نتایج جستجو

15338

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1534

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
همکاران: 

مجری: 

داخلی

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1379
تعامل: 
 • بازدید: 

  134
کلیدواژه: 
چکیده: 

کراتینین عبارت از کراتین بدون آب است که به صورت محلول زائد توسط کلیه دفع می گردد. غلظت کراتینین در خون همچون اوره با کاهش فعالیت کلیه افزایش می یابد. با انسداد مجرای ادرار و در نفریت مزمن غلظت کراتینین ممکن است به نسبت بیش از مقدار اوره باشد. در اختلال رشدعضلانی مقدار کراتینین کاهش می یابد. اندازه گیری مقدار کراتینین در خون و ادرار جهت تشخیص بیماری های فوق در آزمایشگاههای تشخیص طبی رایج است. در این طرح دو نوع معرف کراتینین طراحی و ساخته شده است.یکی به روش kinetic که درمدت کمتر از دو دقیقه کراتینین را می توان توسط آن اندازه گیری نمود، دیگری معرف ساخته شده به روش End Point است که در آن چندین نمونه را در فرصت مناسب (پایان واکنش) می توان اندازه گیری نمود. این معرف طوری طراحی شده است که جواب مثبت کاذب نمی دهد و از دقت خیلی خوبی برخوردار است. ساخت این کیت ها جهت تامین نیاز آزمایشگاههای تشخیص طبی کشور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 134

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

رهاسازی آهن از فازهای مختلف به درون محلول خاک یک فرآیند دینامیکی تنظیم کننده تامین مداوم و پیوسته آهن برای گیاهان در حال رشد می باشد. به منظور تعیین الگوی آزاد شدن آهن، سینتیک آزادشدن آهن از 6 نمونه خاک برداشت شده از استان های خوزستان و گلستان با استفاده از محلول دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید (DTPA) مطالعه گردید. تمامی خاکهای مورد بررسی آهکی بوده و مقدار کربنات کلسیم معادل آنها بین 2.26 تا 49.54 درصد متغیر بود. آزمایش های سینتیکی در شرایط رطوبتی واقع در دامنه تغییرات رطوبت مزرعه یعنی 35% رطوبت اشباع انجام شد. الگوی آزادشدن آهن از خاکها بدین شکل بود که یک واکنش سریع ابتدایی بوسیله یک واکنش کندتر ادامه یافت.در همه خاکها، آزادشدن کند حتی پس از گذشت 960 ساعت هنوز ادامه داشته و تعادل در هیچیک از خاکها حاصل نشد. معادلات سینتیکی مختلف (مرتبه صفر، مرتبه اول، مرتبه دوم، دیفیوژن پارابولیکی، الوویچ ساده شده، تابع توانی، دیفیوژن پوسته ای جلورونده غشایی و دیفیوژن ذره ای جلورونده غشایی) برای توصیف سرعت رهاسازی آهن از خاک بوسیله محلول DTPA استفاده شدند. مقایسه ضرایب تعیین (r2) و خطاهای معیار تخمین (SE) نشان داد که معادله های تابع توانی، دیفیوژن پارابولیکی، مرتبه اول و دیفیوژن ذره ای جلورونده غشایی به نحو قابل قبولی رهاسازی آهن را توصیف کردند در حالی که معادله های مرتبه صفر، مرتبه دوم، الوویچ ساده شده و دیفیوژن پوسته ای جلورونده غشایی قادر به توصیف سینتیک آزاد شدن آهن از خاکها نبودند. با این وجود، معادله مرتبه اول قادر به توصیف قابل قبول رهاسازی آهن در زمانهای کوتاه نبود. انطباق معادله دیفیوژن ذره ای جلورونده غشایی به داده های سینتیکی می تواند بیانگر این باشد که سرعت رهاسازی عمدتا بوسیله دیفیوژن آهن و یا مولکولهای DTPA در بین ذرات خاک یا خاکدانه ها و نه دیفیوژن از میان لایه نازک آب احاطه کننده ذرات خاک، کنترل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

آراء آرش | آتشی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  26-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

راکتور سنتز متانول در محدوده فشار 50 تا 100 (بار) و دمای 200 تا 240 درجه سلسیوس عمل می کند. به دلیل عدم شناخت کافی از مکانیزم واکنش های تولید متانول، روابط سینتیکی متفاوتی از سوی محققین ارائه شده است. شبیه سازی راکتور متانول به دلیل اهمیت این ماده استراتژیک، همواره مورد توجه محققین قرار داشته است. در تمام شبیه سازی ها از معادلات حالت و روابط سینتیکی متفاوتی استفاده شده است. همچنین ساده سازی هایی همچون حذف مقاومت های نفوذ جرم درون توده گاز و دانه کاتالیزگر و ایده ال لحاظ نمودن شرایط عملیاتی به چشم می خورد. در این مقاله شبیه سازی راکتور سنتز متانول را با لحاظ کردن مقاومت های نفوذ جرم در توده گاز و دانه کاتالیزگر انجام می دهیم. همچنین از چندین معادله حالت به همراه دو رابطه سینتیکی متفاوت در محاسبات استفاده می کنیم. با مقایسه نتایج شبیه سازی با مقادیر صنعتی راکتور سنتز متانول پتروشیمی شیراز، دقیق ترین معادله حالت و رابطه سینتیکی که نتایج نزدیکتر به مقدار صنعتی را ارائه می دهند، انتخاب می شوند. سپس تاثیر پارامترهای عملیاتی همچون دمای پوسته راکتور، دمای ورودی خوراک، فشار ورودی خوراک و نوع خوراک ورودی، با به کارگیری رابطه سینتیکی و معادله حالت نتیجه شده، بر عملکرد راکتور بررسی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KAMALI R. | EMDAD H. | ALISHAHI M.M.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  458-466
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22635
 • دانلود: 

  13839
کلیدواژه: 
چکیده: 

In this work, the hydrodynamics of multicomponent ideal gas mixtures have been studied. Starting from kinetic equations, the Eulerian approach is used to derive equations of motion for a multicomponent system, where each component may have a different velocity and kinetic temperature. The equations are based on Grad's method of moment derived from the kinetic model, in a Relaxation Time Approximation (RTA). Based on this model, a computer code has been developed for numerical computation of compressible flows of a binary gas mixture in generalized curvilinear boundary conforming coordinates. Since these equations are similar to the Navier-Stokes equations for the single fluid systems, the same numerical methods are applied to these new equations. The Roe's numerical scheme is used to discretize the convective terms of governing fluid flow equations. The prepared algorithm and the computer code are capable of computing and presenting the flow fields of each component of the system separately, as well as the average flow field of the multicomponent gas system as a whole. A comparison between the present code results and those of a more common algorithm based on the mixture theory in a supersonic converging-diverging nozzle provides the validation of the present formulation. Afterwards, a more involved nozzle cooling problem with a binary ideal gas (Helium-Xenon) is chosen to compare the present results with those of the ordinary mixture theory. The present model provides the details of the flow fields of each component separately which is not available otherwise.

آمار یکساله:  

بازدید 22635

دانلود 13839 استناد 0 مرجع 3108
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4 (پیاپی 76)
 • صفحات: 

  867-878
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

در این تحقیق سینتیک حذف سرب با استفاده از روش گیاه پالایی و با گیاهان نی، تیفا و برموداگراس بررسی شد. به این منظور آبیاری با فاضلاب مصنوعی و با سطوح مختلف غلظت 5، 10 و 15 میلی گرم در لیتر انجام شد. نتایج با چهار مدل سینتیک درجه صفر، سینتیک درجه اول، توانی (هیگوچی) و وابسته نمایی برازش شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بهترین برازش به ترتیب اولویت با مدل نمایی، هیگوچی، تابع سینتیک درجه اول و تابع سینتیک درجه صفر به دست آمد و مدل نمایی و توانی طی دوره آزمایش از دقت بالاتری برخوردار بودند. این در حالی است که تابع سینتیک درجه اول و درجه صفر در زمان های اولیه و انتهایی آزمایش از دقت لازم برخوردار نبودند. علاوه بر آن، نتایج نشان داد که ضریب ثابت سرعت واکنش برای سه گونه گیاهی مورد مطالعه در محدوده 0.0014 تا 0.0071 بر روز متغیر بود که این مقدار برای گیاه نی از دو گونه دیگر بالاتر بود. بنابراین، شدت کاهش سرب خاک در شرایط کشت نی از سرعت بالاتری نسبت به دو گونه دیگر برخوردار بود.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  168-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  431
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات ریزوسفری ریشه نیشکر در سینتیک آزاد شدن فسفر از خاک و نیز اثر فعالیت باکتری های حل کننده فسفات و گذشت زمان بر روی آن، آزمایش گلخانه ای با کشت گیاه نیشکر انجام شد. در این مطالعه کود فسفر در سه سطح (شاهد (P0)، 50 درصد (P50) و 100 درصد (P100) (200 کیلوگرم در هکتار) و نیز از دو سویه باکتری انتروباکتر کلوآسه R13 (R13) و انتروباکتر کلوآسه R33 (R33) استفاده و در نهایت گیاه نیشکر در سه مقطع زمانی 60، 95 و 140 روز پس از کشت، برداشت شد. آزمایش با 81 گلدان به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. بررسی سینتیک آزاد شدن فسفر در بازه زمانی 30 تا 5760 دقیقه به صورت عصاره گیری متوالی انجام شد. نتایج نشان داد که فسفر تجمعی آزاد شده با افزایش مصرف کود فسفر و حضور باکتری های حل کننده فسفات، بیش تر بود و این اختلاف با گذشت زمان کاهش یافت. برازش داده های آزاد شدن فسفر از خاک ریزوسفری نشان داد که معادلات مرتبه دوم و تابع توان قابلیت بیش تری در توصیف آزاد شدن فسفر از خاک اطراف ریشه نیشکر دارا بودند. در شرایط کمبود فسفر قابل دسترس در خاک (P0)، ضرایب a و ab در معادله تابع توان در حضور باکتری ها افزایش یافته بودند. هم چنین این ضرایب با گذشت زمان روند کاهشی را نشان دادند. از بررسی همبستگی ضرایب معادلات سینتیکی و پارامترهای گیاهی مانند وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، غلظت فسفر گیاه، مقدار فسفر جذب شده از منابع مختلف فسفر قابل دسترس، فسفر پخشیده شده به سطح ریشه و فسفر نامحلول، می توان نتیجه گرفت که با افزایش ضرایب b و ab در معادله تابع توان، مقادیر فسفر از منابع قابل دسترس در ریزوسفر نیشکر کاهش یافته و سهم منابع نامحلول فسفر افزایش می یابد. هم چنین باکتری های حل کننده فسفات تأثیر مثبتی را در افزایش سرعت آزاد شدن فسفر در ریزوسفر نیشکر نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 431

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  2057-2066
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  251
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

میکرومیکسرها از اجزای حیاتی در دستگاه های آزمایشگاه-روی-تراشه به شمار می روند. کاربرد اصلی آنها اختلاط دوگونه سیال با کیفیت مطلوب در حداقل زمان اختلاط است. در این مقاله چند نوع میکسر فعال و غیرفعال با طراحی های نوآورانه به منظور افزایش کیفیت اختلاط و کاهش زمان آن مورد مطالعه عددی قرار گرفته اند. مدل سازی عددی توسط حل معادلات غیرخطی و به هم وابسته پواسون-نرنست-پلنک-ناویر-استوکس و با استفاده از کد خانگی رایان انجام گرفته است. این معادلات که در مقیاس محیط پیوسته پدیده های همرفت، مهاجرت الکتریکی و نفوذ مولکولی را در نظر می گیرند مدل دقیق تری از فیزیک واقعی غالب بر میکرومیکسرهای الکتروسینتیکی فعال با الکترودهای ولتاژ متغیر را ارایه می نمایند. روش های رایج و ساده سازی شده همچون مدل پواسون-بولتزمن بر پایه فرضیات ساده شده بنا شده اند و در نتیجه در مواردی مانند وجود پیچیدگی در هندسه و استفاده از الکترودهای ولتاژ متغیر دقت خود را به شدت از دست می دهند. از طرف دیگر مدل پواسون-بولتزمن از نظر حل عددی به مراتب از مدل پواسون-نرنست-پلنک-ناویر-استوکس ساده تر بوده و مدل سازی بر اساس آن از نظر عددی بسیار ارزان تر است. یکی از دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد در میکرومیکسرهای غیرفعال با استفاده از چند مانع کوچک به عنوان جایگزین یک مانع بزرگ کیفیت اختلاط در نمونه مدل سازی شده به مقدار 13% افزایش یافته است. یکی دیگر از دستاوردهای اصلی این پژوهش معرفی چیدمان همزمان الکترودهای عمودی و افقی ولتاژ متغیر با زمان برای اولین بار است. این طرح جدید موجب ایجاد فوران های عمود بر جریان اصلی می شود و اختلاط را بهبود می دهد. در نتیجه تغییرات پیشنهادی در کار حاضر، بهبود افزایش کیفیت اختلاط به 99% و کاهش زمان رسیدن به اختلاط پایدار به 7/2ثانیه حاصل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 251

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  273-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی از جنبه قدرت تامین پتاسیم برای گیاهان در خاک های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعات کمی بر روی آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی از خاک و به ویژه اجزای انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی سرعت آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی از خاک و بخش های رس و سیلت چهار سری خاک غالب استان گلستان به وسیله عصاره گیری متوالی با اسید اگزالیک 0.01 مولار در مدت 1844 ساعت بود. مقدار پتاسیم غیرتبادلی آزاد شده پس از 1844 ساعت از کل خاک، بخش رس و سیلت خاک های مورد مطالعه به ترتیب 242 تا 450، 380 تا 550 و 105 تا 199 میلی گرم در کیلوگرم بود. مقدار پتاسیم غیرتبادلی آزاد شده در زمان های مختلف با استفاده از معادلات الوویچ ساده شده، پخشیدگی و تابع نمایی بخوبی توصیف شدند. در تمام خاک ها و بخش رس و سیلت خاک ها، سرعت رهاسازی پتاسیم در ابتدا زیاد بود و سپس تدریجا کاهش یافت. مقدار پتاسیم آزاد شده با سرعت زیاد در مراحل اولیه درصد کمی از پتاسیم غیرتبادلی کل را تشکیل داد، ولی این شکل از پتاسیم، به رغم مقدار کم، نقش مهمی در پویایی پتاسیم و حاصل خیزی خاک بازی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  191
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

سرعت آزاد شدن پتاسیم غیرتبادلی از خاکها تاثیر عمده ای بر دینامیک پتاسیم و قابلیت استفاده آن برای گیاهان در طول فصل رشد دارد. در این بررسی سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی بوسیله محلول تترافنیل بران سدیم در دوازده خاک انتخابی از مناطق مختلف تحت کشت گندم مورد مطالعه قرار گرفته و قابلیت معادله های مختلف سینتیکی (مرتبه صفر، مرتبه اول، مرتبه دوم، الوویچ ساده شده، دیفیوژن پارابولیکی و تابع توانی) برای توصیف این فرآیند مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آزاد شدن پتاسیم در ابتدا سریع بوده و با یک واکنش کند ادامه می یابد. تقریبا 80 درصد آزاد شدن پتاسیم در همان 48 ساعت اول واکنش اتقاق افتاد. درخاکهای مختلف، نسبت پتاسیم آزاد شده به پتاسیم کل در طول هشت روز واکنش با NaBPh4، دامنه ای بین 12.8% تا 55.8% را داشت. همبستگی معنی داری (P<0.001، r2=0.78) بین پتاسیم استخراج شده بوسیله NaBPh4 در 5 دقیقه و پتاسیم استخراج شده با استات آمونیم یک مولار وجود داشت. آزاد شدن پتاسیم در بیشتر خاکها بعد از 96 ساعت تقریبا کامل شد و مقایسه ضرایب تعیین (r2) و خطای معیار تخمین (SE) نشان داد که معادله تابع توانی، دیفیوژن پارابولیکی و الوویچ ساده شده بخوبی آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی را توصیف می کنند (r2 از 0.951 تا 1.000). درخاکهایی که آزاد شدن پتاسیم در آنها بعد از 192 ساعت تقریبا کامل شده بود، شاخص سرعت بدست آمده از حاصلضرب دو پارامتر معادله تابع توانی رابطه خیلی خوبی با پتاسیم ایلایتی (r2=0.99) داشت. برازش معادله دیفیوژن پارابولیکی بر داده ها باعث تفکیک دو رابطه خطی با شیب مجزا گردید که می تواند بیانگر وجود دو سرعت متفاوت برای دیفیوژن پتاسیم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 191

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
litScript