نتایج جستجو

37269

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3727

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  149-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  391
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 391

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3 (پیاپی 85)
 • صفحات: 

  130-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  499
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

مقدمه: سالیانه مقادیر زیادی زباله شهری که در شهر کوهدشت تولید می شود، در مکان های دفع در شرایط بی هوازی توسط میکروارگانیسم ها تجزیه می شوند و مقادیر زیادی گاز تولید می شود . هدف از انجام این مطالعه برآورد گازهای محل دفن پسماندهای شهر کوهدشت با استفاده از نرم افزار LandGEM می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی در شهر کوهدشت استان لرستان انجام گرفت. برای انجام این مطالعه در مرحله اول تحلیل فیزیکی مواد زاید انجام شد. در مرحله دوم، جمعیت شهر کوهدشت طی سال های مختلف دوره طرح بر اساس عامل رشد انتخابی و با در نظرگرفتن عوامل مؤثر بر رشد محاسبه شد. در مرحله سوم، مقدار ثابت انتشار گاز متان و مقدار پتانسیل تولید متان در محل دفن زباله های شهری کوهدشت به دست آمد و در مرحله آخر با وارد کردن اطلاعات جمع آوری شده به نرم افزار، میزان گاز های محل دفن محاسبه شد. یافته ها: گاز های محل دفن زباله شهر کوهدشت با در نظر گرفتن درصد حجمی متان 50 درصد و محاسبه m3/ Mg 202 به عنوان ضریب پتانسیل تولید گاز و محاسبه نرخ تولید متان 045/0 انتشار گاز ها بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که حداکثر میزان انتشار گازها در سال 1397 بود که میزان کل گاز لندفیل، متان، دی اکسید کربن و مواد آلی غیر متانی بر حسب مگاگرم در سال به ترتیب 7013، 1873، 5140 و 52/80 می باشد. بحث و نتیجه گیری: مشخص شد که میزان گازهای محل دفن طی سال های مختلف در شهر کوهدشت از الگوی معمول تولید این گازها در محل دفن پسماند پیروی می کند. بر اساس این نتایج پیشنهاد می شود برنامه هایی برای استفاده از گاز متان برای تولید انرژی و راه کارهایی برای کنترل انتشار گاز های گلخانه ای به اتمسفر به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 499

دانلود 307 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

هیدروژئولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  32-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  858
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

روش های هیدروژئوشیمی به منظور تعیین فرآیندهای مؤثر بر تغییرات طبیعی سیستم کیفی آبخوان و اثرات آلودگی هیدروکربنی بر کیفیت آب های زیرزمینی دشت کوهدشت به کار گرفته شده است. نمونه های آب زیرزمینی در چهار دوره اردیبهشت، مرداد و آذر (16 حلقه چاه آب) و بهمن ماه (25 حلقه چاه آب) سال 1393 جهت سنجش هدایت الکتریکی، یون های عمده، یون های فرعی (ید، آهن، روی، باریم، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) و بیوشیمیایی (BOD)، وpH)، و مواد هیدروکربنی مورد سنجش قرار گرفته اند. پس از انجام بررسی های زمین شناسی و هیدروژئولوژی، مطالعات دقیق هیدروژئوشیمی با تعیین تیپ و رخساره هیدروشیمیایی، تهیه و تحلیل نقشه های هیدروشیمی، تهیه و تفسیر نمودارهای ترکیبی، با تأکید بر بررسی تحولات شیمیایی آب های زیرزمینی در جهت جریان آب زیرزمینی و شناسایی تغییرات ناهنجار کیفی در منطقه آلوده به مواد هیدروکربنی انجام شد. نتایج نشان می دهد که سیر تکامل ژئوشیمیایی آب زیرزمینی در دشت کوهدشت از تیپ بی کربناته کلسیک (منیزیک) با غلظت املاح محلول کم در مناطق تغذیه شمالی آغاز و به تیپ بی کربناته (سولفاته) منیزیک ادامه می یابد ولی در مناطق تخلیه جنوب غربی دشت (منطقه آلوده به مواد هیدروکربنی) به طور ناگهانی تیپ آب زیرزمینی کلروره – سدیک و غلظت املاح محلول زیاد می شود. وجود محیط احیایی با غلظت های BOD و COD و غلظت های کم اکسیژن محلول و نیترات، غلظت زیاد املاح محلول، کلراید، سدیم، و باریم از مشخصه های اصلی هیدروشیمی آب زیرزمینی آلوده با شورابه نفتی در جنوب غرب منطقه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 858

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1255-1266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  815
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

شبکه های نظارت طولانی مدت آب های زیرزمینی می توانند اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و مدیریت منابع آب را فراهم کنند. محدودیت های بودجه در سازمان های مدیریت منابع آب اغلب به معنای کاهش تعداد چاه های مشاهده ای موجود در یک شبکه ی پایش آب زیرزمینی است. به دلیل ملاحظات اقتصادی و کاهش هزینه های پایش، هدف بهینه سازی در پژوهش حاضر، کاهش ایستگاه های پایش است. در پژوهش حاضر از الگوریتم فوق ابتکاری ژنتیک در طراحی شبکه ی بهینه ی پایش سطح آب استفاده شد. هدف از انجام بهینه سازی، تعیین یک ترکیب بهینه از میان شبکه ی اصلی چاه های مشاهده ای بود، به طوری که امکان کمترین خطای اندازه گیری و کمترین فقدان داده و بهترین پراکنش چاه ها فراهم شود. با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک شبکه ی پایش آب زیرزمینی منطقه بهینه سازی شد. از بین 15 حلقه چاه پیزومتری موجود در دشت کوهدشت، 13 حلقه چاه دارای داده بودند. برای انجام تحقیق حاضر از داده های 36 ماه متوالی، یعنی داده های 1392 1394 استفاده شد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک شبکه ی پایش آب زیرزمینی از نو طراحی شده و چاه های مد نظر از بین نقاط پتانسیل انتخاب شدند. درنهایت، نتیجه ی مطلوب و بهینه ی مد نظر از بین نتایج به دست آمده از تکرارهای مختلف در الگوریتم ژنتیک انتخاب شد و از بین تعداد کل نقاط پتانسیل، 28 چاه کمترین RMSE یعنی 11/0 و بهترین پراکنش را داشتند. موقعیت چاه های به دست آمده با تعدادی از چاه های موجود نزدیکی داشت. همچنین، نتیجه ی به دست آمده با ضوابط طراحی شبکه ی پایش کمی آب زیرزمینی مطابقت دارد که کارآمدی این روش را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 815

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  561-574
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1213
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

افزایش دما و کاهش میزان بارش و تاثیرات آن بر دینامیک زمانی چرخه تثبیت کربن امروزه همچنان با عدم قطعیت های فراوان روبرو است. تولید خالص اولیه (NPP) یکی از عامل های اصلی چرخه کربن محسوب می شود، اندازه گیری بارش و دما نیز به عنوان دو ابزار مفید در بررسی پایداری و تاب آوری اکوسیستم های مختلف از لحاظ اقلیمی شناخته شده می باشند. ازاین رو، در این تحقیق پراکنش زمانی NPP تحت تاثیر فاکتورهای اقلیمی دما و بارش در دوره 2003 تا 2010 در چهار اکوسیستم جنگل، مرتع، کشاورزی آبی و کشاورزی دیم شهرستان کوهدشت بررسی شده است. تخمین مقدار NPP در مقیاس محلی بر اساس طیف سنج تصویری با رزولوشن متوسط ناسا MOD17 با احتساب شرایط اقلیمی و بیوم ها انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که برای چهار اکوسیستم مورد بررسی رابطه رگرسیونی بین NPP و بارندگی ضعیف بوده است و به عبارتی ضریب تعیین پایین بین این دو متغیر موجب قابل توجیه نبودن هر رابطه ای بین آن ها شده است. همچنین این مطالعه نشان می دهد که رابطه رگرسیونی بین دما و NPP در اکوسیستم های جنگل، مرتع و کشاورزی دیم با ضریب تعیین بالای 0.55 از معادله درجه 2 تبعیت می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاب آوری اکوسیستم جنگل نسبت به تنش های آبی و دمایی بیشتر از سایر اکوسیستم ها است و کشاورزی آبی کمترین تاب آوری را داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1213

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  114
 • صفحات: 

  129-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  304
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

در این پژوهش، زیست چینه نگاری و تعیین عمق دیرینه سازند گورپی در برش جنوب غرب مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند گورپی در این برش 160 متر است و سنگ شناسی آن به طور عمده شامل سنگ آهک، مارن، سنگ آهک مارنی و شیل است. مرز زیرین آن با سازند ایلام همشیب و مرز بالایی آن با سازند امیران ناپیوسته است. در این مطالعه 50 گونه متعلق به 24 جنس از روزن بران شناور و بنتیک تشخیص داده شده است که براساس گسترش چینه شناسی این روزن بران، 6 زون زیستی معرفی شده است. این زونها شامل Globotruncana ventricosa Interval Zone, Radotruncana calcarata Taxon Range Zone, Globotruncanella havanensis Partial Range Zone, Globotruncana aegyptiaca Interval Zone, Gansserina gansseri Interval Zone, Contusotruncana contusa Interval Zone. با توجه به زونهای زیستی معرفی شده سن سازند گورپی در این برش کامپانین میانی تا ماستریشتین پسین تعیین شده است. عمق 450 تا 600 متر، براساس نسبت درصد روزن بران شناور/ بنتیک و در صد موفوتایپ 3 وبا استفاده از فرمول Depth = e (3. 58718 + (0. 03534 × %P*)) پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 304

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  433-442
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1288
 • دانلود: 

  580
چکیده: 

زمینه و هدف: افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روانی است که ماهیتی ناتوان کننده دارد و باعث اختلال در عملکرد شغلی، تحصیلی و اجتماعی فرد مبتلا می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - مقطعی 600 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان کوهدشت مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک استفاده شد. داده ها با استفاده از آماره های توصیفی و آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در مطالعه حاضر 65% از دانش آموزان مبتلا به افسردگی (خفیف، متوسط یا شدید) و 35% فاقد افسردگی بودند. میانگین نمره افسردگی در دانش آموزان مدارس دولتی 21.1و در مدارس غیردولتی 19.39 بود. افسردگی ارتباط معناداری با نوع مدرسه، تحصیلات مادر و تعداد افراد خانواده نداشت (P>0.05). اما شیوع افسردگی با سن، وضعیت تحصیلی، میزان تحصیلات پدر و سابقه افسردگی در خانواده ارتباط معناداری داشت (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج ما بیانگر آن است که شیوع افسردگی در مدارس دولتی و غیردولتی تفاوتی ندارد. سابقه وجود افسردگی در خانواده با افسردگی ارتباط مثبت داشته و میزان تحصیلات پدر و معدل ارتباط معکوس با افسردگی دارند. نتایج این پژوهش لزوم اجرای برنامه های آموزشی منظم و موثر را جهت ارتقاء سطح آگاهی افراد جامعه بخصوص والدین نوجوانان در زمینه افسردگی نوجوانان مورد تایید قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1288

دانلود 580 استناد 489 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  209-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

در پی موفقیت رویکرد نظام اعتبارات خُرد در برخی مناطق روستایی جهان، طرح تشکیل صندوق های اعتبارات خُرد زنان روستایی در ایران اجرا شد که یکی از متداول­ ترین آنها صندوق­ های قرض­ الحسنه است. با توجه به مسائل صندوق­ های مذکور، در سال­ های اخیر گونه­ های جدیدی از آنها در نقاط روستایی شکل گرفته­ اند که بر شبکه­ ها و پیوندهای غیررسمی مبتنی بوده و متفاوت از مدل­ های رایج­ اند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی صندوق­ های وام­ دهی غیررسمی و پی­ بردن به کارآمدی آنها در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان کوهدشت ­ با رویکرد کیفی و بهره­ گیری از فنون مصاحبه نیمه­ ساخت­ یافته و عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی انجام شده است. مطالب و موارد بیان­ شده، در چند مرحله مقوله­ بندی و تحلیل شدند. از خلال پژوهش، سه نوع صندوق­ وام­ دهی غیررسمی شناخته شد: صندوق­ های متعلق به دانش­ آموزان، صندوق­ های مبتنی بر روابط خانوادگی-همسایگی، صندوق­ های حول روابط شغلی و اداری. نتایج نشان می دهد که تشکیل این صندوق­ ها و عضویت در آنها، می­ تواند به درآمدزایی و سهیم­ شدن زنان در دارایی­ های خانواده، افزایش قدرت تصمیم­ گیری در خانواده و در روستا، بهبود باورهای عمومی نسبت به زنان، حفظ و تداوم کار گروهی و گسترش آن به امور دیگر منجر شود. لذا صندوق­ های فوق با بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان در توانمندسازی آنان کارآمد می­ باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  480-486
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

مقدمه: یکی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت آب خورندگی است. عدم کنترل کیفیت شیمیایی آب در شبکه توزیع باعث وقوع پدیده های خورندگی و رسوب گذاری و در نتیجه آسیب های اقتصادی و بهداشتی می شود. هدف این مطالعه بررسی کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی مورد استفاده در شهر کوهدشت و تعین پتانسیل خوردندگی و رسوب گذاری آن است.روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، به طور منظم از 12 منطقه از پیش تعیین شده شهر کوهدشت در دو مرحله نمونه برداری انجام شد. مقادیر اندیس های لانژلیه، رایزنر، خورندگی و پوکوریوس با تعیین پارامترهای درجه حرارت، سختی کلسیم، قلیائیت، کل جامدات محلول و pH محاسبه گردید. از آزمون student t برای تحلیل داده ها و مقایسه میانگین ها استفاده شد.یافته ها: مقادیر اندیس های لانژلیه -0.47، رایزنر 7.86، خورندگی 11.43 و پوکوریوس 6.49 به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج حاکی از این واقعیت است که آب شهر کوهدشت دارای خاصیت متمایل به خورندگی است. از این رو مسوولین آب شهری می بایست اقداماتی در زمینه تعدیل pH و تثبیت آب انجام دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
litScript