نتایج جستجو

376

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

38

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ALAEE MOHAMMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (SUPPL.1)
 • صفحات: 

  14-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24161
 • دانلود: 

  11223
چکیده: 

Primary carnitine deficiency or carnitine transporter deficiency is an inborn error of fatty acid transportation caused by a defect in carnitine transport across plasma membrane and impairs the entry of long-chain fatty acids into the mitochondrial matrix. Leading to a variety of symptoms such as, cardiomyopathy, muscle weakness, non ketotic hypoglycemia and hepatic involvement. Acute episodes may be induced by metabolic stress such as prolong fasting, infections or vomiting.

آمار یکساله:  

بازدید 24161

دانلود 11223 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEDAYATI S.S.

نشریه: 

SEMINAR IN DIALYSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  323-328
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4116
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4116

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

LIFE SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  194
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  88-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2966
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2966

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

DELKHOSH MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS RESEARCH, A PRACTICAL CHEMICAL SYNTHESIS OF Lcarnitine (1) HAS BEEN ACCOMPLISHED.ENANTIOPURE ISOMER OF EPICHLOROHYDRIN WAS UTILIZED AS A CHIRAL STARTING MATERIAL TO PREPARE THE KEY INTERMEDIATE 2. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS RESEARCH, A PRACTICAL CHEMICAL SYNTHESIS OF L-carnitine (1) HAS BEEN ACCOMPLISHED. ENANTIOPURE ISOMER OF EPICHLOROHYDRIN WAS UTILIZED AS A CHIRAL STARTING MATERIAL TO PREPARE THE KEY INTERMEDIATE 2. THE PROMISING POINTS FOR THE PRESENTED METHODOLOGY ARE REDUCTION OF STEPS, EFFICIENCY, ....

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  26045
 • دانلود: 

  15335
چکیده: 

Background: Sperm cells extracted from testes (TESE) have poor chromatin quality and motility. Various substances are used in the laboratory to increase sperm motility and improve the ART outcomes; however, there are few research which considered improving both sperm motility and chromatin quality.Objective: The aim of this investigation was to evaluate the improvement of the testicular sperm motility and chromatin quality exposed to L-carnitine (LC) and L-acetyl-carnitine (LAC), which are normally concentrated in testis and epididymis, compared with Pentoxifylline (PF), which used for sperm motility enhancement in IVF procedures.Materials and Methods: TESE samples from 30 male mice divided into four parts. The sperm samples were added to Ham' F10 (control) or the media contained 1.76mM of LC, LAC or PF), then, the samples were kept in the room temperature for 30, 90 and 180 min. At each time step, sperm motility and chromatin quality were assessed. Chromatin quality was evaluated by chromomycin A3 and aniline blue. Statistical analysis was performed using one way analysis of variance (ANOVA). A p-value less than 0.05 were accepted as a statistically significant difference.Results: The results showed LC, LAC and PF significantly increased the sperm motility. However, sperm chromatin quality only improved significantly by administration of LC and LAC.Conclusion: Administration of LC and LAC to the testicular sperm samples can lead to improve both sperm motility and chromatin quality. It may be because they can mimic in vivo sperm condition during late spermatogenesis.

آمار یکساله:  

بازدید 26045

دانلود 15335 استناد 455 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  381-388
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  796
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

مقدمه: در مطالعه حاضر، اثرات ال-کارنیتین (LC) و استیل ال-کارنیتین (ALC) بر اندازه انفارکت ناشی از ایسکمی - پرفیوژن مجدد (I/R) مقایسه شدند.روش ها: موشهای صحرایی به 5 گروه تقسیم شده و بدنبال بیهوشی با پنتوباربیتال سدیم قلب آنها جدا شده و به دستگاه لانگندورف متصل گردید. موشهای گروه کنترل طی 30 دقیقه ایسکمی ناحیه ای و 120 دقیقه پرفیوژن مجدد محلول کربس معمولی و گروههای درمان، کربس حاوی غلظتهای 1.5 و3 mM  از داروی LC یا ALC دریافت داشتند. در انتهای پرفیوژن مجدد، نمونه ها به منظور تفکیک مناطق غیر ایسکمیک با اوانس بلو رنگ آمیزی شده و متعاقب انکوباسیون با تری فنیل تترازولیوم کلراید و ثابت کردن در فرمالین جهت تعیین اندازه انفارکت بروش پلانیمتری کامپیوتری بکار رفتند.یافته ها: اندازه انفارکت گروه کنترل 45.6±3.4 درصد بود اما در گروههای تحت درمان با غلظتهای 1.5 و LC 3 mM بترتیب به 26±4.5 (P<0.01) و 20±4 درصد کاهش یافت (P<0.001). در گروههای دریافت کننده ALC نیز کاهش معنی داری در اندازه انفارکت مشاهده شد بطوریکه غلظتهای 1.5 و  3 mMآن اندازه انفارکت را بترتیب به 23.8±4 (P<0.01) و 15.8±2.9 درصد کاهش دادند (P<0.001). مقایسه اثرات غلظتهای یکسان دو دارو تفاوت معنی داری نشان نداد (P>0.05). احتمالا در ایجاد اثرات محافظتی فوق، افزایش متابولیسم گلوکز، کاهش تجمع لاکتات، کاهش تولید متابولیتهای سمی اسیدهای چرب و حذف رادیکالهای آزاد دخیل باشند.نتیجه گیری: این مطالعه، اثرات محافظتی نسبتا یکسان LC و ALC بر علیه آسیب های ناشی از I/R در قلب ایزوله موش صحرایی را به صورت کاهش اندازه انفارکت نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 796

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WANG Y.X. | YANG S.W.

نشریه: 

ZHONGHUA NAN KE XUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  420-422
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5349
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5349

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHREIBER B.

نشریه: 

SEMIN DIAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4598
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4598

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BAIN M.A. | FAULL R. | MILNE R.W. | EVANS A.M.

نشریه: 

CURRENT DRUG METABOLISM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  811-816
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6204
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6204

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript