نتایج جستجو

321

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

33

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1041-1051
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  642
 • دانلود: 

  193
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 642

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PEREZ JONES A. | PARK K.W. | POLGE N.

نشریه: 

PLANTA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  226
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  395-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5243
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5243

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  294-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  531
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

لولیوم به دلیل رشد و ایجاد پوشش سریع، خوش خوراکی، عملکرد علوفه زیاد، مقاومت در برابر سرما و ایجاد پوشش مناسب در ماه های سرد سال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور برآورد تنوع ژنتیکی و ارتباط بین عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیک، شش جمعیت از سه گونه لولیوم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مطالعه شده و صفات تعداد پنجه، طول برگ، عرض برگ، ارتفاع و عملکرد علوفه خشک از چهار بوته در هر کرت آزمایشی اندازه گیری شد. پس از انجام تجزیه واریانس یک متغیره و تجزیه کوواریانس ترکیب های دوگانه صفات، همبستگی ژنتیکی محاسبه گردید. همچنین با هدف تعیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم صفات بر عملکرد علوفه خشک بوته تجزیه علیت انجام شد. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین جمعیت های مورد بررسی از نظر تمامی صفات تنوع ژنتیکی وجود داشت. همبستگی ژنتیکی بین عملکرد علوفه خشک بوته با تعداد پنجه (r=0.84) در سطح 5% معنی دار بود. تجزیه علیت نشان داد اثر مستقیم صفت ارتفاع بوته بیشترین مقدار را در بین اثرات مستقیم متغیر های مستقل بر عملکرد خشک بوته داشت. به نظر می رسد طول برگ با اثر مستقیم مثبت و زیاد به دلیل عدم همبستگی معنی دار با صفات دارای اثر مستقیم منفی (تعداد پنجه و عرض برگ)، مناسبترین صفت جهت اصلاح عملکرد جمعیت های مورد بررسی باشد. این صفت می تواند به عنوان معیار انتخاب در برنامه های اصلاحی برای بهبود عملکرد خشک بوته استفاده گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 531

دانلود 249 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

استفاده از ذخایر توراثی لولیوم در اصلاح گونه های موجود آن در کشور به داشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف از جمله ویژگیهای کاریوتیپی منوط می باشد. به همین منظور تعداد 9 جمعیت از گونه های Lolium multiflorum و L. rigidum از میان نمونه های موجود در بانک ژن منابع طبیعی کشور در این بررسی مورد مطالعات کاریوتیپی قرار گرفتند. تعداد پنج سلول متافازی از هر جمعیت مورد اندازه گیری ویژگیهای کاریوتیپی از قبیل طول بازوهای بلند و کوتاه کروموزومی قرار گرفته و بر اساس اطلاعات بدست آمده، طول کل کروموزوم، نسبتهای طول بازوهای کوتاه به طول بازوی بلند و به عکس نیز محاسبه گردید. تقارن کاریوتیپی این جمعیتها نیز به چند روش محاسبه شده و با استفاده از روش Levan فرمول کاریوتیپی هر جمعیت و گونه نیز مورد محاسبه قرار گرفت.از میان جمعیتهای مورد مطالعه، دو جمعیت تتراپلوئید و پنج جمعیت دیپلوئید و دو جمعیت مخلوطی از ژنوتیپهای دیپلوئید و تتراپلوئید بودند. کاریوتیپ تعدادی از جمعیتها دارای یک تا دو جفت ماهواره بود. بیشتر کروموزمها در تمامی جمعیتهای مورد مطالعه از نوع متاسانتریک بودند که سانترومر آنها در منطقه میانی قرار داشت. از نظر مولفه سنجش تقارن کاریوتیپی DRL در میان تتراپلوئیدها، یکی از جمعیتهای گونه L. multiflorum متقارن ترین و جمعیت دیگری از همین گونه نامتقارن ترین کاریوتیپ را داشتند. در میان دیپلوئیدها جمعیتی از گونه L. rigidum متقارن ترین و جمعیتی از L. multiflorum نامتقارن ترین کاریوتیپ را از خود نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16021
 • دانلود: 

  18095
چکیده: 

Genetic variations were studied for 13 accessions of Lolium multiflorum using cytogenetical traits. Karyotype was prepared for 5 metaphases cells of each accession and the traits of total length (TL), long arm (LA), short arm (SA), arm ratio (AR) and centromer index (CI) were determined by micromeasure software. Six accessions were diploid and seven accessions were tetraploid, the basic chromosome number was x=7, and also three and six satellites were observed for diploid and tetraploid accessions, respectively. The accessions had an asymmetry karyotype, and variations were significant (at 1% level of probability) between accessions for karyotypic characters based on analysis of variance (ANOVA). Results of mean comparison showed that the diploid accessions had higher mean chromosome length than tetraploid accessions. The results of cluster analysis by Ward's method based on the values of intrachromosomal asymmetry index (A1) and interchromosomal asymmetry index (A2) showed that the studied accessions were fallen in three groups. The tetraploid accessions had higher intrachromosomal asymmetry than the diploid accessions. Principal components analysis based on karyotypic traits for accessions showed the first two components captured 84.37% of the total variance. Principal component analysis for grouping accessions based on Scatter plot identified four distinctive groups.

آمار یکساله:  

بازدید 16021

دانلود 18095 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  207-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

چچم یکی از گیاهان مهم علوفه ای در مناطق سردسیری جهان می باشد و در شرایط مختلف آب و هوایی رشد می کند. تنوع ژنتیکی دو گونه بین نه ژنوتیپ از Lolium perenne و نه ژنوتیپ از Lolium multiflorum با استفاده از 15 نشانگر مولکولی SCoT بررسی شد. آغازگر های ScoT در مجموع 86 باند تولید کردند که از این تعداد 12 باند یک شکل مشاهده شد و سایر باندها چند شکل بودند. آغازگرهای SC35، SC36 و SC26 به ترتیب با 9 و 8 باند بیشترین تعداد باند و آغازگرهای SC10 و SC44 با 2 و 3 باند کمترین تعداد باند را نشان دادند. بیشترین میزان محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) مربوط به آغازگرهای SC5، SC40، SC35، SC63، SC13، SC44، SC26، SC21 و SC10 بود. به طوری که بیشترین میزان شاخص قدرت تفکیک (RP)، شاخص نشانگری (MI) و نسبت چندگانه مؤثر (EMR) را آغازگرهای SC35 و SC26 داشتند. تشابه ژنتیکی ژنوتیپ های مورد بررسی با استفاده از ضریب تشابه جاکارد از 35/0 تا 91/0 متغیر بود و میانگین تشابه بین ژنوتیپ ها برابر 64/0 بود. بر اساس تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها در 2 گروه قرار گرفتند، به طوری که گونه ها به صورت صد در صد از یکدیگر تفکیک شدند. این نتایج با نتایج حاصل از تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) تأیید شد. تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) بر اساس گونه های یکساله و چند ساله نشان داد که تنوع در درون گونه ها برابر 51% و در بین گونه ها برابر 49% بود. بر اساس شاخص های هتروژنتیکی مورد انتظار (He) و شاخص شانون (I) بیشترین تنوع درون گونه ای و تنوع ژنی مربوط به گونه L. multiflorum بود.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پی آیند 58) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  97-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  422
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

کاکوتی کوهی (ziziphora clinopodioides lam) یکی از گیاهان متعلق به خانواده نعناعیان است که در بسیاری از نواحی ایران یافت می شود. برای این گیاه خواص درمانی متعددی از جمله تقویت و رفع دردهای معده، ضدتب، ضد التهاب و آرامبخش گزارش شده است. همچنین در مناطق مختلف از پودر خشک شده این گیاه به عنوان چاشنی بر روی ماست و لبنیات استفاده می شود. در این تحقیق اسانس اندامهای هوائی گیاه به روش تقطیر با آب جداسازی و اجزاء تشکیل دهنده آن با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگراف و گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرم مورد شناسایی و تعیین مقدار قرار گرفت. از بین بیست و سه ترکیب جداسازی شده توسط ستون دستگاه، بیست و دو ترکیب شناسایی گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده آن است که بیشترین درصد(98.5%) اسانس را ترکیبات مونوترپنی تشکیل می دهند و مونوترین پولگون خود به تنهایی 53.2% اسانس را شامل می شود. علاوه بر پلگون، پارامنتا-2-ان 1- اول(21.4%)،1، 8- سینئول (10.3%) پارامانتا-3،8- دی ان (3.7%)، بتا-پینن(1.6%)، سیس- ایزوپولگون (1.5%) و بورنیل استات(1.2%) سایر ترکیبات عمده اسانس این گیاه را تشکیل می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 422

دانلود 20 استناد 7 مرجع 0
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  579-590
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

تنوع ژنتیکی تعداد 13ژنوتیپ از گونه Lolium multiflorum بر اساس خصوصیات کاریوتیپی و ملکولی مورد بررسی قرار گرفت. برای هر ژنوتیپ، کاریوتیپ برای پنج سلول متافازی تهیه شد. ژنوتیپ های مورد بررسی دارای کاریوتیپ تقریبا نامتقارنی بودند و در بین آن ها تنوع معنی دار برای صفات کاریوتیپی وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد ژنوتیپ های دیپلوئید متوسط طول کروموزوم بیش-تری نسبت به ژنوتیپ های تتراپلوئید داشتند. ژنوتیپ های تتراپلوئید عدم تقارن درون کروموزومی بیش تری نسبت به ژنوتیپ های دیپلوئید داشتند. تکامل کاریوتیپی گونه L. multiflorum با توجه به ژنوتیپ های مورد بررسی بیش تر از طریق عدم تقارن درون کروموزومی بود و با افزایش سطح پلوئیدی از دیپلوئید به تتراپلوئید عدم تقارن درون کروموزوم ها بیش تر شد. ژنوتیپ های 390، 374، vi و plc بیش ترین تکامل کاریوتیپی و ژنوتیپ های 1624 و 1765کم ترین تکامل کاریوتیپی را داشتند. تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مورد مطالعه با استفاده از 12 آغازگر ISSR مورد بررسی قرار گرفت که از این 12 آغازگر 9 عدد دارای باندهای قابل امتیاز دهی بودند. آغازگرهای ISSR در مجموع توانستند 66 باند تولید کنند که از این تعداد، 10 باند یک شکل مشاهده شد و سایر باندها چند شکل بودند. آغازگر های IS9 و IS12 بیش ترین تعداد باند (تعداد 10 باند) و آغازگر IS15 کم ترین تعداد باند (تعداد سه باند) را نشان دادند. بر اساس مارکر ISSR چندشکلی مطلوبی در بین ژنوتیپ ها مشاهده شد و آغازگرهای IS9، IS10، IS13، IS14 و IS16 به عنوان آغازگرهای مناسب برای بررسی های گونه چچم یک ساله، تعیین شدند. بر اساس آغازگر های مورد بررسی، ژنوتیپ های دیپلوئید و تتراپلوئید به صورت کامل تفکیک نشدند و دو ژنوتیپ دیپلوئید 393 و "374 با ژنوتیپ های تتراپلوئید در یک گروه قرار گرفتند. لازم به ذکر است گروه بندی ژنوتیپ ها با منشا جغرافیایی آن ها تطابق نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (پیاپی 53)
 • صفحات: 

  143-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  68
چکیده: 

گیاه دارویی و معطر کاکوتی کوهی با نام علمی Ziziphora clinopodioides L. متعلق به جنس Ziziphora و تیره نعناع می-باشد. هدف از این مطالعه بهینه سازی باززایی این گیاه می باشد و برای این کار از دو کموتایپ با کدهای 5 و 6 استفاده شد. بدین منظور، ابتدا آزمون برای کنترل آلودگی از هیپوکلریت سدیم یک درصد و الکل 96% استفاده شد. در مرحله بعد کنترل ترکیبات فنولی تولید شده با استفاده از ترکیبات سه ماده PVP (پلی وینیل پیرولیدین)، زغال فعال و اسید آسکوربیک بررسی شد. شاخه زایی چند گانه با استفاده از ریزنمونه جوانه جانبی در محیط کشت MS حاوی ترکیب هورمونی BAP در پنج سطح در ترکیب با NAA (نفتالین استیک اسید) با غلظت 01/0 میلی گرم در لیتر انجام گردید. ریشه زایی شاخه ها در محیط کشت MS حاوی ترکیب هورمونی NAA در دو غلظت 1/0 و 3/0 میلی گرم در لیتر انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار هیپوکلریت سدیم یک درصد به همراه الکل 96 % موفق به رفع آلودگی تا 74 درصد شد. تیمار ترکیب پلی وینیل پیرولیدین، اسید آسکوربیک و زغال فعال با میانگین 25/8 درصد قهوه ای شدن در هر دو کموتایپ 6 و 5 کمترین میزان قهوه ای شدن را نشان داد. بیشترین شاخه زایی در کموتایپ 5 با 88 درصد در تیمار 2 میلی گرم در لیتر BAP به اضافه 01/0 میلی گرم در لیتر NAA و در کموتایپ 6 با 100 درصد در تیمار 5/2 میلی گرم در لیتر BAP به اضافه 01/0 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. بیشترین درصد ریشه زایی در کموتایپ 6، در تیمار 3/0 میلی گرم در لیتر NAA با 3/33 درصد مشاهده شد. نتایج این پژوهش می تواند در ریزازدیادی و تکثیر وسیع این گیاه استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 68 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JAFARI B. | EBADI A. | MASHAYEKHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  532-535
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4172
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4172

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript