نتایج جستجو

233

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  66-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

زمینه و هدف: صرع یک اختلال عصبی ناشی از تغییرات سیناپسی است که منجر به افزایش تحریک پذیری و تغییرات ساختاری بافت مغزی می گردد. کیندلینگ یک مدل حیوانی صرع است که طی تحریک های مکرر الکتریکی یا شیمیایی زیرآستانه ای منجر به تغییرات سیناپسی و مداری در مغز می شود. هیپوتالاموس جانبی به عنوان کانون اصلی نورون های اورکسینرژیک در خواب و بیداری و نیز تحریک پذیری مغزی دخیل است و گیرنده های زیادی در هیپوکامپ دارد. بنابراین، در این مطالعه به بررسی اثر کیندلینگ و غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی بر تغییرات بافتی هیپوکامپ پرداخته شد.مواد و روش ها: به منظور ایجاد کیندلینگ شیمیایی، داروی پنتیلن تترازول به میزان 45 میلیگرم / کیلوگرم، هر 48 ساعت از طریق داخل صفاقی تا 13 روز به حیوان تزریق گردید. سه مرحله متوالی 4 یا 5، به عنوان تایید کیندلینگ در نظر گرفته شد. لیدوکایین 2% با کمک دستگاه استریوتاکسی به هیپوتالاموس جانبی سمت راست، نیم ساعت قبل از هر تزریق پنتیلن تترازول تجویز گردید. رنگ آمیزی Nissl جهت مشاهده جمعیت نورونی نواحی CA3 و هیلوس(Hilus)  هیپوکامپ استفاده گردید.یافته ها: غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی از نمو کیندلینگ پنتیلن تترازول (دوز 45 میلی گرم) پیشگیری نمود. پراکندگی سلولی در ناحیه ژیروس دندانه ای و ناحیه CA3 هیپوکامپ در اثر کیندلینگ پنتیلن تترازول افزایش یافت. در حالی که، غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی نتوانست از این پراکندگی پیشگیری نماید. از طرفی، کیندلینگ اثر قابل مشاهده بر جمعیت نورونی نواحی CA3 و هیلوس هیپوکامپ نداشت.نتیجه گیری: تحلیل نتایج نشان داد که کیندلینگ پنتیلن تترازول در ایجاد پراکندگی نورونی هیپوکامپ نقش دارد و غیرفعالسازی هیپوتالاموس جانبی اگر چه از نمو کیندلینگ ممانعت می نماید، قادر به پیشگیری از پراکندگی نورونی نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 21 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  74
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  247-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  395
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

زمینه مطالعه: آسیب های ناشی از ضربه های مغزی (Traumatic brain injury) یکی از مشکلات پزشکی است. یکی از پیامدهای آسیب مغزی، دچار شدن به بیماری صرع (Post Traumatic Epilepsy; PTE) می باشد. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تغییرات پارامترهای کیندلینگ در مدل آزمایشگاهی صرع الکتریکی کلاسیک پس از ضربه مغزی می باشد. روش کار: 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با استفاده از مدل صرعی کیدلینگ الکتریکی کلاسیک صرعی شدند. جهت ایجاد کیندلینگ باجراحی استریوتاکسی یک الکترود در ناحیه آمیگدال مغز موش ها کار گذاشته می شد. بعد از 5 روز در روز 6 ترومای مغزی به آن ها وارد شد. تروما بر اساس مدل CCIا(Controlled Cortical Impact) ایجاد شد که آسیبی به قطر 2mm االکترود کاشته شده در آمیگدال مغز به موش ها انجام شد. شدت تحریکات در حد µ A 200 تا 500 با بسامد 50Hz و موج قطاری مربعی بود. در گروه شاهد، بدون ایجاد تروما موش ها فقط تحریک الکتریکی کیندلینگ دریافت کردند. در گروه شم، به جای تروما برشی به استخوان سر داده شد و 24 ساعت بعد تحریکات کیندلینگ آغاز گردید. در این پژوهش شمار تحریکات لازم برای صرعی شدن، آستانه تحریک، امواج پس از تخلیه در مرحله 5 (ADD5)، مرحله 3 (ADD3)، طول دوره مرحله پنجم تشنج (S5D) و طول دوره تشنج (SD) را بررسی شد. نتایج: در گروه شاهد و شم موش ها بطور میانگین بعد از 14 تحریک صرعی شدند. تعداد تحریکات الکتریکی لازم برای صرعی شدن در موش های دچار تروما بطور معنی داری کاهش یافت ( 5 تحریک) (0. 001> P). امواج متعاقب تخلیه در مرحله 5(ADD5)، مرحله 3 (ADD3)، طول دوره مرحله پنجم تشنج (S5D) و طول دوره تشنج (SD) در گروه شم تغییر معنی داری با گروه کنترل نداشت ولی در گروه تروما بیشتر از گروه کنترل شد (0. 001> P). در گروه شاهد و شم آستانه تحریکات در حد µ A 200 تا 500 بود ولی در موش های ترومایی شدت تحریکات در حد µ A 100 تا 200 بود (0. 001> P). نتیجه گیری نهایی: شروع کیندلینگ الکتریکی کلاسیک متعاقب تروما باعث تغییر معنی داری در پارامترهای کیندلینگ می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 395

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JALILIFAR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4801
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4801

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

اثرات ضد تشنجی 5 مشتق از میان مشتقات سنتز شده در دانشکده که قبلا اثرات ضد تشنجی آنها در مدل تشنجات حاد مورد بررسی قرار گرفته بود در مطالعه حاضر در مدل های کیندلینگ و لیتیوم-پیلوکارپین مورد تحقیق قرار گرفت. در این مطالعه مدل پنتیلن تترازول (35mg/kg, ip) برای القا تشنجات کیندلینگ و لیتیوم پیلوکارپین (100-200mg/kg) برای القا تشنجات حاد استفاده و فاکتورهای زمان تاخیر در بروز حمله تشنجی (Seizure latency=SL)، و مراحل کیندلینگ در مدل کیندلینگ و در گروه لیتیوم-پیلوکارپین زمان تاخیر در بروز حمله تشنجی Seizure latency=SL و طول دوره تشنج  Seizure Duration (SD)در گروههای کنترل وتست مورد ارزیابی قرار گرفت در این آزمایش موشهای گروه کنترل منفی حامل، گروه کنترل مثبت والپروات سدیم (200mg/kg, ip) و موشهای تحت آزمایش مواد سنتز شده را با دوزهای 10,20,30mg/kg دریافت نمودند نتایج نشان داد که تنها ماده A به خصوص در دوز 10mg/kg دارای بیشترین اثر ضدتشنجی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 3
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  128
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1086-1096
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1141
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1141

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  2940
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Little attention has been paid to postnatal physiological alterations induced by maternal epilepsy. kindling is a model of chronic epilepsy. Previous studies on maternal epilepsy model are based on intracortical injection of penicillin with steriotaxic device during pregnancy. The aim of the current study is to introduce a simple model of kindling in pregnant rats. Pregnant rats were injected intraperitoneally with varying doses of Pentylenetetrazol (PTZ) in 3 experimental groups. Group 1 received PTZ (35 or 40 or 45 mg/kg) every other day during the pregnancy. Animals in group 2 received PTZ (40 or 50 or 70 mg/kg) once a day from day 8 to 18 of pregnancy. Rats in group 3 received PTZ (25 or 35 mg/kg) every 15 min (2 or 3 times) on the 13th day of pregnancy until seizure occurred. After each PTZ injection, rats were observed for 30 min, and seizure severity was evaluated using five-score scale. Only animals in group 3 which received PTZ (25 mg/kg) showed generalized tonic-clonic type seizures. Normal deliveries on the 21st or 22nd gestational day were observed. Neonates were also normal and mature. Injection of PTZ (25 mg/kg, i.p.) every 15 min on the 13th day of pregnancy is so effective to produce a simple and safe model of kindling in rats.

آمار یکساله:  

بازدید 2940

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  862-869
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1001
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

مقدمه: بیشتر از یک درصد جمعیت جهان از صرع رنج می برند و این بیماری بر جنبه های مختلف زندگی افراد تاثیر می گذارد. روش های درمانی متعددی در درمان این بیماری بکار می رود. اخیرا اثرات درمانی گیاهان دارویی بر روی صرع مورد مطالعه قرار گرفته است. رازک در طب سنتی به عنوان یک گیاه ضد تشنج مورد استفاده قرار می گرفته است. این مطالعه برای بررسی اثر ضد تشنجی عصاره گل ماده گیاه رازک بر مدل کیندلینگ شیمیایی صرع انجام شده است.روش بررسی: مطالعه تجربی حاضر بر روی 40 سر موش سوری نر انجام شد که به طور تصادفی انتخاب و به پنج گروه 8 تایی تقسیم شدند که شامل یک گروه کنترل که فقط پنتیلن تترازول(PTZ)  دریافت می کرد، یک گروه شم که آب مقطر دریافت می کرد و سه گروه تیمار که 30 دقیقه قبل از تزریق PTZ، عصاره گل ماده گیاه رازک را با دوزهای 100، 200 و 300 از طریق لوله گاواژ دریافت می کردند. کیندلینگ شیمیایی در تمام آنها با 15 بار تزریق داخل صفاقی 35 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از PTZ هر 48 ساعت یک بار انجام می شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبیTukey  انجام شد.نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که عصاره گل ماده گیاه رازک بر تشنج های ناشی از تزریق پنتیلن تترازول اثر کاهندگی دارد. این گیاه مراحل تشنج را مهار (P<0.05)، طول مدت تشنج را کاهش (p<0.001) و مدت زمان لازم برای شروع تشنج را افزایش (p<0.05) داد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق پیشنهاد می کند که شاید بتوان از گل ماده گیاه رازک در درمان صرع استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1001

دانلود 240 استناد 489 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  162
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1027-1034
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5471
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5471

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACK GROUND: EPILEPSY IS ONE OF THE COMMON NEUROLOGICAL DISORDERS. EVIDENCE IN STUDIES SHOWS INFLUENCE OF CIRCADIAN RHYTHM ON OCCURRENCE OF EPILEPSY. REGARDING THE MAIN ROLE OF MELATONIN IN THE DARK/ LIGHT CIRCADIAN RHYTHM, OUR STUDY AIMED TO EVALUATE THE ANTIEPILEPTIC EFFECT OF THIS HORMONE. …

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
litScript