نتایج جستجو

39772

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3978

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

رشد فناوری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1351
 • دانلود: 

  923
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1351

دانلود 923 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  352
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه شرکت های زایشی دانشگاهی با روش ترکیبی (طرح آشیانه ای) در استان کرمانشاه بود. در مرحله کیفی با استفاده از نظریه برخاسته از داده، با نمونه 13 نفری شامل مدیران شرکت های زایشی دانشگاهی و افراد متخصص در استان کرمانشاه و با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند، داده ها گردآوری و نتایج به دست آمده و مدل مستخرج از طریق نمونه ای متشکل از 100 کارشناس ارزیابی شد تا اعتبار درونی پژوهش افزایش یابد. نتیجه این بخش به حذف برخی از مفاهیم و تغییر در گروه بندی برخی دیگر منجر شد. با استفاده از رویکرد ساختی چارمز، به ترتیب اولویت، 9 مقوله به عنوان موانع توسعه شرکت های زایشی دانشگاهی شناسایی شدند. مهم ترین موانع مطرح شده شامل ضعف در تدوین برنامه بازاریابی و توسعه بازار، کمبود سرمایه گذاری و منابع مالی، ضعف در زیرساخت ها و بسترهای قانونی و حمایتی، نبود حمایت کافی از سوی گروه های پشتیبان، ضعیف بودن کار تیمی و مدیریتی، برآوردهای اقتصادی اشتباه، ناهماهنگی با تغییرات فناوری، ضعف در ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ضعف در خدمات مشاوره ای و آموزشی بود. درنهایت، راهکارهایی برای رفع یا اصلاح موانع پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 352

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علم بیگی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  733-753
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد کارآفرینی دانش بنیان به منظور دستیابی به عملکرد نوآورانه موسسه های تحقیقات کشاورزی انجام گرفت که به روش تحلیل علی ارتباطی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس و به روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری دربرگیرنده 2768 نفر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران مراکز و ایستگاه های پژوهشی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بود. برای نمونه گیری از شش منطقه جغرافیایی کشور- بر اساس تقسیم بندی وزارت جهاد کشاورزی- یک استان به تصادف انتخاب شد و از میان آن ها به روش تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 320 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته در قالب طیف لیکرت بود. برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی استفاده شد. از بسته نرم افزاری Lisrel نسخه 8.8 بهره گرفته شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کاربست دانش و جهت گیری کارآفرینانه در شکل گیری کارآفرینی دانش بنیان، اشتراک دانش بین سازمانی، نوآوری مدیریتی، فرایندی و فناوری نقش معنی داری دارند. همچنین، نتایج نشان داد عملکرد تحقیق و توسعه کارآفرینانه به سه بعد اشتراک دانش بین سازمانی، کاربست دانش و جهت گیری کارآفرینانه و کارآفرینی دانش بنیان وابسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  97-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1536
 • دانلود: 

  1263
چکیده: 

مبدل شدن به سازمانی یادگیرنده به عنوان یک استراتژی موثر در بهبود عملکرد و توسعه کسب و کار به نظر می رسد که با نوآورپذیری و نوآوربودن تعامل ارتباط تنگاتنگ دارد. در این مقاله ما مفهوم جدیدی به نام کارآفرینی دانش (شامل ابعاد: آگاهی محیطی، تلاش تحلیلی، تعهد به پروژه های جدید و دامنه ریسک پذیری و ارتباطات) را به عنوان یک توانمندی سازمانی در شناسایی ارزش دانش حاصل از یادگیری سازمانی و تطبیق رفتار نوآور با این ارزش، مد نظر قرار داده ایم. بدلیل اینکه ارتقای سطح کارآفرینی دانش، به افزایش سطح نوآورپذیری منجر می شود که بالطبع نوآوری را در پی خواهد داشت، لذا در این پژوهش کارآفرینی دانش به مثابه متغیر میانجی در نظر گرفته شد. جامعه تحقیق مجموعه شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس است. در مرحله اول، با 22 نفر از مدیران و خبرگان حوزه صنعت برای تدوین یک ابزار مناسب، مدل اولیه کارآفرینی دانش و فرضیات تحقیق مصاحبه حضوری صورت گرفت. مرحله دوم، ابزار تدوین شده تحت نظر 47 پاسخگو به تایید نهایی رسید. نهایتا، 78 شرکت برای بررسی مدل پیشنهادی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز اخذ گردید. نتایج تجزیه و تحلیل از کارآفرینی دانش به عنوان یک قابلیت سازمانی در ارتباط با یادگیری سازمانی و نوآوری، حکایت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1536

دانلود 1263 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  147-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

خدمات کسب وکار دانشی (کیبس) با ایفای یک نقش مهم در سیستم های نوآوری شناخته می شوند. با این حال، تحقیقات پیشین عمدتا با کیبس به عنوان یک گروه همگن برخورد کرده است؛ حال زمان آن است که درک بهتری از تنوعی صورت گیرد که در میان کیبس وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش، طبقه بندی خدمات دانشی کسب وکار با متمایز ساختن پایگاه دانش (تحلیلی، ترکیبی، نمادی) بود. در این پژوهش که به روش دلفی انجام شد، پس از مرور پژوهش های پیشین و بررسی اسناد بالادستی و زیرساخت های موجود در شرکت آبفا قم، حوزه های دانشی به همراه خدمات کسب وکار هر حوزه، فرایندها و فعالیت ها شناسایی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در همه حوزه های دانشی شناسایی شده که شامل ایجاد، بهسازی و توسعه تاسیسات آب و فاضلاب؛ راهبری، بهره برداری و نگهداشت تاسیسات؛ فروش و خدمات مشترکین؛ مدیریت تامین و پشتیبانی؛ مدیریت منابع انسانی؛ مدیریت و تامین منابع مالی؛ مدیریت ارتباطات با ذی نفعان؛ توسعه سیستم های مدیریتی؛ دانش تحلیلی و دانش ترکیبی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  38
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1620
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1620 استناد 38 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  33-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1474
 • دانلود: 

  750
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش در کارکنان شهرداری منطقه 7 تهران می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 7 (420 نفر) است که با روش نمونه برداری طبقه ای 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای محقق ساخته دارای 75 پرسش مربوط به مولفه کارآفرینی و 12 پرسش مربوط به مولفه مدیریت دانش است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و این ضریب در مورد کارآفرینی 91% و در مورد مدیریت دانش 94% می باشد. بدین وسیله پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی کارآفرینی به عوامل سازنده: خلاقیت، استقلال، نفوذ، بیرونی بودن، تصمیم گیری، انعطاف پذیری، توفیق طلبی، یادگیری و مدیریت دانش نیز بر اساس پژوهش های گذشته به سه عامل خلق دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تقسیم شده است. نتایج همبستگی بنیادی نشان داده است که یافته های پژوهش به عنوان مدل بهینه کارآفرینی بر پایه ابعاد مدیریت دانش و ویژگی های فردی کارکنان به صورت یک مدل اقتضایی معرفی می شود و بین کارآفرینی با سنوات خدمت و سن رابطه معناداری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1474

دانلود 750 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  185-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  230
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل محتوای مطالعات انجام شده در رابطه با کاربرد مدیریت دانش در استارت آپ ها با رویکرد فراتحلیل است. روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف بنیادی است و از نظر رهیافت مورد استفاده، به شکل استقرایی انجام شده است. نحوة گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای است و از لحاظ زمانی به شکل مقطعی با رویکرد فراتحلیل صورت گرفته است. داده های پژوهش بر اساس مقالات منتشرشده در پایگاه های معتبر علمی در فاصله سال های 2012 تا 2019 گردآوری شده است. یافته ها: در این پژوهش، 31 مقاله معتبر در رابطه با مدیریت دانش در استارت آپ ها بررسی و مشخص شد که مقالات در دو گروه مجلات تخصصی مدیریت دانش و مجلات غیرتخصصی طبقه بندی می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 8 مقاله در شش مجله غیرتخصصی با میانگین (3/1) و 23 مقاله در 12 مقاله تخصصی با میانگین انتشار 92/1 به ازای هر مجله منتشر شده است و مجله Journal of knowledge Management با اندازه اثر (229/0)؛ مجله International Journal of knowledge Management با اندازه اثر (135/0) و مجله International entrepreneurship and Management Journal با اندازه اثر (110/0) از بیشترین اندازه اثر برخوردار است. این در حالی است که مجله International Journal of Innovation Studies از کمترین اندازه اثر برخوردار است. همچنین فرض همگن بودن رد شده و فرض ناهمگونی میان پژوهش ها تأیید می شود. همچنین مشخص شد که اندازه اثر مجلات تخصصی 056/0 است و ازآنجاکه در محدوده اطمینان قرار دارد. لذا، از نظر آماری معنا داری است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهند که انتشار مقالات مدیریت دانش در استارت آپ ها تنها به مجلات تخصصی محدود نبوده و مقالات زیادی در این رابطه در مجلات غیرتخصصی منتشر شده است. این امر حاکی از توسعة مفهوم مدیریت دانش در بین محققان به عنوان یک مفهوم میان رشته ای است؛ به شکلی که در پژوهش های انجام گرفته در حوزه های مختلف مدیریت سازمان، مدیریت دانش به عنوان یک عامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 230

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1124-1145
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4800
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4800

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

بازاریابی خدمات و محصولات دانش فنی در شرکت های دانش بنیان به صورت یک چالش برای این شرکت ها ظهور کرده است. کارگزاران دانش، نقش کلیدی را در ارایه خدمات تخصصی موردنیاز شرکت های دانش بنیان و در راستای بازاریابی محصولات و خدمات دانش فنی آن ها ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان است. برای دستیابی به مدل پژوهش از روش ترکیب موضوعی مرور نظام مند ادبیات استفاده شده است. برای گردآوری داده ها، از اسناد، مقالات، متون و گزارشات در چارچوب تعیین شده و به روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. داده های حاصل از مرور ادبیات طی سه مرحله (باز، محوری و انتخابی) کدگذاری شده و از میان داده ها 7 مفهوم و 2 مقوله به دست آمده است. ازجمله یافته های این پژوهش، کارکرد سه مرحله ای کارگزار دانش (دسترسی، به کارگیری و تحویل دانش) و ایفای نقش آن بین جوامع چهارگانه تقاضاکنندگان، ارایه دهندگان، نوآوران و چارچوب گذاران دانش در راستای بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان است؛ سپس با توجه به تحلیل ها و بررسی مبانی نظری طی فرآیند تبدیل داده ها به نظریه، مدل توسعه یافته و درنهایت مدل بازاریابی دانش فنی شرکت های دانش بنیان با تاکید بر نقش کارگزاران دانش ارایه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 162 استناد 0 مرجع 0
litScript