوی رویش علف های هرز در مزرعه کلزا، آزمایشی در سال زراعی 1397-1396 در دو مکان، 40 کرت آزمایشی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و 30 مزرعه در مزارع کلزای شهرستان باوی اجرا و طی آن علف های هرز به صورت هفتگی پایش، شمارش و ثبت گردید. بر اساس نتایج سه الگوی رویش مربوط به نه گونه علف هرز مشاهده شد. دو علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola L. ) به عنوان علف های هرز زود سبز شونده، علف هرز شاه افسر (Melilotus sulcatus Desf. ) و اسپرگولاریا (Spergularia marina (L. ) Griseb) به عنوان علف های هرز دیر سبز شونده و پنج علف هرز پنیرک (Malva spp)، چچم (Lolium rigidum gaudin)، چغندر وحشی (Beta vulgaris subsp. maritima (L. ) Arcangeli)، خار مریم (Silybum marianum (L. ) Gaertn) و سلمک برگ گزنه ای (Chenopodium murale L. ) به عنوان علف های هرز سبز شونده حدواسط گروه بندی شدند. نتایج نشان داد که کمترین مقدار GDD50 (روز-درجه رسیدن به 50 درصد رویش) (6/323 درجه روز-درجه رشد) مربوط به کاهو وحشی و بیشترین مقدارآن (9/608 روز-درجه رشد) مربوط به اسپرگولاریا بود. در حالی بود که 10 درصد رویش اسپرگولاریا و شاه افسر در 4/362 و 3/426 روز-درجه رشد پیش بینی گردید. نتایج الگوی رویش علف های هرز در مزرعه کلزا نشان داد که علف کش های خاک مصرف باید نیمه عمر بالاتری داشته باشند و استفاده از علف کش های پس رویشی و استفاده از سایر روش های زراعی مانند رعایت تراکم مناسب بوته با توان رقابتی بالا در مدیریت تلفیقی علف های هرز مورد توجه قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

استفاده از ذخایر توراثی لولیوم در اصلاح گونه های موجود آن در کشور به داشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف از جمله ویژگیهای کاریوتیپی منوط می باشد. به همین منظور تعداد 9 جمعیت از گونه های Lolium multiflorum و L. rigidum از میان نمونه های موجود در بانک ژن منابع طبیعی کشور در این بررسی مورد مطالعات کاریوتیپی قرار گرفتند. تعداد پنج سلول متافازی از هر جمعیت مورد اندازه گیری ویژگیهای کاریوتیپی از قبیل طول بازوهای بلند و کوتاه کروموزومی قرار گرفته و بر اساس اطلاعات بدست آمده، طول کل کروموزوم، نسبتهای طول بازوهای کوتاه به طول بازوی بلند و به عکس نیز محاسبه گردید. تقارن کاریوتیپی این جمعیتها نیز به چند روش محاسبه شده و با استفاده از روش Levan فرمول کاریوتیپی هر جمعیت و گونه نیز مورد محاسبه قرار گرفت.از میان جمعیتهای مورد مطالعه، دو جمعیت تتراپلوئید و پنج جمعیت دیپلوئید و دو جمعیت مخلوطی از ژنوتیپهای دیپلوئید و تتراپلوئید بودند. کاریوتیپ تعدادی از جمعیتها دارای یک تا دو جفت ماهواره بود. بیشتر کروموزمها در تمامی جمعیتهای مورد مطالعه از نوع متاسانتریک بودند که سانترومر آنها در منطقه میانی قرار داشت. از نظر مولفه سنجش تقارن کاریوتیپی DRL در میان تتراپلوئیدها، یکی از جمعیتهای گونه L. multiflorum متقارن ترین و جمعیت دیگری از همین گونه نامتقارن ترین کاریوتیپ را داشتند. در میان دیپلوئیدها جمعیتی از گونه L. rigidum متقارن ترین و جمعیتی از L. multiflorum نامتقارن ترین کاریوتیپ را از خود نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

PEST MANAGEMENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  410-417
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2686
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2686

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

میرزایی ندوشن حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  25-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بذر و گیاهچه های جوان چند جمعیت از گونه ای از چچم، Lolium rigidum، در معرض محلول 0.2 درصد کلشیسین قرار گرفتند.پس از 4 ساعت با آب مقطر شستشو داده شده و در گلدان کاشته شدند. پس از رشد کامل گیاهان مورد نظر و تولید بذر، از هر بوته بطور جداگانه بذرگیری شد. تعدادی از بذور تمامی تک بوته ها مورد مطالعات سیتوژنتیک قرار گرفته و از نظر تعداد کروموزوم و کاریوتیپ مورد مطالعه قرار گرفتند. تعدادی از بذور هر بوته نیز در سال بعد کاشته شده و مورد مطالعات مورفولوژیک و سیتوژنتیک قرار گرفتند. از بوته هایی که با توجه به مطالعات سیتوژنتیک و شمارش کروموزومی، پلی پلوئید بودنشان قطعی و مسجل بود بذرگیری شد. این بذور در سال سوم در کنار تعداد دیگری از جمعیتهای دیپلوئید و تتراپلوئید گونه های مختلف چچم از جمله جمعیت های والدینی در قالب یک طرح مزرعه ای بلوکهای کامل تصادفی کاشته شده و مورد مطالعه مورفولوژیکی قرار گرفتند.بوته های مورد تاثیر کلشیسین، در زمان گلدهی واکنشهای متفاوتی از نظر صفات ظاهری از خود نشان دادند که عمده ترین آنها چند شاخه ای شدن گل آذین آنها می باشد. نتایج حاصل از تعدادی از این بوته ها، از نظر شمارش کروموزومی آتوتتراپلوئید بوده و تعدادی دیگر سطوح متفاوتی از آنیوپلوئیدی را از خود نشان دادند. از نظر صفات مورفولوژیکی بین نتایج تتراپلوئید و والدین دیپلوئید آنها تفاوتهای قابل توجهی مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 20 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

PAYNTER B.H.

نشریه: 

WEED TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  310-318
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3559
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3559

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript