نتایج جستجو

18812

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1882

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  129-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  907
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 907

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (مسلسل 42)
 • صفحات: 

  281-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

به منظور شناخت نوع و بررسی میزان تعامل کفتار راه راه ایرانی (Hyaena hyaena hyaena) با جوامع محلی داخل و اطراف پارک ملی خجیر، در طی3 بازدید 66 عدد پرسشنامه، با مصاحبه مستقیم تکمیل گردید. که انتخاب افراد به صورت تصادفی انجام شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که نگرش کلی مردم محلی نسبت به کفتار در اطراف و داخل پارک ملی خجیر مثبت بوده است و مردم محلی وجود آن را در این منطقه پذیرفته اند. هنوز استفاده از اجزا بدن به مصرف دارویی یا افزایش جاذبه افراد در جلب جنس مخالف و یا ... متداول است. سطح سواد،جنس، شغل و سن افراد مصاحبه شونده به نظر می رسد در شناخت و یا عدم شناخت آنها از کفتار موثر بوده است. بطور کلی افسانه ها و خرافات نقش مهمی در ایجاد نگرش افراد نسبت به کفتار ایفا می کنند. خرافاتی چون آدمخواری، خون آشامی، یا استفاده های مختلف از اندام تناسلی کفتار در درمان نازایی، دعانویسی و داروهای سنتی، افسانه هایی چون تبدیل شدن آدمی زاد بد به کفتار به فرمان خداوند. در این مقاله تمام دست آوردها با یافته های ذی ربط در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 75 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

بسیاری از مناطق حفاظت شده که از نظر اکولوژیکی دارای ارزش بالایی هستند به دلیل شدت آشفتگی های انسانی در امان نبوده اند. پارک ملی خجیر نیز تحت تاثیر آشفتگی ها وتعارضات شدیدی قرار گرفته است. بهترین راه برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی ازحضور انسان، بهسازی اکولوژیکی تشخیص داده شده است. هدف اصلی این مطالعه تعیین معیارها و زیرمعیارهای لازم و سپس تعیین اهمیت آن ها نسبت به یکدیگر جهت الویت بندی مناطق نیازمند به بهسازی اکولوژیکی بوده است. پس از بررسی منطقه و برداشت اطلاعات لازم و هم چنین مطالعه مراجع علمی مرتبط، معیارهای مهم شناسایی و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ساختار حل مساله شکل گرفت. در ادامه پایگاه داده ها شامل لایه های معیار تشکیل شد. به منظور کسب اهمیت معیارها که در دو گروه اصلی بیوفیزیکی و آشفتگی ها جای گرفتند، با استفاده از پرسشنامه نظر کارشناسان خبره گردآوری گردید و داده های به دست آمده در نرم افزار Expert choice مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. معیار آشفتگی ها با وزن 0.712 از اهمیت بیش تری نسبت به معیار بیوفیزیکی برخوردار بود که نشان از اثر مهم آشفتگی ها در تصمیم گیری ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

از آنجا که کفتار راه راه در راس هرم غذایی قرار می گیرد اطلاع از وضعیت زیستی آن کمک موثری در جهت حفظ سایر گونه ها خواهد بود. امروزه بیشترین تخریب های زیست محیطی متوجه زیستگاه ها است، لذا حفظ زیستگاه ها و مطالعه آنها به خصوص زیستگاه های گونه های مهمی چون کفتار از اهمیت بسزایی برخوردار است. ارزیابی زیستگاه به عنوان یک راه حل عملی برای انجام این مهم مطرح است. با ارزیابی زیستگاه می توان مطلوبیت و تعداد واحدهای زیستگاهی موجود برای این گونه را به دست آورد. برای این کار، ابتدا سه بخش در پارک ملی خجیر به عنوان بخش های مطالعاتی گزینش گردید. سپس ارزیابی زیستگاه به روش های HEP و رتبه دهی به متغیرهای مختلف در سه بخش پارک انجام شد. در انتها نتایج حاصل از این دو با یکدیگر مقایسه گردیدند. فاکتورهای عمده ای که به عنوان متغیرهای زیستگاهی برای ارزیابی زیستگاه حیوان مدنظر و مورد سنجش قرار گرفته شد عبارت بودند از فراوانی لاشه و نزدیکی به باغات میوه، فاصله تا جاده، کاربری و پوشش اراضی و پستی بلندی، فاصله تا روستا، شدت حضور دام در منطقه، شدت تغییر کاربری اراضی و فراوانی سگ های ولگرد در منطقه. بر اساس نتایج بالاترین نمایه مطلوبیت و بیشترین تعداد واحدهای زیستگاهی به بخش شماره 3 با نمایه مطلوبیت 0.87 و تعداد واحدهای زیستگاهی 3654 تعلق گرفت. همچنین مدلی برای مطلوبیت زیستگاه (HIS) کفتار راه راه ارایه گردید که مسلما یک HIS محلی برای منطقه مورد مطالعه خواهد بود. مدل مطلوبیت زیستگاه کفتار با استفاده از روش میانگین هندسی و چهار متغیر به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 73 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  353-366
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1070
 • دانلود: 

  294
چکیده: 

هدف از این پژوهش، بررسی روابط پوشش گیاهی با خصوصیات خاک و تعیین مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه پارک ملی خجیر از توابع استان تهران بوده است. نمونه برداری به روش تصادفی-سیستماتیک انجام شد. بعد از برداشت اطلاعات پوشش گیاهی با توجه به پراکنش پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز دوطرفه گونه های شاخص (TWINSPAN) و آنالیز تطبیقی قوس گیر (DCA) پوشش گیاهی منطقه به 5 تیپ گیاهی طبقه بندی شد. از عمق 20 – 0 سانتی متر نمونه خاک برداشت و خصوصیات خاک شامل بافت خاک، درصد آهک، گچ، اسیدیته، هدایت الکتریکی، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و نسبت جذب ازت اندازه گیری گردید. به منظور تجزیه وتحلیل خصوصیات خاک در ارتباط با تغییرات پوشش گیاهی از روش های تجزیه وتحلیل چند متغیره از قبیل آنالیز تطابق کانونیک (CCA) که یکی از روش های رسته بندی است استفاده شد. این آنالیزها با استفاده از نرم افزار PC - ORD انجام گرفت. نتایج نشان داد که یک همبستگی معنی داری بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی اندازه گیری شده وجود داشته است. مهم ترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های رویشی منطقه مورد مطالعه، سنگریزه، رس، سیلت، شن، گچ، آهک، اسیدیته خاک، هدایت الکتریکی، پتاسیم و ارتفاع از سطح دریا بوده و هر گونه گیاهی با توجه به منطقه رویش، نیازهای اکولوژیک و دامنه بردباری با بعضی از خصوصیات خاک رابطه دارد. تیپ های گیاهی ازنظر مقدار سنگریزه، آهک، گچ، شن، رس، با هم اختلاف معنی داری داشته اند که نشان دهنده شکل گیری تیپ های گیاهی در منطقه در ارتباط با خاک آن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1070

دانلود 294 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  1178
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

امروزه برآورد زیتوده درختان جنگل برای اهداف کاربردی و پژوهشی بسیاری مورد توجه است. هدف این تحقیق، استقرار معادلات آلومتریک برای برآورد وزن خشک تاج، تنه و کل درخت بود.به این منظور کل درختان بنه واقع در یک نوار 4 کیلومتری با عرض 15 متر در پارک ملی خجیر آماربرداری و 30 درخت با پراکنش قطری مناسب به صورت تصادفی انتخاب شد. قطر برابرسینه، قطر تاج و ارتفاع کل درختان سرپا اندازه گیری شد. سپس درختان قطع شدند و وزن خشک تاج، تنه و کل درخت محاسبه شد. با استفاده از مدل های رگرسیونی توانی و نمایی، معادلات آلومتریک به دست آمد. معادلات به دست آمده از نظر شاخص های مختلف مدلسازی مقایسه و بهترین مدل انتخاب شد. نتایج نشان داد که به طور کل از بین متغیرهای مستقل، قطر تاج معادلاتی با شاخص های مدلسازی بهتر تولید کرد (0.93=2 R). همچنین در کل، مدل توانی از مدل نمایی بهتر بود. مدل های به دست آمده از ضریب تبیین بالایی برخوردار بودند که حاکی از امکان استقرار معادلات آلومتریک مناسب برای گونه بنه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1178

دانلود 301 استناد 489 مرجع 2
strs
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای توسعه راه های جدید می شود. ترافیک سنگین شرق تهران فشار زیادی را بر روی شبکه حمل و نقل این شهر وارد می سازد و جاده قدیم تهران - رودهن جوابگوی این مشکل نمی باشد. لذا نیاز به احداث جاده تهران - پردیس در شرق تهران احساس گردیده است. از طرفی این جاده از منطقه حفاظت شده جاجرود و از مجاورت پارک ملی خجیر عبور می کند. این مناطق دارای ارزش های استراتژیک و اهمیت ملی هستند که به منظور حفاظت و حراست و ترمیم حیات جانوری و گیاهی و جلوگیری از انهدام تدریجی آنها انتخاب شده اند. لذا می توان احداث جاده جدید در مجاورت و یا داخل این مناطق را دارای اثرات بالقوه احتمالی زیست محیطی دانست. در این مطالعه برای اندازه گیری و محاسبه شدت و اهمیت اثرات جاده تهران - پردیس بر جانوران پارک ملی خجیر نسبت به انتخاب و اندازه گیری پارامترهای صدا و آلاینده های هوا در 10 ایستگاه اقدام گردید. همچنین از روش های ماتریس ساده و پاستاکیا برای پیش بینی اثرات و ارزیابی آنها در مقایسه با تعریض جاده موجود استفاده به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که احداث جاده جدید از پیامدهای منفی کمتر و اثرات مثبت بیشتری نسبت به تعریض جاده موجود برخوردار است. برای کاهش پیامدهای منفی طرح مورد نظر راهکارهای مدیریتی ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (مسلسل 58)
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

با افزایش سیستم های حمل و نقل لزوم فعالیت های مرتبط با جاده سازی در مناطق مختلف با توسعه روزافزونی مواجه است. بدنبال فعالیت های مرتبط با راه سازی مشکلاتی چون آلودگی صوتی در مناطق مختلف از موارد قابل بررسی است. تاثیر منفی آلودگی صوتی هنگامی آشکار می گردد که گونه های تهدید شده در منطقه وجود داشته باشد و این آلودگی سبب کاهش جمعیت این گونه ها گردد. با احداث جاده اصلاحی پارچین- پاسداران در پارک ملی خجیر تعبیه زیرگذرهایی حیات وحش به منظور کاهش تلفات جاده ای، امری ضروری است. لذا هدف از این تحقیق برآورد تراز معادل صوت در زیرگذرهای حیات وحش در حال احداث در پارک ملی خجیر بمنظور کاهش اثرات سوء این آلودگی بر گونه های حیات وحش است.با مشاهده مستقیم و تکمیل پرسشنامه، 3 روز پرتردد هفته در پارک ملی خجیر انتخاب و اندازه گیری تراز معادل صوتی توسط دستگاه تراز سنج صوتیCastle 440  در 8 آبراهه انجام شد. در هر آبراهه 2 ایستگاه برای سنجش تراز معادل صوت در نظر گرفته شد. طول بازه زمانی اندازه گیری برای هر 8 آبراهه 4 ساعت بوده است. متغیرهای اندازه گیری شده در این پژوهش شامل تراز معادل صوت 30 دقیقه ای، مقدار بیشینه و کمینه تراز صوت و در نهایت اندازه ارتفاع و عرض دهانه و میانه هر آبراهه می باشد.نتایج به دست آمده نشان داده است که با استفاده از معادلات خطی رگرسیون ساده بین اندازه سطح مقطع (ارتفاع´عرض) آبراهه های فعلی و تراز معادل صوت در آن ها نتایج حاصل رگرسیون خطی منفی نوع اول برازش شده است. با توجه به اندازه فعلی آبراهه ها (4.2 مترمربع) و اندازه استاندارد در نظر گرفته شده برای زیرگذرهای آتی حیات وحش (35 مترمربع) که در جاده پارچین- پاسداران احداث خواهد شد، زیرگذرهای آتی دچار مشکل آلودگی صوتی نخواهد بود و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نیاز به تعبیه عایق های صوتی چندان حایز اهمیت نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 35 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (مسلسل 37)
 • صفحات: 

  100-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

کفتار نقش کلیدی در کنترل آلودگی ها و پاک سازی محیط زیست دارد. این گونه که تنها عضو خانواده کفتارسانان در ایران می باشد، توسط اتحادیه جهانی حفاظت، در معرض تهدید به انقراض معرفی گردیده است. با وجود این، به دلیل نگرش منفی که در کشور ما نسبت به این حیوان وجود داشته، همواره سعی در انهدام آن شده است. از همه مهم تر این که تاکنون درباره این جانور با اهمیت هیچ گونه بررسی در ایران به عمل نیامده است.مطالعه حاضر طی 26 بازدید میدانی و در یک دوره یک ساله از تیرماه سال 1384 تا خرداد 1385 انجام پذیرفت. پراکنش فصلی کفتار به تفکیک تابستان و زمستان، برای تعیین محدوده و تهیه نقشه پراکنش آن مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور پارک ملی خجیر به سه بخش تقسیم شد و مکان های حضور کفتار راه راه ایرانی با مشاهده مستقیم و یا آثار و شواهد به جای مانده از آن مانند سرگین، ردپا، پلت، لانه و لاشه ثبت گردید. در این منطقه 13 مورد کفتار مشاهده شده و 47 مورد آثار و شواهد حضور این حیوان ثبت گردیده است. در این بررسی معلوم شد که محدوده پراکنش کفتار در فصل زمستان مشابه محدوده پراکنش آن در فصل تابستان است. با این تفاوت که آثار و شواهد به جای مانده از آن در فصل تابستان بیشتر از زمستان دیده می شود. به طور کلی کفتار در قسمت های غرب و جنوب غربی پارک ملی خجیر پراکنده است و به ویژه در منطقه با غشاه تا دره انگوری حضور بیشتری دارد. در پراکنش کفتار در نقاط مختلف پارک، عوامل متفاوتی چون فعالیت های نظامی، کشاورزی، صنعتی، دامداری، بهره برداری از معادن شن و ماسه، سنگ و گچ، احداث سد ماملو، حضور دام و سگ های ولگرد تاثیرگذار بوده و در عمل استفاده از منطقه را برای این گونه به ناحیه های کم وسعتی محدود کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MONAVARI M. | MIR SAEID SH.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  58564
 • دانلود: 

  17908
چکیده: 

Population growth and urbanization increase the demand for developing new roads. Heavy traffic of the east of Tehran imposes high pressure on transportation. Network of this city and old road of Tehran-Rudehen does not meet this need. Therefore, constructing the new highway (Tehran – Pardis) in the east of Tehran would be needed. But the new highway passes through protected area of Jajrood and next to khojir national park. These areas include ecologic values as well as national importance. Therefore, constructing the new highway next to or inside these regions, have potential impacts. In this study, parameters such as noise and air pollutions in 10 stations were measured. Also, for anticipating the effects, simple Matrix & Pastakia matrix methods, were used. The results of the research show that noise and air pollutions have no effect on mammals and birds of khojir national park. It is assessed that constructing of new highway has less environmental impacts when compared with the option of widening the present road.

آمار یکساله:  

بازدید 58564

دانلود 17908 استناد 455 مرجع 0
litScript