نتایج جستجو

3878

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

388

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
همکاران: 

مجری: 

داخلی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1379
تعامل: 
 • بازدید: 

  134
کلیدواژه: 
چکیده: 

کراتینین عبارت از کراتین بدون آب است که به صورت محلول زائد توسط کلیه دفع می گردد. غلظت کراتینین در خون همچون اوره با کاهش فعالیت کلیه افزایش می یابد. با انسداد مجرای ادرار و در نفریت مزمن غلظت کراتینین ممکن است به نسبت بیش از مقدار اوره باشد. در اختلال رشدعضلانی مقدار کراتینین کاهش می یابد. اندازه گیری مقدار کراتینین در خون و ادرار جهت تشخیص بیماری های فوق در آزمایشگاههای تشخیص طبی رایج است. در این طرح دو نوع معرف کراتینین طراحی و ساخته شده است.یکی به روش kinetic که درمدت کمتر از دو دقیقه کراتینین را می توان توسط آن اندازه گیری نمود، دیگری معرف ساخته شده به روش End Point است که در آن چندین نمونه را در فرصت مناسب (پایان واکنش) می توان اندازه گیری نمود. این معرف طوری طراحی شده است که جواب مثبت کاذب نمی دهد و از دقت خیلی خوبی برخوردار است. ساخت این کیت ها جهت تامین نیاز آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

نویسنده: 

ADIB H. | PLUVINAGE G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MODEL-BASED LEAST SQUARES FITTING ANALYSIS OR HARD MODELING IS A SPECIFIC PART OF CHEMOMETRICS, WHICH IS BASED ON MATHEMATICAL RELATIONSHIPS FOR DESCRIBING THE MEASUREMENTS [1]. FURTHERMORE, MODEL-BASED ANALYSIS OF COUPLED EQUILIBRIUM-kinetic PROCESSES IS THE COMPUTATION OF THE CONCENTRATIONS OF ALL CHEMICAL SPECIES AS A FUNCTION OF THE PROGRESS OF AN INTERTWINED kineticEQUILIBRIUM CHEMICAL PROCESS. THIS MEANS EQUILIBRIUM PROCESSES HAVE BEEN DIRECTLY INCORPORATED INTO THE RATE LAWS [2]. IN THIS STUDY, WE DEMONSTRATE SEVERAL MODELS, THAT THEY CAN BE APPLIED TO NUMEROUS CHEMICAL MECHANISMS. THERE ARE SEVERAL DIFFERENT TYPES OF INTERTWINED kineticEQUILIBRIUM CHEMICAL PROCESSES THAT CAN BE MODELED, COMMON EXAMPLES, MODELED IN THIS WORK, INCLUDE CHARGE TRANSFER COMPLEX FORMATION REACTIONS, PH_DEPENDENT DEGRADATION OF CHEMICAL COMPOUNDS, kinetic OF COMPLEXATION REACTION AT VARIABLE PH AND TAUTOMERIZATION kineticS IN MICELLAR SOLUTIONS. ACTUALLY, WE HAVE RESTRICTED OURSELVES TO CHEMICAL REACTIONS WHERE BOTH EQUILIBRIUM AND kinetic PROCEDURES ARE LINKED WITH EACH OTHER. THE GOAL IS TO DEMONSTRATE HOW THE CONCENTRATIONS OF ALL REACTING SPECIES CAN BE COMPUTED AS A FUNCTION OF TIME FOR ANY REACTION MECHANISM USING THE kinetic DATA. IT IS RELATIVELY STRAIGHTFORWARD TO INCORPORATE AN APPROPRIATE ALGORITHM INTO A GENERAL NON-LINEAR LEAST-SQUARES ROUTINE FOR THE INVESTIGATED DATA. THE CALCULATIONS ARE BASED ON THE KNOWN INITIAL CONCENTRATIONS OF THE COMPONENTS AS WELL AS ALL ESTIMATED RATE AND EQUILIBRIUM CONSTANTS. AFTER THE DATA FITTING PROCESS, THE OPTIMAL PARAMETERS TOGETHER WITH AN ESTIMATE OF THEIR STANDARD DEVIATIONS HAVE BEEN OBTAINED. SUCH MODELS ALLOW THE FITTING OF THE RATE AS WELL AS THE EQUILIBRIUM CONSTANTS. MODEL-BASED ANALYSIS TOGETHER WITH THE POSSIBILITY OF CALCULATING AND INCORPORATING THE EQUILIBRIUM AND kinetic PARAMETERS INTO THE FITTING ALGORITHM HAS ALLOWED THE COMPLETE ANALYSIS OF COMPLEX REACTION MECHANISMS. THIS IS THE FIRST COMPREHENSIVE STUDY OF ALL OF THESE LINKED REACTIONS, THEIR kinetic CONSTANTS, AND THUS THEIR EQUILIBRIUM CONSTANTS. THIS STUDY OPENS UP A PROMISING NEW AVENUE FOR OBTAINING EQUILIBRIUM AND kinetic CONSTANTS, SIMULTANEOUSLY, USING THE SAME kinetic DATA.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

SADRNEZHAD K. | NAMAZI A. | GHARAVI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17956
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

The relationship between velocity of chemical reactions with activities or concentrations of their reactants, temperature and pressure and the mechanisms through which the reactions proceed are of interest to many scientists and engineers. The purpose of this article is to introduce computer software that is developed for calculation, classification and collection of such data. The application of the software to the homogeneous and heterogeneous processes occurring in porous and non-porous media of flat, cylindrical or spherical geometry is tested. The software is capable of assisting the professional process design engineers as well as the general process kinetic investigators

آمار یکساله:  

بازدید 17956

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

سینتیک فرایند هیدروژن زدایی ایزوبوتان، با وجودکاتالیست تجارتی پلاتین - قلع در یک راکتور انتگرالی در گستره دمایی 425 تا 575 درجه سانتی گراد و تحت فشار جو بررسی شد. با انتخاب مکانیسم و مراحل متفاوت کنترل کننده سرعت مدل های متفاوتی استخراج شد. ضریب های ثابت سرعت و جذب هر مدل با استفاده از داده های تجربی به دست آمده در این بررسی و با به کارگیری روش ریاضی لونبرگ ـ مارکوارت و انجام رگراسیون غیر خطی محاسبه شد. نتیجه های به دست آمده از بررسی های آماری هر مدل و مقایسه درصد خطای آنها با یکدیگر نشان می دهد که مدل توانی سرعت، بهترین هم پوشانی را با داده های تجربی به دست آمده در دمای 575 درجه سانتی گراد دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MORADMAND JALALI H. | AKBARZADEH Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: TITANIUM DIOXIDE (TIO2) PHOTOCATALYSIS HAS BECOME AN INTERESTING FIELD OF RESEARCH GRUP [1]. WHEN AN INCIDENT PHOTON IS ABSORBED BY TIO2, ELECTRON IS EXCITED FROM THE VALENCE BAND TO THE CONDUCTION BAND AND CREATED POSITIVE HOLE IN THE VALENCE BAND. THE HOLE IS CAPABLE OF OXIDIZING MANY ADSORBED ORGANIC COMPOUNDS. PHOTOCATALYTIC REDUCTION OF ORGANIC COMPOUNDS OVER TIO2 HAS BEEN WIDELY STUDIED AS AN EFFICIENT TECHNIQUE FOR WATER AND AIR PURIFICATION [2]. THIS IS BECAUSE A VARIETY OF ORGANIC POLLUTANTS CAN BE DEGRADED OVER IRRADIATION OF TIO2.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

SAJEDI ALI | RAZAZI M.R. | BAGHERI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16840
 • دانلود: 

  10022
چکیده: 

In this paper, first, we present a kinetic data structure for the problem of kinetic convex hull maintenance. After that, discuss some complicated cases followed by the main algorithm and two additional algorithms. Finally, focus on the evaluation of the four properties of the kinetic algorithm in the worst case. We show that quality factors of our algorithm are at most linear. Comparing with similar work, our suggestion is easier to implement and keep track of.

آمار یکساله:  

بازدید 16840

دانلود 10022 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DIMITROV S. | PAVLOV T. | NEDELCHEVA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  443-457
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  13077
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13077

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5 (109)
 • صفحات: 

  37-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

Background and Aim: Tremor is one of the most debilitating common symptoms in the patients with multiple sclerosis (MS). Tremor can reduce patients' life quality and limit their daily activities. Considering the beneficial effects of lavandula on several neurologic disorders which have been confirmed in many studies, we decided to evaluate the effects of Iranian lavandula on tremor in MS patients. Materials and Methods: This was a randomized double-blind clinical trial which included 30 patients with MS in Khuzestan Province from April 2017 to December 2018. The patients were divided randomly into intervention and control groups. Using goal positioning system (individual’ s hands), all the movements of hands and fingers were investigated during rest, posture 1, posture 2 and movement toward a specific target (kinetic) in the zero, 4th, and 8th weeks. Data collection tools were a questionnaire on tremor extracted from MDS_UPDRS questionnaire which is a comprehensive self-assessment questionnaire, a specific form of assessing EDSS, and a motion capture system. Data were converted into quantitative data by Matlab software and then analyzed. Results: The Wilcoxon test demonstrated a significant difference among the three variables of POSTURE1, POSTURE 2, and kinetic in the group receiving the drug (P <0. 05). There has been no significant difference between the mean values for the rest position in the eighth week and before the treatment (p=0. 063). In the placebo group, we detected a significant difference in the kinetic variable (p<0. 05). Considering the POSTURE1 variable, the intensity of tremor after 8 weeks reduced more in the group receiving the drug than in the placebo group. No significant difference was detected among the other variables in regard to the reduction of the tremor intensity. Conclusion: Data Analysis in the present study demonstrated that Iranian lavandula extract with the minimum dosage of 80 milligrams is effective in reducing the tremor in patients with MS and can be used alone or as an adjunct drug.

آمار یکساله:  

بازدید 60

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VOTER A.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  235
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2545
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2545

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

AFZALI NARGES | HAMZEHLOO SARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  3150
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THERE HAVE BEEN A VARIETY OF ARCHITECTURAL SCALES AND APPLICATIONS FOR USING kinetic SYSTEMS IN ARCHITECTURE IN THE PAST AND IS CONTINUING TO BE USED TODAY. DUE TO ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY; ITS APPLICATION HAS BECOME MORE PRACTICAL IN ARCHITECTURE. MORE OF IT CAN BE FOUND IN THE TWENTIETH AND TWENTY-FIRST CENTURIES. IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY, kinetic SYSTEMS WERE MORE THEORETICAL ASPECTS OF SCIENCE, BUT IN THE LATE TWENTIETH CENTURY, DUE TO IMPROVEMENTS IN VARIOUS FIELDS SUCH AS MECHANICS, ELECTRONICS AND ROBOTICS, CREATING kinetic BUILDINGS BECAME MORE PRACTICAL AND POPULAR. THIS PAPER AIMS TO INTRODUCE THE CONCEPT OF kinetic AS A NOVEL APPROACH IN CONTEMPORARY ARCHITECTURAL DESIGN, AND REVIEW ITS HISTORY IN ARCHITECTURE FROM THE PAST TO THE PRESENT. THE METHOD IS A DESCRIPTIVE AND ANALYTICAL STUDY THAT, AFTER CONSIDERING ALL KINDS OF kineticS, CONCLUDES WITH AN ANALYSIS OF ITS FUNCTIONAL ASPECTS. TODAY, THE kinetic APPROACH IN ARCHITECTURAL DESIGN CAN LEAD TO THE CREATION OF FLEXIBLE STRUCTURES THAT RESPOND TO THEIR OCCUPANTS, MEET MORE NEEDS AS WELL AS PROVIDE SOLUTIONS TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND URBAN ISSUES. kinetic SYSTEMS, WITH THEIR LIVING STRUCTURES, SHOULD BE CONSIDERED IN FUTURE DESIGNS, SO THAT BY INTERACTING WITH THEIR OCCUPANTS AND ENVIRONMENT, THEY COULD LEAD TO THE CREATION OF MORE EFFICIENT LIVING SPACES.

آمار یکساله:  

بازدید 3150

دانلود 0
litScript